Pristup popisu favorita

Popisu favorita možete brzo pristupiti putem glavne sportske navigacijske trake. Možete prijeći prstom s desna na lijevo (horizontalno) kako biste dosegli kraj navigacijske trake. Kliknite na , kako biste pristupili kompletnom popisu svih Vaših favorita.

Za pregled aktivnog sadržaja za klađenje za bilo kojeg favorita, kliknite na njega kako biste učitali stranicu s povezanim sadržajem za klađenje. Broj na svakom unosu favorita ukazuje na broj događaja koji uključuje Vaš omiljeni tim ili igrača.

Napomena: navigacija je u potpunosti podržana navigacijom s putanjom. Kliknite na bilo koju tipku na navigacijskoj stazi kako biste pristupili izravno stranici ili tipku Naslovnica za pristup stranici predvorja.