Warunki zakładów

(ostatnia aktualizacja: 05.10.2017)

A Warunki zakładów

A1 Zasady ogólne

A1.1 Strony

W każdym zakładzie stronami uczestniczącymi są spółka oraz klient (dalej zwany również “użytkownikiem”).

A1.2 Komu nie zezwala się brać udziału w zakładach

Nie przyjmuje się zakładów na zlecenie lub na rachunek bukmacherów lub firm bukmacherskich. Zabrania się obstawiania wydarzeń sportowych, w których użytkownik jest zaangażowany (mianem "zaangażowanego" użytkownika w tym przypadku określa się w szczególności uczestniczącego sportowca, właściciela klubu, trenera lub pracownika uczestniczącego zrzeszenia) lub w przypadku kiedy użytkownik działa na zlecenie uczestniczących osób. Ponadto niedozwolone jest wnoszenie zakładów przez zaangażowane osoby lub osoby działające na zlecenie osób zaangażowanych na rozgrywki ligowe, pucharowe i/lub zawody, w których bierze udział dany klub / zrzeszenie osoby zaangażowanej. W przypadku naruszenia tego postanowienia spółka jest uprawniona do odmówienia wypłaty wszystkich uzyskanych w ten sposób wygranych oraz do anulowania zakładu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za posiadanie informacji odnośnie powiązań użytkownika z jedną z wymienionych grup osób. Oznacza to, że spółka jest uprawniona do podjęcia tych działań w dowolnej chwili jeśli okaże się, że użytkownik jest członkiem jednej ze wspomnianych grup osób.

A1.3 Nieznany wynik

Użytkownik oświadcza, że przy zawieraniu zakładu nie posiadał informacji o wyniku danego wydarzenia sportowego.

A1.4 Zakłady niejednoznaczne

Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania całego zakładu lub części zakładu lub do unieważnienia zakładu niejednoznacznego.

A1.5 Odpowiedzialność cywilna/przetwarzanie danych

Spółka nie przejmuje odpowiedzialności cywilnej za błędy przy wprowadzaniu danych, transmisji i/lub analizie danych. Spółka zastrzega sobie w szczególności prawo do korekty - również późniejszej - błędów przy wprowadzaniu kursu zakładu i/lub przy ustalaniu wyników zakładu (np. pomylenie kursów lub wydarzeń, drużyn itd.) lub uznanie konkretnych zakładów za nieważne.

Poza tym spółka nie przejmuje odpowiedzialności za bezbłędność i aktualność informacji wysłanych przez serwisy informacyjne (e- mail lub sms), które dotyczą wyników z wniesionych zakładów. Dane i informacje odnośnie livescore, statystyk i wyników z zakładów live są bez gwarancji.

Poza tym spółka zastrzega sobie prawo do anulowania zakładów - również późniejszego, jeśli gracz wygrał zakład w wyniku technicznego błędu, a spółka posługując się technicznymi zapisami może ten lub te błędy udowodnić. Spółka musi być w stanie przedstawić dowody wystąpienia błędu. Wniesiona przez gracza stawka na zakład lub grę zostanie z powrotem zaksięgowana na jego konto zakładów. Spółka zastrzega sobie prawo do obciążenia odpowiedzialnością za wszelkie szkody poniesione przez spółkę tych użytkowników, którzy świadomie czerpią korzyści z technicznych lub administracyjnych błędów w wypłatach lub zyskach z gry.

Stawką zakładu jest tylko i wyłącznie kwota potwierdzona i zarejestrowana przez spółkę.

A1.6 Zakaz zorganizowanego zawierania zakładów

Użytkownicy są zobowiązani do wnoszenia typów wyłącznie jako pojedyncze osoby. Jeśli dojdzie do próby wielokrotnego wniesienia tego samego zakładu przez jednego lub większą ilość użytkowników, może on być usunięty. Jeśli spółka ma powody do przypuszczenia, iż większa ilość użytkowników zmówiła się wnosząc identyczne zakłady lub powtarzając je wielokrotnie w krótkim okresie czasowym, powyższa procedura może być zastosowana przy operacjach już sfinalizowanych.

A1.7 Oszustwo lub manipulacja wydarzeń sportowych

W przypadku podejrzenia o manipulację wydarzeń oraz wyników sportowych, spółka według własnego uznania ma prawo:

1. zawiesić ofertę imprezy lub serii imprez na każdym ze swoich rynków oraz

2. opóźnić i/lub wstrzymać wypłatę związaną z daną imprezą lub serią imprez na każdym ze swoich rynków, do czasu potwierdzenia prawości tej imprezy lub serii imprez przez odpowiedni związek sportowy.

Jeśli odpowiedni związek sportowy potwierdzi, że faktycznie doszło do aktywnej manipulacji imprezy lub serii imprez, spółka ma ponadto prawo według własnego uznania, zawiesić wszelkie zakłady na takowe imprezy wniesione albo przez osobę, która posiadała poufne informacje na temat zakładów albo przez jakąkolwiek inną osobę, która zgodnie z podstawną opinią spółki ma z tą osobą kontakt, działa razem z nią lub jest z nią w jakikolwiek inny sposób połączona.

Przy uzasadnionym podejrzeniu o oszustwo lub manipulację wydarzeń sportowych, spółka jest upoważniona do przekazu danych użytkownika (włącznie z podejrzeniami o związane z tym zakłady) organom ścigania, organizacjom sportowym oraz osobom trzecim, które mogą zająć się wyjaśnieniem powyższych podejrzeń.

A1.8 Wiek i zdolność prawna

Użytkownik, który wnosi zakłady lub uczestniczy w grach, potwierdza osiągnięcie minimalnego wieku wymaganego do uczestniczenia, zgodnie z systemem prawnym obowiązującym w danym kraju. Użytkownik potwierdza również posiadanie zdolności prawnej.

A2 Stawki zakładów

A2.1 Limity stawek

Każdy użytkownik sam określa swoją stawkę zakładu, z wyjątkiem ograniczeń dotyczących limitu wygranej zgodnie z ustaleniem wygranej i ograniczeń ewentualnych limitów stawek.

A2.2 Pomniejszanie wygranych w celu pokrycia dodatkowego obciążenia podatkowego w Niemczech

Wraz z dniem 01.07.2012 w Niemczech zaczęła obowiązywać ustawa o opodatkowaniu stawki w zakładach sportowych. Zgodnie z § 17 Ustawy o Zakładach Sportowych oraz Loteriach, podatek ten wynosi 5% wniesionej stawki. Kwota podatku zostanie potrącona od wszystkich wygranych zakładów sportowych. Podatek w wysokości 5% zostanie naliczony od wygranej brutto (stawka pomnożona przez kurs). Po odliczeniu podatku od kwoty brutto, użytkownicy otrzymają wygraną netto. Podatek ten pobierany jest od użytkowników, których stałym miejscem zamieszkania są Niemcy. Podatek nie jest pobierany od osób, które w momencie zawarcia zakładu nie znajdują się na terenie Niemiec. Spółka jest uprawniona do ustalenia miejsca pobytu użytkownika przy użyciu geolokalizacji, w celu ustalenia, czy w konkretnym przypadku wystąpił obowiązek podatkowy. Spółka jest ponadto uprawniona do zapisywania i przechowywania tych danych w celu weryfikacji przez organy skarbowe i do udostępnienia tych danych odpowiednim organom w przypadku wystąpienia prawnego obowiązku.

A2.3 Stan konta

Warunkiem skutecznego zawarcia zakładu jest stan konta w momencie wniesienia zakładu, z uwzględnieniem ustępu 2.4, na którym musi znajdować się suma wystarczająca na pokrycie stawki zakładu - z zastrzeżeniem ustępu 2.2.

A2.4 Pełne pokrycie

Jeśli stan konta nie pokrywa stawki zakładu i użytkownik nie przekaże we właściwym terminie brakującej kwoty, propozycje zakładów, które chce obstawić, będą przyjmowane przez spółkę w kolejności ich wpłynięcia aż do momentu, kiedy na koncie będzie znajdować się całkowite pokrycie stawki wnoszonej na każdy poszczególny zakład.

A2.5 Częściowe pokrycie

Jeśli stawka zakładu jest tylko częściowo pokryta stanem konta, zakład obowiązuje na stawkę dostępną na koncie w momencie zawierania zakładu, która odpowiada pozostałemu stanowi konta.

A3 Zawieranie zakładów

A3.1 Potwierdzenie

Zakład zostaje zawarty w momencie elektronicznego potwierdzenia przez spółkę drogą internetową. Potwierdzenie przez Internet jest skuteczne, jeśli zakład pojawi się na koncie klienta pod punktem „Moje zakłady“. W niektórych przypadkach może dojść do opóźnień. Jeśli czas zamknięcia zakładu będzie sporny, to obowiązuje czas, w którym zakład został zawarty w spółce. Jeżeli użytkownik z jakiejkolwiek przyczyny nie otrzyma wiadomości, zakład jest mimo tego potwierdzony jeżeli pojawi się na koncie użytkownika pod punktem „Moje Zakłady”. Spółka wychodzi zawsze z założenia, że użytkownik zaakceptował niniejsze warunki handlowe.

A3.2 Nieważne/unieważnione zakłady

Jeśli zakład został uznany za nieważny lub został unieważniony (np. odwołanie wydarzenia sportowego, na które przyjmowane były typy), wówczas zakład jest uważany za „wygrany”. Jego kurs wynosi 1.00. W przypadku pojedynczych zakładów jest to równoznaczne ze zwrotem wniesionej przez użytkownika stawki na jego konto. W przypadku zakładów kombinacyjnych oznacza to, że łączny kurs będzie odpowiednio skorygowany i zakład kombinacyjny może w dalszym ciągu być wygranym, jeżeli wszystkie inne zakłady, które zawiera, są również wygrane.

A3.3 Opóźnione zawieranie zakładu

Jeśli zawarcie zakładu – niezależnie od przyczyny – nastąpi po rozpoczęciu wydarzenia objętego zakładem, zakład jest nieważny (nie dotyczy to zakładów live). Zakład jest wówczas uważany jako „wygrany” i wyceniany wg kursu 1,00. W zakładach live każdy zakład, który zostanie złożony w spółce po wystąpieniu jego rezultatu, jest nieważny i uważany za „wygrany”. Jego kurs wynosi 1.00.

A3.4 Ostateczny termin przyjmowania zakładów

Koniec przyjmowania zakładów ustalany jest przez spółkę indywidualnie dla każdego wydarzenia.

A3.5 Odmowa przyjęcia

Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zakładów bez podania przyczyn.

A3.6 Przyjęte zakłady

Zakłady zawarte i przyjęte we właściwym czasie – z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszych warunkach handlowych – nie mogą zostać anulowane lub zmienione. Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się we własnym zakresie, czy wszystkie dane dotyczące złożonego zakładu są prawidłowe.

A3.7 Wczesna informacja o wyniku

Jeśli w czasie przyjmowania zakładów zostanie opublikowana informacja, na podstawie której będzie można jednoznacznie określić wynik zakładów, spółka ustali nowy termin przyjmowania zakładu lub przerwie zakłady. Przerwane zakłady będą uważane jako „wygrane” i wyceniane wg kursu 1.00.

A3.8 Błędy

Spółka nie przejmuje odpowiedzialności za błędy przy wprowadzaniu, transmisji i/lub określaniu wartości. Spółka zastrzega sobie w szczególności prawo do korygowania błędów przy wprowadzaniu kursów zakładów i/lub określaniu wyników zakładów (np. omyłkowa zamiana kursów, wydarzeń, drużyn itd.) lub unieważniania zakładów – również w późniejszym terminie. Poza tym spółka nie przejmuje odpowiedzialności za bezbłędność i aktualność informacji wysłanych przez serwisy informacyjne (e- mail lub SMS), które dotyczą wyników z wniesionych zakładów. Dane i informacje odnośnie live score i wyników z zakładów live są bez gwarancji. Stawką zakładu jest tylko i wyłącznie kwota potwierdzona i zarejestrowana przez spółkę. W przypadku odwołania wydarzenia sportowego wszystkie zakłady są unieważnione i uważane jako „wygrane” wg kursu 1.00, za wyjątkiem sytuacji, gdy zakład został postawiony za pomocą FreeBetu. Więcej informacji na temat FreeBetów można znaleźć tutaj.

A4 Ustalanie wygranej

A4.1 Obliczanie

W przypadku zakładów ze stałymi kursami, wysokość wygrana jest wynikiem pomnożenia stawki i stałych kursów.

W przypadku użytkowników, których stałym miejscem zamieszkania jest Republika Federalna Niemiec i którzy w momencie zawarcia zakładu znajdowali się na terenie Republiki Federalnej Niemiec zostanie pobrana opłata w celu częściowego pokrycia obciążenia podatkowego, zgodnie z opisem w punkcie A 2.2.

Wnosząc zakład live, gracz może zaakceptować zmiany kursów dokonywane podczas wnoszenia zakładu. Przez zmiany kursów rozumie się te zmiany, które dokonywane w czasie pomiędzy dodaniem typu do kuponu zakładu i przyjęciem zakładu przez bwin. Właściwe kursy to te, które widnieją na wiadomości z potwierdzeniem wniesienia zakładu. Jeśli użytkownik nie otrzyma wiadomości z potwierdzeniem wniesienia zakładu, zakład jest nadal ważny, jeśli pokazany jest w punkcie "Moje zakłady" w koncie użytkownika. Dalsze informacje można znaleźć na kuponie zakładu w części zakładów live.

A4.2 Wypłata

 

Wygrane wypłacane są tylko do wysokości limitu wygranej (por. ust. A4.3 i A4.4). Jeśli użytkownik obstawi zakład, którego wypłata przekroczy limit wygranej, spółka nie odpowiada za przekraczającą go kwotę. W takim wypadku wysokość wygranej zostaje odpowiednio pomniejszona. Zasada ta obowiązuje również wówczas, gdy spółka w momencie zawierania zakładu nie zwróciła uwagi na to, że limit wygranej został przekroczony.

A4.3 Limity wygranych

W przypadku zakładów zawieranych prawdziwymi pieniędzmi obowiązują następujące limity:

A4.3.1 Na użytkownika i tydzień

Tygodniowy limit wygranej przypadający na użytkownika (od poniedziałku godz. 0:00 do niedzieli godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego) wynosi: 300.000 CHF, 310.000 USD, 250.000 EUR, 200.000 £, 1.800.000 DKK, 2.100.000 SEK, 1.800.000 NOK, 950.000 PLN, 6.000.000 CZK, 72.000.000 HUF, 500.000 YTL, 1.800.000 HRK, 1.000.000 RON, 9.000.000 RUB, 175.000 LVL, 860.000 LTL, 490.000 BGN, 1.700.000 ARS, 4.000.000 MXN.

Powyższe limity są wymienione w przybliżeniu. Podlegają one zmianom kursów walutowych.

A4.3.2 Na użytkownika i zakład

Limit wygranej na użytkownika i oferowany zakład wynosi: CHF 15,500, USD 12,000, EUR 10,000, £7,000, DKK 75,000, SEK 92,000, NOK 82,500, PLN 44,500, CZK 300,000, HUF 2,500,000, YTL 17,000, HRK 70,000, RON 30,000, RUB 300,000, LVL 7,000, LTL 35,000, BGN 20,000, ARS 70,000, MXN 170,000.

Powyższe limity są wymienione w przybliżeniu. Podlegają one zmianom kursów walutowych. Jeśli okaże się, że użytkownik wbrew postanowieniom warunków handlowych otworzył kilka kont i obstawił kwoty znajdujące się na tych kontach a spółka zadecyduje nie anulować wniesionych zakładów, wówczas obowiązuje limit wygranej odnoszący się do sumy kwot wygranych z tych zakładów.

A4.4 Różne limity wygranych

Spółka zastrzega sobie prawo do określenia innych limitów wygranych aniżeli stanowią to ust. „A4.3.1” oraz „A4.3.2” i/lub określenia specjalnych limitów wygranych dla poszczególnych graczy.

A4.5 Specjalne limity wygranych

Specjalne limity wygranych dotyczą jedynie zakładów wnoszonych przed rozpoczęciem spotkania w niektórych dyscyplinach i podczas niektórych wydarzeń. Odnoszą się one do określonych rodzajów zakładów i kształtują się następująco:

Sport Liga/Wydarzenie (TYLKO ZAKŁADY PRZED MECZEM - ZAKŁADY LIVE ZAWSZE 10.000 EUR) Rodzaj zakładu (wszystkie zakłady dotyczą wyniku w regularnym czasie gry, a nie poszczególnych etapów spotkania) Limit
Piłka nożna
 • Premier League (ENG)
 • Primera Division(ESP)
 • Bundesliga (GER)
 • Serie A (ITA)
 • Ligue 1 (FRA)
 • Liga Mistrzów (Faza grupowa i dalej)
 • Finały Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy
 • 1X2
 • Zwycięzca ligi lub turnieju (TYLKO w prowadzonych ligach)
250.000 EUR
 • Handicap
 • Liczba bramek (TYLKO w prowadzonych ligach)
100.000 EUR
Tenis
 • Turnieje Grand Slam (Australian, French oraz US Open, Wimbledon)
 • 2-Way
 • Zwycięzca turnieju (TYLKO w turniejach Grand Slam)
100.000 EUR
Koszykówka
 • NBA
 • 2-Way
 • Handicap
 • Zdobywca mistrzostwa
250.000 EUR
 • Liczba punktów
100.000 EUR
 • Euroleague
 • 2-Way
 • Handicap
 • Zwycięzca turnieju

100.000 EUR

Hokej na lodzie
 • NHL
 • 2-Way
 • 3-Way
 • Zdobywca Pucharu Stanleya
250.000 EUR
 • Liczba punktów
100.000 EUR
Baseball
 • MLB
 • 2-Way
 • Zwycięzca World Series
250.000 EUR
 • Liczba run'ów
100.000 EUR
American Football
 • NFL
 • 2-Way
 • Handicap
 • Zwycięzca Superbowl
250.000 EUR
 • Liczba punktów
100.000 EUR

Zakłady kombi: W przypadku odmiennych limitów wygranych w poszczególnych zakładach połączonych w zakład kombi obowiązuje najniższy limit wygranych wśród wybranych zakładów.

Jeśli wygrana przekazana na konto gracza przekroczy limit podany w tym punkcie, spółka zastrzega sobie prawo do odzyskania nadpłaconej powyżej limitu wygranej kwoty.

A4.6 Zredukowane stawki

Jeśli użytkownik zawrze większą ilość takich samych zakładów (również kombinację zakładów pojedynczych i kombinacyjnych), których łączna wygrana przekroczy limit wygranej w myśl ustępu A4.3 i A4.4, spółka ma prawo do zredukowania stawek, tak aby zachowane zostały limity wygranej.

A4.7 Ochrona użytkownika

Jeśli użytkownik w terminie 4 tygodni przegra 5.000 euro lub więcej, spółka zachowuje sobie prawo do podjęcia stosownych kroków mających na celu ochronę użytkownika.

A5 Live Video

Strefa zakładów live regularnie oferuje bezpośrednie przekazy video z różnych imprez sportowych. Tutaj znajdziesz warunki użytkowania.

B Wyniki zakładów

B1 Zasady ogólne dotyczące zakładów

B1.1 Zasady dotyczące poszczególnych dyscyplin sportowych (B2)

W niektórych dyscyplinach sportu i zakładach istnieje możliwość wyjątków lub odstępstwa od tych zasad. Należy zawsze zapoznać się z zasadami danej dyscypliny sportu “Zasady specjalne ”, ponieważ są one zawsze ważniejsze niż ogóle warunki zakładów.

B1.2 Wszystkie zakłady pozostają ważne (Zasada „All bets stand”)

Jeżeli w wyjątkach określonych poniżej, w ofercie zakładów lub w szczegółowych zasadach każdej dyscypliny nie postanowiono inaczej, zasada “All bets stand” dotyczy wszystkich zakładów. To znaczy, że jeżeli zawodnik (lub drużyna, koń itd.), na którego zakład został przyjęty, z jakiegokolwiek powodu nie weźmie udziału w wydarzeniu sportowym, to - o ile wydarzenie się odbywa – zakład jest przegrany. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zakłady będą uznane za nieważne; w szczególności w następujących przypadkach:

 • Wydarzenie sportowe / zawody odwołano
 • Wydarzenie sportowe / zawody unieważniono
 • Zmiana miejsca zawodów.
 • Wydarzenie sportowe / zawody przerwano lub przełożono i nie wznowiono najpóźniej do 72 godzin od momentu pierwszego rozpoczęcia.
 • Zakłady „na żywo” (live): jeżeli w zakładach “na żywo” (patrz również B1.8), podczas zawodów występuje zawodnik „non-runner”, to wszystkie zakłady na ten wybór są nieważne.
 • Zakłady “Head to Head” (H2H): jeżeli jeden lub więcej uczestników wycofa się przed startem wydarzenia/ zawodów.

B1.3 Kolejność drużyn w kalendarzu

Kolejność drużyn na liście spotkań ustalana jest w oparciu o oficjalne komunikaty i kalendarz rozgrywek dla danej dyscypliny. W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że drużyna gości zostanie podana jako drużyna gospodarzy. Obowiązuje zasada "All bets stand" / "Wszystkie zakłady pozostają ważne".

B1.4 Zakłady rozstrzygnięte

Wszystkie zakłady, które są rozstrzygnięte (np. wynik jest już znany) są ważne i będą uregulowane bez względu na późniejszą rezygnację z wydarzenia/zawodów w dowolnym czasie.

B1.5 Uzupełnienie (zasada 24 godzin)

Spółka uznaje tylko rezultaty, które zostały uzyskane w trakcie gry lub zawierania zakładów. Rezultaty uzyskane na podstawie działań dyscyplinarnych sądu sportowego lub innego sądu nie są wiążące w zakładach. W wypadku łamania reguł sportowych spółka zastrzega sobie prawo do zamrożenia wygranych i wstrzymania wypłacenia wygranej.

Wyjątek: Wszystkie zakłady, które odnoszą się do rezultatu końcowego danego wydarzenia sportowego /zawodów, po ogłoszeniu rezultatu przez oficjalny organ danej dyscyplin sportu / ligi / zawodów są rozpatrywane – w normalnym przypadku bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia sportowego. W przypadku gdy oficjalny organ w ciągu 24 godzin od pierwotnego werdyktu zmieni rezultat, spółka zastrzega sobie prawo do stosownej zmiany wypłat zgodnie ze zmienionym rezultatem. (np. już wypłacone wygrane zostaną cofnięte, po czym zakłady zostaną rozliczone odpowiednio do skorygowanego wyniku). Jeśli rezultat z jakiegoś powodu (np. zła pogoda lub bijatyka kibiców) nie zostanie rozstrzygnięty w regularnym czasie wydarzenia sportowego/zawodów, a mimo to oficjalny organ danej dyscypliny sportu / ligi w czasie 24 godzin po zapadnięciu rezultatu ogłosi oficjalny rezultat, rozpatrywane będą wyłącznie zakłady postawione na zwycięzcę wydarzenia/zawodów. Jeśli w ciągu tego okresu czasu oficjalny rezultat nie zostanie potwierdzony, wszystkie zakłady, które się jeszcze nie zakończyły, zostaną unieważnione. Dotyczy to również zakładów długoterminowych. Zmiany rezultatów po upływie 24 godzin, niezależnie od powodu nie będą uwzględniane w sprawach zakładów.

B1.6 Reguła dot. przełożenia

W przypadku każdego anulowanego lub przełożonego wydarzenia, wszystkie zakłady postawione przed zaplanowanym rozpoczęciem tego wydarzenia będą nieważne. Wszystkie zakłady są ważne na każdy mecz, który jest opóźniony przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia i odbywa się tego samego dnia (czasu lokalnego). Jedynymi wyjątkami są mecze, które odbywają się w ramach turniejów z ustaloną datą, np. Igrzyska Olimpijskie, Finały Mistrzostw Europy, Finały Pucharu Świata, French Open, Wimbledon itp. Wtedy zakłady będą ważne (nie dotyczy meczów kwalifikacyjnych innych niż tenis, które odbywają się poza ustalonymi terminami turniejów). Zobacz przepisy dotyczące sportów indywidualnych, aby zapoznać się z przepisami zastępującymi. Jeśli data rozpoczęcia wydarzenia nie jest znana w momencie oferowania zakładu, wydarzenie to zostanie oznaczone rozszerzeniem „data do potwierdzenia”. W przypadku wszystkich tych wydarzeń i rynków poprawna data rozpoczęcia zostanie wprowadzona, gdy tylko będzie znana. Zakłady na takie wydarzenie są ważne, nawet jeśli szacowana data rozpoczęcia nie zgadza się z rzeczywistą.

B1.7 Zakłady kombinacyjne

B1.7.1 Brak wszystkich startujących:

Jeśli w przypadku zakładów kombinacyjnyc obstawiany zawodnik nie weźmie udziału (za wyjątkiem zasady „All bets stand“ (B1.2)) lub jeśli jedno z obstawianych wydarzeń zostanie odwołane, przerwane lub anulowane lub nie odbędzie się z innych przyczyn oraz jeśli wydarzenie objęte zakładem nie odbędzie się w terminie 72 godzin, zakłady te są uznawane jako „wygrane” i wyceniane po kursie 1,00. Oznacza to, że zakład kombinacyjny może w dalszym ciągu być wygrany w zależności od innych wyników, które są jego cześcią.

B1.7.2 Zakłady powiązane

Użytkownik nie może łączyć (pomnażać) zakładów dotyczących tego samego wydarzenia sportowego. Zakłady powiązane to dwa lub więcej różnych zakładów, które są „spokrewnione” za sobą pod kątem ewentualności.

Przykład:

 • Zakład 1:“Który zespół strzeli następną bramkę?”, zawiera następujące wyniki do typowania:
 • “Zespół A”
 • “Zespół B”
 • “Bez bramek”
 • Zakład 2:“Kiedy zostanie strzelona następna bramka?”, zawiera następujące wyniki do typowania:
 • “Czas X”
 • “Czas Y”
 • “Bez bramek”
 • Opcja “Bez bramek” dotyczy obu zakładów, z czego wynika, że zakłady są ze sobą „powiązane”.

Zakłady powiązane niekoniecznie dotyczą tego samego wyniku lub tego samego wydarzenia. Jako, że związek zakładów nie zawsze jest tak oczywisty, jak w przykładzie powyżej, spółka zastrzega sobie prawo do decydowania, które zakłady są powiązane ze sobą. Jeżeli zakład kombinacyjny zawierający dwa lub więcej powiązanych typów został błędnie zaakceptowany, wtedy firma zastrzega sobie prawo do uznania tego zakładu za nieważny (patrz: zasady A3.2 Nieważne/unieważnione zakłady).

B1.8 Zwycięzcy ex aequo i remis (Dead Heat)

Jeśli kilku uczestników lub drużyn zdobędzie to samo miejsce, wtedy mowa jest o zwycięzcach ex aequo. Jeśli nie podano inaczej i jeśli nie oferowano odpowiedniego zakładu, wysokość wygranej będzie obliczana w przypadku remisu (Dead Heat) lub zwycięzcy/ów ex aequo w następujący sposób: kursy na zwycięzców (podstawą jest kurs europejski w formie dziesiętnej) dzielone są przez ilość tych wariantów typów, które uważane są za wygrane i mnożone przez daną stawkę wniesioną na zakład. Te warianty typów - zwycięzca ex aequo i remis (Dead heat) - przedstawiane są w koncie użytkownika pod opcją 'Moje zakłady' z uzupełnieniem "d/h" (ang. Dead Heat).

Jeśli nie podano inaczej, reguła ta obowiązuje we wszystkich przypadkach, kiedy dwa lub więcej zakładów rozstrzygniętych jest jako typy na zwycięzcę.

Przykład: wyścig narciarski zakończył się remisem pomiędzy uczestnikiem A (kurs 4,60) i uczestnikiem B (kurs 9,00). Użytkownik, który wniósł 10 euro na uczestnika A, wygrywa 23 euro (kurs x stawka : ilość wariantów typów, które wygrały = 4,60 x 10 : 2). Użytkownik, który wniósł 10 euro na uczestnika B wygrywa 45 euro (9,00 x 10 : 2).

B1.9 Zakłady live

B1.9.1 Wyjaśnienie

Zakłady live oferowane są na platformie zakładów live tylko przed i podczas trwania zdarzenia. Kursy są na bieżąco uaktualniane, w celu odzwierciedlenia przebiegu gry. W celu uniknięcia nieprzyjęcia zakładu ze względu na zmiany kursów, gracz wnosząc zakład może zaakceptować dokonywane zmiany kursów posługując się opcją "Akceptacja wszystkich zmian kursów" lub "Akceptacja wyższych kursów". Więcej informacji na ten temat można znaleźć na kuponie zakładów w części zakładów live.

B1.9.2 Wyniki

Dla oceny zakładów live jako "wygrany" lub "przegrany" miarodajne są wyniki, które zostały ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu danych zakładów. Późniejsze zmiany (np. decyzje przy „zielonym stole") nie mają wpływu na ocenę oferowanych zakładów live. Zakłady live są ustalone na podstawie własnej statystyki spółki, której podstawą jest rzeczywisty przebieg gry. Jeżeli nie wskazano inaczej, w zakładach live wszystkie zakłady typu „non-runners” zostają unieważnione.

B1.9.3 Wspólne zasady

W przypadku typowania live obowiązują ogólne zasady dotyczące ustalania wyników gier (B1). Wyjątkiem są zakłady specjalne, które zostają rozstrzygnięte przed ewentualnym przerwaniem wydarzenia. Pozostają one nadal ważne.

B1.10 Czas gry

W przypadku dyscyplin sportowych z ustalonym czasem gry miarodajny jest wynik uzyskany po regulaminowym czasie gry (włącznie z doliczonym czasem). Ewentualna dogrywka oraz rzuty karne itd. nie mają zasadniczo wpływu na wypłatę wygranej z zakładów. Wyjątki w pojedynczych przypadkach zostaną ogłoszone lub stanowią część zasad specjalnych, które różnią się w zależności od dyscypliny sportowej.

bwin nie gwarantuje, że faktyczny czas gry we wszystkich przypadkach będzie pokrywał się z ustalonym czasem gry dla danej dyscypliny (np. w przypadku towarzyskich meczów piłkarskich). Jeśli informacje dotyczące zmienionego czasu gry będą dostępne, zostaną one podane. W przypadku zmiany czasu gry, wszystkie zakłady zachowują ważność.

B1.11 Dyskwalifikacje

W przypadku wszystkich zakładów dotyczących końcowych wyników wydarzenia sportowego/ zawodów każdy gracz/zawodnik/zespół, zdyskwalifikowany z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 24 godzin po zakończeniu wydarzenia sportowego / zawodów będzie uznany przegranym.

B1.12 Rodzaje zakładów

B1.12.1 Zakłady parzyste – nieparzyste

Jeżeli wynikiem zakładu jest “0”, wówczas wynik zakładu jest “parzysty”

B1.12.2 Handicap/Spread

Wydarzenie musi się zakończyć, aby zakłady nie utraciły ważności.

B1.12.3 Typowanie sumy punktów (wszystkie zakłady zawierające opcje typowań „Over” i „Under” („więcej niż” i „mniej niż”)

Jeżeli wydarzenie zakończy się przed czasem ukończenia, wszystkie zakłady zostaną unieważnione chyba, że najwyższa możliwa suma będąca przedmiotem zakładu została już osiągnięta – w takim przypadku wszystkie zakłady pozostają ważne.

B1.12.4 Zakłady Head-to-Head (H2H)

 • Pojedyncze wydarzenie: jeżeli jeden lub więcej uczestników wycofa się przed rozpoczęciem wydarzenia, wtedy wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeżeli uczestnik zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy wydarzenia z jakiejkolwiek przyczyny, wtedy uczestnik ten zostanie uznany za „przegranego”. Jeżeli wszyscy uczestnicy zakładów “Head to Head” zostaną zdyskwalifikowani lub nie ukończą wydarzenia, wtedy wszystkie zakłady zostaną unieważnione. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników zakończy wydarzenie na tej samej pozycji stosuje się zasadę „Dead Heat” (B1.7).
 • Zawody: zasada ta odnosi się do wszystkich zawodów rozgrywanych systemem pucharowym (knockout), każdy z każdym (system robin) lub połączeniem obu systemów. Zwycięzcą zostanie ten uczestnik, który uzyska najwyższą pozycję w ostatecznym rankingu zawodów. Jeżeli nie ma oficjalnego rankingu końcowego, ostateczną pozycję będzie wyznaczał ostatni wygrany mecz/etap. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników ukończy zawody na tej samej pozycji lub wynik ich ostatniego zakończonego meczu/etapu jest taki sam, ma zastosowanie zasada „Dead heat”. Jeżeli jeden lub więcej uczestników wycofa się przed rozpoczęciem zawodów wtedy wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

B1.12.5 Zakłady na medale

Wszystkie zakłady na liczbę medali zostaną rozliczone zgodnie z oficjalną tabelą medalową podaną na zakończenie wydarzenia (np. Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata itd). Wszelkie zmiany wprowadzone w późniejszym terminie przez organ zarządzający uważa się za nieważne dla danego zakładu.

Medale zespołów: wszystkie medale zdobyte przez zespół/kraj w danej konkurencji liczą się jak jako pojedynczy medal bez względu na liczbę członków zespołu.

B1.12.6 Nominowani finaliści

Finalistami są zawodnicy/drużyny, które grają w finale, bez względu na to, w jaki sposób dostali się do finału, w tym także na podstawie decyzji organów zarządzających.

B1.12.7 Każdy inny zawodnik/Pozostali zawodnicy

Jeżeli zakład posiada funkcję obstawiania typu "każdy inny zawodnik", "pozostali zawodnicy", "zawodnik niewymieniony na liście" itp., dana funkcja dotyczy wszystkich zawodników z wyjątkiem tych, których imiona i nazwiska znajdują się na liście zakładu - nie ważne czy kursy są dostępne dla danych zawodników czy też nie.

B1.12.8 Zakłady po kursach specjalnych:

W przypadku wszystkich zakładów uwzględniających więcej niż jeden wynik, wszystkie wydarzenia muszą rozpocząć się w przeciągu najpóźniej 72 godzin od ich pierwotnej daty rozpoczęcia, by zakłady zachowały ważność.

W przypadku, w którym przynajmniej jedno z uwzględnionych wydarzeń nie zostanie zakończone w przeciągu podanego czasu lub w tym czasie nie zostanie oficjalnie ogłoszony zwycięzca, wszystkie zakłady po kursach specjalnych zostaną w tym przypadku anulowane.

Ta zasada nie dotyczy zakładów wniesionych jako zakłady kombi.

B1.12.9 Zakłady z szansą zwrotu:

W przypadku wszystkich zakładów w zakładce ‘Money Back Specials’ (zakłady z szansą zwrotu), obowiązują następujące zasady:

 • Maksymalna stawka: Użytkownicy mogą postawić do 100 EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) na każdym rynku, o ile warunki nie określają inaczej.
 • Jeśli podane warunki zostaną spełnione, stawka zakładu zostanie zwrócona.
 • Jeśli stawka zakładu przekroczy stawkę maksymalną, zwrócona zostanie jedynie wysokość stawki maksymalnej.
 • Zwrócone zakłady zostaną wyświetlone na koncie użytkownika jako "anulowane".
 • Zakłady ‘Money Back’ mogą zostać wniesione jedynie jako zakłady pojedyncze. W przypadku zawarcia takiego zakładu jako zakład kombi, stawka nie zostanie zwrócona.

B2 Zasady specjalne

Tutaj znajdziesz zasady specjalne dotyczące pojedynczych dyscyplin sportowych.