Allmänna kampanjvillkor 24.05.2016

1. Inledning

1.1 Bestämmelserna i det här dokumentet (Allmänna kampanjvillkor) gäller samtliga kampanjerbjudanden som erbjuds på våra plattformar (Kampanjer). Tillsammans med eventuella särskilda kampanjvillkor, även kallade ”nyckelvillkor”, enligt vad som framgår av den enskilda webbsidan för berörd Kampanj (Särskilda kampanjvillkor), och våra användarvillkor och vår integritetspolicy (gemensamt kallade Bestämmelserna), utgör Bestämmelserna en juridisk överenskommelse mellan dig och oss och kan endast ändras efter vårt godkännande. Genom att delta i en Kampanj visar du att du godkänner och samtycker till att följa Bestämmelserna.

1.2 Du bör kontrollera dessa Allmänna kampanjvillkor och eventuella Särskilda kampanjvillkor innan du deltar i en Kampanj.

1.3 I händelse av eventuell konflikt eller bristande överensstämmelse mellan dessa Allmänna kampanjvillkor, gällande Särskilda kampanjvillkor och användarvillkoren ska de särskilda kampanjvillkoren gälla, följt av de allmänna kampanjvillkoren, men endast i den omfattning som krävs för att lösa en sådan konflikt eller bristande överensstämmelse.

1.4 Du kan skriva ut en kopia av dessa Allmänna kampanjvillkor genom att välja utskriftsalternativet i menyn i din webbläsare.

1.5 Bestämmelserna gäller för varje enskild plattform som du använder och alla tjänster som är tillgängliga via den plattformen.

2. Kampanjer och kampanjperioder

2.1 Vi anordnar då och då Kampanjer som kan ha formen av bonuserbjudanden (antingen bonusar i riktiga pengar eller någon annan form av incitament), prisdragningar, utslagstävlingar, andra tävlingar, ligor, turneringar eller annan kampanjform, eller en kombination av dessa. Kampanjformen beskrivs utförligt och detaljerat i meddelanden (t.ex. e-postmeddelanden, popupmeddelanden och brev) som vi upprättar för att informera dig om varje Kampanj (Kampanjmeddelande) och/eller på den enskilda webbsidan för berörd Kampanj.

2.2 Kampanjens initiativtagare är den enhet som du har ingått avtal med enligt våra användarvillkor ("Vi", "Oss" och "Vår/Vårt/Våra").

2.3 Av gällande Särskilda kampanjvillkor framgår under vilken tidsperiod som Kampanjen pågår (Kampanjperiod). Varje Kampanj avslutas automatiskt efter Kampanjperiodens slut varefter det inte längre är möjligt att delta i Kampanjen. Om ingen Kampanjperiod angetts avslutas Kampanjen när Kampanjen dras tillbaka från plattformen.

3. Kampanjmeddelanden

3.1 Om inte annat anges i Kampanjmeddelandet är varje kampanj öppen för alla spelare på alla våra plattformar. Deltagandet begränsas dock till ett tillfälle per person, familj, hushåll, adress eller organisation som Kampanjmeddelandet skickas till. Vi förbehåller oss rätten att begränsa deltagandet i vissa Kampanjer till spelare som uppfyller särskilda urvalskriterier. Om enligt Kampanjmeddelandet flera deltagare tillåts förbehåller Vi oss rätten att enligt eget gottfinnande begränsa antalet deltagare.

3.2 Om inte något annat framgår i Kampanjmeddelandet är Kampanjen endast avsedd för den mottagare eller mottagarkategori som meddelandet adresserats till och kan inte överlåtas. Om du inte är den avsedda mottagaren eller är en del av den avsedda mottagarkategorin är erbjudandet ogiltigt.

4. Villkor för deltagande i kampanjer

4.1 För att få delta i en Kampanj måste du uppfylla följande villkor:
(a) Du måste vara arton (18) år eller äldre eller ha uppnått myndighetsåldern i det land, den stat eller den provins där du är bosatt.
(b) Du måste ha laglig rätt att använda Våra tjänster enligt Våra användarvillkor.
(c) Om Kampanjen, enligt gällande Särskilda kampanjvillkor, specifikt är avsedd för spelare som är bosatta i och/eller befinner sig i ett visst land måste du vara bosatt i och/eller befinna dig i det landet.
(d) Om det inte framgår av gällande Särskilda kampanjvillkor att det finns en möjlighet att delta "utan köpkrav" enligt avsnitt 5.2 nedan, måste du ha registrerat dig korrekt på plattformen till den avsedda tjänsten och öppnat ett spelarkonto i riktiga pengar (Konto) enligt Våra användarvillkor.
(e) Du måste uppfylla eventuella andra deltagarkriterier enligt vad som framgår av relevanta avsnitt i dessa Allmänna kampanjvillkor, avseende vissa allmänna kampanjkategorier, och i gällande Särskilda kampanjvillkor.
(f) Du får inte vara en obehörig person (enligt definitionen i avsnitt 6 nedan).

(Behörig spelare)

4.2 För att få delta i en Kampanj som anges vara avsedd för nya spelare, eller som beskrivs som ett erbjudande till ”nya spelare” eller som ”välkomsterbjudande” (eller liknande), får du inte tidigare ha öppnat ett Konto eller gjort en inbetalning till ett Konto inom någon av Våra tjänster. Sådana Kampanjer får inte utnyttjas i kombination med andra Kampanjer.

4.3 Identiteten för varje deltagare i en Kampanj fastställs med hjälp av samtliga, eller en kombination av, följande uppgifter: namn, adress, e-postadress, kredit-, bank- eller betalkortsnummer, IP-adress och andra former av identifiering som kan komma att krävas. Vi förbehåller oss rätten att begära in ytterligare information från dig om du vill delta i en viss Kampanj.

5. Deltagande i kampanjer

5.1 Det är frivilligt att delta i Kampanjer. Du kan välja att avstå från att delta i en Kampanj genom att bortse från Kampanjmeddelandet eller genom att tacka nej (där så är tillämpligt).

5.2 Om du vill delta i en Kampanj måste du följa instruktionerna i Kampanjmeddelandet, på den enskilda webbsidan för berörd Kampanj eller, där så är tillämpligt, i de Särskilda kampanjvillkoren. Om det framgår av Kampanjmeddelandet eller webbsidan att inget köpkrav ställs för att få delta i Kampanjen kan du delta genom att skicka ett e-postmeddelande till den adress som anges.

5.3 Om inte annat framgår i gällande Särskilda kampanjvillkor kan du bara delta en gång i varje Kampanj.

6. Uteslutning och diskvalificering av spelare

6.1 Chefer, styrelseledamöter och anställda inom, och konsulter och representanter till, bwin.party digital entertainment plc eller något av dess dotterbolag, moderbolag eller associerade bolag, eller någon av dess eller deras respektive leverantörer eller tillhandahållare (inklusive reklambyråer, tryckerier och informationsföretag) eller chefer, styrelseledamöter och anställda inom, och konsulter och representanter till, enheter med anknytning till Kampanjer, eller anhöriga till någon av ovan nämnda personer. Med ”anhörig” avses, men begränsas inte till, make eller maka, partner, barn eller syskon och samtliga personer som ingår i samma hushåll som ovan nämnda personer.

6.2 Personer som är bosatta i Nevada, District of Columbia, Florida, Illinois, Iowa eller Rhode Island, eller någon annan jurisdiktion där det är olagligt att delta i kampanjer och/eller vinna kontantpriser (gemensamt kallade Obehöriga personer).

Obehöriga personer får inte delta i några Kampanjer.

6.3 Om en icke Behörig spelare deltar i en Kampanj förbehåller Vi oss rätten att, utan att det påverkar tillämpningen av andra rättigheter i Bestämmelserna, eftersträva att få tillbaka eventuell bonus, betalning, belöning eller annat pris från den spelarens Konto.

6.4 Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, diskvalificera spelare som fuskar eller som manipulerar eller försöker manipulera deltagandeprocessen till, eller genomförandet av, en Kampanj eller vars beteende utgör en överträdelse av Bestämmelserna, strider mot andan i Bestämmelserna eller avsikten med berörd Kampanj eller, enligt Vår rimliga bedömning, skulle kunna innebära att Vi, något av Våra koncernbolag eller deras respektive varumärken hamnar i vanrykte.

7. Inbetalningskrav

7.1 Om det inte framgår av gällande Särskilda kampanjvillkor att det finns en möjlighet att delta ”utan köpkrav” (eller att annat sådant undantag finns) är det en förutsättning för att få delta i Kampanjer att du har betalat in det minimibelopp som eventuellt kan krävas till ditt öppnade Konto (Inbetalningskrav) om det inte framgår av de Särskilda kampanjvillkoren att ett annat inbetalningsbelopp krävs.

7.2 Överföringar mellan spelarkonton (spelare A överför pengar till spelare B) och omvända utbetalningar gäller inte som inbetalningar i syfte att uppfylla minimikraven för inbetalning.

8. Utbetalningsbegränsningar

8.1 I en del Kampanjer måste vissa frisläppningskrav eller, där så är tillämpligt, vissa utbetalningsbegränsningar uppfyllas, utöver de allmänna kriterierna för deltagande enligt dessa Allmänna kampanjvillkor, innan bonusen kan utnyttjas, användas i spel eller, där så är tillämpligt, betalas ut eller användas som villkor för att deltagaren ska ha rätt till ett pris eller rätt att delta i en utslagstävling, annan tävling, liga eller turnering. Alla sådana ytterligare begränsningar eller krav framgår av, eller hänvisas till, i gällande Särskilda kampanjvillkor. Du kan bara ta ut pengar som erhållits via en bonus i Vår sportspelsprodukt från ditt Konto, efter att satsningsvillkoren som gäller för bonuserbjudandet har uppfyllts. Alla bonusar måste satsas med odds på minst 1,70.

Spel som placeras på hästspel med startoddset (SP) ingår inte i beräkningen för att uppfylla bonusutbetalningskraven.

Om du tar ut ett belopp för att du har erhållit en bonus, eller har rätt att få en bonus men inte har uppfyllt alla tillämpliga frisläppningskrav, utbetalningsbegränsningar eller allmänna kriterier för deltagande, går du miste om hela bonussumman och eventuella vinster som intjänats genom bonusbeloppet vilket ger Oss rätt att dra av det beloppet från ditt Konto.

8.2 I de fall där det är ett krav i en Kampanj att ett visst antal spel, händer eller insatser ska spelas eller placeras, så räknas inte, om inte annat framgår av gällande Särskilda kampanjvillkor, spel, händer eller insatser som spelas eller placeras vid turneringsbord (såvida inte Kampanjen är en turnering) eller bord med spel om låtsaspengar.

8.3 I de fall där det är ett krav i en Kampanj att ett visst antal poäng ska insamlas innebär hänvisningen till poäng, om inte annat framgår av gällande Särskilda kampanjvillkor, endast standardpoäng som insamlats under gällande Kampanjperiod. Om inte annat framgår av gällande Särskilda kampanjvillkor räknas inte poäng, som insamlats genom "toppning" eller som lösts ut eller använts på något sätt utanför gällande Kampanj, till sådana krav och kan inte, när poängen lösts ut i samband med Kampanjen, utnyttjas igen.

8.4 I de fall där det är ett krav i en Kampanj att insatser placeras räknas inte, om inte annat framgår av gällande Särskilda kampanjvillkor, spel som placeras i spelet (i) roulette på ett vinstnummer som är rött, svart, udda, jämnt eller på nummerområdena 1–18 eller 19–36, (ii) Single Deck Blackjack, (iii) Bonus Pairs Blackjack, (iv) Triple Card Poker, (v) Texas Hold'em Bonus Poker, (vi) Final Score World Cup och (vii) Tens or Better som giltiga satsningar i syfte att uppfylla utbetalnings- eller insatsbegränsningarna i en Kampanj.

9. Utbetalning av bonus

9.1 Enligt paragraf 8.1 ovan betalas alla bonusar i riktiga pengar, om inte annat framgår av gällande Särskilda kampanjvillkor, till Behöriga spelares konton inom sju (7) dagar efter att spelaren påbörjat sitt deltagande i berörd Kampanj.

9.2 All användning av bonusar i riktiga pengar kan komma att granskas av Oss med avseende på oregelbundna spelmönster. För att säkerställa rättvist spel och korrekt användning av bonusar betraktar Vi spel med låga marginaler, jämna spel, nollriskspel eller s.k. hedge-spel som oregelbundet spelmönster när det utnyttjas på bonusar. Ytterligare exempel är, men begränsas inte till, följande spelmönster: (i) Deltagaren placerar enstaka eller kombinerade spel till ett värde som motsvarar femtio procent eller mer av bonusen på ett enstaka spel eller i en enstaka hand eller runda, bygger upp ett saldo och ändrar i väsentlig grad sitt spelmönster (insatsstorlek, speltyper, spelstrukturer osv.) i syfte att uppfylla frisläppningskraven för bonusen. (ii) Deltagaren placerar stora insatser som resulterar i en betydande vinst och följs av en minskning av insatsens storlek, som motsvarar eller är mer än sjuttiofem procent av tidigare genomsnittlig insatsstorlek, till dess att frisläppningskraven för bonusen har uppfyllts. (iii) Om Vi har goda grunder att misstänka att du endast försökt utnyttja en bonus som Vi i god tro har erbjudit dig i underhållningssyfte (till exempel om kraven på lägsta tillåtna insats uppfylls i samband med att bonuserbjudandet antas och beloppet därefter tas tillbaka). Om Vi bedömer att oregelbundna spelmönster har förekommit förbehåller Vi oss rätten att förhindra dig från att ta ut kontotillgångar och/eller hålla inne eventuella vinster som härrör från användningen av bonusen.

9.3 I händelse av att fler än en bonus i riktiga pengar eller en felaktig betalning gjorts till den Behöriga spelaren förbehåller Vi oss rätten att, utan att det påverkar tillämpningen av andra rättigheter i Bestämmelserna, eftersträva att få tillbaka dessa extra bonusar i riktiga pengar eller betalningar från den spelarens Konto.

9.4 I och med vår nolltolerans-policy för bonusmissbruk som beskrivs ovan, gäller en maxinsats på £5 per omgång inom slots och £50 per omgång inom alla andra behöriga spel för bonusbeloppen och de aktiverande inbetalningarna. Spelare som missbrukar våra maximala insatsgränser, får sin kompletta bonussumma struken. Även eventuella bonusbelopp eller vinster som hänger ihop med bonusen tas bort.

10. Priser

10.1 Behöriga spelare som vinner ett pris till följd av en Kampanj som är en prisdragning, utslagstävling eller annan tävling, liga eller turnering (Vinnare respektive Pris) måste godkänna Priset ”som det är” och har inte rätt till ett alternativ i pengar om inte Vi, enligt eget gottfinnande, väljer att erbjuda ett sådant alternativ i pengar (som kan ha ett lägre värde än Prisets fulla värde). Vi förbehåller oss rätten att när som helst ersätta ett Pris med ett eller flera andra priser (utöver alternativet med pengar) som i väsentlig grad har jämförligt värde. Vi kan framför allt göra så om det är opraktiskt eller oskäligt kostsamt att leverera ett visst Pris till den geografiska plats där Vinnaren befinner sig.

10.2 Priser dras slumpmässigt och, under förutsättning att alla spelare är Behöriga spelare, ska ingen favoriseras vad beträffar kön, ålder, geografisk vistelse, hur lång tid som deltagaren har varit Behörig spelare, vilken av Våra spelkanaler eller plattformar som den Behöriga spelaren har använt eller andra faktorer.

10.3 Alla Priser dras vid den tidpunkt eller inom den tidsram som angetts i gällande Särskilda kampanjvillkor och, om inte annat framgår där, betalas Priser som består av pengar till Vinnarens Konto. Om Vi arrangerar leverans till dig av Priser som inte består av pengar kan leveransen behöva undertecknas. I samtliga fall förbehåller Vi oss dock rätten att kräva att ett visst Pris endast görs tillgängligt genom upphämtning vilket inkluderar, men inte begränsas till, att ett sådant Pris kan vara opraktiskt eller oskäligt kostsamt att leverera. Om Priset inte består av pengar åtar Vi oss att göra alla rimliga försök att kontakta Vinnaren med hjälp av kontaktuppgifterna på Vinnarens Konto. Om vi inte har lyckats komma i kontakt med Vinnaren inom 30 dagar efter att Vinnaren fastställts förbehåller Vi oss rätten att dra en annan Vinnare istället för den ursprungliga Vinnaren eller att helt låta Priset förverkas utan att Vinnaren kan ställa skadeståndsanspråk.

10.4 Vi förbehåller oss rätten att inte dela ut ett Pris eller att eftersträva att få tillbaka ett Pris som delats ut i händelse av att Vinnaren inte är berättigad att tilldelas ett sådant Pris i enlighet med tillämplig lag (dock förutsatt att Vinnaren ensam är ansvarig för att säkerställa att hon eller han är berättigad att tilldelas Priser) eller om Vi har diskvalificerat Vinnaren enligt avsnitt 6.4.

10.5 Om du deltar i en tävling, liga eller turnering och oavsett anledning inte kan eller väljer att inte fortsätta till nästa omgång, efter att du kvalificerat dig för detta, förlorar du din plats och är inte berättigad att ta emot Pris, som tilldelas inför nästa eller eventuell efterföljande omgång, eller slutpriset.

10.6 Rätten att tilldelas ett Pris kan inte överlåtas.

10.7 Vinnaren är ensam ansvarig att betala eventuell skatt som är tillämplig på Priset och eventuella kostnader som associeras med Priset eller användningen av Priset vilket inkluderar men inte begränsas till kostnaden för uppfyllelse av eventuella krav i tillämplig lokal lag. Exempel på sådana associerade kostnader omfattar, men begränsas inte till, om Priset är ett motorfordon vad beträffar fordonsregistrering, fordonsförsäkring och körkort eller, om Priset är en utlandsresa vad beträffar pass, visum och krav på reseförsäkring eller, vad beträffar Priser som är platsspecifika (till exempel ett evenemang, en aktivitet eller en semesterresa), kostnaden för resan till och från avsedd plats (om Priset inte uttryckligen omfattar en resa eller består av en flyg-, tåg- eller båtresa då Vinnaren är ansvarig för resan till och från embarkeringsplatsen).

10.8 Om ett Pris består av ett evenemang, en aktivitet, en semesterresa eller genomförandet av en tjänst är Vinnaren ensam ansvarig för att uppfylla eventuella bokningsvillkor eller andra villkor eller instruktioner som fastställts av berörd tredjepartsleverantör eller tredjepartsorganisatör och måste kunna uppfylla eventuella restriktioner vad beträffar datum och tider avseende Priset (som inte kan ändras) och eventuella andra restriktioner för deltagande som fastställts av berörd tredjepartsleverantör eller tredjepartsorganisatör. Kontraktet avseende ett sådant evenemang, en sådan aktivitet, semesterresa eller tjänst upprättas direkt mellan Vinnaren och berörd tredjepartsleverantör eller tredjepartsorganisatör, och Vi är inte part i det kontraktet och har inte någon ansvarsskyldighet vad gäller genomförande eller icke-genomförande vilket är berörd tredjepartsleverantörs eller tredjepartsorganisatörs ensamma ansvar. Vi tillhandahåller inte någon form av försäkring, inklusive men utan begränsning till allmän ansvarsförsäkring eller avbrottsförsäkring, vad beträffar Priser som består av ett evenemang, en aktivitet, en semesterresa eller en tjänst.

10.9 Om Vi, avseende ett Pris, använder tredje parts namn eller varumärke tillhör dessa berörd tredje part. Krav på licens, anslutning, sponsring eller stöd ställs inte och ska inte föreligga vid användning av dessa namn eller varumärken eller vid användning av fotografier av Priset. Fotografier som används för att marknadsföra ett Pris används endast i illustrativt syfte. Det faktiska Priset kan skilja sig från det objekt som visas på fotografiet avseende, men utan begränsning till, fabrikat, modell, specifikationer, färg, finish, förpackning och andra funktioner.

10.10 Vårt erbjudande om ett visst Pris förutsätter för Vår del ingen anslutning till, sponsring av eller stöd till berörd extern tillverkare, leverantör, tillhandahållare eller organisatör.

10.11 Vinnaren är ensam ansvarig för all användning av Priset. Med undantag för vad som uttryckligen framgår av dessa Allmänna kampanjvillkor görs, ges eller godkänns inga framställningar, garantier, förbindelser eller andra villkor av Oss och inga andra villkor ska gälla mellan Oss och andra personer vad gäller Priser inklusive, men utan begränsning till, villkor avseende lämplighet, tillförlitlighet, tillfredsställande kvalitet eller duglighet för sitt syfte, eller andra underförstådda villkor, vilka Vi exkluderar i högsta möjliga utsträckning enligt vad som tillåts i lag.

11. Prisdragningar

11.1 Vid prisdragningar dras Vinnarna slumpmässigt bland samtliga deltagare som har anmält sig på ett korrekt sätt. Detaljerad information om den process som används framgår av paragraf 11.2 nedan (Dragningsprocessen). Under förutsättning att alla spelare är Behöriga spelare, ska ingen favoriseras vad beträffar kön, ålder, geografisk vistelse, hur lång tid som deltagaren har varit Behörig spelare, vilken av Våra spelkanaler eller plattformar som den Behöriga spelaren har använt eller andra faktorer.

11.2 Dragningsprocessen är följande:
(a) Varje anmälan som korrekt lämnas av varje Behörig spelare till en prisdragning sorteras slumpmässigt i ett Microsoft Excel-kalkylblad och tilldelas ett slumpmässigt unikt lottnummer, från nummer 1 och uppåt till totalt antal anmälningar till prisdragningen i fråga (Unikt ID-nummer).
(b) Funktionen för slumptalsgenerering i Microsoft Excel ska användas för att fastställa de unika vinstgivande ID-numren som motsvarar antalet Vinnare som ska dras i prisdragningen i fråga.
(c) "Prisdomare" ska avse Kampanjansvarig hos Oss eller annan ansvarig utsedd person.
(d) Prisdragningen genomförs på Vårt kontor i Gibraltar av Prisdomaren och bevittnas av en medarbetare från Vår juridiska avdelning.

12. Kasino-gratisspel

12.1 Kasino-gratisspel kan komma att erbjudas till vissa behöriga spelare i form av antingen en bonus eller belöning. Kasino-gratisspel består av ett antal snurrar inom vissa gratis "automatspel" (slots). Det exakta antalet kasino-gratisspel som delas ut hålls hemligt och gäller för villkoren i punkt 12.2 och 12.3 nedan.

12.2 Kasino-gratisspel kan erbjudas/delas ut till behöriga spelare under följande villkor:

(a) Om en ny behörig spelare registrerar sig för ett erbjudande som innehåller kasino-gratisspel;

(b) Om en behörig spelare deltar i en kampanj där kasino-gratisspel delas ut efter en genomförd inbetalning;

(c) Som del av en kampanj; eller

(d) Med vår absoluta diskretion.

12.3 De exakta villkoren för att hämta ett kasino-gratisspel förklaras närmare i respektive kampanjvillkor. Om inga specifika kampanjvillkor finns, gäller följande villkor för kasino-gratisspel:

(a) Kasino-gratisspel delas ut till behöriga spelare som bonuskod som kan anges när en inbetalning görs (om det gäller);

(b) Alternativt kan kasino-gratisspel erbjudas till behöriga spelare med en specifik tidsram inom den en behörig spelare behöver hämta kasino-gratisspel. Annars blir erbjudandet ogiltigt;

(c) Ett utdelat kasino-gratisspel kommer att ha en giltighetsperiod inom den en behörig spelare måste ha använt sina kasino-gratisspel. Annars blir de ogiltiga automatiskt;

(d) Samtliga vinster från kasino-gratisspel kan ej användas genast för att spela andra spel. Efter att ha använt samtliga kasino-gratisspel får den behöriga spelaren en bonus som har uttags-restriktioner;

(e) Så fort kasino-gratisspelen blivit ogiltiga, om du har kasino-gratisspel kvar, har vi rätt att ta tillbaka eventuella vinster eller kvarvarande kasino-gratisspel; och

(e) Kasino-gratisspel kan ibland endast användas för vissa automatspel.

13. Reklam och immateriella rättigheter

13.1 Genom att delta i en Kampanj där du vinner ett Pris eller som presenteras i form av tävling, liga eller turnering där du lyckas gå vidare till en andra eller en efterföljande omgång, samtycker du till att samarbeta vad beträffar allt annons-, marknadsförings- och reklammaterial och alla aktiviteter som Vi, på Vår bekostnad, kan tänkas producera eller arrangera. Du samtycker även till att, om du ombeds, (a) bära varumärkesprofilerade kläder eller accessoarer som Vi tillhandahåller. Du samtycker även till att, om du ombeds, (b) underteckna en oåterkallelig överlåtelsehandling som ger Oss tillåtelse att, utan att ersättning betalas för detta, använda ditt namn, fotografier eller avbildningar av dig, uppgifter om i vilket land och/eller i vilken stad du bor, eventuella uttalanden som du gjort eller som kan hänföras till dig och till att all sådan information och alla ljud- och videoinspelningar eller sändningar i sådana marknadsföringssyften införlivas i alla former av media över hela världen.

13.2 När du deltar i ett evenemang som Vi är värd för eller arrangerar i anslutning till en Kampanj samtycker du till att inte använda varumärken som tillhör tredje part eller göra reklam för en organisation som Vi anser vara en konkurrent till Oss. Detta omfattar men begränsas inte till varumärken eller reklam som representerar andra spelbolag. Du samtycker även till att inte föra dig på ett sådant sätt som, enligt Vår rimliga bedömning, skulle kunna föranleda att Vi eller något av Våra anslutna företag, eller Våra eller deras respektive varumärken, hamnar i vanrykte. Om kravet inte uppfylls förbehåller Vi oss rätten att inte dela ut ett Pris eller att eftersträva att få tillbaka ett Pris som delats ut.

13.3 När det gäller dina eventuella egna bidrag och inlägg under deltagandet i en Kampanj garanterar du att relevant material är ditt eget originalarbete och att det inte strider mot någon annan persons immateriella äganderätt. Du samtycker till att överlåta alla rättigheter (inklusive immateriell äganderätt) till sådant material (och till att avstå från eventuell ideell upphovsrätt) och samtycker till att överlåta alla dokument och att göra allt annat som rimligen kan bedömas som nödvändigt för att säkerställa Vår äganderätt till sådant material och för att göra det möjligt för Oss att till fullo kunna använda och bearbeta sådant material.

14. Valutaväxling

14.1 Om en summa pengar omnämns i ett meddelande eller i reklam- eller annat marknadsföringsmaterial avseende en Kampanj (Kampanjbelopp) och det finns ett krav på att ett sådant Kampanjbelopp konverteras från aviserad valuta till din Kontovaluta följs de växlingskurser som Vi erbjuder vid tidpunkten för konverteringen. Om du vill veta mer kan du läsa Våra vanliga frågor (FAQ) eller kontakta Vår kundtjänst. Du bekräftar och godkänner att utländska valutaväxlingskurser snabbt kan ändras och att Vi därför inte kan hållas ansvariga för eventuella ändringar i växlingskursen mellan tidpunkten då du erbjöds delta i Kampanjen och tidpunkten för konverteringen.

15. Vår ansvarsskyldighet

15.1 Med undantag för att Vi inte utesluter eller begränsar Vår ansvarsskyldighet för kroppsskada eller dödsfall som orsakats av Vår oaktsamhet eller för bedrägliga förfaranden eller varje annan ansvarsskyldighet som, enligt lag, inte får begränsas eller uteslutas tar Vi inte något ansvar för ditt deltagande (eller oförmåga att delta) i en Kampanj. Detta inkluderar men begränsas inte till all din användning av (eller oförmåga att använda) ett Pris i den högsta möjliga utsträckning enligt vad som tillåts i lag.

15.2 Om en Kampanj inte kan genomföras som planerat, till exempel på grund av ett tekniskt problem eller omständigheter utanför Vår kontroll, ska Vi inte påta Oss någon ansvarsskyldighet och ingen bonus, betalning och inget pris oavsett slag ska delas ut.

15.3 Vi kan komma att begränsa ditt konto, inklusive insättningsbegränsningar, för att kunna följa våra legala och regulatoriska skyldigheter. Vi tar inte ansvar om dessa begränsningar har inflytande på huruvida du kan uppfylla krav för kampanjer och/eller om du kan ta ut en bonus, fördelar eller priser.

16. Ändring och avbrytande av kampanj samt ändring av bestämmelserna

16.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande, ändra, ställa in eller avbryta en Kampanj, och varje aspekt av den, oavsett anledning inklusive men utan begränsning till eventuella tryck-, produktions- eller distributionsfel eller andra fel i ett Kampanjmeddelande eller på plattformen eller eventuella fel i förberedelsen till eller genomförandet av en Kampanj som påverkar Kampanjens resultat eller antalet deltagare eller fordringarnas värde.

16.2 Bestämmelserna kan när som helst ändras av Oss genom att vi publicerar de ändrade villkoren på berörda sidor på plattformen. Vi rekommenderar att du läser dessa Allmänna kampanjvillkor regelbundet. Genom att du fortsätter att delta i Kampanjen godkänner du alla sådana ändrade villkor.

17. Livepokerevent

17.1 Vinnaren deltar i en liveturnering som medlem i Vårt team.

17.2 Vinnaren kan inte byta en biljett till en liveturnering mot ett kontantpris.

17.3 Dessa villkor för livepokerevent kan ersättas med särskilda turneringsregler som liveturneringens arrangör tillhandahåller. Om någon av bestämmelserna i dessa villkor för livepokerevent ersätts med en regel för liveturneringen ska övriga bestämmelser i villkoren för livepokerevent fortsätta att gälla med full verkan.

17.4 Om Vinnaren inte har möjlighet att delta i en viss liveturnering kan Vi ge Vinnaren en möjlighet att delta i en annan liveturnering av motsvarande eller lägre värde. Om Vi, enligt eget gottfinnande, bedömer att den andra liveturneringen har ett lägre värde kan Vinnaren få mellanskillnaden i inköp i pengar. Om det inte finns någon lämplig liveturnering som alternativ kan prispaketet förverkas.

17.5 Om Vi inte kan skicka Vinnaren till en liveturnering av orsaker utanför Vår kontroll eller på grund av orsaker som förknippas med syftet att skicka Vinnaren till liveturneringen, ges Vinnaren möjlighet att delta i en annan liveturnering.

17.6 Eventuell ersättningsturnering beslutas av Oss enligt eget gottfinnande.

17.7 Vi kan, enligt eget gottfinnande, besluta att inte skicka ett team till en liveturnering. Vi ska meddela Vinnaren minst två (2) veckor före liveturneringens start och ange orsaken/orsakerna till att laget inte ska delta. Vi ska även ge Vinnaren möjlighet att delta i en annan liveturnering.

17.8 Om spelaren skickas till en annan liveturnering kan Vi inte hållas ansvariga för eventuell kostnad, förlust eller skada som uppstår till följd av detta.

17.9 Som medlem av Vårt team täcker Vi följande kostnader som uppstår i samband med en liveturnering. De kostnader som Vi står för beror av värdet på det paket som Vinnaren har vunnit:

a) Inköp till turneringen: Vi kan komma att stå för inköpskostnaden till turneringen.

b) Resekostnader och fickpengar: Vi kan komma att stå för resekostnader och förse Vinnaren med fickpengar. Det belopp som betalas meddelas av Vår representant och betalas ut till Vinnaren före avresa till liveturneringen. Beloppet kan komma att täcka alla kostnader och utgifter som spelaren har under vistelsen på den plats där liveturneringen spelas. Beloppet betalas ut till spelarens konto på Vår webbplats.

c) Hotellogi: Vi kan komma att stå för hotellövernattningen. Alla övriga kostnader, t.ex. måltider, room service och telefonsamtal, betalas av Vinnaren.

17.10 När Vinnaren deltar i en liveturnering, eller i tillhörande evenemang, ska han eller hon hela tiden bära Våra kläder fullt synliga om inte turneringsarrangören uttryckligen förbjuder detta.

17.11 I samband med deltagande i en liveturnering godtar Vinnaren att bli intervjuad och/eller att för Vår räkning samarbeta med reklamföretag. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, att dagligen bli intervjuad av Vår personal och lämna ytterligare information som kan vara intressant att rapportera på någon av Våra webbplatser. Vi har exklusiv rätt att kopiera, återge eller använda hela eller delar av dessa intervjuer eller uppdrag med foton av eller videofilmer med Vinnaren. Vinnaren frånsäger sig rätten att granska och godkänna sådan användning.

17.12 Om Vinnaren intervjuas av en tredje part i samband med en liveturnering ska Vinnaren nämna att han eller hon har kvalificerat sig till liveturneringen genom att spela på Vår webbplats, utom om turneringsarrangören uttryckligen förbjuder sådan kommunikation.

17.13 Spelaren är medveten om och godkänner att Vi kan använda bilder och videofilmer med Vinnaren och även Vinnarens riktiga namn och spelarnamn på någon av Våra webbplatser i samband med reportage från liveturneringen.

17.14 Vi kan ge ersättning för ytterligare aktiviteter efter liveturneringens slut som Vinnaren ombeds delta i. Alla aktiviteter utanför turneringsperioden ska godkännas av Vinnaren.

17.15 Om Vinnaren inte uppfyller villkoren i detta avtal utesluts Vinnaren från framtida evenemang med Vårt team, vilket inkluderar kvalturneringar och liveevent. Vi meddelar Vinnaren skriftligen om uteslutning och följderna av en sådan uteslutning.

17.16 Om en utesluten Vinnare deltar och vinner ett pris i en kvalturnering förfaller priset.

17.17 Vi kan ordna ytterligare aktiviteter under den period som en liveturnering pågår. Vi är inte på något sätt ansvariga för vad som kan hända Vinnaren i samband med dessa aktiviteter. Vinnaren är alltid ansvarig för sin egen personliga säkerhet och bör agera därefter. Detta gäller under hela den tid som Vinnaren är medlem i Vårt team.

17.18 Det uppskattade totalvärdet som anges på Vår webbplats kan endast garanteras om Vinnaren deltar i alla extraaktiviteter. Vi kan inte hållas ansvariga om Vinnaren beslutar sig för att inte delta eller inte har möjlighet att delta av personliga skäl eller turneringsspel.

17.19 I händelse av tvist angående bestämmelserna och villkoren för prispaketet ska Vårt beslut anses slutgiltigt och bindande för parterna.

17.20 Vinnaren måste vara myndig för att få delta i en liveturnering, och det är Vinnarens eget ansvar att kunna styrka sin ålder. Vi kan när som helst begära dokument som styrker en spelares ålder.

17.21 Det är Vinnarens eget ansvar att ordna med visum eller andra handlingar, t.ex. vaccinationsintyg, som krävs för att få resa in i ett land där en liveturnering spelas.

17.22 Vinnaren ombeds ta med kredit- eller betalkort för hotellövernattningen. Om denna uppmaning inte följs måste Vi ordna en annan, eventuellt sämre, hotellövernattning. Alla extrakostnader i samband med en sådan omplacering betalas av Vinnaren.

17.23 Vinnaren är själv ansvarig för eventuella skatter som ska betalas för vinsten.

18. Allmänt

18.1 Du får inte överlåta eller överföra någon av, eller alla, dina rättigheter eller skyldigheter i Bestämmelserna.

18.2 Ingen tredje part ska ha rätt att göra anspråk gällande Bestämmelserna mot Oss.

18.3 Om Vi misslyckas med att utöva en rättighet i dessa Bestämmelser innebär det inte att Vi avstår från en sådan rättighet.

18.4 Om någon del av Bestämmelserna bedöms vara overkställbar enligt lag ska inga andra delar av Bestämmelserna påverkas utan ska fortsätta att gälla.

18.5 Vårt avgörande och Vårt beslut ska i alla spörsmål vara slutgiltiga och ingen korrespondens ska påbörjas om sådana spörsmål. Eventuella tvister eller situationer som inte täcks av Bestämmelserna ska lösas av Vår företagsledning på det sätt som bedöms som mest rättvist för alla berörda och beslutet ska, enligt följande avsnitt, vara slutgiltigt och bindande för alla spelare.

18.6 Du och Vi samtycker till att gällande lagar i Gibraltar ska tillämpas på Bestämmelserna och att eventuella tvister, mellan dig och Oss, som uppstår av eller i samband med Bestämmelserna eller en Kampanj uteslutande ska regleras av domstolar i Gibraltar.

18.7 Om dessa Allmänna kampanjvillkor eller gällande Särskilda kampanjvillkor översätts till ett annat språk än engelska ska den engelska versionen gälla vid eventuell bristande överensstämmelse.

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta Vår kundtjänst.