Важна информация

За да можете да използвате iDebit, е необходимо да сте навършили 18 години и да имате банкова сметка с онлайн банкиране в някоя от поддържаните от нас банки.

iDebit в момента се поддържа в тези държави/банки.