Άρση Βαρών

Εκτός από τους ακόλουθους ειδικούς κανόνες στοιχημάτων, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες στοιχημάτων. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί κανόνες υπερισχύουν των συνήθων κανόνων.

1.) Επί του παρόντος δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες.