OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE W WERSJI ZAKTUALIZOWANEJ 08.09.2021

WAŻNE! PRZED WYRAŻENIEM ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH UMÓW UWAŻNIE PRZECZYTAJ NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE, WYDRUKUJ JE I PRZECHOWUJ WRAZ ZE WSZYSTKIMI WIADOMOŚCIAMI E-MAIL Z POTWIERDZENIAMI, WIADOMOŚCIAMI SMS, DODATKOWYMI WARUNKAMI, DANYMI TRANSAKCJI, REGUŁAMI GIER I METODAMI PŁATNOŚCI WŁAŚCIWYMI DLA SWOJEGO SPOSOBU KORZYSTANIA Z PLATFORM I/LUB INFRASTRUKTURY. NIE PRZECHOWUJEMY W NASZYCH AKTACH UMOWY Z TOBĄ, WIĘC WYDRUKUJ JĄ I DOŁĄCZ DO SWOJEJ DOKUMENTACJI. NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE (W SPOSÓB OPISANY PONIŻEJ).

Od kraju zamieszkania zależy, która spółka grupy ('Spółka Grupy Entain') udostępnia Użytkownikowi infrastrukturę, jak następuje:

Kraj zamieszkania

Spółka grupy

Adres

Numer spółki

Wielka Brytania

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

46808

Pozostałe kraje

ElectraWorks Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

94014

W niniejszych Warunkach udziału do danej Spółki grupy Entain odnosimy się odpowiednio w formie 'My''Nas' czy 'Nasz'.

Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie umowy, klikając przycisk Prześlij lub Zgadzam się i (lub) korzystając z Urządzeń (zgodnie z definicją terminu w niniejszym dokumencie). Gdy Użytkownik (zgodnie z definicją terminu w niniejszym dokumencie) kliknie przycisk Prześlij lub Wyrażam zgodę albo rozpocznie korzystanie z Infrastruktury, zostanie zawarta wiążąca prawnie, zgodna z niniejszymi Ogólnymi warunkami handlowymi umowa między (a) Tobą („Użytkownikiem”) i (b) w zakresie korzystania przez Użytkownika z Infrastruktury zgodnie z definicją poniżej — firmą odpowiednio zdefiniowaną jako „My” w zależności od Usług lub Platform, z których korzysta Użytkownik.

Informacja nt. licencji

Spółka LC International Limited działa na podstawie licencji wydanej przez Komisję ds. Hazardu Wielkiej Brytanii, zgodnie z postanowieniami ustawy o hazardzie z roku 2014 (licencjonowanie i reklama), pod numerem 54743. W nieniejszych Warunkach udziału Użytkownicy końcowi mieszkający na terenie Wielkiej Brytanii określani są mianem 'Gracz z Wielkiej Brytanii'.

Spółka ElectraWorks Limited działa na podstawie licencji rządu Gibraltaru i podlega uregulowaniom prawnym gibraltarskiego Komisarza ds. Hazardu na mocy Ustawy o grach hazardowych z 2005 r. w zakresie prowadzenia internetowych gier kasynowych oraz w zakresie stawiania zakładów o ustalonych kursach. Infrastruktura konieczna do wnoszenia zakładów sportowych oraz brania udziału w grach losowych, oferowana użytkownikom na terenie Irlandii, obsługiwana jest przez firmę ElectraWorks Limited, która jest posiadaczem licencji wydanej przez irlandzki urząd skarbowy (Irish Revenue Commission).

Firma udostępnia infrastrukturę na stronie bwin.com oraz w ramach dowolnej innej udostępnionej przez nas platformy mobilnej lub online („Platforma”), za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do urządzeń związanych z zakładami, grami losowymi oraz innymi grami, w tym między innymi (lecz nie wyłącznie) do zakładów sportowych oraz gier losowych, zgodnie z poniższą definicją, przy użyciu swojego konta („Infrastruktura”).
W przypadku jakichkolwiek skarg, reklamacji lub sporów dotyczących wyników korzystania z Urządzeń lub innych naszych działań Użytkownik powinien najpierw skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji 22 poniżej.

Niniejsze Warunki użytkowania wraz Polityką prywatności, Zasadami dotyczącymi zakładów sportowych, Zasadami dotyczącymi transmisji, Sekcją turniejową, sekcjami Jak wziąć udział/Początek gry oraz Zasady gry, Sekcją FAQ, wszystkimi dodatkowymi zasadami, Postanowieniami w przypadku zerwania połączenia lub anulowania, Standardowymi warunkami udziału w promocjach, Tabelą opłat i prowizji (jeśli takowe znajdują zastosowanie), Zarządzeniem dotyczącym treści innych oferentów, polityka weryfikacji tożsamości (dla użytkowników ze Zjednoczonego Królestwa) oraz wszelkimi innymi dodatkowymi zasadami i warunkami opublikowanymi w ramach Platform oraz przekazanymi użytkownikowi drogą mailową, które dotyczą konkretnych wydarzeń, gier, oprogramowania, promocji lub turniejów, stanowią wiążącą prawnie umowę między Użytkownikiem i Nami („Umowy”). Po otrzymaniu informacji o zmianie Warunków drogą mailową, użytkownicy mają opcję zaprzestania korzystania z naszych usług lub/i zamknięcia konta, zgodnie z punktem 18. Użytkownik powinien dokładnie przeczytać wszystkie te dokumenty, ponieważ każdy z nich tworzy część prawnie wiążącej umowy między stronami.

JEŻELI TE UMOWY ZOSTANĄ PRZETŁUMACZONE NA INNY JĘZYK, W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY TŁUMACZENIEM I WERSJĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM ROZSTRZYGAJĄCA JEST WERSJA ANGIELSKA.

Należy zauważyć, że niniejsze Ogólne warunki handlowe będą miały pierwszeństwo w przypadku jakiegokolwiek konfliktu między Ogólnymi warunkami handlowymi i jakimikolwiek zasadami gier lub innymi dokumentami przywołanymi w niniejszych Ogólnych warunkach handlowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych Umów zachęcamy do uzyskania niezależnej porady prawnej.

Urządzenia oraz funkcje interaktywne (w tym także określone rodzaje gier) mogą różnić się od siebie, w zależności od platformy oraz od sposobu dostępu do nich.

Użytkownik powinien zwrócić uwagę na naszą Politykę prywatności, w której opisano nasz sposób postępowania z danymi osobowymi użytkowników. Akceptując niniejsze Ogólne warunki hanldowe, użytkownik również potwierdza i akceptuje zasady Polityki prywatności.

INFRASTRUKTURA DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADÓW SPORTOWYCH

Urządzenia do korzytania z zakładów sportowych to urządzenia udostępnione przez nas za pośrednictwem następujących Platform: bwin.com oraz innych platform zakładów sportowych oferowanych przez nas od czasu do czasu (łącznie zwanych „Urządzeniami do korzystania z zakładów sportowych”).
W przypadku korzystania lub zamiaru korzystania z Urządzeń umożliwiających dostęp do zakładów sportowych wymagane jest zachowanie zgodności z sekcją 28 niniejszych Ogólnych warunków handlowych dotyczącą Urządzeń do korzystania z zakładów sporotwych.

INFRASTRUKTURA GAMINGOWE

Urządzenia gamingowe to urządzenia udostępnione przez nas za pośrednictwem następujących Platform: bwin.com oraz innych platform hazardowych oferowanych przez nas od czasu do czasu (łącznie zwanych „Urządzeniami gamingowymi / hazardowymi”).
W przypadku korzystania lub zamiaru korzystania z Urządzeń hazardowych wymagane jest zachowanie zgodności z sekcją 29 niniejszych Ogólnych warunków handlowych dotyczącą Urządzeń hazardowych.

1. STOSOWANIE UMÓW

Potwierdzając przeczytanie tych Umów podczas rejestracji oraz (lub) klikając przycisk Prześlij lub Zgadzam się podczas instalowania dowolnego oprogramowania związanego z Urządzeniami udostępnianymi za pomocą Platform lub podczas rejestrowania Konta, Użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Umów oraz przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie ich postanowień może spowodować wykluczenie, zamknięcie Konta (odtąd zgodnie z definicją w sekcji 3 poniżej), konfiskatę środków i (lub) pozew prawny przeciwko Użytkownikowi w zależności od sytuacji i postanowień niniejszych Umów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli zgodzi się na postanowienia niniejszych Umów, niezwłocznie rozpoczniemy udostępnianie Urządzeń. W związku z tym jeśli Użytkownik zgodzi się na postanowienia niniejszych Umów podczas rejestrowania się do korzystania z naszych Urządzeń, nie będzie w stanie później anulować tej rejestracji, chociaż będzie miał prawo do zamknięcia Konta w trybie określonym w sekcji 18 poniżej.

2. LEGALNOŚĆ KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY

2.1

Z infrastruktury mogą korzystać tylko osoby mające co najmniej 18 lat (lub które osiągnęły wiek pełnoletniości w systemie prawnym obowiązującym na danym terytorium) i jeśli jest to legalne zgodnie z prawem obowiązującym w systemie prawnym obowiązującym na danym terytorium. Korzystając z naszych urządzeń użytkownicy potwierdzają, że nie próbują uzyskać dostępu do naszych usług z terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki, Polski a także z żadnego państwa lub kraju, w którym udział w grach lub wnoszenie zakładów online jest zakazane. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika dowodu pełnoletniości i zawieszenia Konta do momentu przedstawienia zadowalającego dowodu pełnoletniości. Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie jesteśmy w stanie udzielić żadnej porady prawnej ani zapewnień oraz że upewnienie się, iż Użytkownik nie łamie obowiązującego prawa i może legalnie korzystać z Urządzeń, jest jego wyłącznym obowiązkiem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że hazard w przypadku nieletnich jest nie do przyjęcia i, w zależności od tego, czy użytkownik jest graczem ze Zjednoczonego Królestwa, możemy zgłosić takie próby Gibraltarskiej Komisji ds. Hazardu (jeśli użytkownik nie jest graczem ze Zjednoczonego Królestwa w trakcie korzystania z Usług) lub Brytyjskiej Komisji ds. Hazardu (jeśli użytkownik jest graczem ze Zjednoczonego Królestwa w trakcie korzystania z Usług), która z kolei może skierować sprawę do lokalnych organów ścigania. Niezależnie od powyższych postanowień dostęp do Urządzeń może być ograniczony na określonych obszarach. Korzystanie z Urządzeń odbywa się wyłącznie z własnej woli, w zależności od własnego uznania i na własne ryzyko Użytkownika. Korzystając z Urządzeń, Użytkownik poświadcza, że nie uważa tego rodzaju usług za obraźliwe, niedopuszczalne, niesprawiedliwe ani nieprzyzwoite w żaden sposób.

2.2

Użytkownicy ze Zjednoczonego Królestwa mogą dokonywać wpłat oraz korzystać z Usług dopiero po uprzednim zweryfikowaniu danych określających tożsamość. W celu dokończenia procesu weryfikacji od użytkowników ze Zjednoczonego Królestwa może być wymagane przedstawienie kopii dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia adresu zamieszkania zgodnie z wymogami dotyczącymi procesu rejestracji. W celu potwierdzenia tożsamości Klienta zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi oraz wykonawczymi obowiązującymi w Zjednoczonym Królestwie, zastrzegamy sobie prawo zażądania dalszych dokumentów od użytkowników ze Zjednoczonego Królestwa. Użytkownicy ze Zjednoczonego Królestwa, u których weryfikacja danych tożsamości nie powiodła się, nie będą mogli korzystać z naszych Usług.                                                                          

W każdej chwili możemy zażądać kopię dokumentów tożsamości oraz dowodów adresu zamieszkania od wszystkich użytkowników spoza Zjednoczonego Królestwa. Ponad to zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich transakcji do momentu, aż będziemy mogli zweryfikować szczegóły dot. tożsamości użytkownika. Jeśli nie będziemy w stanie pomyślnie zweryfikować tożsamości użytkownika w rozsądnym okresie czasu, ustalonym przez nas według naszego uznania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta. Ponadto możemy wstrzymać saldo rachunku na koncie, aż do pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji.                                    

2.3 

Jeśli, w przypadku użytkowników ze Zjednoczonego Królestwa, po zakończeniu procesu weryfikacji okaże się, że użytkownik jest niepełnoletni, nie otrzyma zezwolenia na korzystanie z naszych Usług. Jeśli po zakończeniu procesu weryfikacji okaże się, że użytkownik jest spoza Zjednoczonego Królestwa oraz że jest niepełnoletni, zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich transakcji dokonanych w okresie, kiedy był niepełnoletni. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta niepełnoletniego użytkownika spoza Zjednoczonego Królestwa. Zastrzegamy sobie prawo do poinformowania Gibraltarskiej Komisji ds. Hazardu lub Brytyjskiej Komisji ds. Hazardu, w zależności od miejsca pobytu w czasie korzystania z Usług.                                                                                                               

2.4      

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do konta użytkownikom ze Zjednoczonego Królestwa w trakcie dokonywania weryfikacji. W tym czasie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawnych i/lub regulacyjnych, użytkownik, którego postępowanie dotyczy, ma prawo wypłacić tylko wszelkie pozostałe środki wpłacone na swoje konta razem z wynikającymi z nich wygranymi (łącznie z wygranymi z uzyskanymi z wykorzystania bonusów, w przypadku których zostały spełnione odpowiednie warunki).

3. KONTO/REJESTRACJA

3.1

Aby korzystać z Infrastruktury, należy najpierw zarejestrować się w celu uzyskania konta. Za pomocą Konta można uzyskać dostęp do dowolnego z naszych Urządzeń (zgodnie z definicją poniżej).

3.2

Konto w naszym serwisie może zostać utworzone przez wybranie unikatową nazwy użytkownika i hasła oraz po podaniu innych informacji, o które prosimy w naszym formularzu rejestracyjnym, takie jak (między innymi) imię i nazwisko, adres, adres e-mail, płeć, data urodzenia i numer telefonu („Konto”). Użytkownik odpowiada za podanie podczas rejestracji dokładnych danych oraz o ich aktualizowanie także w późniejszym czasie. Części informacji podanych podczas rejestracji może zostać zmieniona w ustawieniach konta lub przez kontakt z działem obsługi klienta. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce prywatności. Można również skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

3.3

Od czasu do czasu Użytkownik może również zostać poproszony o wybranie preferowanej waluty z listy dostępnych walut („Waluta konta”). Należy pamiętać, że po wybraniu Waluty konta nie można będzie jej zmienić więcej niż jednokrotnie bez naszej zgody (która może zostać wstrzymana lub opóźniona według uznania). Aby zmienić Walutę konta więcej niż raz, prosimy o kontakt. Jakiekolwiek zmiany Waluty konta będą dokonywane zgodnie z warunkami i przy kursie wymiany oferowanym przez nas w momencie konwersji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie FAQ

3.4

3.4a Za otwarcie Konta nie są pobierane opłaty konfiguracyjne. Nie jesteśmy bankiem i środki nie są ubezpieczone przez żadną instytucję państwową. Wszystkie wpłaty i wypłaty z Konta muszą być dokonywane w walutach dostępnych czasami w naszych Usługach i nie są oprocentowane. Wszystkie wpłaty na Konto muszą również pochodzić ze źródła, którego zarejestrowanym właścicielem jest Użytkownik. W przypadku dokonywania wpłaty na Konto lub wypłaty z niego w walucie innej niż Waluta konta operacja zostanie zrealizowania przy kursie wymiany oferowanym przez nas w momencie wpłaty lub wypłaty i może być objęta niewielką prowizję za przewalutowanie.

3.4b Zgodnie z naszą licencją Brytyjskiej Komisji ds. Hazardu jesteśmy zobowiązani do informowania klientów o tym, co dzieje się z funduszami, które przechowujemy dla Ciebie na koncie oraz o zakresie, w jakim fundusze są chronione w przypadku niewypłacalności.

Środki klientów są przechowywane na oddzielnym rachunku, prawnie uznanym za odrębny od firmy. Pieniądze na tym koncie są kontrolowane przez niezależnego powiernika, a także sprawdzane przez zewnętrznego audytora. Zapewnia to wysoki poziom ochrony. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji ds. Hazardu.

3.5

Aby grać na prawdziwe pieniądze lub wnosić zakłady, Użytkownik musi wpłacić prawdziwe środki na swoje Konto, korzystając z dowolnej z metod, które są od czasu do czasu określane przez nas. Środki te zostaną zdeponowane na Koncie po faktycznym ich otrzymaniu przez nas lub naszych agentów. W zależności od dotychczasowych relacji Użytkownika z nami, metody wpłaty i innych czynników, które są określane wyłącznie przez nas, mogą obowiązywać pewne limity minimalne i maksymalne wpłat na Konto. Szczegółowe informacje na temat aktualnych opcji wpłat i wypłat oraz opłat można znaleźć na stronie FAQ.

Tylko dla użytkowników z Wielkiej Brytanii

Od 14 kwietnia 2020 nie akceptujemy już wpłat kartami kredytowymi klientów z Wielkiej Brytanii. Odnosi się to zarówno do wpłat dokonywanych bezpośrednio, jak i pośrednio w serwisach usług elektronicznych lub portfelach elektronicznych.

3.6

Wypłaty z Konta można zażądać w dowolnej chwili, o ile wszystkie dokonane wpłaty zostały już zaksięgowane. Zastrzegamy sobie prawo do wypłacenia dowolnej żądanej kwoty w części lub w całości przy użyciu tej samej metody płatności i waluty, które zostały użyte podczas dokonywania wpłaty.

3.7

Aby korzystać z określonych Urządzeń, może być konieczne pobranie i zainstalowanie wskazanego oprogramowania udostępnionego dla odpowiedniej Platformy.

3.8

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować stałej dostępności jakiejkolwiek waluty. W przypadku mało prawdopodobnej konieczności zaprzestania obsługiwania przez nas określonej waluty i niedostępności Waluty konta zastrzegamy sobie prawo do wymagania od Użytkownika zamiany Waluty konta na preferowaną walutę alternatywną przy kursie wymiany oferowanym przez nas w momencie konwersji.

4. PRAWDZIWA TOŻSAMOŚĆ I JEDNO KONTO

Imię i nazwisko na Koncie muszą odpowiadać prawdziwej tożsamości Użytkownika oraz imieniu i nazwisku zapisanym w jego akcie urodzenia, a imię i nazwisko podane podczas rejestrowania konta muszą być takie same, jak imię i nazwisko na karcie kredytowej lub dane, na które zostało zarejestrowane dowolne inne konto używane do wpłacania lub wypłacania pieniędzy z Konta. Nie podważając powyższego, w przypadku korzystania z kart kredytowych lub innych metod płatności do dokonywania wpłat na konto, wychodzimy z założenia, że użytkownik otrzymał zgodę posiadacza tych kart/środków lub/i osoby, na którą karty zostały wystawione lub która założyła konta, z których przelane zostały środki. Nie jesteśmy zobowiązani do weryfikacji otrzymanej zgody i nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie środków i kont osób trzecich, zgodnie z niniejszymi Warunkami. W celu sprawdzenia tożsamości Użytkownika zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnej chwili odpowiedniego dowodu tożsamości (łącznie z kopiami ważnego paszportu/dowodu tożsamości i/lub używanych kart płatniczych) i poświadczenia adresu (w tym m.in. ostatniego rachunku za media lub wyciągu z banku). Niedostarczenie takich dokumentów może spowodować zawieszenie lub zamknięcie konta, możemy wstrzymać saldo rachunku na koncie do momentu dostarczenia tych dokumentów i uznania procesu weryfikacji za zakończonego pomyślnie. Użytkownik nie może korzystać z więcej niż jednego Konta do korzystania z Platform. Jeśli Użytkownik ma więcej niż 1 (jedno) Konto lub Konta na różne nazwiska, musi niezwłocznie skontaktować się z nami, aby umożliwić nam połączenie kont i sprawienie, że Użytkownik będzie miał tylko 1 (jedno) Konto. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Kont w przypadku utworzenia wielu Kont. W przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że użytkownik otworzył wiele Kont w celu dokonania oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do anulowania dowolnej transakcji związanej z tą próbą oszustwa. W przypadku zagubienia nazwy użytkownika lub hasła, prosimy o skontaktować się z nami w celu ustalenia nazwy lub wybrania nowego hasła.

5. ZAKAZ DOSTĘPU DLA PRACOWNIKÓW LUB WSPÓŁPRACOWNIKÓW GRUPY, PARTNERÓW, BUKMACHERÓW, ZAWODNIKÓW ORAZ INNYCH OSÓB

Jeśli Użytkownik jest (i)członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, pracownikiem, konsultantem lub agentem firmy Entain bądź jednej z jej pośrednich lub bezpośrednich podmiotów zależnych („Grupa”), (ii) jej dostawcy lub podwykonawcy (iii) (jedynie w przypadku zakładów sportowych) bukmacherem lub pośrednikiem w zakładach sportowych, osobą w inny sposób związaną z organizacją, utworzeniem lub realizacją wydarzenia, na które przyjmujemy zakłady (w tym sportowcem, działaczem, członkiem klubu sportowego lub/i ligi), („Osobą nieupoważnioną”), nie może zarejestrować konta ani korzystać bezpośrednio lub pośrednio z żadnych Urządzeń innych niż związane z zatrudnieniem w Grupie. Członkom rodziny Osób nieupoważnionych również nie wolno się rejestrować ani pośrednio lub bezpośrednio korzystać z jakichkolwiek Urządzeń. Przez „członka rodziny” w tym paragrafie należy rozumieć między innymi małżonka, partnera, rodzica, dziecko lub rodzeństwo. Dodatkowo, wszyscy Uczestnicy (zgodnie z podaną poniżej definicją) wszystkich działań organizowanych lub firmowanych pośrednio lub bezpośrednio przez (angielską) Football Association (z wyjątkiem uczestników, zaangażowanych w działalność klubów poniżej 4. poziomu w National League System, sędziów, działaczy lub sędziów pomocniczych 4. poziomu lub poniżej) nie mogą skorzystać z naszych urządzeń w celu wniesienia zakładów sportowych pośrednio lub bezpośrednio związanych z piłką nożną na całym świecie, w tym, lecz nie wyłącznie: transfer graczy, kadry zarządzającej, selekcji oraz kwestii dyscyplinarnych. W tych zasadach definicja "Uczestnika" jest tożsama z definicją Football Association i oznacza członków wszystkich powiązanych stowarzyszeń, autoryzowanych agentów, organizatorów rozgrywek, działaczy klubowych, licencjonowanych agentów, graczy, działaczy, sędziów oraz wszystkie osoby, które, również tylko czasami, biorą udział w dowolnych imprezach, powiązanych z lub zarządzanych przez angielską (angielską) Football Association.

6. KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY

6.1

W celu zapewnienia bezpiecznego oraz uczciwego środowiska gier, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich kroków, które uznamy za konieczne do osiągnięcia tego celu.

6.2

Bez wpływu na obecne lub oczekujące transakcje, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zmodyfikowania, usunięcia i/lub dodania dowolnego Urządzenia wyłącznie według własnego uznania i w zakresie, dozwolonym przez obowiązujące prawo. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za skutki takiego działania.

6.3

Zabraniamy korzystania z nieuczciwych praktyk podczas korzystania z Urządzeń. Ma to na celu ochronę naszych klientów i integralności systemu. Szczegółowe informacje można znaleźć w Zasadach dotyczących nieuczciwej przewagi będących częścią tych Umów oraz w Zasadach zapobiegających oszustwom w sekcji 29.4. Jeśli zostanie stwierdzone, że którykolwiek klient uczestniczy w jakiejkolwiek formie zmowy lub innych czynnościach uważanych przez nas za oszustwo, jego konto może zostać zamknięte na stałe, a saldo może być zagrożone konfiskatą lub zawieszeniem zgodnie z sekcją 17 niniejszych Ogólnych warunków handlowych.

6.4

Zabraniamy publikowania jakiejkolwiek niedozwolonej Zawartości stron trzecich (zgodnie z definicją terminu w niniejszym dokumencie) na naszych Platformach. Szczegółowe informacje można znaleźć w Zasadach dotyczących zawartości stron trzecich, które są częścią tych Umów.

6.5

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego zawieszenia możliwości korzystania użytkownika z urządzeń lub gier na naszych platformach.

6.6

Informacje zamieszczane w naszych serwisach nie stanowią porad prawnych lub prawnoskarbowych, a spółka nie przejmuje odpowiedzialności za działania podjęte w oparciu o ich treść.

6.7

W przypadku odniesień do czasu, o ile nie zostanie podane inaczej, wszystkie informacje dotyczą czasu GMT+1.

6.8

Korzystanie z urządzeń możliwe jest jedynie w celach osobistych. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

6.9

Poważnie traktujemy kwestie związane z Responsible Gaming. Jeśli (i) u Użytkownika zdiagnozowane zostanie uzależnienie od hazardu lub (ii) Użytkownik przechodzi leczenie takiego uzależnienia, nie może on korzystać z naszych urządzeń. Jeśli masz wrażenie, że straciłeś lub możesz stracić kontrolę nad hazardem, musisz nas natychmiast o tym poinformować. Prosimy o zapoznanie się z opcjami Responsible Gaming, które dostępne są na stronie Moje Konto > Moje dane > Responsible Gaming na stronie blokady usług na koncie Użytkownika.

6.10

Możemy nałożyć ograniczenia na Twoje konto, w tym ograniczenia dotyczące wpłat, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli te ograniczenia wpłyną na możliwość spełnienia wymagań jakiejkolwiek promocji i/lub wydania jakichkolwiek bonusów, nagród lub przyznania jakichkolwiek korzyści.

6.11

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika w przypadku nadużycia wobec któregokolwiek z naszych pracowników lub złożenia (lub grożenia złożeniem) jakiegokolwiek zniesławiającego lub fałszywego oświadczenia na temat jakiejkolwiek firmy należącej do Grupy Entain i/lub któregokolwiek z jej/ich pracowników lub funkcjonariuszy, lub w przypadku naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wobec jakiejkolwiek firmy należącej do Grupy Entain.

6.12

Zdajemy sobie sprawę, że hazard może stać się problemem dla niektórych użytkowników. Zapewniamy użytkownikom możliwość wykluczenia się z gry w naszej Witrynie i korzystania z naszych usług lub możliwość skorzystania z innych oferowanych przez nas narzędzi odpowiedzialnej gry, takich jak przerwy w grze lub ustalanie limitów finansowych na koncie hazardowym. Niektóre oferowane przez nas narzędzia mogą zostać zastosowane na kontach założonych w innych serwisach Grupy, które możemy zidentyfikować jako należące do Ciebie. Jednak identyfikacja kont zależy od tego, czy zarejestrowane na tych kontach informacje są identyczne. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku podania różniących się danych osobowych na takich kontach.

7. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

bwin i wszystkie inne marki używane przez Grupę są znakami towarowymi, znakami usług i/lub nazwami towarowymi Grupy lub jej podmiotów zależnych, spółek stowarzyszonych albo ich licencjodawców. Ponadto wszystkie inne materiały wykorzystywane przez Grupę, w tym oprogramowanie, obrazy, rysunki, zdjęcia, animacje, filmy, utwory muzyczne, efekty dźwiękowe i tekst (a także dowolne prawa własności intelektualnej do nich lub w nich zawarte) są własnością Grupy lub jednej z jej firm zależnych lub stowarzyszonych i (lub) licencjodawców oraz są chronione prawem autorskim i (lub) innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw do takiego materiału objętego prawami autorskimi, znaków towarowych ani znaków usług i nie może korzystać z nich bez pisemnego zezwolenia Grupy.

8. DOSTAWCA INFRASTRUKTURY ELEKTRONICZNEJ

Aby korzystać z Infrastruktury, Użytkownik będzie musiał przesyłać nam pieniądze i je wypłacać. W celu przetwarzania takich transakcji finansowych możemy korzystać z mechanizmów przetwarzania płatności elektronicznych innych firm i/lub usług instytucji finansowych („Dostawców usług elektronicznych”). Niniejszym Użytkownik nieodwołalnie upoważnia nas, aby w razie potrzeby zlecać takim Dostawcom usług elektronicznych obsługę wpłat na Konto i wypłat z Konta, oraz nieodwołalnie wyraża zgodę, abyśmy wydawali takie zlecenia w jego imieniu i zgodnie z żądaniami wyrażonymi przez użycie odpowiedniej funkcji na naszych Platformach. Użytkownik wyraża zgodę na podporządkowanie się warunkom korzystania z usług poszczególnych dostawców usług elektronicznych oraz na to, że w przypadku kolizji między niniejszymi Umowami a warunkami Dostawcy usług elektronicznych znaczenie rozstrzygające będą miały te Umowy.

9. BONUSY

Od czasu do czasu możemy oferować kwoty uzupełniające lub premiowe, które są dodawane przez nas do salda Konta użytkownika („Bonus/y”). Premie tego rodzaju mogą zostać użyte tylko w powiązaniu z Urządzeniami, które mogły zostać określone w ofercie bonusowej. Każdą ofertę premiową można przyjąć zgodnie z jej dodatkowymi warunkami, które mogą być do niej dołączone, a jeśli nie są, to zgodnie ze Standardowymi warunkami udziału w promocji oraz ograniczeniami wydania premii zawartymi w danej ofercie. Z oferty można skorzystać tylko RAZ, o ile nie zostanie to określone inaczej. Użytkownik nie może podejmować żadnych kwot bonusów i nie może wypłacać ze swojego Konta gotówki uzyskanej dzięki bonusowi, jeśli wcześniej nie zostaną spełnione obowiązujące warunki, w tym m.in. warunki kwalifikacji lub wymagań. W przypadku Urządzeń do korzystania z zakładów sportowych pod wszelkimi stosownymi warunkami Użytkownik może wypłacić z konta środki uzyskane w ramach Bonusu tylko wtedy, gdy spełni wszystkie wymagania dotyczące danej oferty. Środki mogą zostać wypłacone po postawieniu pięciokrotnej wartości bonusu oraz pięciokrotnej wartości wpłaconej kwoty, po kursie wynoszącym przynajmniej 1,7 (kurs dziesiętny).

10. WYPŁATY

10.1

Saldo konta to kwota prawdziwych pieniędzy wpłaconych przez Użytkownika lub przez nas na Konto, powiększona o wszelkie wygrane (w tym bonusy, w przypadku których wymagania nie zostały jeszcze spełnione) i/lub pomniejszona o wszelkie straty wynikające z korzystania z Urządzeń oraz pomniejszona o prowizje lub opłaty za wejścia (jeśli dotyczy) i kwoty poprzednio podjęte przez Użytkownika lub skonfiskowane bądź rewindykowane przez nas na skutek jakiegokolwiek faktycznego lub podejrzewanego oszustwa, odrzucenia lub anulowania wpłat albo innych transakcji dokonywanych przez Użytkownika bądź dowolny inny bank (w związku z brakiem wystarczających środków, anulowaniem transakcji lub innymi powodami), Opłaty za nieaktywne konto (w punkcie 11 poniżej) oraz sumy, które z innych powodów mogą zostać potrącone lub skonfiskowane na mocy niniejszych Umów („Saldo konta”).

10.2

Zatwierdzenie dyspozycji wypłaty możliwe jest jedynie po dokonaniu wymaganego obrotu środkami wpłaconymi na konto lub otrzymaniu bonusu bez ograniczeń wypłaty, uzyskaniu wygranych oraz podporządkowane ograniczeniom metody wpłaty, ograniczeniom bonusowym i/lub środkom bezpieczeństwa (patrz punkt 16 poniżej) i wszystkim innym warunkom niniejszej Umowy.  W przypadku wygranych progresywnego jackpota może być konieczne zweryfikowanie wygranej u dostawcy gry. Ten proces weryfikacji może opóźnić wszelkie płatności/wypłaty i może skutkować wahaniami wysokości puli. Dołożymy wszelkich starań, aby każda wygrana progresywnego jackpota była dostępna do wypłaty w ciągu 24 godzin, pod warunkiem, że wszystkie inne wymagane weryfikacje i kontrole pod kątem oszustw zostały pomyślnie zakończone. Wszystkie podejmowane kwoty podlegają limitom transakcji oraz ograniczeniom metod wypłat, o których powiadomimy Użytkownika przed wypłaceniem gotówki.  Szczegółowe informacje na temat aktualnych opcji wpłat i wypłat oraz opłat można znaleźć na stronie często zadawanych pytań dotyczących płatności.

10.3 

Możemy zgłosić i zatrzymać pewną kwotę z wygranych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszystkich podatków od uzyskanych wygranych. Sald kont nie można przekazywać, zastępować ani wymieniać na żadną inną nagrodę. Ponieważ w celu ochrony nas samych jak i Użytkowników przed kradzieżą karty oraz oszustwom w procesach wypłat stosujemy system zamkniętego obiegu, sporadycznie wypłaty mogą zostać rozdzielone na kilka metod płatności. Dochodzi do tego, kiedy zasady bezpieczeństwa systemu wymagają, aby środki zostały zwrócone metodą/ami płatności wykorzystaną/ymi przy wpłacie. Zastrzegamy sobie prawo do zrealizowania wypłaty za pomocą metody użytej do dokonania wpłaty, do całkowitej wpłaconej kwoty, zanim inne opcje wypłaty będą udostępnione. Stosowna metoda płatności wybierana jest według naszego uznania i może obejmować karty kredytowe/debetowe oraz inne metody.

10.4

Płatności będą dokonywane w najszybszym racjonalnie możliwym terminie (czas wewnętrznej realizacji wynosi maksymalnie dwa dni), chociaż możliwe są pewne opóźnienia wynikające z ewentualnego Przeglądu zabezpieczeń (w punkcie 16) wykonywanego przez nas, i z wyjątkiem sytuacji, gdy wstrzymamy taką płatność zgodnie z niniejszymi Umowami.

10.5

Wszystkie płatności w euro w regionie SEPA zostaną zrealizowane zgodnie z kryteriami SEPA. Oznacza to, że wewnątrz danego kraju opłata zostanie pobrana od nadawcy i odbiorcy, nawet w przypadku przelewów międzynarodowych w ramach regionu SEPA.

11. OPŁATY ZA NIEAKTYWNE KONTO I PORZUCANIE KONT

11.1

Jeżeli użytkownik nie zaloguje się na swoje Konto przy użyciu nazwy użytkownika oraz hasła oraz (i) nie obstawi zakładu pieniężnego za pomocą Urządzeń, (ii) nie weźmie udziału w turnieju z płatnym uczestnictwem za pomocą Infrastruktury hazardowej lub (iii) nie rozegra rozdania objętego prowizją za pomocą Urządzeń hazardowych bądź (iv) nie dokona wpłaty przez okres 365 kolejnych dni, wówczas po tych 365 dniach („Okres zwłoki”), jego Konto (i każde inne powiązane z nim konto u dowolnego dostawcy usług elektronicznych) zostanie uznane za „nieaktywne”.

11.2

Jeśli konto zostanie uznane za nieaktywne, będziemy uprawnieni do obciążenia Użytkownika opłatą administracyjną („Opłatą za nieaktywne konto”). Możemy potrącić z salda konta Użytkownika kwotę nie większą niż opłata za nieaktywne konto następnego dnia po zakończeniu 365-dniowego Okresu zwłoki, a następnie co 30 (trzydzieści) dni zgodnie z tabelą opłat za nieaktywne konto. Usuniemy również z Twojego konta jakiekolwiek niewykorzystane bilety na turnieje freeroll w tym (lecz nie tylko) takie, w przypadku których freeroll jest już nieważny. Jeśli konto będzie uznawane za nieaktywne przez 18 kolejnych miesięcy kalendarzowych, w celu zabezpieczenia pieniędzy Użytkownika możemy zatrzymać środki pozostałe na Koncie i zamknąć je. Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie w celu odzyskania zatrzymanych środków.

Przestaniemy potrącać Opłatę za nieaktywne konto z Salda konta, jeśli Użytkownik weźmie udział w turnieju, postawi zakład pieniężny lub rozegra rozdanie objęte prowizją, dokonując wpłaty lub jeśli konto zostanie zamknięte zgodnie z zasadami, podanymi w punkcie 18.1.

12. ZAWARTOŚĆ OSÓB TRZECICH

12.1

Wulgarne lub obraźliwe wypowiedzi nie są tolerowane ani w naszych oknach rozmów, ani w innych miejscach Platform, ani wobec personelu Grupy. Ponadto Użytkownikowi nie wolno wygłaszać nieprawdziwych, złośliwych ani szkodliwych komentarzy dotyczących działalności Grupy w żadnych środkach masowego przekazu ani na żadnym forum.

12.2

Zgodnie z warunkami naszych Zasad dotyczących zawartości stron trzecich możemy odrzucić lub usunąć dowolny tekst, pliki, obrazy, zdjęcia, filmy, dźwięki bądź inne materiały („Zawartość stron trzecich”) opublikowane przez Użytkownika w ramach Platform i w naszej opinii naruszające warunki niniejszych Umów.

12.3

Jakiekolwiek naruszenie tej zasady może spowodować usunięcie Zawartości stron trzecich, zawieszenie korzystania z Urządzeń lub inne konsekwencje, które będziemy mogli wyciągnąć w celu wyegzekwowania jej przestrzegania.

13. UJAWNIANIE NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA

Nazwa użytkownika i hasło do kKnta wybrane podczas składania wniosku o członkostwo nie mogą być ujawniane żadnej osobie trzeciej. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za bezpieczeństwo nazwy użytkownika i hasła do Konta.
Użytkownik wyraża zgodę na zachowanie nazwy użytkownika i hasła w tajemnicy i niezezwalanie nikomu innemu na korzystanie z niego. Każda osoba identyfikująca się przez wpisanie poprawnej nazwy użytkownika i hasła jest przez nas uważana za uprawnionego właściciela Konta i wszystkie transakcje, przy których nazwa użytkownika i hasło zostały poprawnie wprowadzone, będą uważane za ważne. W żadnym przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku nieautoryzowanego korzystania lub niewłaściwego użycia danych logowania. Nie mamy obowiązku przechowywania nazw użytkownika i haseł. W przypadku zagubienia nazwy użytkownika, hasła lub innych danych, wymaganych do logowania, użytkownik może skontaktować się z nami, aby otrzymać pomoc w ich odzyskaniu. Jeśli Użytkownik zgubi, zapomni lub utraci nazwę użytkownika, hasło lub inne dane, wymagane do logowania z jakiejkolwiek przyczyny innej niż nasz błąd, nie ponosimy za to odpowiedzialności, w zakresie określonym przez obowiązujące prawo.

14. OSZUSTWA, ZAKAZANE TRANSAKCJE I NIEUDANE WPŁATY

Przyjęliśmy zasadę „zero tolerancji” w stosunku do łamania zasad gry i oszukiwania. Jeśli w zależności od własnego uznania stwierdzimy, że Użytkownik oszukuje lub próbuje w jakikolwiek sposób oszukać nas bądź któregokolwiek użytkownika dowolnych Urządzeń, w tym m.in. przez manipulowanie grą lub oszustwo finansowe albo manipulowane kursami wielu walut, obstawianie wszystkich możliwych wyników spotkania lub wydarzenia lub jeśli będziemy podejrzewać Użytkownika o nielegalną płatność, w tym użycie skradzionej karty kredytowej, lub jakiekolwiek inne oszustwo (w tym obciążenie zwrotne lub inne anulowanie transakcji) albo wykonywanie zakazanych transakcji (w tym, pranie brudnych pieniędzy) lub jeśli dokonana wpłata nie zostanie uznana przez bank, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia i (lub) zamknięcia Konta oraz ujawnienia odzyskania należności przy użyciu prawnie dostępnych metod, takich jak (i) obciążenie debetowe Konta kwotą należną nam oraz (ii) zlecenie odzyskania długu przez zewnętrzne firmy windykacyjne. Takie działania mogą mieć negatywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej Użytkownika i wymagają udostępnienia jego danych osobowych (w tym tożsamości) oraz informacji o czynnościach, o które jest podejrzana, odpowiednim organom i podmiotom.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia i wstrzymania dowolnych lub wszystkich wygranych uzyskanych przez dowolną osobę lub grupę osób oraz do wstrzymania dowolnej liczby punktów gracza zdobytych przez daną osobą lub grupę osób, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy do uznania, że wspomniana osoba lub grupa osób działa lub działała w powiązaniu w celu podjęcia próby oszustwa lub zaszkodzenia nam i (lub) Urządzeniom bądź Platformom w jakikolwiek sposób.
W trosce o ochronę danych, bezpieczeństwo i uniknięcie oszustw nie zezwalamy na korzystanie z żadnych kanałów komunikacyjnych uwzględnionych w ramach Urządzeń i (lub) Platform (w tym z okien rozmowy stołu krupierskiego) w celu oferowania lub promowania jakichkolwiek ofert, produktów lub urządzeń (zarówno własnych, jak i innych osób lub firm). Ogłaszanie informacji lub kontaktowanie się z naszymi klientami w celu przedstawiania lub promowania jakichkolwiek ofert, produktów lub urządzeń jest zabronione.
W przypadku podejrzenia o manipulację meczu, wydarzenia, wygranych lub innych związanych z wydarzeniem czynników w zakładach sportowych, spółka zastrzega sobie jednostronne prawo do (i) zawieszenia oferty na wydarzenie lub serię wydarzeń na każdym z naszych rynków oraz (ii) opóźnienia lub/i wstrzymania wypłat na dane wydarzenie lub serię wydarzeń do momentu potwierdzenia czystego przebiegu wydarzenia przez właściwą federację lub związek sportowy.

Jeśli właściwa federacja lub związek sportowy potwierdzi manipulację w przypadku wydarzenia lub serii wydarzeń, zastrzegamy sobie jednostronne prawo do zawieszenia wszystkich zakładów na to wydarzenie, wniesionych przez osoby, które mogły posiadać informacje niejawne oraz przez wszystkie osoby, które naszym zdaniem mogły działać w porozumieniu z osobami mającymi dostęp do tych informacji.

Jesteśmy uprawnieni do odzyskania kwot, które Użytkownik jest nam winien, poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z jego salda lub wszelkich przyszłych wygranych lub wpłat zaksięgowanych na jego koncie.

15. BŁĘDY

Jeśli użytkownik zorientuje się, że wystąpiły jakiekolwiek błędy na Koncie lub w obliczeniach dotyczących obstawionych zakładów albo podczas konwersji walut, powinien nas o tym niezwłocznie poinformować. W przypadku takiego błędu, jakiejkolwiek awarii systemu lub błędu gry (odstępstwa od normalnego funkcjonowania algorytmu gry z dowolnego powodu) skutkującego błędem w obliczeniu kursów, kosztów, opłat, prowizji, premii lub wypłaty albo konwersji walut („Błąd”), będziemy starać się przywrócić wszystkie strony, których taki błąd systemowy bezpośrednio dotyczy, do stanu, w którym się znajdowały przed wystąpieniem tego błędu. Wszelkie błędy, do jakich doszło w wyniku błędu przy wyświetlaniu kursów na porównywalnych stronach osób trzecich, zostają uznane jako błąd. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszelkich zakładów, na które miał wpływ taki Błąd, i pobrania z Konta wszystkich pieniędzy związanych z tymi zakładami lub, gdyby na Koncie nie było wystarczających środków, wymagania od Użytkownika zapłacenia nam zaległej kwoty związanej z tymi zakładami. We wszystkich okolicznościach, w których według własnej oceny uznamy, że Błąd został wykorzystany w celu uzyskania nieuczciwej przewagi, zastrzegamy sobie prawo do uznania tego działania za podlegające sekcji 17 (Konfiskata i zamknięcie konta) niniejszych Warunków.

W przypadku gdy błąd lub awaria systemu informatycznego wpływa na pulę nagród, podejmiemy uzasadnione kroki, aby przywrócić uczestnikom pozycję, na której byliby, gdyby błąd lub awaria nie wystąpiła, w tym, w stosownych przypadkach, sprawiedliwie rozdzielając fundusz nagród między wszystkich zainteresowanych uczestników.

16. KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

Aby utrzymać wysoki poziom zabezpieczeń i uczciwości systemu, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie przeglądu zabezpieczeń w celu potwierdzenia tożsamości, wieku i podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych oraz sprawdzenia, czy jego sposób korzystania z Urządzeń, w tym zgodność z niniejszymi Ogólnymi warunkami handlowymi oraz transakcje finansowe realizowane za pomocą Urządzeń, nie stanowią potencjalnego naruszenia niniejszych Ogólnych warunków handlowych i obowiązującego prawa („Przegląd zabezpieczeń”). Niniejszym Użytkownik upoważnia nas i naszych przedstawicieli do przeprowadzania wywiadu o Użytkowniku na nasze potrzeby oraz do ujawnienia dowolnej innej firmie podanych przez Użytkownika informacji lub informacji, które powinniśmy od niego otrzymać zgodnie z niniejszymi Umowami, jeśli uznamy to za niezbędne w celu zweryfikowania ich prawdziwości, w tym do zamówienia raportu wiarygodności kredytowej i (lub) sprawdzenia w inny sposób informacji o Użytkowniku w bazach danych innych firm. Ponadto aby ułatwić przeprowadzanie tych przeglądów zabezpieczeń, Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie informacji lub dokumentacji, których możemy zażądać według uznania.

17. KONFISKATA I ZAMKNIĘCIE KONTA

17.1

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO — W ZALEŻNOŚCI OD WŁASNEGO NIEOGRANICZONEGO UZNANIA I W ODNIESIENIU DO KONTA UŻYTKOWNIKA, KONTA U DOWOLNEGO DOSTAWCY URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W KLAUZULI 8), DOWOLNYCH KONT UŻYTKOWNIKA W INNYCH WITRYNACH, KASYNACH I/LUB URZĄDZENIACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY, UŻYTKOWANYCH PRZEZ NIĄ LUB W JEJ IMIENIU, ORAZ, W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ GAMINGOWYCH, DOWOLNYCH URZĄDZEŃ FUNKCJONUJĄCYCH W OPARCIU O WSPÓLNE PLATFORMY GIER/STOŁÓW — DO ROZWIĄZANIA NINIEJSZEJ UMOWY, ZATRZYMANIA SALDA NA KONCIE UŻYTKOWNIKA, ZAWIESZENIA KONTA I WINDYKACJI Z TAKIEGO KONTA KWOT DOWOLNYCH WYPŁAT, PREMII I WYGRANYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, JEŚLI:

17.1.1

Użytkownik w istotny sposób naruszył którąkolwiek z tych Umów;

17.1.2

uznamy, że Użytkownik wykorzystał Infrastrukturę lub podjął próbę ich wykorzystania w celu dokonania oszustwa, działania w zmowie (np. w odniesieniu do anulowania transakcji) lub wykonania czynności niezgodnych z prawem lub niedozwolonych (w tym manipulacji kursami wielu walut);

17.1.3

dowiemy się, że Użytkownik korzystał z innych urządzeń lub grał w innych witrynach gier online i zaistniały w stosunku do niego podejrzenia o oszustwo, zmowę (również w odniesieniu do anulowania transakcji) lub niezgodne z prawem bądź niedozwolone działanie;

17.1.4

jakiekolwiek transakcje zakupu lub wpłaty na Konto zostały „anulowane” lub odrzucone;

17.1.5

użytkownik ogłosił upadłość lub w dowolnym miejscu na świecie zostało wszczęte analogiczne postępowanie.

18. WYPOWIEDZENIE I BLOKADA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY

18.1

Użytkownik ma prawo do zamknięcia konta i zakończenia niniejszej umowy, z zachowaniem siedmiu (7) dni okresu wypowiedzenia, przez wypłacanie wszystkich środków i przesłanie nam pisemnej rezygnacji z usług drogą pocztową lub mailową. Po upływie okresu wypowiedzenia konto zostanie uznane za zamknięte. Do momentu upływu okresu wypowiedzenia, użytkownik w pełni odpowiada za wszystkie transakcje i działania na koncie.

18.2

Jeśli użytkownik chce tymczasowo zablokować konto, powinien aktywować Tymczasową blokadę dostępu do infrastruktury. Może ona zostać zdjęta po upływie 24 godzin od zgłoszenia i tym różni się od trwałego rozwiązania umowy, o którym mowa w punkcie 18.1. Z tego też względu, w przypadku kont z Tymczasową blokadą dostępu do infrastruktury, pobierana będzie opłata administracyjna.

18.3

Niezależnie od ograniczeń, podanych w punkcie 17 mamy prawo do rozwiązania niniejszych Umów z siedmiodniowym powiadomieniem, które zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Użytkownika. W przypadku wypowiedzenia przez nas umowy powiadomimy Użytkownika o tym fakcie za pomocą poczty e-mail oraz, w przypadkach wypowiedzenia innych niż opisane w punkcie 17, zwrócimy saldo Konta najszybciej, jak tylko będzie to praktycznie możliwe. W przypadku wypowiedzenia przez nas umowy zgodnie z punktem 17 wszelkie wypłaty, bonusy i wygrane na Koncie są bezzwrotne i zostaną uznane za utracone.

18.4

Wypowiedzenie tych Umów nie wpłynie na żadne nieuregulowane zakłady, przy ZAŁOŻENIU, że wszelkie nieuregulowane zakłady są poprawne i nie stanowią naruszenia tych Umów w jakikolwiek sposób.

18.5

Następne sekcje niniejszych Ogólnych warunków handlowych będą obowiązywać po jakimkolwiek rozwiązaniu tych Umów przez którąkolwiek ze stron: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 i 25 wraz ze wszelkimi innymi sekcjami wymaganymi do celów interpretacyjnych.

19. REKOMPENSATA

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z TYCH URZĄDZEŃ TYLKO ZGODNIE Z OGÓLNYMI WARUNKAMI HANDLOWYMI I ZASADAMI OKREŚLONYMI W UMOWACH. UŻYTKOWNIK W PEŁNI POKRYJE WSZELKIE STRATY LUB KOSZTY (ŁĄCZNIE Z UZASADNIONYMI KOSZTAMI PRAWNYMI) PONIESIONE PRZEZ NAS LUB INNY PODMIOT GRUPY W WYNIKU JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA UMÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

20. SAMOWYKLUCZENIE

20.1

Użytkownik może być uprawniony do złożenia wniosku o tymczasowy odpoczynek od gry lub samowykluczenie na czas nieokreślony dzięki opcjom odpowiedzialnej gry dostępnej na Koncie w sekcji "Moje Dane / Responsible Gaming" lub po kliknięciu tutaj. Jeśli użytkownik zdecyduje o użyciu opcji odpoczynku lub samowykluczenia w związku z jego kontem, opłata za nieaktywne konto nie zostanie pobrana. W przypadku wyboru opcji samowykluczenia na czas nieokreślony, rozpoczniemy wypłatę salda konta (minus bonusy) w oparciu o warunki tej umowy. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wyłącznej decyzji odnośnie zastosowania dowolnych kroków z wymimenionych powyżej.

20.2

W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu w powiązaniu z Platformami okresu nabrania dystansu lub samowykluczenia z gry, oferowanych przez dowolną firmę należącą do Grupy, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie jest uprawniony do otwarcia lub używania Konta w innej firmie Grupy („Dodatkowe konto w Grupie”) w wybranym okresie.

20.2.1

Jeśłi mogłeś otworzyć konto na jednej z naszych platform, jakiej operatorem jest jedno z przedsiębiorstw grupy, pomimo iż zgłosiłeś samowykluczenie, w przeciągu 48 godzin podejmiemy wszelkie możliwe środki, abyś nie był dopuszczony do gry na pieniądze prawdziwe w ramach naszych usług. Jeśli znajdziemy połączenie między osobami, które same dokonały samowykluczenia z gry oraz kontem otwartym na dowolnej platformie administrowanej przez przedsiębiorstwo nalężące do grupy, podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby w przeciągu 48 godzin od wykrycia podejrzenia uniemożliwić dostęp do tego konta.

20.3

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień sekcji 20.2 powyżej wszystkie firmy w Grupie będą dodatkowo uprawnione (ale nie zobowiązane) do zawieszenia wszelkich wpłacanych (bądź już wpłaconych) kwot na dowolnym Dodatkowym koncie w Grupie.

20.4

W celu uniknięcia wątpliwości jakiekolwiek naruszenie postanowień sekcji 20.2 nie zobowiązuje jakiejkolwiek firmy należącej do Grupy do zwrotu środków postawionych przy użyciu Dodatkowego konta w Grupie w ramach wybranego okresu.

20.5

Użytkownik może ustalić indywidualne limity wpłat - dzienne, tygodniowe lub/i miesięczne. Zlecenia zmniejszenia limitów zostaną zrealizowane natychmiast. W celu przeciwdziałania kompulsywnemu podejściu do gier, zwiększenie oraz usuniecie limitów zostanie aktywowane po 24 godzinach od zlecenia. Możesz ustalić i zmienić limity wpłat na stronie Responsible Gambling na Twoim koncie.

Klienci w Wielkiej Brytanii - Po zalogowaniu po upływie 24 godzin wyświetlone zostanie nowe okno, w którym możliwe jest potwierdzenie nowych limitów lub ich odrzucenie. Limity zaczną obowiązywać po ich potwierdzeniu.

20.6  

Klienci mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą skorzystać z internetowej usługi samowykluczenia „GAMSTOP” i mają możliwość wykluczenia się z tej platformy lub wszystkich platform obsługiwanych przez Grupę Entain.

20.6.1

Oprócz oferowanej przez nas usługi umożliwiającej samowykluczenie, opisanej w punkcie 20, jesteśmy także zarejestrowani w serwisie umożliwiającym samowykluczenie świadczonym przez National Online Self Exclusion Scheme Limited (GAMSTOP). Poprzez rejestrację w serwisie umożliwiającym samowykluczenie GAMSTOP użytkownik uniknie dostępu do wszelkich stron oraz aplikacji online oferujących gry hazardowe, jakie prowadzone są przez spółki licencjonowane jako członkowie serwisu. Dalsze informacje oraz szczegóły nt. serwisu GAMSTOP można uzyskać pod adresem www.gamstop.co.uk.                               

20.6.2

W sytuacjach, kiedy użytkownik z powodzeniem zarejestrował się do korzystania z usług serwisu samowykluczenia GAMSTOP i serwis ten jest u niego “aktywny”, podejmiemy wszelkie stosowne kroki, aby nie miał dostępu do kont internetowych bądź nie mógł otworzyć nowych, korzystając z naszej strony oraz aplikacji oferujących gry hazardowe.                                

20.6.3

Samowykluczenie użytkownika w serwisie GAMSTOP możemy wspierać tylko i wyłącznie w oparciu o informacje podane przy rejestracji w serwisie GAMSTOP. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne błędy z naszej strony wychwytując jakiekolwiek błędy popełnione przez użytkownika lub GAMSTOP podczas dostarczania tych informacji.                                 

20.6.4

Przypominamy, że leży w interesie użytkownika dostarczenie serwisowi GAMSTOP prawdziwych i dokładnych danych, jakie są zgodne z tymi wykorzystywanymi aktualnie lub wcześniej przy zakładaniu u nas wszelkich kont internetowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za ciągłą aktualizację danych podanych w serwisie GAMSTOP. Nie przejmujemy odpowiedzialności, jeśli dane użytkownika nie są aktualne.                                                                                           

20.6.5

Serwis samowykluczenia GAMSTOP uniemożliwia użytkownikowi tylko i wyłącznie dostęp do tych kont online, w których dane zgadzają się z zapisanymi w serwisie GAMSTOP jako część wniosku o samowykluczenie. Podobnie, skorzystanie z usług serwisu GAMSTOP uniemożliwi użytkownikowi tylko i wyłącznie otwarcie nowych kont online, w których zapisane u nas dane osobowe pokrywają się z zapisanymi w serwisie GAMSTOP jako część wniosku o samowykluczenie. W związku z tym nie jesteśmy odpowiedzialni w przypadku niezapobieżenia dostępu do kont internetowych użytkownika lub zakazu założenia nowych kont online, w okolicznościach, w których niedokładne, sprzeczne i/lub niepełne informacje zostały dostarczone nam i/lub serwisowi GAMSTOP.

20.6.6

Zgodnie z Warunkami udziału obowiązującymi w serwisie GAMSTOP użytkownik akceptuje, że samowykluczenie zostanie aktywowane niezwłocznie po przetworzeniu wniosku.  Mimo iż serwis GAMSTOP dokłada wszelkich starań, aby proces ten został zakończony w przeciągu 24 godz., nie ma na to żadnej gwarancji.Jednak niezwłocznie po dokończeniu procesu samowykluczenia oraz aktywacji funkcji w systemach operacyjnych serwisu GAMSTOP, samowykluczenie zostanie przejęte przez nasze systemy operacyjne (aczkolwiek zalecamy poinformowanie także nas o korzystaniu z serwisu samowykluczenia GAMSTOP - patrz poniżej punkt 20.6.8).      

20.6.7

Aby w pełni skorzystać z usług serwisu samowykluczenia GAMSTOP, naszym użytkownikom zalecamy także skontaktowanie się z operatorem gier hazardowych online, u którego korzystają z oferty i poinformowanie go, że wniosek o zarejestrowanie się w serwisie GAMSTOP został przyjęty. Można tego dokonać poprzez Kontakt z nami.       

20.6.8

Kontaktując się z nami, aby potwierdzić przyjęcie wniosku w serwisie GAMSTOP, prosimy potwierdzić następujące informacje (i przy tym pamiętać, że informacje podane w naszym serwisie oraz GAMSTOP muszą być dokładne, spójne oraz pełne, aby użytkownik mógł w pełni czerpać korzyści wynikające z rejestracji w serwisie GAMSTOP):    
20.6.8.1 imię i nazwisko;
20.6.8.2 nazwa użytkownika konta online;
20.6.8.3 adres zamieszkania; i
20.6.8.4 data urodzenia.                                            
Należy również podać wszelkie kody pocztowe poprzednich adresów zamieszkania wraz z nazwami użytkownika, adresami e-mail i numerami tel. kom., z których korzystasz teraz lub korzystałeś w przeszłości.

20.6.9

Po upływie minimalnego okresu wykluczenia z gry ustalonego pomiędzy użytkownikiem i GAMSTOP, użytkownik sam musi skontaktować się bezpośrednio z GAMSTOP, aby dokonać dezaktywacji opcji samowykluczenia. Pomimo iż GAMSTOP dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej dezaktywować funkcję samowykluczenia, nie ma takiej gwarancji. Nie możemy przeprowadzić dezaktywacji w imieniu użytkownika. Wszelkie wnioski o dokonanie dezaktywacji samowykluczenia składane w serwisie GAMSTOP stanowią także część 24-godzinnego okresu odpoczynku od gry. Niezwłocznie po dokonaniu dezaktywacji opcji samowykluczenia, użytkownik będzie miał dostęp do swoich kont online/będzie mógł u nas założyć nowe konta. W przypadku, kiedy użytkownik nie skontaktuje się z serwisem GAMSTOP w celu dezaktywacji funkcji samowykluczenia po upływie okresu wykluczenia, ustalonego z GAMSTOP, samowykluczenie będzie nadal obowiązywało przez kolejnych 7 lat. Po tym czasie opcja samowykluczenia zostanie dezaktywowana.

20.6.10

Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie próbował otwierać nowych kont online, logować się do jakiegokolwiek istniejącego konta online czy też w inny sposób 'obejść' nasze systemy/mechanizmy operacyjne na okres trwania samowykluczenia. Celem korzystania z serwisu samowykluczenia GAMSTOP jest wsparcie dla użytkownika w odpowiedzialnym zarządzaniu rozrywką online na naszej stronie. Zgodnie z Warunkami korzystania z serwisu GAMSTOP oferowane usługi nie mają na celu zastąpienia silnej woli użytkownika, mogą być zawodne oraz nie istnieje gwarancja na to, że użytkownik zawsze otrzyma odmowę dostępu do swoich kont online lub odmowę założenia nowych kont online.

20.6.11

Wdrażając rozsądne kontrole oraz zabezpieczenia w celu zagwarantowania, że użytkownik nie będzie w stanie wejść do istniejącego konta online lub otworzyć nowego u nas w trakcie obowiązywania samowykluczenia w serwisie GAMSTOP, nie ponosimy odpowiedzialności za użytkownika czy dowolną osobę trzecią, jeśli użytkownik w dalszym ciągu może brać udział w grze na naszej stronie i/lub aplikacji (dotyczy to także otwarcia/dostępu do kont in-shop w przypadkach, kiedy są one połączone z kontem użytkownika).

20.6.12

Ponadto, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za użytkownika czy dowolną osobę trzecią, jeśli użytkownik ma dostęp do swoich kont online lub może otworzyć nowe konta w trakcie obowiązywania samowykluczenia w ramach serwisu GAMSTOP z powodów wykraczających poza naszą racjonalną kontrolę. Dotyczy to takich okoliczności, kiedy w momencie próby korzystania ze strony gier i/lub odpowiedniej aplikacji system operacyjny wykorzystywany przez GAMSTOP nie zidentyfikuje użytkownika i/lub jego kont w sposób poprawny i/lub natychmiastowy jako przedmiot samowykluczenia.

21. OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA

21.1.

DOSTĘP DO PLATFORM, POBIERANIE JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA ZWIĄZANEGO Z INFRASTRUKTURĄ PLATFORM ORAZ KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ PODLEGAJĄ WYŁĄCZNEJ DECYZJI, WOLI I RYZYKU UŻYTKOWNIKA.

21.2.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWNIE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (i) JAKĄKOLWIEK USTERKĘ PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ZWIĄZANYCH Z INFRASTRUKTURĄ UDOSTĘPNIANYMI DLA PLATFORM, (ii) BŁĘDY OPISANE W SEKCJI 15, (iii) BŁĘDY LUB WIRUSY POWODUJĄCE UTRATĘ DANYCH LUB (iv) JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY W TWOIM OPROGRAMOWANIU, TELEFONACH KOMÓRKOWYCH, URZĄDZENIACH MOBILNYCH LUB SPRZĘCIE KOMPUTEROWYM.

21.3.

PONADTO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRÓBY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ZA POMOCĄ METOD, ŚRODKÓW LUB SPOSOBÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE PRZEZ NAS. NIE JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO ZAPEWNIENIA NADMIAROWYCH LUB ZAPASOWYCH SIECI I (LUB) SYSTEMÓW.

21.4.

UDOSTĘPNIAMY URZĄDZENIA NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE UMIEJĘTNOŚCI I STARANNOŚCI ORAZ ZGODNIE Z OPISEM W UMOWACH. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH INNYCH OBIETNIC ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ.

21.5.

NASZA MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB DOWOLNEJ OSOBY TRZECIEJ WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH UMÓW LUB KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ LUB PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ZWIĄZANYCH Z UDOSTĘPNIANYMI URZĄDZENIAMI Z TYTUŁU NARUSZENIA UMOWY, POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM NIEDBAŁOŚCI) CZY INNEGO, BĘDZIE OGRANICZONA W CIĄGU DOWOLNEGO DWUNASTOMIESIĘCZNEGO (12) OKRESU DO EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WŁASNEGO KONTA W RAMACH ZAKŁADÓW, PROWIZJI I (LUB) OPŁAT, W CIĄGU TEGO SAMEGO DWUNASTOMIESIĘCZNEGO OKRESU, W STOSUNKU DO KTÓREGO POWSTAŁA OMAWIANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

21.6.

GRUPA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU, CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ, AGENTAMI I PRACOWNIKAMI) NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU KONTRAKTU, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM NIEDBAŁOŚCI) LUB DOWOLNEGO INNEGO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BIZNESOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DANYCH, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, SPOSOBNOŚCI, RENOMY, REPUTACJI LUB PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, LUB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, KTÓRYCH OBECNIE NIE MOŻEMY PRZEWIDZIEĆ, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH UMÓW LUB KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ.

21.7.

ŻADNE WARUNKI NINIEJSZYCH UMÓW NIE MOGĄ WYKLUCZAĆ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY W ODNIESIENIU DO OSZUSTWA, ZGONU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA NA SKUTEK NASZEGO ZANIEDBANIA.

21.8.

JEŚLI CZEŚĆ NINIEJSZYCH ZAPISÓW ZOSTANIE UZNANA ZA NIEZGODNĄ Z PRAWEM, NIEDOPUSZCZALNĄ LUB OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWA DO WYEGZEKWOWANIA, TO CZĘŚĆ TA ZOSTANIE POTRAKTOWANA JAKO OSOBNY ZAPIS, A JEJ NIEWAŻNOŚĆ NIE MA TO WPŁYWU NA POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I ZAPISY ORAZ ICH EGZEKWOWANIE.

22. UWAGI/SKARGI

22.1

W przypadku uwag, dotyczących oferowanuch przez nas Usług, prosimy o możliwie jak najszybsze przesłanie skargi po wystąpieniu wydarzenia, którego dotyczy skarga. W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z Działem obsługi klienta. Skargi nie mogą być składane przez portale społecznościowe. Odpowiedzialnością gracza jest podanie pełnego opisu problemu oraz wszystkich szczegółów, w tym szczegółów transakcji - daty, godziny i strefy czasowej, zrzutu ekranu lub ewentualnie posiadanych materiałów wideo, kopii otrzymanych materiałów promocyjnych itp.

22.2

Jeśli nie będziesz zadowolony z rozwiązania, zaproponowanego przez Dział obsługi klienta w ramach procedury, podanej w punkcie 22.1., możesz złożyć pisemną skargę pod adresem complaints@bwin.com. Uwagi mogą zostać również wysyłane w formie pisemnej na adres: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. Wszelkie powiadomienia będziemy wysyłać na adres e-mail, podany podczas rejestracji. Obowiązkiem Użytkownika jest informowanie nas o każdej zmianie tego adresu przy użyciu funkcji "Zmień adres e-mail" w naszym oprogramowaniu i regularne sprawdzanie na swoim koncie e-mail, czy nie nadeszły nowe wiadomości e-mail od nas.

22.2.1

(i) W przeciągu 24 od otrzymania przez nas skargi, złożonej zgodnie z opisaną powyżej procedurą, otrzymasz potwierdzenie jej otrzymania. Nasze ostateczne stanowisko zostanie przesłane drogą mailową w przeciągu 8 tygodni od momentu przesłania, jeśli użytkownik nie będzie uczestniczył w procesie rozwiązania problemu. Jeśli konieczne będzie otrzymanie od użytkownika dodatkowych informacje, czas ten zostanie wstrzymany do momentu ich przesłania. Od tego momentu czas na wydanie ostatecznej decyzji będzie biegł dalej.

(ii) Procedura złożenia skargi zostanie zakończona, jeśli skarga nie zostanie rozpatrzona w przeciągu 8 tygodni (przy uwzględnieniu przerw na otrzymanie dodatkowych informacji) od jej otrzymania lub jeśli przed upływem tego czasu zostanie ona rozwiązana albo dojdzie do niemożliwego do rozwiązania impasu. Podsumowanie prześlemy na adres e-mail użytkownika.

22.3

Jeśli użytkownik nie będzie zadowolony z naszym ostatecznym stanowiskiem, otrzymanym w ramach procedury, podanej powyżej, a jest on graczem z Wielkiej Brytanii, może skontaktować się z centrum rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution - ADR) czy takim arbitrem jak Independent Betting Adjudication Service (IBAS). IBAC to centrum rozwiązywania sporów i niezależna jednostka, wyznaczona do znajdywania alternatywnych rozwiązań skarg na reklamacje i zażalenia, dotyczące transakcji hazardowych, które nie zostały rozwiązane w ramach podanej powyżej procedury. Skorzystanie z tej usługi jest darmowe. Należy pamiętać, że IBAS może odrzucić skargi skierowane do rozstrzygnięcia, jeśli zostaną one uznane za niepoważne lub dokuczliwe.

Jeśli użytkownik nie jest graczem ze Zjednoczonego Królestwa w momencie korzystania z Usług, proszę, skontaktować się z Gibraltarską Komisją ds. Hazardu pod adresem gccomplaints@gibraltar.gov.gi.

Wszystkie rozmowy między Użytkownikiem a nami dotyczące skargi lub sporu - w tym szczegóły sporu/skargi, wszelkie zapytania i/lub wszelka korespondencja z obsługą klienta prowadzona w ramach rozstrzygania sporów/reklamacji - są poufne i mają na celu podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu.  Użytkownik zgadza się nie ujawniać istnienia ani treści takich dyskusji osobom trzecim (w tym mediom lub za pośrednictwem mediów społecznościowych/czatów lub innych podobnych forów), z wyjątkiem swoich doradców (prawników, doradców finansowych, pracowników służby zdrowia, ubezpieczycieli itp.), odpowiednich organów regulacyjnych lub organów ścigania, IBAS lub innych dostawców usług w zakresie rozstrzygania sporów lub zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawnymi.

23. OCHRONA DANYCH

23.1

Możemy udostępniać dane osobiste Użytkownika dowolnemu z naszych agentów, którzy mogą ich używać wyłącznie do tych samych określonych przez nas celów oraz zgodnie z warunkami niniejszych Umów. Dane osobiste Użytkownika będą używane zgodnie z naszą Polityką prywatności. W przypadku nawiązania z naszej strony współpracy lub podpisania umowy partnerskiej z trzecią stroną, która wykonuje dla nas część usług lub w przypadku działań pod marką obcą, jesteśmy uprawnieni do udostępnienia stronie trzeciej lub przeniesienia do jej systemów danych użytkowników oraz informacji o korzystaniu przez nich z naszych urządzeń. Korzystając z naszych urządzeń i akceptując niniejsze Ogólne warunki handlowe, Użytkownicy wyrażają zgodę, na zgodne z wszystkimi ustawami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przeniesienie lub udostępnienie podanych powyżej informacji stronom trzecim.

23.2

Należy przyjąć, że korzystanie z naszej witryny internetowej, wiadomości e-mail i SMS oraz rozmowy telefoniczne między Użytkownikiem i nami będą rejestrowane. Nagrania te będą wyłącznie naszą własnością i mogą zostać użyte jako dowód w razie jakiegokolwiek sporu lub w celu poprawy obsługi klientów.

24. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Umowy podlegają przepisom prawa Gibraltaru i będą interpretowane zgodnie z nimi. W przypadku sporów prawnych w odniesieniu do niniejszej umowy lub jej egzekwowania, postępowanie będzie prowadzone przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Umów zostanie uznana za nieważną, sprzeczną z prawem lub niewykonalną w jakimkolwiek aspekcie, nie będzie to miało wpływu na resztę Umów, które pozostaną ważne i wykonywalne zgodnie z ich warunkami.

25. CESJA

Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia praw, cesji, udzielenia dalszych licencji lub zastawienia niniejszej Umowy lub dowolnej jej części na rzecz dowolnej osoby (ale bez zgody Użytkownika), powiadamiając Użytkownika o zaistniałej transakcji, przy założeniu, że dowolne takie przeniesienie będzie się odbywało na takich samych warunkach lub warunkach nie mniej korzystnych dla użytkownika. Użytkownik nie ma prawa cesji, udzielenia dalszych licencji ani innego przeniesienia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszych Umów.

26. PRAWA OSÓB TRZECICH

26.1

Oprócz sytuacji bezpośrednio przewidzianych w niniejszych Umowach, w których osoba trzecia może mieć prawo do egzekwowania dowolnego warunku niniejszych Umów, żadna osoba, która nie jest stroną tych Umów, nie ma prawa z tytułu miejscowego prawa lub ustawy do korzystania z jakiegokolwiek warunku niniejszych Umów ani egzekwowania go, ale nie dotyczy to żadnego prawa ani środka prawnego przysługującego osobie trzeciej lub istniejącego z tytułu innego niż miejscowe prawo lub ustawa.

26.2

W celu uniknięcia wątpliwości każdy członek Grupy jest zewnętrznym beneficjentem niniejszych Umów.

27. KOMPLETNOŚĆ UMOWY, MODYFIKACJE I POPRAWKI

Użytkownik w pełni rozumie i zgadza się przestrzegać warunków niniejszych Umów wraz z poprawkami, które możemy wprowadzać od czasu do czasu. Możemy zmodyfikować te Umowy w dowolnym czasie, wysyłając pocztą e-mail powiadomienie o nowych warunkach.. Wszelkie poprawki wchodzą w życie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wysłania Użytkownikom informacji o dokonaniu poprawek ("Powiadomienie"). Jeśli użytkownik nie zgadza się na daną poprawkę, jedynym wyjściem jest zaprzestanie korzystania z naszych Usług oraz likwidacja konta, opisana w punkcie 18.2 niniejszych postanowień. Dalsze korzystanie z Urządzeń po upływie trzydziestodniowego okresu, w zależności od sytuacji, zostanie uznane za wiążącą zgodę na poprawkę. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z niniejszymi Umowami i Powiadomieniami przed rozpoczęciem każdej gry. Niniejsze Umowy i dokumenty, do których się one odnoszą, stanowią kompletną i ostateczną wersję porozumienia między Użytkownikiem a nami i zastępują wszelkie inne wcześniejsze ustalenia.

28. INFRASTRUKTURA DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADÓW SPORTOWYCH

28.1

Następujące warunki mają zastosowanie do korzystania z Urządzeń umożliwiających wnoszenie zakładów sportowych. Prosimy zauważyć, że w przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszym punktem 28 a pozostałymi punktami niniejszych Ogólnych warunków handlowych, rozstrzygające znaczenie w zakresie dotyczącym korzystania z Zakładów sportowych, będzie miał punkt 28.

28.2. Zasady i procedury dot. Urządzeń do korzystania z zakładów sportowych

Użytkownik musi korzystać z Urządzeń umożliwiających wnoszenie zakładów sportowych zgodnie z ogólnie przyjętymi Zasadami dotyczącymi urządzeń do korzystania z zakładów sportowych zdefiniowanymi w Zasadach dot. urządzeń do korzystaniani z zakładów sportowych lub na dowolnej innej stronie, która dotyczy konkretnego zdarzenia, gry lub turnieju albo je reguluje („Zasady”). Zalecamy dokładne przeczytanie wszystkich tych Zasad.

28.3. Warunki zakładów

Zastrzegamy sobie prawo do używania symboli (takich jak 1, X, 2) i skrótów do oznaczania wyników zakładów. Będziemy przez cały czas utrzymywać sekcję pomocy w witrynie Urządzeń do korzystania z zakładów sportowych, która będzie udostępniać informacje o typach zakładów i używanej terminologii. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami każdego zakładu przed jego zawarciem. Wszelkie dodatkowe informacje podane na górze lub dole zdarzeń i wyświetlane szanse tworzą część zasad zawierania zakładów dla konkretnego zdarzenia i w przypadku jakichkolwiek rozbieżności będą miały pierwszeństwo przed tymi warunkami. Zalecamy dokładne przeczytanie wszystkich tych informacji.

28.3.1 Ograniczenia stawek

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczania maksymalnej postawionej kwoty w każdym zakładzie pojedynczym, systemowym lub kombi.

28.3.2 Ograniczenia wygranych

Maksymalna łączna kwota wygranych w ramach Urządzeń do korzystania z zakładów sportowych w okresie 24 godzin wynosi, zależnie od wybranej waluty, 300.000 CHF, 310.000 USD, 250.000 EUR, 200.000 £, 1.800.000 DKK, 2.100.000 SEK, 1.800.000 NOK, 950.000 PLN, 6.000.000 CZK, 72.000.000 HUF, 500.000 YTL, 1.800.000 HRK, 1.000.000 RON, 9.000.000 RUB, 175.000 LVL, 860.000 LTL, 490.000 BGN, 1.700.000 ARS, 4.000.000 MXN. Ta kwota maksymalna będzie miała zastosowanie niezależnie od liczby złożonych lub oczekujących zakładów lub kwoty postawionej albo oczekującej, a akceptacja zakładów lub stawek przez nas nie oznacza zgody na wypłatę, jeśli wygrana netto przekroczy nasze ograniczenie wygranej. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za zaakceptowanie braku wypłaty w przypadku, gdy wygrana netto przekroczy wspomniane ograniczenie.

Maksymalna kwota dopuszczalnej wygranej w pojedynczym zakładzie sportowym wynosi, zależnie od wybranej waluty, CHF 15,500, USD 12,000, EUR 10,000, £7,000, DKK 75,000, SEK 92,000, NOK 82,500, PLN 44,500, CZK 300,000, HUF 2,500,000, YTL 17,000, HRK 70,000, RON 30,000, RUB 300,000, LVL 7,000, LTL 35,000, BGN 20,000, ARS 70,000, MXN 170,000.
Podane limity podlegają zmianie w wyniku zmiany kursów wymiany walut. Zastrzegamy sobie także prawo do okresowej zmiany limitów wygranych.

28.3.3 Kalkulacja wygranych

W przypadku zakładów ze stałym kursem dziesiętnym, wygrane obliczane są przez pomnożenie stawki przez ustalony dziesiętny kurs zakładu. W przypadku zakładów live, uczestnicy akceptują ewentualne zmiany kursu dziesiętnego w czasie wnoszenia zakładu. Odnosi się to do czasu, który upłynie między wyborem zakładu, a dodaniem go do kuponu. Ostateczny kurs dziesiętny zostanie wyświetlony w oknie potwierdzenia kuponu. W przypadku wniesienie więcej niż jednego zakładu (w tym także połączenia kliku zakładów pojedynczych) oraz przekroczenia limitu wygranej, podanego w punkcie 28.3.2, spółka zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wygranej, aby spełniała ona ograniczenia maksymalnej wysokości wygranej.

28.3.4 Dokładność zakładów oraz wyników

Aby zapewnić możliwie największą dokładność wszystkich zakładów oraz wyników, wszystkie fundusze kalkulowane są do czterech miejsc po przecinku. W wyniku ograniczeń technicznych, stan konta może zostać wyświetlony jedynie do dwóch miejsc po przecinku. Sytuacja ta może czasami prowadzić do rozbieżności w wyniku zaokrąglenia liczby z czterema miejscami po przecinku do dwóch miejsc po przecinku.

28.4 Zatwierdzanie i weryfikacja warunków

28.4.1

Zakłady należy składać za pośrednictwem Urządzeń do korzystania z zakładów sportowych.

28.4.2

Zakład jest uważany za ważny po potwierdzeniu jego akceptacji przez nasze zdalne serwery. Zakład zostanie uznany za potwierdzony, gdy pojawi się w sekcji "Moje zakłady" na koncie użytkownika. Po zgłoszeniu i zaakceptowaniu zakładu odpowiednia kwota zostanie potrącona z Konta użytkownika. Zaakceptowanych zakładów nie można anulować ani w żaden sposób modyfikować.

28.4.3

Wnosząc zakład, Użytkownik potwierdza, że nie ma żadnej wcześniejszej wiedzy o wyniku odpowiedniego zdarzenia związanego z zakładem („Wydarzenie”). Jeśli w trakcie wnoszenia zakładu pojawią się informacje, które pozwoliłyby na określenie wyniku wydarzenia, zastrzegamy sobie prawo do zmiany momentu przyjmowania zakładów lub do anulowania wniesionych już stawek.

28.4.4

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia dowolnego zakładu, który mógł zostać przez nieuwagę zaakceptowany, gdy na Koncie użytkownika nie było wystarczających środków na pokrycie kwoty obstawionego zakładu. Jeśli stan konta użytkownika pozwala na częściowe pokrycie stawki, zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia zakładu na kwotę, na którą pozwala stan konta. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do podjęcia wszelakich kroków, niezbędnych do ochrony gracza, jeśli przegra on w przeciągu czterech tygodni 5.000 EUR (lub równowartość tej sumy w innej walucie).

28.4.5

Wszystkie zakłady muszą zostać obstawione i zaakceptowane przed rozpoczęciem odpowiedniego Zdarzenia. Dowolny zakład obstawiony lub otrzymany po rozpoczęciu Zdarzenia będzie nieważny, chyba że w ofercie zakładu zostanie wyraźnie stwierdzone, że ma on być dostępny po rozpoczęciu Zdarzenia (tzn. zakłady na żywo, outright).

28.4.6

Jeśli, w przypadku zakładów na żywo, opóźnienie transmisji telewizyjnej lub przesyłania danych spowoduje złożenie zakładu z niepoprawną ceną natychmiast po uzyskaniu przez wybranego uczestnika/zespół znaczącej przewagi, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zakładu bez względu na jego wynik.

28.4.7

Jeśli Zdarzenie zostanie anulowane i uznane za nieważne, odpowiednie wartości wyboru są uważane za mające neutralne szanse dziesiętne równe jeden (1.00). W przypadku indywidualnego zakładu jego kwota zostanie zwrócona. W przypadku zakładów wielokrotnych, w których anulowane Zdarzenia występują łącznie z innymi poprawnymi zdarzeniami z prognozą wygranej, zakład wielokrotny jest uważany za wygrany, ale łączne szanse są odpowiednio dopasowywane.

28.4.8

Zakłady wielokrotne nie są akceptowane, jeżeli wynik jednej części zakładu jest elementem wyniku innej części.

28.4.9

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia w całości lub w części jakiegokolwiek zakładu. Ponadto wszelkie niejednoznaczne zakłady zostaną uznane za nieważne.

28.4.10

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zmodyfikowania, usunięcia i (lub) dodania dowolnego Urządzenia do korzystania z zakładów sportowych według naszego uznania ze skutkiem natychmiastowym, przy jednoczesnym powiadomieniu Użytkownika droga mailową oraz nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za skutki takiego działania (w zakresie dozwolonym prawem).

28.5 Zmiany waluty konta

W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku zmiany Waluty konta podczas zakładu wszelkie wygrane zostaną zamienione na nową Walutę konta przy kursie wymiany aktualnym w momencie wypłaty.

29. INFRASTRUKTURA GAMINGOWA

29.1

Następujące warunki mają zastosowanie do korzystania z Usług hazardowych. Prosimy zwrócić uwagę, że w przypadku rozbieżności między niniejszą sekcją 29 i pozostałymi sekcjami niniejszych Warunków rozstrzygające będą pozostałe sekcje niniejszych Warunków. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami i zasadami wyświetlanymi w którejkolwiek z oferowanych przez nas gier, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki.

29.2 Gry na wirtualne i prawdziwe pieniądze

Zarejestrowanie się w Urządzeniach gamingowych umożliwia dostęp (za pośrednictwem Oprogramowania zgodnie z definicją poniżej) zarówno do gier i turniejów na „wirtualne pieniądze” („Gry na wirtualne pieniądze” lub „Gry darmowe”), jak i gier i turniejów na „prawdziwe pieniądze” („Gry na prawdziwe pieniądze” lub „Gry za prawdziwe pieniądze”) za pomocą Urządzeń gamingowych. Do grania w Gry na wirtualne pieniądze nie jest potrzebny ani wymagany żaden zakup z wyjątkiem ewentualnych opłat za uzyskanie dostępu do Urządzeń gamingowych, pobieranych przez usługodawcę internetowego lub operatora telekomunikacyjnego. W Gry na wirtualne pieniądze można grać, nie stawiając pieniędzy. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zmodyfikowania, usunięcia i/lub dodania dowolnego Urządzenia gamingowego według uznania ze skutkiem natychmiastowym, lecz informując Użytkowników drogą mailową oraz nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za skutki takiego działania (w zakresie dozwolonym prawem).

29.3 Zasady i procedury dotyczące urządzeń gamingowych

Z urządzeń gamingowych należy korzystać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami gier zdefiniowanymi w sekcji Zasady gier oraz procedurami dotyczącymi używanych Urządzeń hazardowych, szczegółowo zdefiniowanymi w sekcji Games na stronie bwin.com, w tym z zasadami określonymi w sekcjach i na stronach Promocje, Turnieje, Zasady i instrukcje, stronie b'friends, Jak grać, Żetony na stole, Turnieje, Reguły turnieju, Etykieta pokera lub na dowolnej innej stronie, która dotyczy konkretnego zdarzenia, gry lub turnieju albo je reguluje („Zasady”).

29.4 Oszustwa

29.4.1 Zasady przeciwdziałania oszustwom

Angażujemy się w zapobieganie stosowaniu nieuczciwych praktyk przy korzystaniu z urządzeń hazardowych, w tym, między innymi, zmowy graczy, automatyczne systemu gry (boty), przerzucanie żetonów, korzystanie ze skryptów oraz inne niedozwolone zachowania, dające użytkownikom nieuczciwą przewagę (Zasady dotyczące nieuczciwej przewagi). Poczuwamy się również do obowiązku wykrywania przypadków korzystania z oprogramowania, którego celem jest umożliwienie gry na naszych Platformach przez sztuczną inteligencję, czyli, między innymi, oprogramowania do profilowania przeciwników, oszukiwania i dowolnego innego, które naszym zdaniem służy do uzyskania przez gracza nieuczciwej przewagi nad innymi graczami, którzy nie używają takich programów lub systemów („System sztucznej inteligencji”), oraz zapobiegania im. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że będziemy podejmować działania w celu wykrywania i uniemożliwiania korzystania z Systemów sztucznej inteligencji przy użyciu dowolnych metod (w tym przez odczytywanie listy programów aktualnie uruchomionych na komputerze gracza), oraz zobowiązuje się do nieużywania żadnych Systemów sztucznej inteligencji lub programów tego typu. W przypadku podejrzenia użytkownika o zachowania, wymienione w punkcie 29.4. lub o inne zachowania, uznane za nieuczciwe lub prowadzące do oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia jednostronnej decyzji o blokadzie konta oraz o zablokowaniu środków, znajdujących się na koncie. Żaden gracz nie może mieć prawa do żądania podjęcia przez nas kroków wobec użytkowników, podejrzanych o zmowę, oszustwo, korzystanie ze skryptów lub inne niedozwolone zachowania. Jeśli użytkownik zostanie oszukany przez innego użytkownika podczas korzystania z naszej infrastruktury, to zwrot środków możliwy będzie jedynie w przypadku, gdy uda nam się ustalić stronę winną i zablokować pozyskane nielegalnie środki na koncie tego użytkownika. W przypadku, gdy dojdzie do oszukania więcej, niż jednego użytkownika i uda się ustalić konto użytkownika, który dokonał oszustwa, środki z tego konta zostaną zwrócone proporcjonalnie do przegranej w wyniku oszustwa kwoty.

29.4.2 Zmowy i oszustwa

O zmowie możemy mówić, gdy przynajmniej dwóch graczy próbuje uzyskać nieuczciwą przewagę, dzieląc się ze sobą informacjami na temat kart, innych graczy, sytuacji przy stoliku itp. Każdy użytkownik, który w naszej opinii podejmuje próby zmowy lub działa w zmowie z innymi użytkownikami, może zostać na zawsze wykluczony z korzystania z naszej infrastruktury oraz oprogramowania, konto takiego użytkownika może zostać natychmiast zlikwidowane, a znajdujące się na nim środku przepadną. Jeśli podejrzewasz innego gracza o działanie w zmowie, prosimy o kontakt.

29.4.3 Automatyczne systemy gry (boty)

Wykorzystanie programów bot jest zabronione, a według naszej opinii także szkodliwe dla innych graczy. Nasze oprogramowanie może wykonywać następujące operacje w celu wykrycia zakazanych programów zautomatyzowanych i zapewnienia wszystkim użytkownikom miejsca gry wolnego od oszustw: (1) skanowanie listy aktywnych aplikacji użytkownika podczas korzystania przez niego z Usług; (2) skanowanie listy aktywnych procesów użytkownika podczas korzystania przez niego z Usług; (3) skanowanie plików Usługi i w folderach programów związanych z witryną w celu upewnienia się, że używane są wyłącznie „niehakerskie” wersje Naszego oprogramowania. Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych procesów wykryje podejrzaną aplikację lub proces, Nasze oprogramowanie może przeskanować pliki związane z podejrzaną aplikacją lub procesem i utworzyć tzw. mieszanie złożone (tzn. profil charakteryzujący pliki związane z aplikacją lub procesem) w celu porównania go z profilami znanych zakazanych programów zautomatyzowanych. Nasze oprogramowanie nie przeszukuje wyrywkowo dużych części Twojego dysku twardego, innego sprzętu ani plików i nie przesyła do Nas ani do innych firm żadnych informacji z wyjątkiem informacji niezbędnych do zidentyfikowania wyżej wspomnianych zakazanych programów zautomatyzowanych. Nasze oprogramowanie nie zmienia żadnych plików ani informacji na Twoim komputerze ani na innym sprzęcie i nie zakłóca działania żadnych Twoich aplikacji. Możesz w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Naszego oprogramowania, odinstalowując Nasz pakiet oprogramowania. Mając pełne zaufanie, że proces ten jest uzasadniony, pragniemy udostępnić bezpieczną i opierającą się na uczciwej grze platformę hazardu dla wszystkich Naszych użytkowników. Wgląd w obowiązującą u Nas politykę prywatności jest możliwy tutaj.

29.4.4 Przerzucanie żetonów

O przerzucaniu żetonów może być mowa, gdy użytkownik celowo przegrywa z innym użytkownikiem w celu przerzucenia żetonów na jego konto. Każdy użytkownik, który w naszej opinii podejmuje próby przerzucenia żetonów na konto innego użytkownika, może zostać na zawsze wykluczony z korzystania z naszej infrastruktury oraz oprogramowania, konto takiego użytkownika może zostać natychmiast zlikwidowane. eśli podejrzewasz innego gracza o przerzucanie żetonów, prosimy o kontakt.

29.5 Oprogramowanie

Użytkownik może zainstalować programy komputerowe udostępniane przez nas na Platformach używanych do udostępniania Urządzeń hazardowych („Oprogramowanie”) na dysku twardym lub innym urządzeniu pamięci masowej, korzystać z nich oraz wykonywać ich kopie zapasowe tylko na własny użytek w celu korzystania z Urządzeń hazardowych zgodnie z niniejszymi Umowami oraz pod warunkiem, że instaluje Oprogramowanie i korzysta z niego na komputerze, którego jest głównym użytkownikiem. Struktura, organizacja i kod źródłowy Oprogramowania są wartościowymi tajemnicami handlowymi Grupy, powiązanych firm i (lub) ich licencjodawców. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do Oprogramowania z wyjątkiem prawa do korzystania z niego zgodnie z niniejszymi Umowami. Jakiekolwiek modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilowanie, deasemblowanie lub podejmowanie innych prób uzyskania kodu źródłowego Oprogramowania bądź dowolnej jego części, a także tworzenie, publikowanie lub rozpowszechnianie dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania jest zakazane z wyjątkiem sytuacji bezpośrednio dozwolonych przez prawo, a Użytkownik zobowiązuje się tego nie robić. Użytkownik zobowiązuje się, że Oprogramowanie nie zostanie dostarczone, przesłane ani eksportowane do żadnego kraju ani nie będzie używane w sposób zabroniony przez jakiekolwiek obowiązujące prawa, zakazy lub przepisy.

29.6 Wspólna platforma baz danych, gier i stołów

Zastrzegamy sobie prawo (ale nie jesteśmy zobowiązani) do eksploatacji i używania wspólnej platformy lub wspólnego systemu stołu, serwera lub bazy danych („Wspólna platforma gier/stołów”), która umożliwia użytkownikom Urządzeń hazardowych granie z graczami przychodzącymi do gier, stołów i turniejów z innych witryn internetowych oraz produktów działających na tej samej Wspólnej platformie gier/stołów. W przypadku korzystania ze Wspólnej platformy gier/stołów Użytkownik zgadza się na to, że może według naszego uznania zostać zgrupowany w tych wspólnych grach/stołach oraz że w przypadku, gdy naruszy warunki jednej witryny lub produktu działającego na Wspólnej platformie gier/stołów, Firma może częściowo lub całkowicie zablokować dostęp Użytkownika do całego systemu, przez co nie będzie mógł on grać za pośrednictwem żadnej witryny lub produktu korzystających ze Wspólnej platformy gier/stołów lub na niej obecnych. Bez wpływu na ograniczenie posiadania wielu Kont w naszym systemie (zobacz sekcję 4) możemy wymagać od Użytkownika posiadania tylko jednego konta na Wspólnej platformie gier/stołów, jeśli taka jest używana.

29.7 Zasilanie kont z prawdziwymi i wirtualnymi pieniędzmi

"Wirtualne pieniądze" nie mają żadnej wartości i są przechowywane na innym koncie niż "prawdziwe pieniądze". Nie można ich przelać na konto z prawdziwymi pieniędzmi ani wymienić na żadną walutę. Nie składamy żadnych deklaracji dotyczących precyzyjnego rejestrowania liczby żetonów wirtualnych przechowywanych przez Użytkownika, a takie wirtualne pieniądze mogą zostać utracone w dowolnym momencie. Co więcej, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia maksymalnej liczby żetonów na Kontach z wirtualnymi pieniędzmi.

29.8 Rozstrzyganie sporów w trakcie gry

Użytkownik całkowicie zgadza się, aby do tasowania i rozdawania kart, a także generowania innych zdarzeń losowych wymaganych podczas korzystania z Urządzeń hazardowych, używany był generator liczb losowych („RNG”). Jeśli istnieje rozbieżność między wynikiem wyświetlanym w Oprogramowaniu (zainstalowanym i uruchamianym na komputerze użytkownika) a wynikiem na naszym serwerze, decyduje wynik wyświetlany na naszym serwerze. Ponadto Użytkownik rozumie i zgadza się, aby (bez uszczerbku dla innych praw i środków prawnych dostępnych dla Użytkownika) nasze rejestry ostatecznie decydowały o warunkach korzystania z Urządzeń hazardowych, działaniach wynikających z niego oraz jego okolicznościach.

29.9 Gra na prawdziwe pieniądze i waluta turniejowa

Jeśli Gra na prawdziwe pieniądze lub turniej są dostępne wyłącznie w walucie innej niż Waluta konta, w niektórych przypadkach Użytkownik może skorzystać z opcji wpisowego w walucie odpowiedniej dla danej gry lub turnieju. Takie wpisowe (oraz jakiekolwiek wygrane) podlega naszym Warunkom i jest dokonywane przy kursie wymiany oferowanym przez nas w danym momencie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konwertera walut i w często zadawanych pytaniach. We wszystkich pozostałych przypadkach zakłady mogą być wnoszone wyłącznie w Walucie konta.

NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE NALEŻY WYDRUKOWAĆ I ZACHOWAĆ DLA SWOICH POTRZEB. PONADTO ZALECAMY DRUKOWANIE I PRZECHOWYWANIE WSZYSTKICH POTWIERDZEŃ TRANSAKCJI I ZASAD GIER STOSOWNIE DO SWOICH DZIAŁAŃ.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym całodobowym Działem obsługi klienta.