Zarządzenie w sprawie treści innych oferentów

Bezpieczeństwo i ochrona naszych platform oraz usług dla wszystkich naszych klientów stanowi dla nas najważniejszy aspekt naszej działalności. Wytyczne odnoszące się do treści innych oferentów zestawiliśmy, aby poinformować o rozporządzeniach dotyczących wczytywania na nasze platformy treści innych oferentów (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach korzystania ze strony). Prosimy pamiętać, że zarządzenie w sprawie treści innych oferentów stanowi porozumienie między Tobą a nami i jest częścią Twojej umowy z nami. Zarządzenie w sprawie treści innych oferentów może od czasu do czasu ulegać zmianie, zatem radzimy regularne sprawdzanie tej treści.

Warunki niniejszego zarządzenia w sprawie treści innych oferentów są następujące:

1) Nie rościmy praw własności w stosunku do treści innych oferentów (zgodnie z definicją w naszych Warunkach korzystania ze strony, włącznie, ale nie z ograniczeniem do zdjęć klienta), jakie zostaną wstawione przez Ciebie na nasze platformy. Zgadzasz się na wyłączną odpowiedzialność za treści innych oferentów, jakie wnosisz podając swoją nazwę użytkownika.

2) Niniejszym udzielasz nam niewyłącznej, nieodpłatnej, obowiązującej na całym świecie, bezterminowej licencji (łącznie z prawem do wydawania sublicencji) na wykorzystywanie Twoich treści innych oferentów oraz na kopiowanie ich w ilościach uznanych przez nas za konieczne w celu umożliwienia wstawiania oraz zapisywania Twoich treści innych oferentów na naszych platformach lub w powiązaniu z dowolnymi promocjami we wszystkich aktualnie rozpowszechnionych lub w przyszłości powstałych mediach.

3) Gwarantujesz, że posiadasz pełnomocnictwo oraz upoważnienie na udzielenie określonej w punkcie 2) licencji oraz że wstawione przez Ciebie treści innych oferentów (a) nie naruszają praw do własności intelektualnej osób trzecich, innych praw własności czy też praw do publikowania lub praw do ochrony życia prywatnego; (b) nie naruszają ustaw, przepisów, rozporządzeń czy postanowień; (c) nie są oszczercze, oczerniające, nieprawowicie zagrażające lub nieprawowicie napastliwe; (d) nie są nieprzyzwoite lub pornograficzne i nie zawierają pornografii dziecięcej; (e) nie naruszają ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji lub fałszywej reklamy; (f) nie są w rodzaju zakazanej treści innych oferentów zgodnie z poniższym akapitem nr 5 oraz (g) nie zawierają wirusów, trojanów, robaków, bomb czasowych, Cancel Bots oraz rutynowych programów komputerowych, jakie mają na celu popsucie, uszkodzenie, wyłapanie w wyniku oszustwa lub nieprawowite wykorzystanie systemu, danych lub osobistych informacji.

4) Wyrażasz zgodę na zapłacenie wszelkich opłat licencyjnych, innych opłat lub ewentualnych pozostałych sum, jakie należą się osobom trzecim w wyniku wstawienia treści innych oferentów na nasze platformy.

5) Akceptujesz, że zakazana jest poniższa treść tych materiałów (bez roszczenia na kompletność informacji). Są to treści innych oferentów, które:

  1. są nieprzyzwoite, wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek albo wykorzystują, prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
  2. zawierają informacje, o których wiesz, że są fałszywe lub wprowadzają w błąd lub promują nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, oszczercze lub zniesławiające;
  3. zawierają elementy nagości, drastyczną przemoc bądź nieprzyzwoite tematy lub linki do tego rodzaju treści;
  4. pobierają osobiste informacje osób poniżej 18 roku życia;
  5. zawierają informacje, które stanowią ryzyko w kwestiach ochrony danych lub bezpieczeństwa innych osób;
  6. stanowią niedozwoloną kopię chronionego prawami autorskimi dzieła innej osoby; oraz
  7. zawierają zdjęcie lub film video innej osoby, jakie wstawiłeś bez jej zezwolenia.

Zmieniono/Zredagowano dnia 17 grudnia 2012