Ιπποδρομίες

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι η στοιχηματική προσφορά ιπποδρομιών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας ή μέσω της συσκευής σας.

1. Εγκαταλελειμμένες/Αναβληθείσες Κούρσες ή Μίτινγκ: Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν:

 • Η κούρσα εγκαταλειφθεί.
 • Η κούρσα κηρυχθεί άκυρη.
 • Οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις ή τις συμμετοχές της κούρσας αλλάξουν.
 • Εάν οι βραδινές δηλώσεις δεν ισχύουν, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Εάν μια κούρσα μεταφερθεί σε διαφορετική επιφάνεια στον ίδιο τόπο διεξαγωγής μετά τις τελικές δηλώσεις, τότε όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν, εκτός εάν η απόσταση της κούρσας αλλάξει από την αρχικά ανακοινωθείσα απόσταση της κούρσας περισσότερο από ένα φέρλονγκ για μια επίπεδη κούρσα ή περισσότερο από δύο φέρλονγκ για μια κούρσα που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες του National Hunt (συμπεριλαμβανομένων των επίπεδων κουρσών του National Hunt), οπότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Οι συμμετοχές θα επιστραφούν στις περιπτώσεις που είτε ο προπονητής επιλέγει να μην τρέξει στη νέα επιφάνεια είτε όταν ο δρομέας αποκλείεται λόγω χαμηλότερου συντελεστή ασφαλείας. Τα στοιχήματα που έχουν συναφθεί σε τιμές πριν από οποιαδήποτε απόσυρση θα υπόκεινται στην ισχύουσα αφαίρεση του 'Κανόνα 4'.

2. Εκ νέου προγραμματισμός Κουρσών ή Μίτινγκ: Εάν η κούρσα ή το μίτινγκ προγραμματιστεί εκ νέου για μεταγενέστερη χρονική στιγμή μέσα στη μέρα και οι βραδινές δηλώσεις ισχύουν (που σημαίνει ότι η κούρσα δεν ανοίγει ξανά) τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν, εκτός εάν ζητηθεί επιστροφή χρημάτων πριν από την έναρξη της εκ νέου προγραμματισμένης κούρσας. Εάν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Racecourse Stewards, μια κούρσα εκκινήσει ξανά (από οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει η Stewards), τότε όλα τα στοιχήματα στην κούρσα θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι κηρύσσεται επίσημο αποτέλεσμα. Οποιοδήποτε στοίχημα σε δρομέα που δεν λάβει μέρος σε κούρσα που εκκίνησε ξανά, θα θεωρείται χαμένο. Εάν υπάρχουν τιμές πίνακα ή πρώιμες τιμές σε κούρσα που προγραμματίζεται εκ νέου, τα στοιχήματα θα επαναφέρονται στις Αρχικές Τιμές (SP). Οι δρομείς που ακολουθούν τις εντολές του αφέτη στην αρχική κούρσα αλλά δεν λάβουν μέρος στην εκ νέου προγραμματισμένη κούρσα θα θεωρούνται μη συμμετέχοντες και οι επιστροφές στους υπολειπόμενους δρομείς θα υπόκεινται στον κανόνα Tattersalls 4(γ).

3. Αναβληθείσα Κούρσα(ες)/Αναβληθέν Μίτινγκ - κούρσα(ες) που διεξάγεται άλλη ημέρα: Ανάλογα με το πότε τοποθετήθηκαν τα στοιχήματα, αυτά θα διακανονίζονται διαφορετικά.
α.) ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ (ANTE-POST) ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:
Τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν:

 • Η κούρσα εγκαταλειφθεί.
 • Η κούρσα κηρυχθεί άκυρη.
 • Αλλάξουν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή συμμετοχές, π.χ. αλλαγές σε διαφορετικό ιππόδρομο ή διαφορετική απόσταση.
 • Τα στοιχήματα θα ισχύουν εάν η κούρσα διεξάγεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία στην ίδια τοποθεσία.

β.) ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:
Εάν οι βραδινές δηλώσεις δεν ισχύουν, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Αποδοχή στοιχημάτων: Αποδεχόμαστε στοιχήματα σε συγκεκριμένες κούρσες που διεξάγονται στο πλαίσιο των Jockey Club και National Hunt Rules στη Μεγάλη Βρετανία. Αποδεχόμαστε επίσης στοιχήματα ιπποδρομίας σε μεγάλες κούρσες που διεξάγονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Στοιχεία για αυτές τις κούρσες θα εμφανίζονται στη δικτυακή τοποθεσία μας.

γ.) Μη τερματίζοντες: Γίνονται αποδεκτά στοιχήματα σε ιπποδρομίες όπου εκκινούν 2 ή περισσότεροι δρομείς. Εάν καμία επιλογή δεν τερματίσει μία κούρσα, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εάν οι αγορές "Στοίχημα χωρίς", εάν οι μόνοι τερματίζοντες βρίσκονται στην επιλογή "Χωρίς", τα στοιχήματα σε άλλες επιλογές θα είναι άκυρα.

4. Μη Κατονομαζόμενο Φαβορί: Εάν το φαβορί αποσυρθεί και δεν δημιουργηθεί καμία νέα αγορά, τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε Μη κατονομαζόμενο φαβορί θα είναι άκυρα. Το ίδιο ισχύει και για Μη κατονομαζόμενο 2ο φαβορί, όπου το 2ο φαβορί αποσύρεται και καμία νέα αγορά δεν δημιουργείται, συνεπώς τα στοιχήματα που τοποθετούνται στο Μη κατονομαζόμενο 2ο φαβορί θα είναι άκυρα.  
α.) Σε οποιαδήποτε κούρσα τα φαβορί θα προκρίνονται ως εξής:

 • το φαβορί είναι ο δρομέας που λαμβάνει απόδοση στην επίσημη Αρχική Τιμή (SP) επιστροφής με τις πιο σύντομες αποδόσεις.
 • το δεύτερο φαβορί είναι ο δρομέας που λαμβάνει απόδοση με την επόμενη σύντομη απόδοση, κ.λπ.
 • εάν δύο δρομείς λαμβάνουν ίδια απόδοση και εάν αυτές οι αποδόσεις είναι πιο σύντομες από εκείνες που αποδίδονται σε οποιουσδήποτε άλλους δρομείς, τότε αυτοί οι δύο δρομείς είναι από κοινού πρώτο και δεύτερο φαβορί.

β.) Με τη χρήση των όρων 'φαβορί', 'δεύτερο φαβορί' ή 'τρίτο φαβορί' για να επισημάνετε την επιλογή σας, το ποντάρισμά σας θα τοποθετείται στο δρομέα όπως ορίζεται σε αυτή την ενότητα.
γ.) Εάν επιλέγονται δύο ή περισσότεροι δρομείς 'φαβορί' το ποντάρισμα θα μοιράζεται και θα τοποθετείται ισόποσα μεταξύ των επιλεγμένων δρομέων. Ωστόσο, εάν αυτά τα από κοινού φαβορί επιστρέφονται σε τιμή όπου, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, δεν προκύπτει νίκη για τον υποστηρκτή του φαβορί, τότε το μη κατονομαζόμενο φαβορί θα θεωρείται μη συμμετέχων.
δ.) Τα στοιχήματα Αρχικής Τιμής για μη κατονομαζόμενα φαβορί και/ή δεύτερα ή τρίτα μη κατονομαζόμενα φαβορί αφορούν μόνο αποδεκτή νίκη. Εάν ληφθεί εσφαλμένα each way, το στοίχημα θα διακανονίζεται έως τη νίκη.
ε.) Για σκοπούς διακανονισμού, οι κανόνες dead heat ισχύουν όταν το μη κατονομαζόμενο φαβορί επιστρέφει συνφαβορί.

Για παράδειγμα:
9/2 δρομέας αριθμός 1
9/2 δρομέας αριθμός 2

Δρομέας αριθμός 2 κερδίζει την κούρσα
Μη κατονομαζόμενο φαβορί φέρνει dead-heat νικητή με 2
Μη κατονομαζόμενο δεύτερο φαβορί φέρνει dead-heat νικητή με 2

5. Στοιχήματα Πρώιμης Τιμής: Ένα στοίχημα 'πρώιμης τιμής' καθορίζεται ως στοίχημα με τιμή που δόθηκε μετά τις τελευταίες δηλώσεις για την κούρσα και πριν την πρώτη ζωντανή κούρσα ή εμφάνιση ιπποδρομίας.
α.) Τα στοιχήματα 'πρώιμης τιμής' γίνονται αποδεκτά ως εξής:

 • εάν η επιλογή δεν τρέξει, τα πονταρίσματα επιστρέφονται, κάτι που μπορεί να προσφερθεί και ως 'επιστροφή χρημάτων λόγω μη συμμετοχής',
 • σε περίπτωση μη συμμετεχόντων, τα πονταρίσματα υπόκεινται στον Κανόνα 4 παρακρατήσεις (βλ. πίνακα παρακρατήσεων κανόνα 4),
 • εάν το στοίχημα τοποθετηθεί μετά τις τελικές δηλώσεις αλλά η κούρσα αναβληθεί για άλλη ημέρα, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

6. Στοιχήματα Τιμής Πίνακα: Μια 'τιμή πίνακα' επιβεβαιώνει τις αποδόσεις αμέσως πριν από την έναρξη της κούρσας και προκύπτει μέσω της ζωντανής διαπραγμάτευσης ή μέσω του ιπποδρόμου, όπου η κούρσα διεξάγεται όπως προσφέρεται.
α.) Τα στοιχήματα 'τιμής πίνακα' γίνονται αποδεκτά ως εξής:

 • ενδέχεται να αποφασίσουμε να προσαρμόσουμε τα στοιχήματα στην επίσημη τιμή εάν υπάρχει επίσημη διόρθωση σε αναγραφόμενη τιμή πίνακα - αυτή η προϋπόθεση αλλαγή μπορεί να είναι αποτέλεσμα σφάλματος στην αρχική τιμή λόγω μη έγκυρων πληροφορικών κατά τη στιγμή του στοιχήματός σας.
 • Οι τιμές πίνακα γίνονται αποδεκτής βάσει της αρχής 'επιστροφής χρημάτων λόγω μη συμμετοχής' και υπόκειται στον Κανόνα 4 παρακρατήσεις σε περίπτωση οποιωνδήποτε μη συμμετεχόντων (βλ. πίνακα Κανόνα 4 παρακρατήσεις).

7. Στοιχήματα Αρχικής Τιμής: Αν δεν επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε την τρέχουσα διαθέσιμη τιμή κατά τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος, το στοίχημα θα διακανονιστεί στην αρχική τιμή (SP). Για τους αγώνες Η.Β./Ιρλανδίας αυτή είναι η τελική τιμή κατά την έναρξη του αγώνα και προκύπτει από έναν συνδυασμό τόσο ‘on-course’ (όπου είναι διαθέσιμες) και ‘off-course’ αγορών στοιχηματισμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς υπολογίζεται η SP, δείτε στο www.thesprc.org. Για πληροφορίες σχετικά με στοιχήματα SP στις ιπποδρομίες International Racing, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Ενότητα 14 των κανόνων.

α.) Τα στοιχήματα αρχικής τιμής γίνονται αποδεκτά ως εξής:

 • όλα τα στοιχήματα αρχικής τιμής γίνονται αποδεκτά βάσει της αρχής 'επιστροφής χρημάτων λόγω μη συμμετοχής',
 • ο Κανόνας 4 παρακρατήσεις θα ισχύει μόνο σε στοίχημα αρχικής τιμής όπου ο δρομέας αποσύρεται πριν από την έναρξη της κούρσας και μια νέα στοιχηματική αγορά δεν διαμορφώνεται πριν από την έναρξη της κούρσας.

8. Εγγυημένα Καλύτερη Απόδοση: Αποδεχτείτε την τιμή - συμπεριλαμβανομένων πρώιμων τιμών, τιμών τραπεζιού, μονών και πολλαπλών - και εάν η αρχική τιμή αποδειχθεί υψηλότερη, θα σας αποζημιώσουμε για την υψηλότερη τιμή. Οι καλύτερες εγγυημένες αποδόσεις είναι διαθέσιμες για όλους τους ιπποδρομίες ιπποδρομιών και ιπποδρομιών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και προσφέρεται όπως φαίνεται στον διαδικτυακό ιστότοπο στοιχημάτων ιπποδρομιών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας μόνο την ημέρα της εκδήλωσης από τις 08:00.
α.) Όταν προσφέρεται Εγγυημένα Καλύτερη Απόδοση τα στοιχήματα θα διακανονίζονται στην Αρχική Τιμή (SP) εάν η SP είναι μεγαλύτερη από εκείνη που λήφθηκε αρχικά, π.χ. πρώιμη τιμή/τιμή πίνακα σε 4/1 και SP σε 5/1, τότε θα αποπληρώνεται η μεγαλύτερη τιμή. Σε περίπτωση εφαρμογής του Κανόνα 4 για μια τιμή, θα πληρώνουμε τις μεγαλύτερες αποδόσεις μετά τη μείωση του Κανόνα 4 παρακρατήσεις. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά την εκκίνηση δεν μετρούν.
β.) Η Εγγυημένα Καλύτερη Απόδοση δεν ισχύει σε ιπποδρομίες Αnte-Post, Tote, Pari-Mutuel, αγορές ενισχυμένης τιμής, Price Bomb, Green Tick, στοίχημα χωρίς, μόνο νίκη, αγορές μόνο πλασαρίσματος, αγορές κορυφαίων τερματισμού (Πρώτοι 2/3), 'Θα τερματίσει 2ος/3ος', στοιχήματα κούρσας και στοιχήματα ασφάλειας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε αυτή την εγγύηση ανά πάσα στιγμή και να αποσύρουμε την προσφορά BPG από έναν λογαριασμό πελάτη ανά πάσα στιγμή.
γ.) Τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά την εκκίνηση δεν προκρίνονται γι' αυτή την προσφορά. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται μέσα στην κούρσα δεν ισχύουν. Σε περίπτωση ισχύος του Κανόνα 4, θα σας αποπληρώσουμε με μεγαλύτερες αποδόσεις, μετά την εφαρμογή του Κανόνα 4 παρακρατήσεις.
δ.) Το μέγιστο όφελος για την εγγύηση Καλύτερων Αποδόσεων ανέρχεται σε £50.000 ανά πελάτη ανά ημέρα σε όλα τα ισχύοντα κανάλια.

9. Συνήθεις Όροι Each Way: Εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα στοιχήματα each way θα διακανονίζονται βάσει των συνηθών όρων πλασαρίσματος.
α.) Οι όροι συνήθους πλασαρίσματος είναι οι εξής:

 • Μη handicap κούρσες

Εάν υπάρχουν 2-4 δρομείς τότε είναι Μόνο Νίκη.
Εάν υπάρχουν 5-7 δρομείς τότε είναι 1/4 των αποδόσεων πλασαρίσματος για δρομείς που πλασάρονται σε πρώτη και δεύτερη θέση.
Εάν υπάρχουν πάνω από 8 δρομείς τότε είναι 1/5 των αποδόσεων πλασαρίσματος για δρομείς που πλασάρονται σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση.

 • Κούρσες handicap

Εάν υπάρχουν 2-4 δρομείς τότε είναι Μόνο Νίκη.
Εάν υπάρχουν 5-7 δρομείς τότε είναι 1/4 των αποδόσεων πλασαρίσματος για δρομείς που πλασάρονται σε πρώτη και δεύτερη θέση.
Εάν υπάρχουν 8-11 δρομείς τότε είναι 1/5 των αποδόσεων πλασαρίσματος για δρομείς που πλασάρονται σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση.
Εάν υπάρχουν 12-15 δρομείς τότε είναι 1/4 των αποδόσεων πλασαρίσματος για δρομείς που -πλασάρονται σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη.
Εάν υπάρχουν 16 ή περισσότεροι δρομείς τότε τα στοιχήματα θα διακανονίζονται στο 1/4 των αποδόσεων πλασαρίσματος για δρομείς που πλασάρονται σε πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση.

 • Πρόσθετοι κανόνες

Εάν τα στοιχήματα τοποθετηθούν μετά τις τελικές δηλώσεις, οι ισχύοντες όροι πλασαρίσματος καθορίζονται από τον αριθμό των πραγματικών δρομέων, παρά από τον αριθμό των ανακοινωθέντων δρομέων.
για όλα τα στοιχήματα ante-post οι όροι πλασαρίσματος που προσφέρονταν κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος θα ισχύουν ανεξάρτητα από τον αριθμό πραγματικών δρομέων.

10. Αποσύρσεις / Μη Συμμετέχοντες: Εάν ένας δρομέας παραταχθεί μπροστά στον αφέτη αλλά αρνηθεί να αγωνιστεί, το στοίχημα θα θεωρείται χαμένο. Σε όλες τις ιπποδρομίες όπου ένας δρομέας αποσύρεται ή κρίνεται ότι δεν έχει εκκινήσει - και κατά συνέπεια ανακηρύσσεται μη συμμετέχων από τον αφέτη - τα πονταρίσματα για τη συγκεκριμένη επιλογή θα επιστρέφονται. (Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα στοιχήματα ante post). Τα στοιχήματα στους υπολειπόμενους δρομείς της κούρσας, με πρώιμη τιμή ή τιμή show πριν την απόσυρση, θα υπόκεινται σε μείωση. Αυτό βασίζεται στον Κανόνα Tattersalls 4(γ) (βλ. παρακάτω) και εξαρτάται από τη τιμή του μη συμμετέχοντα κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος. Σε επαναρρυθμισμένες αγορές, η συνολική μείωση σε δύο ή περισσότερους δρομείς - έναν στην αρχική αγορά και έναν στην επαναρρυθμισμένη αγορά - θα υπολογίζεται βάσει των τιμών που ισχύουν στις αρχικές αγορές. Τα στοιχήματα σε δρομείς επακόλουθων αγορών που δέχονται απόσυρση ενός ή περισσότερων δρομέων, θα λαμβάνουν υπολογισμό μείωσης επί των τιμών που ισχύουν για την αγορά κατά τη στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για τη δημιουργία νέας αγοράς στην κούρσα, τα αρχικής τιμής στοιχήματα ενδέχεται επίσης να υποστούν μείωση βάσει του Κανόνα Tattersalls 4(γ). Για τα στοιχήματα πρώιμης τιμής, η εφαρμογή του Κανόνα 4(γ) θα καθορίζεται από την τιμή που είναι διαθέσιμη κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος στον δρομέα που αποσύρεται. Οι παρακρατήσεις του Κανόνα 4 γίνονται στα χρήματα ή τα κέρδη που λαμβάνετε πίσω όταν ο δρομέας που έχετε υποστηρίξει κερδίσει ή πλασαριστεί σε θέση. Αυτές οι παρακρατήσεις γίνονται μόνο όταν ένας ή περισσότεροι δρομείς αποσύρονται από την κούρσα αφού έχετε τοποθετήσει το ποντάρισμα σας. Οι παρακρατήσεις του Κανόνα 4 γίνονται συνήθως σε περιπτώσεις όπου έχετε πάρει μια τιμή για τον δρομέα σας. Οι παρακρατήσεις του Κανόνα 4 μπορούν να γίνουν από την αρχική τιμή (SP) ενός δρομέα όταν ο δρομέας αποσυρθεί λίγο πριν από την κούρσα και δεν υπάρχει χρόνος για τη δημιουργία μιας νέας αγοράς. Οι παρακρατήσεις του Κανόνα 4 γίνονται όταν ένας δρομέας αποσύρεται από μια κούρσα επειδή γίνεται ευκολότερο για τους άλλους δρομείς να κερδίσουν - κάθε δρομέας στην κούρσα θα έχει έναν λιγότερο να νικήσει, έτσι είναι πιο πιθανό να κερδίσει. Επομένως, ένα ποσό χρημάτων παρακρατείται από τα κέρδη για να εξισορροπήσει το αποτέλεσμα του αποσυρμένου δρομέα. Εάν οι bookmakers δεν έκαναν τις παρακρατήσεις του Κανόνα 4, τότε σε ορισμένες περιπτώσεις οι πελάτες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν όλους τους δρομείς σε μία κούρσα και να κερδίσουν χρήματα ανεξαρτήτως του δρομέα που θα κερδίσει. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν τρεις δρομείς σε μία κούρσα. Ο δρομέας Α είναι το 1/3 φαβορί, ο δρομέας Β είναι 3/1 και ο δρομέας Γ είναι 12/1. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο δρομέας Α αποσύρεται και δεν γίνονται παρακρατήσεις στις τιμές των δρομέων Β και Γ. Σε αυτήν την περίπτωση, αν τοποθετήσετε £1 στον δρομέα Β και £1 στον δρομέα Γ θα κερδίσετε περισσότερα από τις £2 που ποντάρατε ανεξαρτήτως ποιος δρομέας κερδίσει. Εάν κερδίσει ο δρομέας Β, κερδίζετε £4 και αν κερδίσει ο δρομέας Γ, κερδίζετε £13. Ως εκ τούτου, γίνονται παρακρατήσεις Κανόνα 4 για να ληφθεί υπόψη το πρόσθετο πλεονέκτημα που έχει ένας πελάτης όταν αποσυρθεί ένας δρομέας από μια κούρσα. Εάν ένας δρομέας αποσυρθεί πριν από την 'Εκκίνηση ενώπιον του αφέτη' τότε τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με την κλίμακα παρακρατήσεων του Κανόνα 4 Tattersall. Η κλίμακα παρακρατήσεων του Κανόνα 4 Tattersall προσαρμόζει τις τιμές ώστε να ανταποκρίνονται στην απουσία οποιουδήποτε μη συμμετέχοντα. Οι παρακάτω παρακρατήσεις πραγματοποιούνται ανά λίρα που κερδήθηκε και σχετίζονται με την τιμή του αποσυρόμενου δρομέα κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος από τον πελάτη. Εάν δύο ή περισσότεροι δρομείς αποσυρθούν πριν από την 'Εκκίνηση ενώπιον του αφέτη', τότε η συνολική παρακράτηση θα είναι το σύνολο των μεμονωμένων παρακρατήσεων, έως το πολύ 90p ανά κερδηθείσα λίρα.
Κανόνας 4(γ): Σε περίπτωση μη συμμετέχοντα, ενδέχεται να εφαρμοστεί ο Κανόνας 4. Τιμή κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης στοιχήματος και ποσό μειωθέν από £ (ή αντίστοιχο) από τα κέρδη:

Τιμή κατά την τοποθέτηση στοιχήματος

Δεκαδικά

Παρακράτηση

1/9 ή μικρότερο

1,11/ ή μικρότερο

90p

2/11 έως 2/17

1,18 έως 1,12

85p

1/4 έως 1/5

1,25 έως 1,20

80p

3/10 έως 2/7

1,30 έως 1,29

75p

2/5 έως 1/3

1,40 έως 1,33

70p

8/15 έως 4/9

1,53 έως 1,45

65p

8/13 έως 4/7

1,62 έως 1,57

60p

4/5 έως 4/6

1,80 έως 1,66

55p

20/21 έως 5/6

1,95 έως 1,83

50p

Ίσα έως 6/5

2,00 έως 2,20

45p

5/4 έως 6/4

2,25 έως 2,50

40p

8/5 έως 7/4

2,60 έως 2,75

35p

9/5 έως 9/4

2,80 έως 3,25

30p

12/5 έως 3/1

3,40 έως 4,00

25p

16/5 έως 4/1

4,20 έως 5,00

20p

9/2 έως 11/2

5,50 έως 6,50

15p

6/1 έως 9/1

7,00 έως 10,00

10p

10/1 έως 14/1

11,00 έως 15,00

5p

Πάνω από 14/1

Πάνω από 15,00

Καμία μείωση

Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων αποχωρήσεων σε μία διοργάνωση, η συνολική μείωση δεν θα υπερβαίνει τα 90p ανά £1.

Αυτός ο πίνακας δείχνει το ποσό των παρακρατήσεων με βάση την τιμή των μεμονωμένων επιλογών. Αυτές οι παρακρατήσεις είναι το χρηματικό ποσό που λαμβάνεται από κάθε £1 σε κέρδη. Ως εκ τούτου, εάν κερδίσετε £10 και υπάρχει παρακράτηση Κανόνα 4 των 10p, θα λάβετε μόνο £9 κέρδη. Μπορούν να ισχύουν περισσότερες από μία παρακρατήσεις από τον Κανόνα 4 εάν αποσυρθούν περισσότεροι από έναν δρομείς σε μια κούρσα Για παράδειγμα, εάν ένας δρομέας 5/4 αποσυρθεί στις 9:30 και ένας δρομέας 6/1 αποσυρθεί στις 11:00, τότε θα εφαρμοστούν παρακρατήσεις 40p και 10p (50p συνολικά) στα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν τις 9:30. Ωστόσο, εάν δημιουργηθεί μια νέα αγορά μετά τις 9:30 μόλις αποσυρθεί ο δρομέας 5/4, τότε θα εφαρμοστεί παρακράτηση ύψους μόνο 10p σε στοιχήματα που τοποθετήθηκαν από 9:30 έως 11:00. Αυτό ισχύει γιατί οι τιμές για την αγορά που δημιουργήθηκε μετά τις 9:30 δεν θα περιλαμβάνει τον δρομέα που αποσύρθηκε στις 9:30.

Πολλαπλά Στοιχήματα
Εάν τοποθετήσατε ένα πολλαπλό στοίχημα όπως διπλό, τριπλό ή Lucky 15, το στοίχημά σας θα σιχύει για τις υπόλοιπες επιλογές. Συνεπώς, ένα διπλό γίνεται μονό, ένα τριπλό γίνεται διπλό, και ούτω καθεξής.

Forecast
Εάν έχετε έναν μη συμμετέχοντα σε ένα στοίχημα forecast, το στοίχημά σας θα διακανονίζεται ως μονό στην Αρχική Τιμή για την υπόλοιπη επιλογή.

Παράδειγμα 1: £1 Forecast A - B, όπου B είναι μη συμμετέχων, το στοίχημα θα είναι £1 μονή νίκη για A.
Παράδειγμα 2: Ένα συνδυαστικό forecast (6 στοιχήματα, συνολικό ποντάρισμα £6) A - B - Γ, όπου Γ είναι μη συμμετέχων, θα διακανονίζεται ως εξής:
A - Γ = Μονό για A
A - B = Ισχύει
B - A = Ισχύει
B - Γ = Μονό για B
Γ - A = Μονό για A
Γ - B = Μονό για B

Tricast
Εάν έχετε έναν μη συμμετέχοντα σε στοίχημα tricast, το στοίχημά σας θα διακανονίζεται ως forecast για τις υπόλοιπες επιλογές με τη σειρά που επιλέχθηκαν.
Παράδειγμα: £1 Tricast A - B - Γ, όπου B είναι μη συμμετέχων, θα διακανονίζεται ως £1 forecast A - Γ.
Τα συνδυαστικά στοιχήματα ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, με κάθε συνδυασμό να διακανονίζεται ξεχωριστά.
Παράδειγμα 2: £1 συνδυαστικό Tricast A - B - Γ, όπου Γ είναι μη συμμετέχων, θα διακανονίζεται ως εξής:
A - B - Γ = Ισχύει ως A- B
A - Γ - B = Ισχύει ως A - B
B - A - Γ = Ισχύει ως B - A
B - Γ - A = Ισχύει ως B - A
Γ - A - B = Ισχύει ως A - B
Γ - B - A = Ισχύει ως B - A
Εάν έχετε 2 μη συμμετέχοντες σε ένα στοίχημα tricast, το στοίχημά σας διακανονίζεται ως μονό στην Αρχική Τιμή για τις υπόλοιπες επιλογές.

11. Διπλής Επιλογής: Ένα στοίχημα που τοποθετείται online, σε δρομέα διπλής επιλογής, θα ισχύει μόνο εάν λάβει μέρος στην κούρσα που εμφανίζεται στη δικτυακή τοποθεσία.
α.) Τα στοιχήματα που τοποθετούνται μέσω υπηρεσίας τηλεστοιχήματος, εάν ζητηθεί μια συγκεκριμένη κούρσα τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν για τη συγκεκριμένη κούρσα, αλλά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εάν η επιλογή τρέξει σε διαφορετική διοργάνωση. Εάν δεν ζητηθεί συγκεκριμένη κούρσα, τότε όταν το στοίχημα επιβεβαιωθεί από τον πάροχο για μια συγκεκριμένη κούρσα, αποτελεί δική σας ευθύνη/του πελάτη να αμφισβητήσει την κούρσα εκείνη τη στιγμή, διαφορετικά το στοίχημα θα ισχύει για την εν λόγω κούρσα.

12. Αντικαταστάσεις: Εάν περιλαμβάνονται αντικαταστάσεις στο στάδιο τελικών δηλώσεων της κούρσας, τότε θα προσφέρουμε μια πρώιμη τιμή για όλους του ανακοινωθέντες δρομείς, συμπεριλαμβανομένων των αντικαταστάσεων.
α.) Εάν ένας δηλωμένος νικητής ανακηρυχθεί μη συμμετέχων, τότε θα αναθεωρήσουμε την αγορά. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν από αυτή την ανακοίνωση θα υπόκεινται σε παρακρατήσεις Κανόνα 4, εφόσον η τιμή για τον μη συμμετέχοντα σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί παρακράτηση σύμφωνα με τον Κανόνα 4. Αυτή η παρακράτηση Κανόνα 4 θα εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν από την ανακοίνωση του μη συμμετέχοντα, ακόμη κι αν ο μη συμμετέχων ήταν ένας από τους αντικαταστάτες.

13. Διεθνείς Ιπποδρομίες: Αποδεχόμαστε στοιχήματα ιπποδρομιών από ολόκληρο τον κόσμο. Οι κανόνες αποδοχής διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι πελάτες που βλέπουν οθόνες τόσο online όσο και σε καταστήματα θα βλέπουν με σαφήνεια ποιοι κανόνες ισχύουν για την εκάστοτε διοργάνωση. Σε γενικές γραμμές, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες γαι στοιχήματα που τοποθετούνται σε διεθνείς αγώνες ιπποδρομιών:
Α.) Πρώιμες Τιμές: Όταν προσφέρονται πρώιμες τιμές σε διεθνείς ιπποδρομίες, τότε θα ισχύουν οι συνήθεις όροι πλασαρίσματος και σε περίπτωση οποιουδήποτε μη συμμετέχοντα, ενδέχεται να ισχύει ο Κανόνας 4.
β.) Τιμές show κλάδου και αρχικές τιμές κλάδου: Σε επιλεγμένες διεθνείς ιπποδρομίες θα ισχύουν τιμές show και αρχικές τιμές κλάδου.

 • Όταν δεν υπάρχουν τιμές show κλάδου ή αρχική τιμή bwin, τότε όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με την αρχική τιμή του κλάδου.
 • Τα στοιχήματα σε μη κατονομαζόμενα φαβορί είναι αποδεκτά.
 • Ισχύει το Straight Forecast (SFC).
 • Τα μερίσματα Tricast θα επιστρέφονται σε όλα τα handicap με 8 ή περισσότερους δηλωμένους δρομείς και μπορεί επίσης να επιστραφούν για επιλεγμένες κούρσες υψηλού προφίλ που δεν πληρούν αυτό το κριτήριο.
 • Το διπλό αποτέλεσμα δεν ισχύει.
 • Ισχύουν οι συνήθεις όροι πλασαρίσματος.
 • Σε περίπτωση μη συμμετεχόντων, ενδέχεται να ισχύσει ο Κανόνας 4.

γ.) Τιμές show και αρχικές τιμές: Σε επιλεγμένες διεθνείς κούρσες που καλύπτουμε, όταν δεν ισχύουν οι τιμές show και οι αρχικές τιμές του κλάδου ενδέχεται να εφαρμόσουμε δικές μας τιμές show και αρχικές τιμές.

 • Όταν δεν υπάρχουν τιμές show ή αρχική τιμή bwin, τότε όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τη δική μας αρχική τιμή.
 • Τα στοιχήματα σε μη κατονομαζόμενα φαβορί είναι αποδεκτά.
 • Ισχύει το Straight Forecast (SFC).
 • Το διπλό αποτέλεσμα δεν μετράει.
 • Ισχύουν οι συνήθεις όροι πλασαρίσματος.
 • Σε περίπτωση μη συμμετεχόντων, ενδέχεται να ισχύσει ο Κανόνας 4.

δ.) Στοιχήματα Pari-Mutuel/Tote: Σε επιλεγμένες διεθνείς ιπποδρομίες, οι πελάτες θα μπορούν να τοποθετήσουν στοιχήματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες PMU/Tote. Οι πελάτες πρέπει να αιτηθούν σαφώς MU/Tote σε κουπόνια και η bwin διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει στοιχήματα με επιστροφές PMU/Tote.

 • Όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωση σύζευξης δρομέων.
 • Οποιοδήποτε αμοιβαίο στοίχημα που εσφαλμένα τοποθετήθηκε σε κούρσα όταν εμείς δεν προσφέρουμε τη δυνατότητα αμοιβαίου στοιχήματος θα θεωρείται άκυρο.
 • Τα στοιχήματα PMU δεν γίνονται αποδεκτά σε μη κατονομαζόμενα φαβορί. Εάν γίνουν εσφαλμένα αποδεκτά, αυτά τα στοιχήματα θα θεωρούνται μη συμμετέχοντες.
 • Το διπλό αποτέλεσμα δεν μετράει.

Στοίχημα κούρσας: Όταν έχουμε επιλέξει στοιχήματα κούρσας μεταξύ δύο δρομέων, στην ίδια κούρσα, τότε ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

 • Ένα στοίχημα κούρσας βασίζεται στην υπόθεση ότι η μία επιλογή θα κερδίσει την άλλη, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους όρους που αναφέρονται. Ισχύουν οι κανόνες dead heat, εκτός εάν διατίθεται μια τιμή ισοπαλίας (π.χ. για handicap στοίχημα κούρσας).
 • Μια από τις δύο επιλογές σε οποιοδήποτε στοίχημα κούρσας πρέπει να ολοκληρώσει την κούρσα για να ισχύουν τα στοιχήματα, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα.
 • Και οι δύο επιλογές πρέπει να εκκινήσουν για να ισχύουν τα στοιχήματα, διαφορετικά τα στοιχήματα κούρσας είναι άκυρα.
 • Μονά και πάνω.

14. Στοίχημα Συνολικής Νικητήριας Απόστασης: Μια πρόβλεψη για τα συνολικά περιθώρια νίκης (απόσταση μεταξύ πλασαρίσματος δρομέων σε πρώτη και δεύτερη θέση) σε κάθε κούρσα ενός συγκεκριμένου μίτινγκ.
π.χ. Οι συνολικές νικητήριες αποστάσεις Newmarket είναι το σύνολο των αποστάσεων μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου δρομέα σε όλες τις κούρσες από το Newmarket εκείνη την ημέρα.
Έξι κούρσες που κερδήθηκαν κατά 3 μήκη, 1 μήκος, ½ μήκος, 6 μήκη, 2 μήκη και 1 μήκος θα είναι ίσο με το σύνολο των 13½ μηκών.
Αυτή η αγορά θα εμφανίζεται σε τρεις λωρίδες.

π.χ. Αθροιστικά νικητήριες αποστάσεις Newmarket:
Under x μήκη 13/8
Μεταξύ x και y μηκών 6/4
Over y μήκη 15/8
Για κούρσες που κερδίζονται με λιγότερο από ένα μήκος, απονέμονται τα ακόλουθα:
Dead Heat = 0 μήκη
Μύτη = 0,05 μήκη
Σύντομη κεφαλή = 0,1 μήκη
Κεφαλή = 0,2 μήκη
Λαιμός = 0,3 μήκη
½ μήκους = 0,5 μήκη
¾ μήκους = 0,75 μήκη

α.) Η μέγιστη νικητήρια απόσταση για κούρσα National Hunt είναι 30 μήκη (συμπ. επίπεδων κουρσών National Hunt). Η μέγιστη νικητήρια απόσταση για μια επίπεδη κούρσα είναι τα 12 μήκη. Σε περίπτωση που μόνο 1 δρομέας τερματίσει την κούρσα, απονέμεται η μέγιστη απόλαυση για αυτό το είδος κούρσας. Σε περίπτωση εύκολης νίκης (walkover), η απόσταση θα είναι 5 μήκη για μια επίπεδη κούρσα και 12 μήκη για κούρσα National Hunt (συμπ. επίπεδων κουρσών National Hunt).
β.) Εάν ένα μίτινγκ έχει μια ή δύο κούρσες που εγκαταλείφθηκαν ή κηρύχθηκαν άκυρες, τότε τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με μια συνήθη απόσταση που χρησιμοποιείται για κάθε εγκατατελειμμένη ή άκυρη κούρσα: 2 μήκη για επίπεδη κούρσα και 6 μήκη για κούρσα National Hunt (συμπ. επίπεδων κουρσών National Hunt). Εάν ένα μίτινγκ έχει τρεις ή περισσότερες κούρσες που έχουν εγκαταλειφθεί ή ανακηρυχθεί άκυρες, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός εάν το συνολικό εύρος κέρδους για την αγορά έχει ήδη κριθεί, οπότε όλα τα στοιχήματα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.
γ.) Οποιοσδήποτε δρομέας αποκλειστεί στη συνέχεια διότι ακολούθησε λάθος πορεία ή είχε λάθος βάρος θα αγνοείται κατά τον υπολογισμό της νικητήριας απόστασης. Η νικητήρια απόσταση σε μια τέτοια κούρσα θα διακανονίζεται βάσει της επισήμως ανακοινωθείσας απόστασης μεταξύ των πρώτων δύο δρομέων μετά τη γραμμή τερματισμού που έχουν ακολουθήσει τη σωστή πορεία και έχουν μεταφέρει το σωστό βάρος. Αυτό περιλαμβάνει μόνο κούρσες του κανονικού προγράμματος, δεν περιλαμβάνει κούρσες φιλανθρωπικού σκοπού ή άλλες κούρσες που δεν διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες Ιπποδρομίας.

15. Ειδικά Νικητήριας Απόστασης: Σε αυτή την αγορά, κατονομάζουμε έναν δρομέα για νίκη σε συγκεκριμένου κούρσα κι εσείς έχετε τη δυνατότητα να στοιχηματίσετε στο εάν ή όχι ο εν λόγω δρομέας θα κερδίσει την κούρσα με over ή under σε συγκεκριμένο αριθμό μηκών. Σε αυτή την αγορά ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Όλα τα στοιχήματα θα είναι χαμένα εκτός κι εάν ένας συγκεκριμένος δρομέας κερδίσει την κούρσα. Ωστόσο, εάν ο συγκεκριμένος δρομέας είναι μη συμμετέχων τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν υπήρξε κάποιο ante post στοίχημα σε βάση all-in ή όχι.
 • Εάν υπάρχουν άλλοι μη συμμετέχοντες στην κούρσα, τότε ενδέχεται να εφαρμοστεί ο Κανόνας 4 παρακρατήσεις στις τιμές τόσο για νίκη over όσο και under σε συγκεκριμένο αριθμό μηκών.
 • Όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του πρώτου που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού. Ωστόσο, εάν ένας από τους πρώτους δύο δρομείς πάρει λάθος πορεία ή φέρει λάθος βάρος, τότε νικητής θα ανακηρύσσεται ο πρώτος δρομέας που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού και θα έχει διανύσει τη σωστή πορεία. Η νικητήρια απόσταση θα λαμβάνεται από τον πρώτο δρομέα που θα ολοκληρώσει νόμιμα τη διαδρομή έως τον δεύτερο δρομέα που θα ολοκληρώσει νόμιμα τη διαδρομή.
 • Ισχύουν κανόνες dead heat. Εάν ο συγκεκριμένος δρομέας φέρει dead heat με κάποιον άλλο δρομέα, τότε τα στοιχήματα στον συγκεκριμένο δρομέα για νίκη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόστασης θα διακανονίζονται ως νικητήρια στο μισό του αρχικού πονταρίσματος.

Νικητήριος δρομέας και απόσταση: Πρόβλεψη τόσο του νικητή δρομέα όσο και της νικητήριας απόστασης μεταξύ των αναφερόμενων δρομέων και αποστάσεων (οι αποστάσεις που προσφέρονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κούρσα).
Σε περίπτωση μη συμμετέχοντα, ενδέχεται να εφαρμοστεί ο Κανόνας 4 παρακρατήσεις βάσει της τιμής του μη συμμετέχοντα κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος. Μόνο μονά, ισχύουν κανόνες dead heat.

16. Forecasts: Τα στοιχήματα Forecasts δίνονται αποδεκτά μόνο σε κούρσες με τουλάχιστον τρεις συμμετέχοντες. Γι' αυτού του είδους το στοίχημα, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
α.) Ένα "straight forecast" είναι ένα στοίχημα όπου κατονομάζετε δύο επιλογές για να καταλάβουν την 1η και τη 2η θέση στη σωστή σειρά σε κάποια συγκεκριμένη διοργάνωση.
β.) Ένα "reversed forecast" είναι το στοίχημα όπου κατονομάζετε δύο επιλογές για να τερματίσουν 1η και 2η με οποιαδήποτε σειρά σε μια συγκεκριμένη διοργάνωση.
γ.) Ένα "συνδυαστικό forecast" είναι το στοίχημα όπου κάνετε τρεις ή περισσότερες επιλογές σε μία διοργάνωση, με οποιαδήποτε από αυτές να τερματίζει 1η και 2η στην κούρσα.
δ.) Straight, reversed και συνδυαστικά forecast είναι διαθέσιμα τόσο σε ιπποδρομίες όσο και σε κυνοδρομίες υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν 3 ή περισσότερες επιλογές σε οποιαδήποτε κούρσα.
ε.) Τα στοιχήματα forecast διακανονίζονται σύμφωνα με τα μερίσματα forecast του κλάδου, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:
στ.) Εάν ένα straight forecast γίνει αποδεκτό για μια κούρσα όπου δεν ανακοινώνεται μέρισμα, τότε το στοίχημα θα διακανονίζεται ως νικητήριο μονό για την πρώτη επιλογή που αναφέρεται
ζ.) Εάν επιλέξετε μη συμμετέχοντα σε στοίχημα forecast, το στοίχημα θα διακανονίζεται ως μονό στην Αρχική Τιμή για το υπόλοιπο της επιλογής. Εάν επιλέξετε μη συμμετέχοντα σε συνδυαστικό forecast, όλα τα στοιχήματα που εμφανίζουν τον μη συμμετέχοντα θα διακανονίζονται ως μονά.
η.) Μπορείτε να στοιχηματίσετε μονά forecast και διπλά forecast και αυτά να τοποθετούνται ως straight, reversed ή συνδυαστικά forecast στοιχήματα.
θ.) Σε κούρσες όπου τερματίζει μόνο 1 δρομέας, τα στοιχήματα forecast με τον σωστό δρομέα 1ου πλασέ θα αποπληρώνονται όπως τα μονά Αρχικής Τιμής για τη συγκεκριμένη επιλογή. Όλα τα υπόλοιπα στοιχήματα forecast θα είναι χαμένα.
ι.) Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν 'μη κατονομαζόμενο φαβορί' σε online στοίχημα forecast.

17. Tricast: Ένα tricast είναι ένα στοίχημα όπου μπορείτε να κατονομάσετε τις επιλογές που θα τερματίσουν 1η, 2η και 3η με τη σωστή σειρά για μια συγκεκριμένη κούρσα. Όλα τα στοιχήματα tricast διακανονίζονται σύμφωνα με τα κατάλληλα μερίσματα του κλάδου, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις.
α.) Τα στοιχήματα δρομέων tricast γίνονται αποδεκτά σε όλες τις κούρσες handicap, nursery και rated stakes handicap όπου δηλώνονται οχτώ ή περισσότεροι δρομείς και έξι ή περισσότεροι συμμετέχουν στ' αλήθεια. Τα tricast είναι επίσης διαθέσιμα και σε άλλές διαφημιζόμενες κούρσες εκτός των πλήρων υπηρεσιών μας.
β.) Εάν ένα στοίχημα tricast γίνει αποδεκτό και υπάρχουν λιγότεροι από 6 δρομείς που συμμετέχουν στην κούρσα, αυτό θα διακανονίζεται ως straight forecast για τις επιλογές που επιλέχθηκαν να τερματίσουν 1η και 2η, με την επιλογή που επιλέχθηκε να τερματίσει 3η να μη λαμβάνεται υπόψη.
γ.) Εάν ένα tricast γίνει αποδεκτό για μια κούρσα όπου δεν έχει δηλωθεί μέρισμα, θα διακανονίζεται ως straight forecast για τις επιλογές που επιλέχθηκαν να τερματίσουν 1η και 2η. Η 3η δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς διακανονισμού. Εάν ένα στοίχημα είναι συνδυαστικό tricast, κάθε tricast στο πλαίσι οτου συνδυασμού θα διακανονίζεται ως straight forecast με την 3η επιλογή να μην λαμβάνεται υπόψη στον διακανονισμό.
δ.) Εάν έχει επιλεγεί ένας μη συμμετέχων, το tricast θα διακανονίζεται ως straight forecast για τις υπολειπόμενες 2 επιλογές.
ε.) Εάν δύο μη συμμετέχοντες έχουν επιλεγεί σε tricast, το στοίχημα θα διακανονίζεται ως μονό με Αρχική Τιμή για το υπόλοιπο της επιλογής.
στ.) Σε περιπτώσεις όπου τερματίσουν λιγότεροι από 3 δρομείς, τα στοιχήματα tricast θα διακανονίζονται ως εξής:
ζ.) Όταν τερματίζουν μόνο 2 δρομείς, τα στοιχήματα tricast με 1η και 2η επιλογή στη σωστή σειρά θα αποπληρώνονται ως νικητές forecast. Όλα τα υπόλοιπα στοιχήματα tricast θα είναι χαμένα.
η.) Σε κούρσες όπου τερματίζει μόνο 1 δρομέας, τα στοιχήματα tricast με τον σωστό δρομέα 1ου πλασέ θα αποπληρώνονται όπως τα μονά Αρχικής Τιμής για τη συγκεκριμένη επιλογή. Όλα τα υπόλοιπα στοιχήματα tricast θα είναι χαμένα.
θ.) Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν 'μη κατονομαζόμενο φαβορί' σε στοίχημα tricast.
ι.) Εάν η επιλογή σας καταστεί μη συμμετέχων: Μονό στοίχημα
ια.) Εάν έχετε έναν μη συμμετέχοντα, το στοίχημά σας θα είναι άκυρο και θα λάβετε πίσω το ποντάρισμά σας. Σας ενημερώνουμε ότι αυτό δεν ισχύει εάν το στοίχημά σας τοποθετήθηκε στο πλαίσιο των κανόνων ante post, και στην περίπτωση αυτή το στοίχημά σας θα διακανονίζεται ως χαμένο.

18. Δείκτης Φαβορί : Η αγορά 'δείκτης φαβορί' σχετίζεται με την συνολική απόδοση των φαβορί κατά τη διάρκεια μιας κούρσας σε ένα μίτινγκ. Το σύστημα βαθμολόγησης είναι το εξής:

 • Νίκη = 25 πόντοι
 • 2ος = 10 πόντοι
 • 3ος = 5 πόντοι

Σε περίπτωση συνφαβορί, το φαβορί θα θεωρείται εκείνο που έχει τον χαμηλότερο αριθμό trap. Σε περίπτωση μη επιστροφής Αρχικής Τιμής, το φαβορί θα είναι ο δρομέας με την χαμηλότερη τιμή όπως διαφημίζεται στο φύλλο αγώνα.
Εάν υπάρχει dead heat για οποιοδήποτε πλασάρισμα, οι πόντοι για αυτούς τους δρομείς θα αθροίζονται και θα καταμερίζονται ισόποσα μεταξύ των αριθμών πλασαρίσματος. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα.
Εάν ένα μίτινγκ έχει 3 ή περισσότερες κούρσες που έχουν εγκαταλειφθεί ή ανακηρυχθεί άκυρες, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός εάν η νικητήρια αγορά έχει ήδη κριθεί, οπότε όλα τα στοιχήματα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Όταν 1 ή 2 κούρσες εγκαταλείπονται ή ανακηρύσσονται άκυρες, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με την προκαθορισμένη τιμή των 10 πόντων να εφαρμόζεται σε κάθε εγκαταλελειμμένη ή ακυρωθείσα κούρσα. Σε περίπτωση εύκολης νίκης walkover, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με την προκαθορισμένη τιμή των 10 πόντων για τη συγκεκριμένη κούρσα.
Εάν το φαβορί αποσυρθεί στην εκκίνηση της κούρσας και δεν δημιουργηθεί νέα αγορά, οι πόντοι θα απονέμονται ανάλογα με την τιμή του φαβορί κατά τη χρονική στιγμή της απόσυρσης:

 • Ίσα ή λιγότερο = 15 πόντοι
 • 11/10 έως 9/2 = 10 πόντοι
 • 5/1 ή μεγαλύτερο = 5 πόντοι

Εάν ένα φαβορί εκκινήσει αλλά δεν τερματίσει την κούρσα, δεν απονέμονται πόντοι.

19. Ειδικά Ιπποδρομιών: Προσφέρουμε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων.
α.) Κορυφαίος Τζόκεϊ/Προπονητής/Ιδιοκτήτης: Όποτε υπάρχει ισοπαλία, οι κανόνες της αρχής διεξαγωγής θα χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν τις επιλογές. Για παράδειγμα στην αγορά Κορυφαίου Τζόκεϊ, εάν δύο επιλογές έχουν ίσο αριθμό νικών, η επιλογή με τον υψηλότερο αριθμό πλασαρίσματος σε δεύτερη θέση θα αναδεικνύεται νικητήρια ή, εάν κι εκεί υπάρχει ισοπαλία, θα χρησιμοποιούνται τα πλασαρίσματα τρίτης θέσης για την ανάδειξη νικητή.
β.) Κορυφαίο 'Φεστιβάλ/Μίτινγκ' Τζόκεϊ/Προπονητή: Όποτε υπάρχει ισοπαλία, οι κανόνες της αρχής διεξαγωγής θα χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν τις επιλογές. Για παράδειγμα στην αγορά Κορυφαίου Τζόκεϊ, εάν δύο επιλογές έχουν ίσο αριθμό νικών, η επιλογή με τον υψηλότερο αριθμό πλασαρίσματος σε δεύτερη θέση θα αναδεικνύεται νικητήρια ή, εάν κι εκεί υπάρχει ισοπαλία, θα χρησιμοποιούνται τα πλασαρίσματα τρίτης θέσης για την ανάδειξη νικητή.
γ.) Στοιχήματα πόντων: Ορισμένες φορές χρησιμοποιούμε 'σύστημα πόντων' για κάποια στοιχήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απονέμονται πέντε πόντοι για κάθε νίκη, τρεις για κάθε δεύτερο πλασέ και ένας για κάθε τρίτο πλασέ.
δ.) Ειδικά Τζόκεϊ: Τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά για τις αγορές ειδικών τζόκεϊ υπό την προϋπόθεση ότι το νικητήριο αποτέλεσμα είναι δυνατό να προκύψει στη συγκεκριμένη αγορά κατά τη χρονική στιγμή επιβεβαίωσης του στοιχήματος.
Εάν μεταγενέστερος λόγος, κατάσταση ή αλλαγή περιστάσεων σημαίνει ότι το νικητήριο αποτέλεσμα δεν είναι πλέον δυνατό να προκύψει, τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε αγορές ειδικών τζόκεϊ θα είναι χαμένα.
Ο συγκεκριμένος αναβάτης θα πρέπει να λάβει μέρος σε τουλάχιστον μια κούρσα του μίτινγκ, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα.
Οι εύκολες νίκες (walkover) δεν μετρούν για το σύνολο του νικητή τζόκεϊ.

20. Καθυστερημένα Στοιχήματα: Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά τον επίσημο χρόνο 'εκκίνησης' θα είναι άκυρα, εκτός εάν υπάρχει διαθεσιμότητα στοιχηματισμού κατά τη διάρκεια με την ακόλουθη εξαίρεση: Σε όλες τις κούρσες ιπποδρομίας δεν προσφέρουμε δυνατότητα στοιχηματισμού κατά τη διάρκεια, ενώ ισχύει και μια 'περίοδος χάριτος' τριών δευτερολέπτων για την αποδοχή. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχήματα θα γίνονται αποδεκτά έως το πολύ τρία δευτερόλεπτα μετά την επίσημη στιγμή εκκίνησης. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά από αυτή τη χρονική στιγμή θα θεωρούνται άκυρα, ανεξάρτητα από το εάν το στοίχημα χάσει ή κερδίσει.

21. Κατονομαζόμενος Αριθμός Νικών Τζόκεϊ σε Μεμονωμένο Μίτινγκ: Ο αριθμός νικών που θα έχει ένας τζόκεϊ σε ένα συγκεκριμένο μίτινγκ.
α.) Τα στοιχήματα διακανονίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος.
β.) Ο πρώτος που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού δεν ισχύει για τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
γ.) Οι κούρσες φιλανθρωπικού χαρακτήρα και οι αραβικές κούρσες δεν μετρούν για τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
δ.) Εάν ένας κατονομαζόμενος τζόκεϊ δεν έχει τουλάχιστον μία κούρσα σε ένα μίτινγκ, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα.
ε.) Εάν ένας κατονομαζόμενος τζόκεϊ τρέξει λιγότερες κούρσες από όσες σκόπευε αρχικά, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι έγκυρα.
στ.) Εάν η αγορά τζόκεϊ ολοκληρωθεί σε dead heat για την πρώτη θέση, θα δοθεί μία νίκη για στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά.
ζ.) Εάν ο κατονομαζόμενος τζόκεϊ βρεθεί σε walkover, η κούρσα δεν θα μετρά για τη συγκεκριμένη αγορά.
η.) Εάν μία ή δύο κούρσες εγκαταλειφθούν ή κηρυχθούν άκυρες στο επιλεγμένο μίτινγκ, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα ισχύουν.
θ.) Εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή κηρυχθούν άκυρες στο επιλεγμένο μίτινγκ, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα εκτός εάν μια νικητήρια επιλογή δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη αγορά. 
ι.) Εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή κηρυχθούν άκυρες στο επιλεγμένο μίτινγκ και η νικητήρια επιλογή έχει ήδη αναδειχθεί για τη συγκεκριμένη αγορά, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε εκείνη την επιλογή της συγκεκριμένης αγοράς θα έχουν ήδη κερδίσει και θα διακανονίζονται ως νικητήριες επιλογές.
ια.) Μόνο οι δρομείς που έχουν καταχωρηθεί στις πρωινές δηλώσεις με τον κατονομαζόμενο τζόκεϊ θα μετρούν, π.χ. οποιεσδήποτε 'εξτρά' κούρσες που ίσως τρέξει ο τζόκεϊ δεν θα μετρούν.

22. Κατονομαζόμενος Αριθμός Νικών Προπονητή σε Μεμονωμένο Μίτινγκ: Ο αριθμός νικών που θα έχει ένας προπονητής σε ένα συγκεκριμένο μίτινγκ.
α.) Τα στοιχήματα διακανονίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος.
β.). Ο πρώτος που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού δεν ισχύει για τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
γ.) Οι κούρσες φιλανθρωπικού χαρακτήρα και οι αραβικές κούρσες δεν μετρούν για τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
δ.) Εάν ένας κατονομαζόμενος προπονητής δεν έχει τουλάχιστον μία κούρσα σε ένα μίτινγκ, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα.
ε.) Εάν ένας κατονομαζόμενος προπονητής τρέξει λιγότερες κούρσες από όσες σκόπευε αρχικά, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα ισχύουν.
στ.) Εάν η αγορά προπονητή ολοκληρωθεί σε dead heat για την πρώτη θέση, θα δοθεί μία νίκη για στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά.
ζ.) Εάν ο κατονομαζόμενος προπονητής έχει σε μια κούρσα walkover, η εν λόγω κούρσα δεν θα μετρά για τη συγκεκριμένη αγορά.
η.) Εάν μία ή δύο κούρσες εγκαταλειφθούν ή κηρυχθούν άκυρες στο επιλεγμένο μίτινγκ, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα ισχύουν.
θ.) Εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή κηρυχθούν άκυρες στο επιλεγμένο μίτινγκ, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα, εκτός εάν η νικητήρια επιλογή έχει ήδη κριθεί για τη συγκεκριμένη αγορά. 
ι.) Εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή κηρυχθούν άκυρες στο επιλεγμένο μίτινγκ και η νικητήρια επιλογή έχει ήδη αναδειχθεί για τη συγκεκριμένη αγορά, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε εκείνη την επιλογή της συγκεκριμένης αγοράς θα έχουν ήδη κερδίσει και θα διακανονίζονται ως νικητήριες επιλογές.

23. Πόσα νικητήρια φαβορί Αρχικής Τιμής θα είναι σε κάθε μεμονωμένο μίτινγκ: Αριθμός νικητήριων φαβορί σε ένα κατονομαζόμενο μίτινγκ. 
α.) Για σκοπούς διακανονισμού, σε περίπτωση συνφαβορί, εκείνο με τον χαμηλότερο αριθμό κάρτας θα θεωρείται φαβορί. Όταν εμπλέκεται φαβορί σε dead heat για πρώτο, δίδεται μισή νίκη.
β.) Εάν οποιοδήποτε φαβορί αποσυρθεί και δεν δημιουργηθεί κάποια αγορά, το φαβορί θα είναι το δεύτερο φαβορί με τον χαμηλότερο αριθμό κάρτας.
γ.) Εάν ένα μίτινγκ εγκαταλειφθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν ο συγκεκριμένος αριθμός φαβορί έχει ήδη κερδίσει. 
δ.) Ο πρώτος μετά το ποστ, η φιλανθρωπία και οι αραβικοί αγώνες (First Past the Post, Charity, Arab Races) δεν υπολογίζονται για στοιχήματα σε αυτή την αγορά.
Η αγορά είναι διαθέσιμη σε μεμονωμένες συναντήσεις ή σε συνδυασμό αρκετών συναντήσεων.
ζ) Μια εύκολη νίκη (walkover) δεν υπολογίζεται ως νικητήριο φαβορί.

24. Όλα τα φαβορί Αρχικής Τιμής που θα τοποθετηθούν σε κάθε μεμονωμένο μίτινγκ: Το στοίχημα αφορά όλα τα φαβορί Αρχικής Τιμής που θα τοποθετηθούν στο κατονομαζόμενο μίτινγκ. 
α.) Για σκοπούς διακανονισμού, σε περίπτωση συνφαβορί, εκείνο με τον χαμηλότερο αριθμό κάρτας θα θεωρείται φαβορί.
β.) Εάν οποιοδήποτε φαβορί αποσυρθεί και δεν δημιουργηθεί κάποια αγορά, το φαβορί θα είναι το δεύτερο φαβορί με τον χαμηλότερο αριθμό κάρτας.
γ.) Σε περίπτωση εγκατάλειψης κούρσας, τα στοιχήματα διακανονίζονται ως άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα του στοιχήματος έχει καθοριστεί χωρίς αυτά.
δ.) Ισχύουν όροι πλασαρίσματος Αρχικής Τιμής.
ε.) Ο πρώτος μετά το ποστ, η φιλανθρωπία και οι αραβικοί αγώνες (First Past the Post, Charity, Arab Races) δεν υπολογίζονται για στοιχήματα σε αυτή την αγορά.
Η αγορά είναι διαθέσιμη σε μεμονωμένες συναντήσεις ή σε συνδυασμό αρκετών συναντήσεων.

25. Ειδικά μεμονωμένης κινητήριας απόστασης δρομέα: Ο συγκεκριμένος δρομέας θα κερδίσει την κούρσα με τη συγκεκριμένη απόσταση. 
α.) Όλα τα στοιχήματα θα είναι χαμένα εκτός κι εάν ο συγκεκριμένος δρομέας κερδίσει την κούρσα. Ωστόσο, εάν ο συγκεκριμένος δρομέας είναι μη συμμετέχων τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν υπήρξε κάποιο ante post στοίχημα σε βάση all-in ή όχι, 
β.) Εάν υπάρχουν άλλοι μη συμμετέχοντες στην κούρσα, τότε ο ενδέχεται να ισχύει ο Κανόνας 4 παρακρατήσεις στις τιμές τόσο για over όσο και για under για τον συγκεκριμένο αριθμό μηκών.
γ.) Όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με το ποιος θα περάσει πρώτος τη γραμμή τερματισμού. Ωστόσο, εάν ένας από τους πρώτους δύο δρομείς πάρει λάθος πορεία ή φέρει λάθος βάρος, τότε νικητής θα ανακηρύσσεται ο πρώτος δρομέας που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού και θα έχει διανύσει τη σωστή πορεία. Η νικητήρια απόσταση θα λαμβάνεται από τον πρώτο δρομέα που θα ολοκληρώσει νόμιμα τη διαδρομή έως τον δεύτερο δρομέα που θα ολοκληρώσει νόμιμα τη διαδρομή. 
δ.) Ισχύουν κανόνες dead-heat. Εάν ο συγκεκριμένος δρομέας φέρει dead heat με κάποιον άλλο δρομέα, τότε τα στοιχήματα στον συγκεκριμένο δρομέα για νίκη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόστασης θα διακανονίζονται ως νικητήρια στο μισό του αρχικού πονταρίσματος.

26. Δρομέας που θα κερδίσει σήμερα & σχετική μελλοντική κούρσα ante post: Η τιμή αφορά έναν δρομέα που θα κερδίσει την κούρσα σήμερα και μια συγκεκριμένη μελλοντική κούρσα. 
α.) Όλα τα στοιχήματα θα είναι χαμένα εκτός κι εάν ο συγκεκριμένος δρομέας κερδίσει και τις δύο συγκεκριμένες κούρσες.
β.) Σε περίπτωση που ένας δρομέας αναδειχθεί σε μη συμμετέχοντα την ημέρα διεξαγωγής της κούρσας, τότε τα στοιχήματα μετατρέπονται σε ante-post μονά για τη συγκεκριμένη ante-post κούρσα (τιμή κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος). 
γ.) Σε περίπτωση που ένας δρομέας αναδειχθεί σε μη συμμετέχοντα σε διοργάνωση ante-post, τότε όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.
δ.) Ισχύουν κανόνες dead-heat. Εάν ο συγκεκριμένος δρομέας φέρει dead heat με κάποιον άλλο δρομέα, τότε τα στοιχήματα στους συγκεκριμένους δρομείς για νίκη θα διακανονίζονται ως νικητήρια στο μισό του αρχικού πονταρίσματος.
ε.) Σε περίπτωση που την ημέρα της κούρσας η διοργάνωση εγκαταλειφθεί/αναβληθεί, τότε τα στοιχήματα μετατρέπονται σε ante-post μονά για τη συγκεκριμένη κούρσα ante post (τιμή κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος).
στ.) Σε περίπτωση εγκατάλειψης ή μη διεξαγωγής ante post κούρσας και μη διεξαγωγής, τα στοιχήματα μετατρέπονται σε μονά την ημέρα της κούρσας για τη συγκεκριμένη κούρσα (τιμή κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος).
ζ.) Σε περίπτωση ante post κούρσας που αναβάλλεται και διεξάγεται στην ίδια πίστα σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, τότε όλα τα ante-post στοιχήματα θα ισχύουν. 

27. Συνολικές νικητήριες αποστάσεις σε συγκεκριμένο μίτινγκ: Συνολικές νικητήριες αποστάσεις σε αναφερόμενο μίτινγκ. 
α.) Τα στοιχήματα τοποθετούνται στις συνολικές νικητήριες αποστάσεις της κούρσας μίτινγκ - εάν η νικητήρια απόσταση είναι κάτω του ενός μήκους, ισχύουν οι παρακάτω αριθμητικές τιμές:
Μύτη = 0,05, Σύντομη κεφαλή = 0,1, Κεφαλή = 0,2, 1/4 μήκους = 0,25, Λαιμός = 0,3, 1/2 = 0,5 και 3/4 μήκους = 0,75
β.) Το μέγιστο μήκος για κάθε κούρσα είναι τα 12 μήκη για μια επίπεδη κούρσα και 30 μήκη για κάθε κούρσα National Hunt, που περιλαμβάνει επίπεδες κούρσες National Hunt.
γ.) Σε περίπτωση walkover, ισχύουν οι ακόλουθες αποστάσεις:

 • 30 μήκη για κούρσα National Hunt, συμπ. επίπεδων κουρσών National Hunt. 
 • 12 μήκη για μια επίπεδη κούρσα. 
ε.) Σε περίπτωση που μόνο ένας δρομέας τερματίσει μια κούρσα, ισχύουν οι ακόλουθες αποστάσεις:
 • 30 μήκη για κούρσα National Hunt, συμπ. επίπεδων κουρσών National Hunt.
 • 12 μήκη για μια επίπεδη κούρσα.
στ.) Όλα τα στοιχήματα απόστασης θα διακανονίζονται βάσει της αρχικής απόστασης που καταχωρήθηκε στον νικητή που πέρασε πρώτος της γραμμή τερματισμού. Ωστόσο, εάν ένας δρομέας πήρε λάθος πορεία δεν θα ληφθεί υπόψη για τα στοιχήματα απόστασης και η συνολική νικητήρια απόσταση θα υπολογίζεται τότε μεταξύ των πρώτων δύο δρομέων που θα περάσουν τη γραμμή τερματισμού και που έκαναν τη σωστή πορεία.
ζ.) Εάν ένα μίτινγκ έχει τρεις ή περισσότερες κούρσες που εγκαταλείφθηκαν ή ανακηρύχθηκαν άκυρες, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι εάν το συνολικό εύρος κέρδους της αγοράς έχει ήδη κριθεί, στην οποία περίπτωση ΟΛΑ τα στοιχήματα θα ισχύουν (είτε κερδηθούν είτε χαθούν).
β.) Εάν ένα μίτινγκ έχει μια ή δύο κούρσες που εγκαταλείφθηκαν ή κηρύχθηκαν άκυρες, τότε τα στοιχήματα θα διακανονίζονται με τη συνήθη απόσταση που χρησιμοποιείται για κάθε εγκατατελημένη ή άκυρη κούρσα: 6 μήκη για κούρσες National Hunt, συμπ. επίπεδων κουρσών National Hunt και 2 μήκη για επίπεδες κούρσες.

28. Κούρσα που θα έχει τη μεγαλύτερη νικητήρια απόσταση στο μίτινγκ: Μεγαλύτερη μεμονωμένη νικητήρια απόσταση σε κούρσα
α.) Εάν η νικητήρια απόσταση είναι κάτω από ένα μήκος, ισχύουν οι ακόλουθες αριθμητικές τιμές: Μύτη = 0,05, Σύντομη κεφαλή = 0,1, Κεφαλή = 0,2, 1/4 μήκους = 0,25, Λαιμός = 0,3, 1/2 μήκους = 0,5 και 3/4 μήκους = 0,75
β.) Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος.
γ.) Η επισήμως ανακοινωθείσα νικητήρια απόσταση υπολογίζεται μεταξύ των δύο πρώτων δρομέων που θα περάσουν τη γραμμή τερματισμού και έχουν ολοκληρώσει την κούρσα έχοντας ακολουθήσει τη σωστή πορεία και μεταφέροντας το σωστό βάρος.
δ.) Σε περίπτωση που μόνο ένας δρομέας τερματίσει μια κούρσα, ισχύουν οι ακόλουθες αποστάσεις:

 • 30 μήκη για κούρσα National Hunt, συμπ. επίπεδων κουρσών National Hunt. 
 • 12 μήκη για μια επίπεδη κούρσα. 
ε.) Εάν υπάρχει ισοπαλία στην κούρσα για τη μεγαλύτερη νικητήρια απόσταση, το ποντάρισμα θα κατανέμεται ισόποσα βάσει του αριθμού κουρσών που συμμετέχουν στην ισοπαλία.
στ.) Οι κούρσες φιλανθρωπικού χαρακτήρα και οι αραβικές κούρσες δεν μετρούν για τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
ζ.) Εάν η κούρσα εγκαταλειφθεί, ανακηρυχθεί άκυρη ή είναι walkover, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα και τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε επιλογές αυτής της αγοράς ενδέχεται να υπόκεινται στον Κανόνα 4 παρακρατήσεις.
η.) Εάν μία ή δύο κούρσες εγκαταλειφθούν ή κηρυχθούν άκυρες στο επιλεγμένο μίτινγκ, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα ισχύουν.
θ.) Εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή κηρυχθούν άκυρες στο επιλεγμένο μίτινγκ, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα.

29. Κούρσα που θα έχει τη συντομότερη νικητήρια απόσταση στο μίτινγκ: Συντομότερη μεμονωμένη νικητήρια απόσταση σε κούρσα
α.) Εάν η νικητήρια απόσταση είναι κάτω από ένα μήκος, ισχύουν οι ακόλουθες αριθμητικές τιμές:
Μύτη = 0,05, Σύντομη κεφαλή = 0,1, Κεφαλή = 0,2, 1/4 μήκους = 0,25, Λαιμός = 0,3, 1/2 μήκους = 0,5 και 3/4 μήκους = 0,75
β.) Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος.
γ.) Η επισήμως ανακοινωθείσα νικητήρια απόσταση υπολογίζεται μεταξύ των δύο πρώτων δρομέων που θα περάσουν τη γραμμή τερματισμού και έχουν ολοκληρώσει την κούρσα έχοντας ακολουθήσει τη σωστή πορεία και μεταφέροντας το σωστό βάρος.
δ.) Σε περίπτωση που μόνο ένας δρομέας τερματίσει μια κούρσα, ισχύουν οι ακόλουθες αποστάσεις:

 • 30 μήκη για κούρσα National Hunt, συμπ. επίπεδων κουρσών National Hunt. 
 • 12 μήκη για μια επίπεδη κούρσα. 
ε.) Εάν υπάρχει ισοπαλία στην κούρσα για τη συντομότερη νικητήρια απόσταση, το ποντάρισμα θα κατανέμεται ισόποσα βάσει του αριθμού κουρσών που συμμετέχουν στην ισοπαλία.
στ.) Οι κούρσες φιλανθρωπικού χαρακτήρα και οι αραβικές κούρσες δεν μετρούν για τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
ζ.) Εάν η κούρσα εγκαταλειφθεί, ανακηρυχθεί άκυρη ή είναι walkover, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα και τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε επιλογές αυτής της αγοράς ενδέχεται να υπόκεινται στον Κανόνα 4 παρακρατήσεις.
η.) Εάν μία ή δύο κούρσες εγκαταλειφθούν ή κηρυχθούν άκυρες στο επιλεγμένο μίτινγκ, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα ισχύουν.
η.) Εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή κηρυχθούν άκυρες στο επιλεγμένο μίτινγκ, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα.

30. Κάθε κούρσα σε μίτινγκ που κερδήθηκε με over X μήκη: Συντομότερη μεμονωμένη νικητήρια απόσταση σε κούρσα
α.) Εάν η νικητήρια απόσταση είναι κάτω από ένα μήκος, ισχύουν οι ακόλουθες αριθμητικές τιμές:
Μύτη = 0,05, Σύντομη κεφαλή = 0,1, Κεφαλή = 0,2, 1/4 μήκους = 0,25, Λαιμός = 0,3, 1/2 μήκους = 0,5 και 3/4 μήκους = 0,75
β.) Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος.
γ.) Η επισήμως ανακοινωθείσα νικητήρια απόσταση υπολογίζεται μεταξύ των δύο πρώτων δρομέων που θα περάσουν τη γραμμή τερματισμού και έχουν ολοκληρώσει την κούρσα έχοντας ακολουθήσει τη σωστή πορεία και μεταφέροντας το σωστό βάρος.
δ.) Σε περίπτωση που μόνο ένας δρομέας τερματίσει μια κούρσα, ισχύουν οι ακόλουθες αποστάσεις:

 • 30 μήκη για κούρσα National Hunt, συμπ. επίπεδων κουρσών National Hunt. 
 • 12 μήκη για μια επίπεδη κούρσα. 
ε.) Εάν μια κούρσα εγκαταλειφθεί, κηρυχθεί άκυρη ή γίνει walkover, τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα.

31. Εάν υπάρξει κούρσα σε κάθε μεμονωμένο μίτινγκ όπου η νικητήρια απόσταση είναι dead heat, μύτη ή σύντομη κεφαλή: Εάν προκύψει dead heat, μύτη ή σύντομη κεφαλή σε όλα τα συγκεκριμένα μίτινγκ.
α.) Θα ισχύουν οι ακόλουθες αριθμητικές τιμές: Μύτη = 0,05, Σύντομη κεφαλή = 0,1, Κεφαλή = 0,2, 1/4 μήκους = 0,25, Λαιμός = 0,3, 1/2 μήκους = 0,5 και 3/4 μήκους = 0,75
β.) Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος.
γ.) Η επισήμως ανακοινωθείσα νικητήρια απόσταση υπολογίζεται μεταξύ των δύο πρώτων δρομέων που θα περάσουν τη γραμμή τερματισμού και έχουν ολοκληρώσει την κούρσα έχοντας ακολουθήσει τη σωστή πορεία και μεταφέροντας το σωστό βάρος. 
δ.) Οι κούρσες φιλανθρωπικού χαρακτήρα και οι αραβικές κούρσες δεν μετρούν για τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
ε.) Εάν μια κούρσα εγκαταλειφθεί, κηρυχθεί άκυρη ή ακολουθήσει walkover, τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα ισχύουν.

32. Θα υπάρξει κούρσα εκείνη την ημέρα όπου η νικητήρια απόσταση είναι dead heat, μύτη ή σύντομη κεφαλή: Τουλάχιστον μία κούρσα θα είναι dead-heat, μύτη ή σύντομη κεφαλή σε οποιοδήποτε μίτινγκ
α.) Θα ισχύουν οι ακόλουθες αριθμητικές τιμές: Μύτη = 0,05, Σύντομη κεφαλή = 0,1, Κεφαλή = 0,2, 1/4 μήκους = 0,25, Λαιμός = 0,3, 1/2 μήκους = 0,5 και 3/4 μήκους = 0,75
β.) Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος.
γ.) Η επισήμως ανακοινωθείσα νικητήρια απόσταση υπολογίζεται μεταξύ των δύο πρώτων δρομέων που θα περάσουν τη γραμμή τερματισμού και έχουν ολοκληρώσει την κούρσα έχοντας ακολουθήσει τη σωστή πορεία και μεταφέροντας το σωστό βάρος.
δ.) Οι κούρσες φιλανθρωπικού χαρακτήρα και οι αραβικές κούρσες δεν μετρούν για τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
ε.) Εάν μια κούρσα εγκαταλειφθεί, κηρυχθεί άκυρη ή ακολουθήσει walkover, τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα ισχύουν.

33. Ειδικά στοιχήματα handicap σε κούρσα: Θα προσφέρουμε μια ειδική αγορά handicap απόστασης σε συγκεκριμένες κούρσες. Η ιδέα της αγοράς handicap είναι ότι κάθε δρομέας βελτιώνει το τελικό του αποτέλεσμα στην κούρσα από την απόσταση που έλαβε λόγω του handicap. Το αποτέλεσμα της handicap είναι το τελικό αποτέλεσμα μόλις όλα τα μεμονωμένα handicap δρομέων προστεθούν στο τελικό αποτέλεσμα της κούρσας. Εάν ένας δρομέας εκκινήσει από αφέτη αλλά δεν καταφέρει να τερματίσει την κούρσα για οποιονδήποτε λόγο, θα αποτελεί χαμένο στοίχημα για τη συγκεκριμένη αγορά. Εάν ένας δρομέας ανακηρυχθεί μη συμμετέχων στην κούρσα, ενδέχεται να ισχύει ο Κανόνας 4 παρακρατήσεις για αυτή την αγορά και ο δρομέας θα αφαιρεθεί απλά από τους υπολογισμούς του τελικού αποτελέσματος, με τα υπόλοιπα handicap απόστασης δρομέων να παραμένουν ανεπηρέαστα. Ισχύουν κανόνες 'dead heat'. Το αποτέλεσμα θα διακανονίζεται βάσει του αποτελέσματος 'πρώτος που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού' και οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν θα επηρεάζουν το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς*. (*Εάν ένας δρομέας έχει μεταφέρει το λάθος βάρος ή έχει διανύσει τη λάθος πορεία, θα θεωρηθεί χαμένος για τη συγκεκριμένη αγορά και δεν θα λαμβάνετε υπόψη στον διακανονισμό του αποτελέσματος).

Παράδειγμα:
Προσφέραμε τα παρακάτω handicap στο Middle Park Stakes 2018.

Δρομέας Απόσταση Handicap
Ten Sovereigns Scratch (0 μήκη)
Jash +1,5 μήκη
Emaraaty Ana +2,5 μήκη
Rumble In The Jungle +2,5 μήκη
Legends Of War +3,5 μήκη
Rumble In The Jungle +4 lμήκη
Marie's Diamond +6 μήκη
Space Traveller +6 μήκη

Το τελικό αποτέλεσμα της πραγματικής κούρσας ήταν το εξής;: 

Πλασέ Δρομέας Απόσταση Από Νικητή
1 Ten Sovereigns 0
2 Jash 0.5 lengths
3 Rumble In The Jungle 4 μήκη
4 Marie's Diamond 4,5 μήκη
5 Emaraaty Ana 5,25 μήκη
6 Legends Of War 6,75 μήκη
7 Sergei Prokofiev 7,25 μήκη
8 Space Traveller 7,5 μήκη

Για τον υπολογισμό του τελικού σκορ handicap απλά αφαιρούμε το ‘Handicap Απόστασης' κάθε δρομέα από το αποτέλεσμα ‘Απόσταση από Νικητή'. Για παράδειγμα: Ο Jash τερμάτισε 0,5 μήκη πίσω από τον νικητή και είχε handicap +1.5 μήκη, συνεπώς το τελικό του σκορ handicap θα είναι 0,5 – 1,5 = -1 μήκη.

Ο νικητής της αγοράς handicap είναι ο δρομέας με το χαμηλότερο σκορ handicap και σε αυτό το παράδειγμα, ο Marie's Diamond ήταν ο νικητής της αγοράς. (Σημείωση - Ισχύουν κανόνες dead heat για τη συγκεκριμένη αγορά, ενώ υπήρχε ένα dead heat για το 3ο πλασέ σε αυτό το παράδειγμα).
Θέση Δρομέας Τελικό Handicap Σκορ
1 Marie's Diamond -1,5 μήκη
2 Jash -1 μήκος
3DH Ten Sovereigns 0 μήκη
3DH Rumble In The Jungle 0 μήκη
5 Space Traveller +1,5 μήκη
6 Emaraaty Ana +2,75 μήκη
7 Legends Of War +3,25 μήκη
8 Sergei Prokofiev +4,75 μήκη

34. Συνολικοί πόντοι φαβορί στο μίτινγκ βάσει απόδοσης: Προβλέψτε το εύρος που θα περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό πότων που θα δοθούν στο φαβορί σε κάποιο συγκεκριμένο μίτινγκ. Οι πόντοι θα κατανέμονται στη θέση τερματισμού του φαβορί σε κάθε κούρσα χρησιμοποιώντας το ακόλουθο σύστημα πόντων: πρώτο πλασέ 25 πόντοι | δεύτερο πλασέ 10 πόντοι | τρίτο πλασέ 5 πόντοι
α.) Τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά για τα μίτινγκ ιπποδρομιών που διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες της Βρετανικής Αρχής Ιπποδρομιών (BHA) και των Ιπποδρομιών Ιρλανδίας (HRI) και διακανονίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος.
β.) Τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά βάσει της διαφημιζόμενης ειδικής τιμής. Όλες οι αποδόσεις υπόκεινται σε διακυμάνσεις και τα στοιχήματα που τοποθετούνται διακανονίζονται στην τιμή που ίσχυε κατά τη χρονική στιγμή επιβεβαίωσης του στοιχήματος.
γ.) Ο πρώτος που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού δεν μετρά για τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά.
δ.) Οι κούρσες φιλανθρωπικού χαρακτήρα και οι αραβικές κούρσες δεν μετρούν για τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
ε.) Εάν οποιαδήποτε κούρσα του επιλεγμένου μίτινγκ ολοκληρωθεί με dead heat, οι πόντοι που απονέμονται θα κατανέμονται ισόποσα μεταξύ όλων των θέσεων που επηρεάζονται. Παράδειγμα: Εάν ένα φαβορί εμπλέκεται σε dead heat για την πρώτη και τη δεύτερη θέση, οι πόντοι που θα απονεμηθούν θα είναι 17,5 (το μισό των 25 πόντων για το πρώτο πλασέ συν το μισό των 10 πόντων για το δεύτερο πλασέ).
στ.) Εάν οποιαδήποτε κούρσα του επιλεγμένου μίτινγκ έχει μόνο έναν δρομέα (γνωστό και ως walkover), όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα λαμβάνουν 25 πόντους.
ζ.) Εάν τα συνφαβορί επιστραφούν σε οποιαδήποτε κούρσα του επιλεγμένου μίτινγκ, τα φαβορί θα μετρούν ως ο δρομέας με τον χαμηλότερο αριθμό κάρτας.
η.) Εάν το φαβορί αποσυρθεί από την κούρσα προτού βρεθεί στην εκκίνηση του αφέτη και μια νέα αγορά δεν δημιουργηθεί, θα ισχύει το δεύτερο φαβορί για τη συγκεκριμένη αγορά.
θ.) Όταν προσφέρεται μια αγορά για ένα μίτινγκ, εάν μια ή δύο κούρσες εγκαταλειφθούν ή ακυρωθούν στο επιλεγμένο μίτινγκ, όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά θα λαμβάνουν προκαθορισμένο αριθμό 10 πόντων για κάθε εγκαταλελειμμένη ή ακυρωθείσα κούρσα.
ι.) Όταν προσφέρεται μια αγορά για ένα μίτινγκ, εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή ακυρωθούν για το επιλεγμένο μίτινγκ, όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα εκτός κι αν η επιλογή over στην αγορά έχει κερδίσει.
Εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή ακυρωθούν στο επιλεγμένο μίτινγκ και η επιλογή over έχει ήδη κερδηθεί για τη συγκεκριμένη αγορά, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε εκείνη την επιλογή της συγκεκριμένης αγοράς θα έχουν ήδη κερδίσει και θα διακανονίζονται ως νικητήριες επιλογές. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε άλλες επιλογές αυτής της αγοράς θα έχουν ήδη χάσει.
Εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή ακυρωθούν για το επιλεγμένο μίτινγκ και η επιλογή over για τη συγκεκριμένη αγορά δεν κερδίσει, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα.
ια.) Εάν η αγορά προσφέρεται για δύο ή περισσότερα μίτινγκ συνδυαστικά, μια προκαθορισμένη τιμή 10 πόντων θα χρησιμοποιείται για κάθε εγκαταλελειμμένη ή ακυρωθείσα κούρσα.
ιβ.) Εάν μια Αρχική Τιμή bwin επιστραφεί αυτό θα έχει προτεραιότητα έναντι άλλων δηλωμένων Αρχικών Τιμών και το φαβορί θα καθορίζεται από τις τελικές αποδόσεις για τον στοιχηματισμό.
ιγ.) Εάν δεν επιστραφεί Αρχική Τιμή, το φαβορί θα καθορίζεται από τις τελικές αποδόσεις για τον στοιχηματισμό όπως παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών μας.
ιδ.) Προσαρμογές στον διακανονισμό δεν θα πραγματοποιούνται για τροποποιημένα αποτελέσματα ή επιδικάσεις κυβερνητικών φορέων μετά το ζύγισμα, εφόσον το επίσημο αποτέλεσμα έχει ανακοινωθεί.

35. Κανόνες αγοράς για Αρχική Τιμή συνολικών νικητών σε μίτινγκ: Προβλέψτε το εύρος που θα περιλαμβάνει τη συνδυαστική Αρχική Τιμή του συνόλου των νικητών δρομέων σε ένα συγκεκριμένο μίτινγκ. Η συνδυαστική Αρχική Τιμή θα υπολογίζεται με την απονομή πόντων για Αρχική Τιμή κάθε νικητή δρομέα. Παράδειγμα: 1/2 = 0,50 πόντοι | 10/11 = 0,91 πόντος | Evs = 1,00 πόντος | 6/4 = 1,50 πόντοι | 15/8 = 1,88 πόντοι | 2/1 = 2 πόντοι | 5/2 = 2,50 πόντοι | 5/1 = 5,00 πόντοι | 10/1 = 10,00 πόντοι | 25/1 = 25,00 πόντοι
α.) Τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά για μίτινγκ ιπποδρομιών που διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες της Βρετανικής Αρχής Ιπποδρομιών (BHA) και των Ιπποδρομιών Ιρλανδίας (HRI) και διακανονίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος.
β.) Τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά βάσει της διαφημιζόμενης ειδικής τιμής. Όλες οι αποδόσεις υπόκεινται σε διακυμάνσεις και τα στοιχήματα που τοποθετούνται διακανονίζονται στην τιμή που ίσχυε κατά τη χρονική στιγμή επιβεβαίωσης του στοιχήματος.
γ.) Ο πρώτος που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού δεν μετρά για τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά.
δ.) Οι κούρσες φιλανθρωπικού χαρακτήρα και οι αραβικές κούρσες δεν μετρούν για τα στοιχήματα που τοποθετούνται στη συγκεκριμένη αγορά.
ε.) Εάν οποιαδήποτε κούρσα του επιλεγμένου μίτινγκ ολοκληρωθεί με dead heat, οι πόντοι που απονέμονται θα κατανέμονται ισόποσα μεταξύ όλων των θέσεων που επηρεάζονται. Παράδειγμα: Εάν δύο δρομείς συμμετέχουν σε dead heat για πρώτο και δεύτερο πλασέ με τιμή 3/1 και 7/1, οι πόντοι που θα απονεμηθούν θα είναι 5,00 (το μισό των 3,00 πόντων συν το μισό των 7,00 πόντων).
στ.) Εάν οποιαδήποτε κούρσα του επιλεγμένου μίτινγκ έχει μόνο έναν δρομέα (γνωστό και ως walkover), όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα λαμβάνουν προκαθορισμένα 1.00 πόντο.
ζ.) Εάν μία ή δύο κούρσες εγκαταλειφθούν ή ακυρωθούν σε κάποιο επιλεγμένο μίτινγκ, όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα λάβουν έναν προκαθορισμένο σύνολο πόντων, που υπολογίζεται με την ισοκατανομή δια δύο του αριθμού δηλωθέντων δρομέων κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης ή ακύρωσης της κούρσας. Παράδειγμα: Μια κούρσα με 10 δηλωθέντες δρομείς θα λάβει 5,00 πόντους και η κούρσα με επτά δηλωθέντες δρομείς θα λάβει 3,50 πόντους, κ.λπ.
η.) Όταν προσφέρεται μια αγορά για ένα μίτινγκ, εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή ακυρωθούν σε κάποιο επιλεγμένο μίτινγκ, όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα εκτός εάν η επιλογή over στην αγορά έχει κερδίσει.
Εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή ακυρωθούν στο επιλεγμένο μίτινγκ και η επιλογή over έχει ήδη κερδηθεί για τη συγκεκριμένη αγορά, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε εκείνη την επιλογή της συγκεκριμένης αγοράς θα έχουν ήδη κερδίσει και θα διακανονίζονται ως νικητήριες επιλογές. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε άλλες επιλογές αυτής της αγοράς θα έχουν ήδη χάσει.
Εάν τρεις ή περισσότερες κούρσες εγκαταλειφθούν ή ακυρωθούν για το επιλεγμένο μίτινγκ και η επιλογή over για τη συγκεκριμένη αγορά δεν κερδίσει, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα.
θ.) Προσαρμογές στον διακανονισμό δεν θα πραγματοποιούνται για τροποποιημένα αποτελέσματα ή επιδικάσεις κυβερνητικών φορέων μετά το ζύγισμα, εφόσον το επίσημο αποτέλεσμα έχει ανακοινωθεί.

36. Οποιοσδήποτε αριθμός δρομέων για τη νίκη::Αυτό το στοίχημα αφορά τον αριθμό δρομέων που θα κερδίσουν από μια σειρά επιλογών π.χ. Οποιοιδήποτε 2 δρομείς από 3 δρομείς για τη νίκη. Όλες οι επιλογές πρέπει να συμμετάσχουν για να ισχύουν αυτά τα στοιχήματα. Εάν κάποιος από τους κατονομαζόμενους δρομείς δεν τρέξει, τότε το στοίχημα είναι άκυρο.

37. Trotting (Ιπποδρομίες με αμαξίδια): Όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται σύμφωνα με το ανακοινωθέν επίσημο αποτέλεσμα. Καμία επακόλουθη αλλαγή στο αποτέλεσμα δεν θα επηρεάσει τον διακανονισμό της εν λόγω κούρσας. Όλα τα στοιχήματα σε Trotting γίνονται αποδεκτά μόνο στις αναφερόμενες τιμές. Αυτό ισχύει για τα στοιχήματα νίκης μόνο, πλασέ μόνο και οποιαδήποτε άλλο στοιχηματική αγορά. Τα πολλαπλά στοιχήματα θα διακανονίζονται ως συνήθη παρολί.
α.) Στοιχήματα Νίκης Μόνο: Τα στοιχήματα νίκης μόνο είναι διαθέσιμο για όλες τις κούρσες trotting που εμφανίζονται στις δικτυακές τοποθεσίες μας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα στοιχήματα each way σε κούρσες Trotting δεν είναι διαθέσιμα.
β.) Στοιχήματα Πλασέ Μόνο: Τα στοιχήματα πλασέ μόνο προσφέρονται για την πλειοψηφία των κουρσών Trotting. Ωστόσο, ο αριθμός διαθέσιμων πλασέ επηρεάζεται από τον αριθμό των δρομέων που λαμβάνουν μέρος και αυτοί οι όροι είναι οι εξής:

 • Όλες οι κούρσες 8 ή περισσοτέρων δρομέων - 3 θέσεις
 • Όλες οι κούρσες of 4, 5, 6 και 7 δρομέων - 2 θέσεις
 • Οι κούρσες με λιγότερους από 4 δρομείς - Τα στοιχήματα πλασέ δεν προσφέρονται για κούρσες με λιγότερους από 4 δρομείς. Εάν μια κούρσα αρχικά είχε 4 ή περισσότερους δρομείς αλλά υπήρξαν αρκετοί μη συμμετέχοντες ώστε να μειωθούν σε κάτω από 4, όλα τα στοιχήματα που προηγουμένως έγιναν αποδεκτά ως στοιχήματα πλασέ μόνο θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

γ.) Ημερήσιο Διπλό: Εκτός από τη δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών στοιχημάτων συνδυάζοντας επιλογές από διάφορες κούρσες, υπάρχει και η δυνατότητα στοιχηματισμού σε Ημερήσια Διπλά εφόσον προσφέρονται. Τα Ημερήσια Διπλά περιλαμβάνουν δύο συγκεκριμένα αναφερόμενες κούρσες κάθε ημέρα. Οι επιστροφές από τα Ημερήσια Διπλά θα βασίζονται όχι στις πολλαπλασιαζόμενες επιστροφές των δύο νικητών αλλά αντ' αυτού στη βάση των επίσημων επιστροφών από τα Ημερήσια Διπλά. Εάν πρόκειται για dead heat στο πρώτο πλασέ σε οποιαδήποτε ή και στις δύο επιλογές του Ημερήσιου Διπλού, τότε όλοι οι εμπλεκόμενοι δρομείς στο dead heat θα θεωρούνται νικητές στην κούρσα τους.
δ.) Dead Heat: Το dead heat είναι ένας όρος που περιγράφει όταν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε διοργάνωση έρθουν ισόπαλοι. Εάν κηρυχθεί "dead-heat" σε κάποια διοργάνωση, το μισό ποντάρισμα εφαρμόζεται στην επιλογή σε πλήρη απόδοση και το άλλο μισό χάνεται. Εάν υπάρχουν πάνω από δύο "dead-heat", το ποντάρισμα διανέμεται ανάλογα.
ε.) Νίκη: Εάν δύο οι περισσότεροι δρομείς φέρουν dead heat στην πρώτη θέση, τότε κάθε δρομέας του dead heat θεωρείται νικητής.
στ.) Θέση: Εάν δύο δρομείς φέρουν dead heat στην πρώτη θέση, τότε πληρώνουν τις πρώτες δύο θέσεις. Εάν τρεις δρομείς φέρουν dead heat στην πρώτη θέση, τότε πληρώνουν τις πρώτες τρεις θέσεις. Εάν δύο δρομείς φέρουν dead heat στη δεύτερη θέση, τότε πληρώνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση. Εάν τρεις δρομείς φέρουν dead heat στη δεύτερη θέση, τότε πληρώνουν τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση.
ζ.) Μη εκκινήσαντες: Σε περίπτωση συμμετέχοντα που δεν εκκινήσει, οι αποδόσεις για τους εναπομείναντες δρομείς θα μειώνονται σύμφωνα με τον Κανόνα Tattersalls 4(γ) σύμφωνα με τα παρακάτω.
Όλα τα στοιχήματα σε δρομέα που ανακηρύσσεται μη εκκινήσας θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται. Οποιαδήποτε στοιχήματα στο Ημερήσιο Διπλό θα είναι άκυρα εάν οποιοσδήποτε δρομέας του στοιχήματος δεν εκκινήσει.

38. Ειδικά Πολλαπλά: Εκτός από τη δυνατότητα τοποθέτησης πολλαπλών στοιχημάτων με συνδυασμό επιλογών από διάφορες κούρσες, υπάρχει και η δυνατότητα στοιχηματισμού σε Ειδικά Πολλαπλά όταν προσφέρεται αυτό. Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Τα Ειδικά Πολλαπλά περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο δύο συγκεκριμένα επιλεγμένων δρομέων για νίκη στις εκάστοτε κούρσες τους (εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό).
 • Οι συγκεκριμένοι δρομείς πρέπει να κερδίσουν τις συγκεκριμένες κούρσες, διαφορετικά τα στοιχήματα θα διακανονίζονται ως χαμένα.
 • Αποδεκτά γίνονται μόνο στοιχήματα νίκης και μονά.
 • Εάν οποιοσδήποτε από τους συγκεκριμένους δρομείς δεν εκκινήσει, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν επρόκειτο για στοίχημα ante post σε κούρσα all-in ή μη βασική.
 • Εάν ο συγκεκριμένος δρομέας φέρει dead heat με κάποιον άλλο δρομέα, τότε τα στοιχήματα στους συγκεκριμένους δρομείς για νίκη θα διακανονίζονται ως νικητήρια στο μισό του αρχικού πονταρίσματος.