Δήλωση Γνωστοποίησης

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης της Επιτροπής Παιγνίων του ΗΒ, απαιτείται να ενημερώνουμε τους παίκτες που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Μας σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία ή Βόρεια Ιρλανδία ("Πελάτες ΗΒ") για το επίπεδο προστασίας που προσφέρεται στα Κεφάλαια των Πελατών ΗΒ. Τα κεφάλαια των πελατών βρίσκονται σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς από τους λοιπούς εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά σε περίπτωση διαδικασιών αφερεγγυότητας θα αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Επιτροπής Παιγνίων για τον διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών στο επίπεδο: μεσαίος διαχωρισμός. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Σας επισημαίνουμε ότι οι Πελάτες ΗΒ θα χρειαστεί να επιβεβαιώσουν την παραλαβή της δήλωσης γνωστοποίησης και ότι δεν θα επιτρέψουμε σε Πελάτες ΗΒ να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε χρήματα έχουν καταθέσει για τυχερά παιχνίδια μέχρι να επιβεβαιώσουν την παραλαβή σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: (i) εάν ένας Πελάτης ΗΒ δεν έχει προηγουμένως καταθέσει χρήματα σε Εμάς, κατά την πρώτη χρηματική κατάθεση του Πελάτη ΗΒ, (ii) εάν ένας Πελάτης ΗΒ έχει προηγουμένως καταθέσει χρήματα σε Εμάς, κατά την επόμενη μεμονωμένη περίσταση που προβεί σε χρηματική κατάθεση σε Εμάς και (iii) σε περίπτωση οποιασδήποτε επακόλουθης κατάθεσης ενός Πελάτη ΗΒ, η οποία είναι η πρώτη από τη στιγμή μιας αλλαγής στη Δήλωση Γνωστοποίησης.

Ούτε η ElectraWorks Ltd ("Διαχειρίστρια") ούτε οποιοδήποτε μέλος της ευρύτερης οικογένειας της GVC Holdings plc ("Όμιλος") δεν έχουν κάποιο ιστορικό μη ανάληψης των ευθυνών που προκύπτουν από ατομικές συναλλαγές σε παίγνια ή οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τις περιπτώσεις στις οποίες η Διαχειρίστρια και άλλες εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται εντός των διάφορων αδειοδοτημένων και ρυθμισμένων χωρών.

Έλεγχος Ομίλου

Ως ελάχιστη υποχρέωση, η διοίκηση του Ομίλου εκτελεί μηνιαία επιθεώρηση της απόδοσης στους διάφορους επιχειρησιακούς τομείς σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και κατανέμει τους πόρους σε εκείνες τις επιχειρήσεις που τους χρειάζονται. Προσφέρεται σημαντική επένδυση κεφαλαίου σε νέα εγχειρήματα, τα οποία παρακολουθούνται στενά όσο βρίσκονται στη φάση εκκίνησής τους. Ανησυχίες ως προς τη ρευστότητα θα τίθενται άμεσα υπ' όψη της διοίκησης.

Ο Όμιλος εξασφαλίζει πάντα ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερβαίνουν τα Χρήματα των Πελατών του Ομίλου συνεχώς. Στις 30.06.2018, τα ταμειακά υπόλοιπα του Ομίλου ανερχόταν σε 444,6 εκατ. £ και οι μη αξιοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες ανέρχονταν σε 495,0 εκατ. £.
Τα χρήματα των Πελατών σε όλον τον Όμιλο ανέρχονταν σε 213,4 εκατ. £ κατά την ίδια ημερομηνία.
Η Διαχειρίστρια είναι κύρια ταμειακά υπεύθυνη για τη διατήρηση των Χρημάτων των Πελατών ΗΒ καθώς και για την πλεονάζουσα ρευστότητα του Ομίλου. Η Διαχειρίστρια επενδύει την πλεονάζουσα ρευστότητα σε υψηλής ποιότητας κεφάλαια της χρηματαγοράς και σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις σε κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Έλεγχος Διαχειρίστριας

Το ισοζύγιο των Πελατών ΗΒ της Διαχειρίστριας εταιρείας έφτασε περίπου 10 εκατ. ευρώ ( εκατ. λίρες). Προς ανταπόκριση στις απαιτήσεις του LCCP, τα κεφάλαια που ανέρχονται σε αυτό το ποσό θα πρέπει να τοποθετούνται σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Τα ταμειακά διαθέσιμα (δηλαδή η διαφορά μεταξύ των ταμειακών υπολοίπων και των χρημάτων των πελατών) θα παρέχουν την αρχική επιχειρησιακή χρηματοδότηση, παρά το ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου (όπως έχει σημειωθεί στις οικονομικές προβλέψεις) έχει θετική ανταπόκριση προς τα καθαρά κέρδη και την ταμειακή ροή που βασίζεται στην υφιστάμενη βάση παικτών.
Η Διαχειρίστρια, ως μέλος του ευρύτερου Ομίλου, λειτουργεί στο πλαίσιο ενός αυστηρά καθορισμένου και εφαρμοσμένου επιπέδου οικονομικού και διοικητικού ελέγχου. Ορισμένα παραδείγματα οικονομικών ελέγχων εντός της επιχείρησης περιλαμβάνουν:
• Το διοικητικό συμβούλιο της Διαχειρίστριας καθώς και μια ειδική ομάδα διοίκησης θα διασφαλίζουν και θα επιθεωρούν διαρκώς τη λήψη αποφάσεων και τους οικονομικούς ελέγχους.
• Η έκταση στην οποία μεμονωμένοι υπάλληλοι μπορούν να δεσμεύουν την εταιρεία σε οποιαδήποτε δαπάνη ορίζεται ξεκάθαρα στο έγγραφο Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων. Αυτό το έγγραφο λαμβάνει υπόψη τις εταιρικές λειτουργίες και αναφέρει λεπτομερώς τις ενέργειες ανά επίπεδο, όπως (για παράδειγμα) το γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μπορούν να απονέμουν μπόνους μέχρι το επίπεδο δαπανών για το οποίο απαιτείται ανώτερη έγκριση.
• Η πλειοψηφία των δαπανών δρομολογείται μέσα από διαδικασίες παραγγελίας προμηθειών και αγορών που δημιουργούνται πριν δοθεί μια παραγγελία για αγαθά ή υπηρεσίες και παρακολουθούν τη ροή των δαπανών εντός της επιχείρησης. Αυτό ενσωματώνεται πλήρως στη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης.
• Διάφορες πολιτικές, όπως η διαχείριση αποθεμάτων και φόρων έχουν υιοθετηθεί σε όλο τον Όμιλο για τον έλεγχο όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
• Ο Όμιλος έχει ένα ισχυρό τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου που δίνει αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου & Κινδύνου του Ομίλου. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την εποπτεία των οικονομικών και επιχειρησιακών ελέγχων που εφαρμόζονται εντός της επιχείρησης.

Ο όρος "Χρήματα Πελατών ΗΒ" σημαίνει τη συνολική αξία των χρημάτων που τηρούνται σε πίστωση των Πελατών ΗΒ της Διαχειρίστριας, που περιλαμβάνει ενδεικτικά: εκκαθαρισμένα υπόλοιπα που κατατίθενται από τους Πελάτες ΗΒ στη Διαχειρίστρια για να παρέχει στοιχήματα σε ή για να ανταποκριθούν σε έξοδα συμμετοχής ως προς, μελλοντικό παίξιμο τυχερών παιχνιδιών, κέρδη ή έπαθλα τα οποία οι Πελάτες ΗΒ έχουν επιλέξει να αφήσουν κατατεθειμένα στη Διαχειρίστρια ή για τα οποία η Διαχειρίστρια οφείλει να λογοδοτήσει στους Πελάτες ΗΒ, και κάθε προσδιορισμένη αλλά μη καταβληθείσα ακόμα επιβράβευση ή άλλα μπόνους. Τα χρήματα των πελατών τηρούνται σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς από τους λοιπούς εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και προστατεύονται από το Ταμείο Διαχωρισμένων Λογαριασμών Πελατών. Αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Επιτροπής Παιγνίων σχετικά με το διαχωρισμό των κεφαλαίων στο επίπεδο: "μέσης προστασίας" που σημαίνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα επιστρέφονται στους πελάτες σε περίπτωση που η εταιρία καταστεί αφερέγγυα.

Ο όρος "Χρήματα Πελατών Ομίλου" σημαίνει τη συνολική αξία των χρημάτων που τηρούνται σε πίστωση όλων των πελατών του Ομίλου.