Άρση Βαρών

Aside from the following special betting rules, the common betting rules apply. The special rules will take precedence over the common rules nevertheless.

1.) Επί του παρόντος δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες.