Všeobecné obchodné podmienky pre promočné akcie 24.05.2016

1. Úvod

1.1 Podmienky obsiahnuté v tomto dokumente (Štandardné podmienky účasti pre promočné akcie) sa vzťahujú na všetky dostupné ponuky na našich platformách a spolu s ktorýmikoľvek konkrétnymi Promočnými odmienkami účasti, ktoré môžu byť taktiež označované ako "kľúčové podmienky" uvedené na individuálnych domovských stránkach pre príslušnú promočnú akciu (Špecifické promočné podmienky) a naše Všeobecné podmienky účasti a Pravidlá pre ochranu súkromia (všeobecne označované ako Pravidlá) tvoria právnu dohodu medzi nami a vami a doplnené môžu byť iba s naším súhlasom. Účasťou v akejkoľvek promočnej akcii potvrdzujete a súhlasíte s dodržiavaním Pravidiel.

1.2 Pred účasťou v akejkoľvek promočnej akcii by ste si mali pozrieť štandardné podmienky účasti a akékoľvek ďalšie Špecifické promočné podmienky účasti.

1.3 V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalostí medzi týmito štandardnými Podmienkami účasti a akýmikoľvek Špecifickými promočnými podmienkami účasti a Všeobecnými obchodnými podmienkami, majú špecifické promočné Podmienky účasti konečnú platnosť, avšak iba v takom rozsahu, aby vyriešili v potrebnej miere takýkto rozpor alebo nezrovnalosť.

1.4 Kópiu týchto štandardných Podmienok účasti si môžete vytlačiť výberom možnosti Tlač v menu vášho prehliadača.

1.5 Vaše jednotlivé využívanie každej platformy a akýchkoľvek ďalších služieb, ktoré sú na platforme dostupné, podlieha Pravidlám.

2. Promočné akcie a ich doba trvania

2.1 Z času na čas môžeme organizovať promočné akcie a tieto môžu byť vo forme bonusových ponúk (či už ide o bonusy reálnych peňazí, alebo akúkoľvek inú formu motivácie), výherných súťaží, súťaží, turnajov alebo inej forme promočnej akcie, resp. kombinácie ktorejkoľvek z týchto možností. Konkrétna forma promočnej akcie bude opísaná spolu s potrebnými podrobnými údajmi v rámci komunikačných kanálov (ako napr. e-mail, počítačové pop-up okienka a listy). V každom prípade vás mienime informovať o každej promočnej akcii (každá komunikácia v rámci promočnej akcie) a/alebo na individuálnych webstránkach pre každú promočnú akciu.

2.2 Za účelom všetkých promočných akcií, promotérom je zadefinovaná strana, s ktorou ste uzavreli zmluvu v rámci Všeobecných obchodných podmienok ("My", "Nám" resp. "Naše").

2.3 Doba promočnej akcie, počas ktorej bude promočná akcia trvať (Trvanie promočnej akcie), bude uvedená v príslušných Špecifických promočných podmienkach. Každá promočná akcia sa automaticky končí na konci danej doby jej trvania a po jej skončení nie je žiadna ďalšia účasť možná. V prípade, že nie je uvedená doba trvania promočnej akcie v príslušnej promočnej akcii, táto sa končí zrušením na platforme.

3. Informácie o promočných akciách

3.1 Pokiaľ nie je v informáciách o promočnej akcii uvedené inak, možnosť zúčastniť sa každej promočnej akcie majú všetci hráči z ktorejkoľvek našich platforiem a je obmedzená iba na jednu osobu, rodinu, domácnosť, adresu alebo organizáciu, ktorým boli informácie o promočnej akcii zaslané. V niektorých prípadoch si vyhradzujeme v promočnej akcii umožniť účasť iba hráčom, ktorí spĺňajú konkrétne kritériá. Keď je v informáciách o promočnej akcii uvedená možnosť účasti viacerých hráčov, vyhradzujeme si právo obmedziť podľa vlastného uváženia počet účastníkov.

3.2 V prípade, že je v informáciách o promočnej akcii uvedené inak, potom je určená iba pre adresovaného príjemcu alebo cieľovú skupinu príjemcov a nie je možné ju preniesť. Pokiaľ nie ste určeným príjemcom, resp. nespadáte do cieľovej kategórie príjemcov, potom je ponuka neplatná.

4. Spôsobilosť účasti v promočnej akciách

4.1 Na to, aby ste sa mohli zúčastniť akejkoľvek promočnej akcie, musíte:
(a) mať osemnásť (18) rokov alebo byť starší, alebo dosiahnuť plnoletosť vo vašej krajine, štáte alebo provincii;
(b) byť právne spôsobilý/á používať naše služby v súlade s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami;
(c) byť obyvateľom a/alebo byť v danom momente v danej krajine tak, ako je v súlade s príslušnými Špecifickými promočnými podmienkami, ak je promočná akcia určená špeciálne pre týchto účastníkov, ktorí sú obyvateľmi a/alebo sa nachádzajú v danej krajine;
(d) úspešne vyplniť registračný formulár na platforme pre príslušnú službu a otvoriť si hráčske konto v reálnych peniazoch (Konto) v súlade s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ príslušné Špecifické promočné podmienky uvádzajú, že je dostupná cesta, na ktorej nie je potrebné zakúpenie účasti a podlieha nižšie uvedenej časti 5.2;
(e) splniť akékoľvek ďalšie kritériá, ktoré sú uvedené v príslušnej čaasti týchto Štandardných podmienok účasti, ktoré sa týkajú určitých všeobecných kategórií promočnej akcie a príslušných Špecifických promočných podmienok; a
(f) nie je neautorizovanou osobou (tak ako je to zadefinované v sekcii 6 nižšie).

(a Kvalifikovaný hráč).

4.2 Na to, aby ste sa mohli zúčastniť akejkoľvek promočnej akcie, ktorá je určená pre nových hráčov, alebo ako ponuka pre "nových hráčov" alebo "registračná ponuka" (alebo podobná), nemusíte sa predtým zaregistrovať alebo uskutočniť vklad na ktorúkoľvek z našich služieb. Takéto promočnej akcie nemusia byť použité v súvislosti s akoukoľvek žiadnou ďalšou promočnou akciou.

4.3 Totožnosť každého účastníka v promočnej akcii bude určená akoukoľvek kombináciou nasledujúcich: meno, adresa, e-mailová adresa, kreditná karta/debetná karta, IP adresa a akékoľvek ďalšie formy identifikácie, ktoré smú byť vyžiadané. Ďalej si vyhradzujeme právo požiadať od vás ďalšie informácia v prípade, keď prejavíte záujem o zapojenie sa do konkrétnych promočných akcií.

5. Účasť v promočných akciách

5.1 Účasť v akejkoľvek promočnej akcii je dobrovoľná. Rozhodnúť sa, či sa promočnej akcie chcete zúčastniť alebo nie, sa musíte sám/sama jednoducho ignorovaním alebo akceptovaním (ak je to ten prípad) príslušných Podmienok účasti.

5.2 Pre účasť v promočnej akcii sa musíte držať inštrukcií, ktoré sú uvedené v príslušných Informáciách k promočnej akcii, na jednotlivých webstránkach pre promočnú akciu a v prípade potreby v príslušných Špecifických promočných podmienkach. Keď Informácie k promočnej akcii alebo webstránka uvádzajú, že pre účasť nie je potrebné uskutočniť zakúpenie, zúčastniť sa môžete poslaním e-mailu na špecifikovanú adresu.

5.3 Pokiaľ nie je inak uvedené v príslušných Špecifických podmienkach účasti, účasť v každej promočnej akcii smie prebehnúť len raz.

6. Vynechaní a diskvalifikovaní hráči

6.1 Pracovníci, riaditelia, zamestnanci, konzultanti alebo iní agenti bwin.party digital entertainment plc alebo pobočky, materské alebo pridružené spoločnosti, či ich dodávatelia alebo predajcovia (vrátane reklamných, tlačových alebo PR agentúr), alebo pracovníci, riaditelia, zamestnanci či agenti akejkoľvek fyzickej či právnej formy spájanej s akoukoľvek promočnou akciou alebo príbuzní ktorýchkoľvek vyššie uvedených osôb, pričom termín "príbuzný" by mal zahŕňať, avšak nie nevyhnutne iba manžela/manželku, partnera, dieťa alebo súrodenca a ktorékoľvek osoby, ktoré bývajú v rovnakej domácnosti tak, ako hore uvedené osoby sú vynechaní/é.

6.2 Obyvatelia štátov Nevada, District of Columbia, Florida, Illinois, Iowa a Rhode Island a iných jurisdikcií, kde sú účasť v promočných akciách a/alebo výhra hotovostných cien nelegálne. (všeobecne pojaté ako neautorizované osoby)

Neautorizovaným osobám nie je povolené zúčastniť sa akejkoľvek promočnej akcie.

6.3 Pokiaľ sa promočnej akcie zúčastní nekvalifikovaný/á hráč/ka, potom si vyhradzujeme právo, bez akýchkoľvek ďalších predsudkov v súlade s Pravidlami, žiadať o vrátanie bonusu, platby alebo udelenej ceny, vrátane tej z hráčskeho konta.

6.4 Ďalej si vyhradzujeme právo podľa vlastného uváženia vylúčiť ktoréhokoľvek hráča/ku, ktorý/á podvádzal/a, alebo sa pokúšal/a zmanipulovať registračný proces, alebo operáciu akejkoľvek promočnej akcie, alebo hráča/hráčku, ktorý/á porušil/a Pravidlá v rozpore s pravidlami, alebo účelom príslušnej promočnej akcie, alebo nás podľa nášho názoru môže dostať do rozporu medzi spoločnosťami našej skupiny a ich príslušnými značkami.

7. Kvalifikované vklady

7.1 Pokiaľ nie je v príslušných Špecifických podmienkach účasti uvedené, že je k dispozícii spôsob účasti, v ktorom nie je potrebné žiadne zakúpenie (alebo je k dispozícii iný takýto spôsob), potom je treba v rámci promočnej akcie uskutočniť z času na čas na vaše konto vklad ako kvalifikovaný vklad, ak nie je Špecifickými podmienkami účasti určený iný kvalifikovaný vklad.

7.2 Prevody medzi hráčskymi účtami (hráč "A" prevedie peniaze hráčovi "B") a spätné výplaty/vklady neplatia za účelom akýchkoľvek minimálnych podmienok pre kvalifikované vklady.

8. Obmedzenia aktivácie a výplaty

8.1 V súvislosti s niektorými promočnými akciami, niektoré aktivačné požiadavky, alebo, kde je to vyžadované, musia byť obmedzenia pri vyplácaní splnené. Toto sa týka aj všeobecných podmienok spôsobilosti, ktoré sú uvedené v Štandardných podmienkach účasti, ktoré sa týkajú podmienok pred použitím bonusu, hrou s ním, alebo ak je to vhodné, výplatou, či pripadaním do úvahy pre účasť v súťaži, lige, či turnaji. Akékoľvek takéto dodatočné obmedzenia alebo požiadavky sú obsiahnuté v príslušných Špecifických promočných podmienkach. Z Vášho konta si smiete nechať vyplatiť prostriedky nadobudnuté bonusom cez našu športovú službu po splnení stávkových podmienok, ktoré sa tejto bonusovej podmienky týkajú. Všetky bonusy musia byť stavené pri kurzoch 1.70 alebo vyššie.

Akékoľvek stávky podané tzv. Starting Price (SP - štartovacou cenou) na dostihové stávky sa za splnenie týchto bonusových aktivačných podmienok nepovažujú.

Pokiaľ si necháte vyplatiť prostriedky, na základe ktorých ste získali bonus alebo na základe ktorých máte na získanie bonusu nárok, avšak bez toho, aby ste splnili príslušné podmienky uplatnenia, obmedzenia pre jeho vyplatenie alebo všeobecné kritériá spôsobilosti, stratíte celkovú bonusovú sumu a akékoľvek výhry, ktoré boli bonusovou sumou dosiahnuté. Vyhradzujeme si v takýchto prípadoch právo stiahnuť príslušnú sumu z vášho konta.

8.2 Pokiaľ existuje v akejkoľvek promočnej akcii kritérium pre odohratie určitého počtu hier, listov alebo stávok, potom, ak nie je uvedené inak v príslušných Špecifických promočných podmienkach, sa odohraté hry, listy alebo stávky podané pri turnajových stoloch (ak je promočná akcia turnajom) alebo stoloch s hracími peniazmi nebudú počítať.

8.3 Pokiaľ je v ktorejkoľvek promočnej akcii uvedené, že je potrebné nazbierať určitý počet bodov, potom, ak nie je uvedené inak v príslušných Špecifických promočných podmienkach, zmienka o bodoch sa týka štandardných bodov, ktoré boli nazbierané iba počas danej doby trvania promočnej akcie. Pokiaľ nie je uvedené inak v príslušných Špecifických podmienkach promočnej akcie, body nazbierané pred promočnou akciou, alebo použité mimo danej promočnej akcie, sa nepovažujú za zodpovedajúce takýmto kritériam a ak boli body získané v súvislosti s promočnou akciou, potom nemôžu byť znovu nárokované.

8.4 Pokiaľ v ktorejkoľvek promočnej akcii existuje kritérium pre podávanie stávok, potom, ak nie je uvedené inak v príslušných Špecifických podmienkach promočnej akcie, stávky podané na ktorúkoľvek hru (i) rulety na výherné číslo červenej, čiernej farby, alebo párne a nepárne číslo, či v rozpätí 1 - 18, alebo 19 - 36; (ii) Blackjack s jednou kôpkou kariet (iii) Bonus Pairs Blackjack; (iv) Triple Card Poker; (v) Texas Hold'em Bonus Poker; (vi) Final Score World Cup; a (vii) Tens or Better sa nepovažujú za platné stávky za účelom splnenia kritérií pre výplatu či stávkové obmedzenia v akejkoľvek promočnej akcii.

9. Výplata bonusov

9.1 Tak ako je uvedené v bode 8.1, ak nie je inak uvedené v Špecifických promočných podmienkach, všetky bonusy v reálnych peniazoch budú vyplatené na kontá kvalifikovaných užívateľov v priebehu siedmich (7) dní od zapojenia sa do príslušnej promočnej akcie.

9.2 Vaše použitie akýchkoľvek bonusov v reálnych peniazoch podlieha našej previerke iregulárnych priebehov hry. Aby sme zabezpečili férové hranie a primerané použitie bonusov, považujeme stávky s nízkym rozsahom výhry, extrémne nízkym rizikom, ako aj vzájomne vyrovnávajúce sa stávky, či tzv. "hedge betting" s vkladom bonusov za porušenie pravidiel. Ďalšími príkladmi iregulárneho správania sú, avšak nie nevyhnutne: (i) podávanie jednoduchých alebo viacnásobných stávok v hodnote päťdesiat percent alebo viac bonusov na akúkoľvek jednotlivú hru, individuálny list, alebo kolo, vytváranie rovnováhy a v značnej miere menenie postupov v hre (veľkosť stávky, typy hry, štruktúry stávok, atď.), aby mohli byť splnené podmienky získania bonusu; (ii) ďalej podávanie veľkých stávok, s ktorými je možné docieliť veľkú výhru s nasledovným poklesom stávok rovnakých alebo menších ako sedemdesiatpäť percent predošlého priemeru stávok až kým neboli splnené podmienky pre získanie bonusu; (iii) pokiaľ máme dobré dôvody podozrievať, že vaším úmyslom bolo iba zneužiť nami ponúkaný bonus v dobrej viere za účelom zlepšenia vašej zábavy (napríklad pri akceptovaní bonusu, požiadavky minimálnych stávok boli splnené a prostriedky sú následne vybraté). V prípade, že sme toho názoru, že došlo k iregulárnemu postupu v hre, vyhradzujeme si právo zabrániť vám výber vašich prostriedkov z konta a/alebo zadržať akékoľvek vaše výhry, ktoré ste dosiahli použitím bonusu.

9.3 V prípade, že viac ako jeden bonus v reálnych peniazoch alebo prevyšujúca suma bola náhodne vyplatená kvalifikovanému hráčovi/hráčke, vyhradzujeme si právo bez akýchkoľvek predsudkov v súvislosti s inými právami uvedenými v Pravidlách, žiadať o návrat sumy prevyšujúceho bonusu reálnych penazí alebo platby z konta daného hráča/hráčky.

9.4 V súlade s našou, vyššie uvedenou, politikou nulovej tolerancie voči zneužívaniu bonusov bude maximálna stávka vo výške 5 £ na jedno kolo na hracích automatoch a 50 £ na jedno kolo pri akýchkoľvek iných platných hrách, aplikovateľná na bonusové prostriedky a k nim sa vzťahujúce aktivujúce vklady. Všetci hráči, zneužívajúci naše maximálne stávkové limity, stratia svoj bonus v plnom rozsahu, vrátane akýchkoľvek zostávajúcich bonusových prostriedkov a z nich vyplývajúcich výhier.

10. Výhry

10.1 Kvalifikovaní hráči, ktorí vyhrajú cenu v rámci promočnej akcie, ktorá pozostáva zo žrebovania, súťaže, ligy alebo turnaja (vždy výherca a výhra) musia akceptovať príslušnú cenu "ako je" a nemajú žiadne právo pre hotovostnú alternatívu, až kým sa podľa vlastného uváženia nerozhodneme takúto hotostnú alternatívu ponúknuť (čo môže byť aj menej, ako plná hodnota ceny). Vyhradzujeme si právo cenu kedykoľvek nahradiť inou alebo inými cenami (inými ako hotovostná alternatíva) v približne rovnakej hodnote. Pre tento krok sa môžeme rozhodnúť pokiaľ je doručenie výhry na adresu výhercu nepraktické a nákladné kvôli výhercovej adrese miesta bydliska.

10.2 Žrebovanie cien prebieha náhodne a za predpokladu, že všetci hráči sa kvalifikovali. Čo sa týka pohlavia, veku, geografického miesta, dĺžke času, ktorý kvalifikovaný/á hráč/ka strávil/a v našich gamingových sekciách alebo platformách, či ďalšieho iného faktoru, nie je praktizované žiadne uprednostňovanie.

10.3 Žrebovanie všetkých cien sa uskutoční v čase alebo časovom rozmedzí, ktoré je uvedené v Špecifických promočných podmienkach. Pokiaľ nie je uvedené inak, na výhercove konto bude vyplatená hotovostná výhra. V prípade, že zorganizujeme pre výhercu doručenie vecnej ceny, túto bude možno prevziať podpisom. Vo všetkých prípadoch si však vyhradzujeme právo, aby bola k dispozícii iba pre výber. A to bez obmedzenia, pokiaľ je takáto cena nepraktická alebo príliš nákladná pre doručenie. V prípade vecnej ceny sa posnažíme kontaktovať výhercu/výherkyňu prostredníctvom údajov vedených v jeho/jej konte. Pokiaľ sme však neboli schopní výhercu/výherkyňu od získania výhry kontaktovať do 30 dní, vyhradzujeme si právo vylosovať ďalšieho výhercu namiesto pôvodneho, alebo cenu vyhlásiť za neplatnú bez toho aby si ju výherca/výherkyňa mohol/mohla nárokovať.

10.4 Vyhradzujeme si právo cenu neudeliť alebo žiadať o navrátenie akejkoľvek udelenej ceny v prípade, že výherca/výherkyňa nie je oprávnená takúto cenu obdržať a to v súlade s príslušným právom (vždy za predpokladu, že výherca/výherkyňa je výlučne zodpovedný/á, aby sa uistil/a, že môže akúkoľvek cenu obdržať, alebo ak diskvalifikujeme výhercu/výherkyňu tak, ako je uvedené v bode 6.4.

10.5 Pokiaľ ste sa zapojili do súťaže, ligy, či turnaja a nie ste schopný/á, za akéhokoľvek dôvodu, alebo sa rozhodnete nepokračovať v ďalšom priebehu po kvalifikovaní sa, strácate nárok na svoje miesto a nebudete môcť obdržať žiadnu cenu, ktorá môže byť udelená v ďalšom alebo nasledujúcom kole alebo finálovú cenu pre víťaza/víťazku.

10.6 Akýkoľvek nárok na cenu je neprenosný.

10.7 Výherca/výherkyňa je výlučne zodpovedný/á za platbu akýchkoľvek prípadnych daní v súvislosti s príslušnou cenou a za akékoľvek náklady, ktoré sú spojené s cenou a jej užívaním, vrátane, bez akéhokoľvek obmedzenia, náklady, ktoré sú v súlade s akýmikoľvek požiadavkami príslušných miestnych zákonov. Príklady takýchto nákladov zahŕňajú, avšak nie sú obmedzené, pokiaľ je cenou motorové vozidlo, registráciu vozidla, poistenie a vodičský preukaz, alebo, ako cena obsahuje zahraničný zájazd, v súvislosti s cestovným pasom, víza a cestovným poistením, alebo v súvislosti s cenami, ktoré sú špecifické ohľadne miesta (napríklad miesto, aktivita alebo dovolenka), náklady na cestu do a z príslušného miesta (pokiaľ nie je v cene výlučne uvedené, že obsahuje náklady na cestu alebo letenku, cestu vlakom či po mori, pričom v tomto prípade je výherca/výherkyňa z a do bodu nalodenia).

10.8 Pokiaľ cena obsahuje podujatie, aktivitu, či dovolenku alebo uskutočnenie služby, výherca/výherkyňa je výlučne zodpovedný/á za akúkoľvek rezerváciu alebo iné podmienky, či inštrukcie príslušného tretieho poskytovateľa, či organizátora a musí sa držať akýchkoľvek stanovených dátumov a časov v súvislosti s cenou (, ktorú nie je možné prerezervovať) a akékoľvek ďalšie kritériá stanovené príslušnou treťou stranou a organizátorom. Zmluva v súvislosti s takýmto podujatím, aktivitou či dovolenkou je medzi výhercom/výherkyňou a príslušnou treťou stranou, či organizátorom, a my nie sme súčasťou takejto zmluvy alebo niesť zodpovednosť s uskutočnením alebo neuskutočnením, čo je výlučne v zodpovednosti príslušnej tretej strany alebo organizátora. Neposkytujeme žiadnu formu poistenia, vrátane, bez obmedzenia, akúkoľvek formu všeobecného, či poistenia za zrušenie v súvislosti s cenou, ktorá obsahuje podujatie, aktivitu, dovolenku, či službu.

10.9 Pokiaľ v súvislosti s akoukoľvek cenou využijeme názov tretej strany či značku, tieto sú vlastníctvom príslušnej tretej strany. Z použitia týchto mien či obchodných značiek alebo použitia akýchkoľvek fotografií ceny netreba vyvádiť žiadne licencie, sponzorstvo či zmluvu. Akákoľvek fotografia, ktorá je použitá v súvislosti s propagáciou ceny iba za ilustračnými účelmi a skutočná cena sa môže líšiť od tej na fotografii, vrátane, avšak bez obmedzenia, čo sa týka výroby, modelu, špecifikácie, farby, dokončenia, balenia a iných funkcií.

10.10 Naša ponuka konkrétnej ceny nenaznačuje žiadnu asociáciu z našej strany s alebo so sponzorstvom, či zmluvou s príslušnou treťou stranou, výrobcom, dodávateľom, poskytovateľom či organizátorom.

10.11 Výherca/výherkyňa je výlučne zodpovedný/á za používanie ceny. S výnimkou, ak je v Štandardných promočných podmienkach účasti uvedené inak, nie sú uskutočnené alebo akceptované žiadne reprezentácie, garancie, podmienky z našej strany a neplatia žiadne ďalšie podmienky medzi nami a akoukoľvek ďalšou osobou v súvislosti s akoukoľvek cenou, vrátane, nie však obmedzene na akékoľvek podmienky pre primeranosť, spoľahlivosť, uspokojujúcu kvalitu, či vhodnosť pre užívanie, alebo ďalších spomenutých podmienok, z ktorých môžme vylúčiť do takej miery vylúčiť toľko, ako je povolené v maximálnej možnej miere zákonom.

11. Žrebovanie výhier

11.1 V súvislosti s akýmkoľvek žrebovaním, vyžrebovaní výhercovia sú žrebovaní náhodne zo všetkých kvalifikovaných účastníkov/účastníčiek (podrobné informácie ohľadne použitého priebehu sú uvedené v nižšie uvedenom bode 11.2 ("Proces žrebovania") a za predpokladu, že všetci účastníci sa kvalifikovali, nedochádza k žiadnemu uprednostňovaniu ohľadne pohlavia, veku, miesta bydliska, dĺžky času ako kvalifikovaný hráč/hráčka, ktoré z našich gamingových sekcií alebo platforiem kvalifikovaný/á hráč/ka použil/a, alebo na základe iného faktoru.

11.2 Proces žrebovania prebieha nasledovne:
(a) každá správne podaná účasť do žrebovania o cenu zo strany každého kvalifikovaného účastníka je náhodne zoradená v dokumente Microsoft Excel a náhodne je k nej pripradené číslo žrebu, ktoré začína číslom 1 až po celkové číslo predstavujúce počet účastí v danej výhernej súťaži (každá má tzv. "jedinečné ID");
(b) V softvéri Microsoft Excel je použitý generátor náhodných čísel na určenie výherných jedinečných ID, ktoré súhlasia s počtom vyžrebovaných výhercov v danej výhernej súťaži.
(c) Výraz "Cenový rozhodca" znamená vedúci našich promočných akcií alebo takáto zodpovedná osoba za riadenie tohto procesu;
(d) Žrebovanie cien sa uskutoční v našej kancelárii v Gibraltáre osobou zodpovednou za žrebovanie cien spolu so svedkom, ktorým je člen Nášho právneho oddelenia.

12. Bezplatné kolá v sekcii Kasíno

12.1 Bezplatné kolá v sekcii Kasíno môžu byť príležitostne pripisované k dobru vo forme bonusov alebo iných odmien tým kvalifikovaným hráčom, ktorí splnili isté podmienky. Bezplatnými kolami v sekcii Kasíno je označovaný určitý počet bezplatných točení na určitých hracích automatoch. Presný počet bezplatných kôl bude vyplýva z nášho výhradného uváženia a z podmienok, nižšie uvedených v bodoch 12.2 a 12.3.

12.2 Bezplatné kolá v sekcii Kasíno môžu byť kvalifikovaným hráčom ponúknuté/udelené za nasledujúcich podmienok:

(a) nový hráč, kvalifikovaný zúčastniť sa, sa zaregistruje do akcie, spojenej s ponukou bezplatných kôl v sekcii Kasíno;
(b) kvalifikovaný hráč sa zúčastní promočnej akcie, v rámci ktorej sú za úspešne uskutočnený vklad udeľované bezplatné kolá;

(c) v rámci promočnej kampane; alebo

(d) na základe nášho výhradného uváženia.

12.3 Presné podmienky uplatnenia bezplatných kôl budú uvedené v príslušných podmienkach účasti špecifickej promočnej akcie. Ak nebudú k dispozícii žiadne podmienky účasti špecifickej promočnej akcie, budú pre bezplatné kolá v sekcii Kasíno platiť nasledujúce podmienky:

(a) bezplatné podmienky v sekcii Kasíno budú udelené kvalifikovaným hráčom vo forme bonusového kódu, ktorý bude možné zadať v priebehu vloženia vkladu;

(b) alternatívne môžu byť bezplatné kolá v sekcii Kasíno ponúknuté hráčom s uvedením istého časového obdobia, počas ktorého budú hráči oprávnení akceptovať bezplatné kolá v sekcii Kasíno; v opačnom prípade stratí daná ponuka svoju platnosť;

(c) vo chvíli, keď budú bezplatné kolá v sekcii Kasíno udelené, začne aj doba ich platnosti, počas ktorej budú musieť kvalifikovaní hráči svoje bezplatné kolá využiť a ak tak v danom čase neurobia, bezplatné kolá stratia automaticky svoju platnosť;

(d) výhry, docielené prostredníctvom bezplaných kôl v sekcii Kasíno nie je možné okamžite použiť na hranie iných hier. Po odohraní všetkých bezplatných kôl v sekcii Kasíno bude hráčovi udelený bonus, spojený s výplatnými podmienkami;

(e) ak Vám po uplynutí platnosti bezplatných kôl v sekcii Kasíno ostanú ešte nejaké nevyužité kolá, vyhradzujeme si právo vyžiadať si späť všetky zostávajúce bezplatné kolá a aj všetky výhry; a

(f) bezplatné kolá v sekcii Kasíno je možné použiť na istých hracích automatoch len z času na čas.

13. Reklama a duševné vlastníctvo

13.1 Účasťou v akejkoľvek promočnej akcii, v ktorej vyhráte cenu alebo ktorá má formu súťaže, ligy alebo turnaja, v ktorých je potrebné postúpiť do druhého alebo ďalšieho kola, súhlasite spolupracovať na všetkých reklamných, marketingových alebo iných materiáloch spojených s prezentáciou verejnosti, ktoré môžeme na naše náklady produkovať, či zorganizovať. Taktiež súhlasite v prípade potreby, (a) s nosením akéhokoľvek značkového oblečenia, či časti odevov, ktoré môžeme poskytnúť; a (b) v prípade potreby podpísať, neodvolateľné prehlásenie, ktoré Nám umožní, bez akéhkoľvek nárokovania na vyplatenie kompenzácie, použiť vaše meno, fotografiu, podobizeň, údaje krajiny a/alebo meste, v ktorom žijete, akékoľvek komentáre za vašej strany, alebo tie, ktoré sú vám pripisované, a tieto použiť v rámci akejkoľvek audio/vizuálnej produkcie alebo vysielania za účelmi promočnej akcie v akýchkoľvek médiách po celom svete.

13.2 Účasťou v ktoromkoľvek podujatí, ktoré môžme v súvislosti s promočnou akciou pripraviť alebo organizovať súhlasite s nepoužívaním akýchkoľvek tretích značiek alebo reklamy pre organizáciu, ktorú môžeme považovať za Našu konkurenciu, čo bez obmedzení zahŕňa akékoľvek značky alebo reklamu pre akúkoľvek gamingovú spoločnosť, a taktiež súhlasíte vyhýbať sa takému spôsobu správania, ktoré by Nás a našich partnerov a ich príslušné značky podľa nášho názoru nedostalo do konfliktu. V prípade porušenia tejto požiadavky si vyhradzujeme právo neudeliť cenu, alebo žiadať o navrátenie akejkoľvek už udelenej ceny.

13.3 V súvislosti s akoukoľvek formou účasti, ktorú v priebehu účasti v akejkoľvek promočnej akcii uskutočníte, garantujete, že všetok príslušný materiál bude len váš a vašou originálnou tvorbou a neporušíte žiadne duševné vlastníctvo alebo práva akejkoľvek tretej osoby. Súhlasite s odstúpením všetkých práv (vrátane práv duševného vlastníctva) takéhoto materiálu (a pokiaľ existujú morálne práva, súhlasite s neuplatnením takýchto práv) a súhlasiť s naplnením všetkých dokumentov a uskutočnením ďalších potrebných krokov za účelom zabezpečenie takýchto práv pre Nás a umožniť nám v plnej miere takýto materiál využiť a použiť.

14. Výmena meny

14.1 Keď je v rámci akejkoľvek komunikácie alebo reklamy, či iného marketinového materiálu v akejkoľvek promočnej akcii (promočná suma) zmenená suma a existuje kritérium pre výmenu takejto promočnej sumy z propgagovanej meny do meny uvedenej vo vašom konte, potom tento krok podlieha výmenným kurzom, ktoré ponúkame v čase výmeny. Za týmto účelom si pozrite, prosím, Frequently Asked Questions (sekcia Často kladených otázok), alebo sa spojte s naším Zákazníckym servisom ohľadne ďalších informácií. Ďalej súhlasite a akceptujete skutočnosť, že cudzie meny môžu podliehať náhlym zmenám kurzov a nemôžeme preto niesť zodpovednosť za akékoľvek zmeny vo výmenných kurzoch v čase ponuky účasti v promočnej akcii a čase výmeny.

15. Naša zodpovednosť

15.1 Okrem prípadov zranení alebo v prípadoch úmrtia, ktoré boli spôsobene z našej strany nedbanlivosťou, alebo v prípade zámerného zavádzania či iných škôd, za ktoré nemôže byť podľa zákona ručenie obmedzené alebo vylúčené, nepreberáme, pokiaľ je to umožnené zákonom, z našej strany žiadne ručenie za vašu účasť v promočnej akcii (alebo okolnosť, kvôli ktorej sa zúčastniť nemôžete) v akejkoľvek promočnej akcii, a to najmä v prípade, keď sa jedná o využívanie ceny z vašej strany (alebo okolnosť, kvôli ktorej cenu nemôžete použiť).

15.2 V prípade, že je promočná akcia z dôvodu technickej poruchy alebo okolností mimo našej kontroly a nemôže byť uskutočnená podľa plánu, za stratu žiadnych bonusov, platieb či cien neručíme.

15.3 Na Vaše konto môžeme uvaliť obmedzenia, vrátane obmedzení o vkladoch, za účelom splnenia našich právnych a regulačných záväzkov. V prípade, že tieto obmedzenia budú mať vplyv na Vašu schopnosť splniť podmienky ktorejkoľvek promočnej akcie a/alebo uvoľnenia ktoréhokoľvek bonusu, výhod alebo cien, nebudeme niesť zodpovednosť.

16. Zmena a zrušenie promočných akcií; zmena pravidiel

16.1 Vyhradzujeme si právo zmeniť, zrušiť alebo ukončiť akúkoľvek promočnú akciu, či akýkoľvek jej aspekt, kedykoľvek, bez akéhokoľvek udania dôvodu, a to bez akéhokoľvek obmedzenia v prípadoch, ak došlo k chybe v tlači, produkcii, distribúcii, či akejkoľvek ďalšej chybe v komunikácii v rámci promočnej akcie alebo na platforme, alebo ak došlo k chybe v príprave, či uskutočnení akejkoľvek promočnej akcie, čo môže mať za následok zmenu výsledku promočnej akcie alebo počet účastníkov, či hodnotu nárokov.

16.2 Pravidlá môžme zmeniť kedykoľvek zverejnením zmenených podmienok na príslušnej/príslušných stránkach/stránke na platforme. Chceme vám preto odporučiť, aby ste si pravidelne prezreli tieto Štandardné promočné podmienky účasti. Pokračovaním v účasti v promočnej akcii súhlasite s akoukoľvek zmenou takto zmenených podmienok.

17. Poker Live podujatia

17.1 Výhercovia sa zúčastnia live turnaja ako členovia nášho tímu.

17.2 Výhercovia si nemôžu nechať vyplatiť vstupenku na live turnaj výmenou za hotovosť.

17.3 Tieto podmienky pre pokerové live podujatie môžu byť nahradené špecifickými pravidlami pre live turnaje zo strany organizátora. Pokiaľ sú niektoré z týchto ustanovení pre pokerové live podujatie nahradené pravidlom live turnaja, zostávajúce ustanovenia týchto pokerových live podmienok zostávajú v platnosti.

17.4 Pokiaľ sa výherca nebude môcť zapojiť do konkrétneho live podujatia, výhercovi môžeme poskytnúť možnosť zapojiť sa do alternatívneho live turnaja rovnakej alebo nižšej hodnoty. V prípade, že by sme mali považovať alternatívny live turnaj ako menšiu protihodnotu, potom získa výherca rozdiel medzi buy-inom v hotovosti. V prípade, že neexistuje žiaden alternatívny live turnaj, výherný balík môže prepadnúť.

17.5 Pokiaľ nemôžeme poslať výhercu na live turnaj z dôvodov mimo našej kontroly, alebo z dôvodov asociovaných s účelom zaslania výhercu na live turnaj, výherca bude mať možnosť zapojiť sa do alternatívneho live turnaja.

17.6 O akejkoľvek náhrade live turnaja rozhodujeme my podľa vlastného uváženia.

17.7 Podľa nášho uváženia nemusíme poslať tím na live turnaj. Výhercu o tomto rozhodnutí by sme mali obvykle informovať aspoň dva (2) týždne pred začiatkom s uvedením dôvodu(-ov) neúčasti. Taktiež by sme mali poskytnúť náhradné riešenie pre účasť na live turnaji.

17.8 Pokiaľ je hráč poslaný na náhradný live turnaj, za prípadne vzniknuté náklady, stratu alebo škodu tým spôsobenú nemôžeme ručiť.

17.9 Ako člen nášho tímu sú s live turnajom spojené nasledujúce náklady, ktoré môžeme pokryť. Zaplatená výška nákladov závisí od hodnoty balíka vyhraného výhercom:

a) Turnajový buy-in: pokrývame náklady pre turnajový buy-in.

b) Cestovné náklady a vreckové: výhercovi pokrývame náklady na cestu a vreckové. O výške vyplatenej sumy je výherca informovaný naším zástupcom a vyplatená je pred odchodom na live turnaj. Suma pokrýva prípadné náklady a výdaje, ktoré hráč má počas pobytu na mieste konania live turnaja. Suma bude pripísaná na konto hráča na našej stránke.

c) Ubytovanie v hoteli: pokrývame náklady na ubytovanie v hoteli. Akékoľvek iné ďalšie výdaje, napr. izbová služba, telefonáty, atď. sú výlučne zodpovednosťou výhercu.

17.10 Keď sa hráč zúčastní live turnaja alebo iného pridruženého turnaja, výherca musí nosiť viditeľne naše oblečenie po celý čas, iba ak by organizátori turnaja takúto propagáciu vyslovene zakázali.

17.11 V súvislosti s účasťou v live turnaji hráč súhlasí s poskytovaním rozhovorov a/alebo so spoluprácou so spoločnosťami pre styk s verejnosťou v našom mene. Toto môže zahŕňať, ale nemusí, rozhovory s našimi pracovníkmi každý deň a poskytovanie akýchkoľvek iných informácií pre spravodajstvo na ktorejkoľvek z našich stránok. Vlastníme exkluzívne práva na kopírovanie, reprodukciu a používanie všetkých alebo časti materiálov z rozhovorov alebo iných aktivít vrátane fotografií a videí víťaza. Víťaz sa zrieka práva kontroly a svojho súhlasu s použitím takýchto materiálov.

17.12 Pokiaľ ide o rozhovor v súvislosti s live turnajom poskytnutý treťej strane, výherca by mal spomenúť, že sa kvalifikoval na live turnaj prostredníctvom hry na našej webstránke. Táto povinnosť neplatí, iba ak by to organizátori turnaja vyslovene zakázali.

17.13 Hráč si je vedomý a súhlasí s použitím fotografií a videí jeho osoby ako aj jeho skutočné meno a prezývku na ktorejkoľvek z našich stránok v súvislosti so spravodajstvom z live turnaja.

17.14 Za extra aktivity nad rámec programu po skončení live turnaja, v ktorých môžeme víťaza požiadať o účasť, môžeme poskytnúť kompenzáciu. Akékoľvek aktivity mimo doby trvania live turnaja podliehajú súhlasu výhercu.

17.15 Pokiaľ výherca nesplní povinnosti stanovené v tejto zmluve, výherca bude vylúčený z našich budúcich podujatí vrátane kvalifikácií a live podujatí. Výhercu o vylúčení a jeho dôsledkoch budeme informovať písomne.

17.16 V prípade že by sa mal vylúčený výherca zúčastniť a vyhrať cenu v kvalifikácii, táto cena prepadne.

17.17 Počas trvania live turnaja môžeme organizovať dodatočné podujatia. Nenesieme ale zodpovednosť v žiadnom smere za čokoľvek, čo sa môže stať výhercovi počas týchto aktivít. Výherca je vždy zodpovedný za svoju bezpečnosť a mal by konať zodpovedne. Toto sa týka celej doby, keď vystupuje výherca ako člen nášho tímu.

17.18 Celková odhadovaná výhra uvedená na našej stránke môže byť garantovaná iba víťazovi, ktorý sa zúčastní všetkých aktivít nad rámec programu. Nemôžene brať na zodpovednosť, ak sa výherca rozhodne nezapojiť alebo je mu zabránená účasť z osobných dôvodov alebo účasti na inom turnaji.

17.19 V prípade akýchkoľvek rozporov názorov ohľadne ktorýchkoľvek Podmienok účasti, naše rozhodnutie je konečné a viaže sa na všetky strany.

17.20 Výherca musí dosiahnuť plnoletosť, aby sa mohol zúčastniť live turnaja a je vo výlučenej zodpovednosti výhercu poskytnúť doklad, ktorý preukazuje vek. Táto dokumentácia môže byť z našej strany kedykoľvek vyžiadaná.

17.21 Je vo výlučnej zodpovednosti výhercu disponovať akýmikoľvek potrebnými cestovnými vízami alebo spĺňať iné podmienky, ako napr. očkovanie, atď., aby mohol vstúpiť do krajiny/regiónu, v ktorom sa turnaj koná.

17.22 Pre prístup k ubytovaniu je potrebné, aby si výherca so sebou zobral kreditnú alebo debetnú kartu. V prípade nesplnenia tejto podmienky bude z našej strany zorganizované ubytovanie prípadne nižšej kategórie. Všetky extra náklady v prípade takého presunu nesie výherca.

17.23 Výherca je sám zodpovedný za akékoľvek pokrytie daní vzniknutých výhrou ceny.

18. Všeobecné informácie

18.1 Nemôžete postúpiť alebo previesť vaše práva alebo povinnosti v rámci Pravidiel.

18.2 Žiadna tretia strana nemá právo použiť Pravidlá proti nám.

18.3 V prípade nedodržania splnenia práva uvedeného v Pravidlách nevyúsťuje do zrušenia takéhoto práva.

18.4 Pokiaľ nie je žiadna časť Pravidiel považovaná za neuskutočniteľnú v súlade so zákonom, všetky iné časti Pravidiel zostávajú nedotknuté a v platnosti.

18.5 Všetky záležitosti vyžadujúce vysvetlenie sú v konečnom dôsledku rozhodované nami a korešpondencia presahujúca tento rámec nie je prípustná. O rozporoch v akejkoľvek forme, ako napr. vecné situácie, ktoré v týchto Pravidlách nie sú zahrnuté, je rozhodované naším manažmentom pokiaľ možno čo najférovejším spôsobom pre všetky dotknuté strany, pričom toto rozhodnutie, ktoré podlieha podmienkam nasledujúceho odseku, je konečné a záväzné pre všetkých užívateľov.

18.6 Súhlasime a súhlasíte, že Pravidlá podliehajú zákonom Gibraltáru, a že všetky rozpory, ktoré môžu vzniknúť medzi nami a vami v rámci Pravidiel alebo promočné akcie, sú prejednávané výlučne pred súdmi Gibraltáru.

18.7 Pokiaľ sú dané Všeobecné obchodné podmienky pre promočné akcie alebo Špecifické podmienky pre promočné akcie preložené do iného jazyka ako anglického, potom je v prípade nezrovnalosti smerodajná anglická verzia.

V prípade otázok sa obráťte, prosím, na náš zákaznícky servis.