Zákaznícky servis

Zákaznícky servis predstavuje základný bod kontaktu medzi ktoroukoľvek osobou, nezávisle od toho či je zákazník bwin alebo nie, a spoločnosťou, preto by všetky Vaše otázky mali byť adresované zákazníckemu servisu protredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na našej kontaktnej stránke. Je veľmi dôležité, aby ste ako zákazník poskytli osobné údaje, aby sme Vás mohli identifikovať, ako aj záležitosť v ktorej si želáte pomoc. Kontaktná stránka Vám poskytuje všetky potrebné informácie ohľadne kontaktovania zákazníckeho servisu, čím je vlastne vstupnou bránou do spoločnosti.

Chceme Vás upozorniť, že zákaznícky servis venuje všetkým Vašim otázkam patričnú pozornosť a odpovedá čo najdetailnejšie a najrýchlejšie ako sa len dá; chceme Vás preto láskavo požiadať, aby ste nám neposielali viackrát e-maily s rovnakými otázkami, kedže toto neurýchli Vašu žiadosť, pretože na Vašu komunikáciu sa reaguje chronologicky.

Upozorniť Vás tiež chceme na naše stránky pomoci, ktoré sú Vám k dispozícii a ktoré sú excelentným zdrojom informácií. Takže, ak máte otázku, pozrite sa najprv na naše Všeobecné obchodné podmienky a sekciu FAQ (často kladených otázok) a ak máte aj potom stále nezodpovedané otázky, neváhajte sa spojiť kedykoľvek s našim zákazníckym servisom.

Taktiež berte na vedomie, že zákazníci môžu podať cez zákaznícky servis sťažnosť, a to zdarma. Pri podávaní sťažností by zákazníci mali kontaktovať zákaznícky servis prostredníctvom formulára na kontaktnej stránke. Odporúčame Vám formulár vyplniť s príslušnou kategóriou “sťažnosť”, aby bola vec jasne identifikovaná a náležite spracovaná.

Zákazníci majú možnosť prezentovať svoje nároky do troch mesiacov od dátumu rozhodnutia alebo udalosti, ktorá k nárokovaniu viedla.

Za sťažnosť bude považovaná záležitosť v súlade s definíciou spoločnosti, čo znamená že, ak zákazník informuje:

- o technickej chybe na webstránke spôsobenou spoločnosťou;

- o nesúlade rozhodnutia spoločnosti s danými Všeobecnými obchodnými podmienkami a/alebo príslušným zákonom;

- o neobdržaní celej alebo časti (požadovanej) služby zo strany spoločnosti ako je určené vo Všeobecných obchodných podmienkach a/alebo príslušnom zákone;

Vopred zadefinované úrovne služieb a procesov zabezpečujú spracovanie sťažností a odpovede zákazníckeho servisu v dobe nie dlhšej ako 1 mesiac. Pokiaľ na základe sťažnosti alebo problému, ktorý pred jej/jeho podaním vznikol nemôže byť odpoveď podaná v stanovenej lehote, zákazník bude priebežne informovaný, až kým nebude mať k dispozícii konečnú odpoveď.

V procese je zadefinované, že rozpory názorov ako aj dané okolnosti sú preverované, analyzované a preskúmané zo strany oddelenia zákazníckeho servisu alebo príslušným oddelením podľa príslušnej zodpovednosti. Výsledok hore uvedeného procesu je komunikovaný so zákazníkom v rámci čo najkratšieho možného omeškania a môže pozostávať z: potvrdenia alebo odvolania uskutočneného rozhodnutia, ako aj dôvodov, ktoré k nemu viedli; objasnenia danej situácie; riešenia alebo dočasnej informácie v prípade technického problému. Kompletná komunikácia so zákazníkom je dostupná, ukladaná a archivovaná počas celej doby zachovania v administratívnych pomôckach zákazníckeho servisu.