Prehlásenie o vylúčení zodpovednosti

Upozorňujeme, že v súlade s licenčnými podmienkami Komisie pre hazardné hry v Spojenom kráľovstve sme povinní informovať hráčov, používajúcich naše zariadenia v Anglicku, Škótsku, Walese alebo Severnom Írsku (“zákazníci Spojeného kráľovstva”) o stupni ochrany ich peňažných prostriedkov. Peňažné prostriedky zákazníkov sú uložené na bankových účtoch, oddelených od iných bankových účtov spoločnosti. V prípade insolventnosti však budú súčasťou obchodného majetku. Toto spĺňa všetky podmienky Komisie pre hazardné hry ohľadne oddelenia zákazníckych prostriedkov na úrovni: stredné oddelenie. Kliknite sem a získajte viac informácií: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Upozorňujeme Vás, že zákazníci Spojeného kráľovstva budú musieť potvrdiť prijatie tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti; zákazníkom zo Spojeného kráľovstva nebude povolené použiť vložené peňažné prostriedky na hazardné hry až do potvrdenia prijatia nasledujúco: (i) keď u nás zákazník zo Spojeného kráľovstva doteraz ešte neuskutočnil žiadnu peňažnú platbu, pri prvej príležitosti, kedy takýto zákazník zo Spojeného kráľovstva u nás uskutočňuje peňažnú platbu; (ii) keď zákazník zo Spojeného kráľovstva u nás už platbu uskutočnil, tak pri každej nasledujúcej príležitosti, kedy u nás tento zákazník zo Spojeného kráľovstva uskutoční peňažnú platbu; a (iii) pri každé ďalšej príležitosti, kedy u nás zákazník zo Spojeného kráľovstva uskutoční platbu po prvý raz po zmene nášho prehlásenia o vylúčení zodpovednosti.

Ani ElectraWorks Ltd (“Prevádzkovateľ”), či už ktorákoľvek ďalšia širšia súčasť GVC Holdings plc (“skupina”) nemá žiadne nesplnené záruky vychádzajúce z jednotlivých gamblingových transakcií alebo akýchkoľvek iných finančných záväzkov. Toto sa týka aj miest, kde prevádzkovateľ a iné spoločnosti skupiny uskutočňujú operácie v rámci rôznych licencovaných a regulovaných krajín.

Kontrola skupiny

Manažment skupiny sa minimálne zaväzuje uskutočňovať mesačný prehľad prevádzky skupiny a jej rôznych divízií naprieč trhmi, kde operuje a alokuje zdroje tým prevádzkam, ktoré ich potrebujú. Novým prevádzkam je na začiatok poskytovaný značný kapitál a tieto sú pri svojom rozbehu monitorované prísne. Prípadné obavy z likvidity budú okamžite prednesené manažmentu.

Skupina vždy garantuje, že jej hotovosť a ekvivalenty hotovosti vždy presahujú prostriedky zákazníkov skupiny. K 30. júnu 2018 mala skupina stav hotovostných prostriedkov vo výške 444,6 miliónov £ a nevybrané kreditné prostriedky vo výške 495,0 miliónov £.
Prostriedky zákazníkov naprieč skupinu boli v rovnakom dátume vo výške 213,4 miliónov £.
Prevádzkovateľ je hlavným pokladníkom spoločnosti, disponujúc prostriedkami zákazníkov Spojeného kráľovstva a prebytočnou hotovosťou skupiny. Prevádzkovateľ investuje svoju nadbytočnú hotovosť do vysoko kvalitných peňažných prostriedkov na trhu a krátkodobo viazaných bankových vkladov u vedúcich európskych bánk.

Kontrola prevádzkovateľa

Zostatky zákazníckov v Spojenom kráľovstve u prevádzkovateľa boli približne 10 miliónov £. Na splnenie požiadavok LCCP, prostriedky v tejto sume budú uložené na určený bankový účet. Voľná hotovosť (rozdiel medzi stavmi hotovostných prostriedkov a prostriedkami zákazníkov) poskytne prvotné financovanie prevádzky, aj keď trh v Spojenom kráľovstve (ako bolo uvedené vo finančných prognózach) má byť pozitívny ohľadne čistých ziskov a cash flow vychádzajúc z existujúcej hráčskej základne.
Prevádzkovateľ, ako širšia súčasť skupiny, prevádzkuje pod prísne alokovanou a aplikovanou úrovňou finančnej a manažérskej kontroly. Niekoľko príkladov zaužívanej finančnej kontroly v rámci prevádzky zahŕňa:
• Dozornú radu prevádzkovateľa ako aj špeciálny tím manažérov, ktorý pravidelne zaisťuje a preveruje uskutočňovanie rozhodnutí a pravidelných finančných kontrol.
• Rozsah, v rámci ktorého môžu jednotliví zamestnanci povoliť spoločnosti akékoľvek výdavky, je jasne určený v dokumente o delegovaní právomoci. Tento dokument berie do úvahy operácie spoločnosti a definuje kroky na úrovniach, akými sú (napríklad) situácie, keď pracovník zákazníckeho servisu môže udeliť bonusy v rámci úrovne výdavkov, pre ktoré je potrebný súhlas vyššieho manažmentu.
• Väčšina výdavkov prebieha cez objednávkové procesy dodávania a nákupov, ktoré vznikajú pred podaním objednávky na produkty alebo služby a sledujú priebeh výdavkov naprieč prevádzkou. Toto je plne integrované v účtovníctve spoločnosti.
• Naprieč spoločnosťou sú aplikované rôzne pravidlá, týkajúce sa manažmentu prostriedkov a daní tak, aby bola zabezpečené kontrola všetkých jej aktív.
• Skupina disponuje robustným oddelením pre interný audit, ktoré je podriadené výboru spoločnosti pre audit a riziko. K jeho úlohám sa radí dohľad nad finančnou a operačnou kontrolou v rámci spoločnosti.

“Prostriedky zákazníkov Spojeného kráľovstva” predstavujú nahromadenú hodnotu prostriedkov ako kredit zákazníkov Spojeného kráľovstva a prevádzkovateľa, vrátane a bez obmedzenia na zákazníkmi zo Spojeného kráľovstva vložených prostriedkov na účasť alebo zaplatenie účastníckych poplatkov pri budúcich hazardných hrách, výhrach alebo cenách, uložených zákazníkmi zo Spojeného kráľovstva u prevádzkovateľa za účelom poskytnutia podielov alebo ktoré musia byť zákazníkom zo Spojeného kráľovstva ešte zaúčtované, ako aj už aktuálne, ale ešte nevyplatené prémie alebo bonusy. Peňažné prostriedky zákazníkov sú uložené na bankových účtoch, oddelených od iných obchodných bankových účtov a chránené na zvláštnom zverenskom zákazníckom účte. Toto zodpovedá kritériám Komisie pre hazardné hry pre oddelenie finančných prostriedkov zákazníka na úrovni: “Stredná ochrana”, čo znamená, že existujú opatrenia na zabezpečenie navrátenia peňazí zákazníkom v prípade insolventnosti spoločnosti.

“Prostriedky zákazníkov skupiny” predstavujú nahromadenú hodnotu prostriedkov ako kredit všetkých zákazníkov skupiny.