Všeobecné poznámky

(posledná aktualizácia: 05.10.2017)

A Všeobecné poznámky

A1 Základné pravidlá

A1.1 Strany:

Každá stávka je uzatváraná medzi dvomi stranami - jednou zo strán je spoločnosť a druhou stranou je zákazník (ďalej len “užívateľ”).

A1.2 Kto nesmie podávať stávky:

Nie sú dovolené stávky na objednávku a od bookmakerov, rovnako ako ani stávky od stávkových agentov. Nie sú dovolené stávky na udalosti, ktorých je stávkujúci účastníkom (za "účastníka" sú v tomto zmysle považovaní predovšetkým súťažiaci športovci, atléti, vlastníci, tréneri alebo funkcionári zúčastnených klubov) alebo stávky, ktoré sú podávané na objednávku alebo v poverení akýchkoľvek zúčastnených osôb. Ďalej nie sú povolené stávky na ligu, pohár alebo na iné podujatia, ktorých sa príslušný klub/organizácia zúčastňuje a ktoré podajú účastníci alebo nimi poverené osoby. V prípade porušenia týchto pravidiel si spoločnosť vyhradzuje právo odmietnuť výplatu všetkých výhier, ako aj už vložených vkladov a rovnako akékoľvek stávky zrušiť. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za zistenie, či užívateľ patrí do jednej z uvedených skupín. To znamená, že spoločnosť je oprávnená prijať tieto opatrenia kedykoľvek po tom, ako sa ukáže, že užívateľ je členom jednej z uvedených skupín.

A1.3 Neznámy výsledok:

Stávkujúci vyhlasuje, že pri podávaní stávky nepozná výsledok príslušnej udalosti.

A1.4 Nejednoznačné stávky:

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť celú alebo časť akejkoľvek stávky a vyhlásiť nejednoznačné stávky za neplatné.

A1.5 Ručenie/Spracovanie údajov

Spoločnosť nepreberá žiadne ručenie za chyby na vstupe, prenose a/alebo vyhodnotení. Spoločnosť si predovšetkým vyhradzuje aj dodatočnú opravu zjavných chýb, obzvlášť pri zadávaní stávkových kurzov a/alebo pri vyhodnotení výsledkov stávok (napr. zámena kurzov alebo podujatí, mužstiev, atď.) alebo označení daných stávok za neplatné.

Spoločnosť ďalej nepreberá žiadne ručenie za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií od informačných služieb, ako napríklad oznamovanie výsledkov e-mailom a SMS ako aj iných obsahov. Takisto sú údaje v livescore, štatistikách a údaje o medzistavoch v stávkach live poskytované bez záruky.

Spoločnosť si okrem toho vyhradzuje právo aj na dodatočné stornovanie stávok, pokiaľ bola stávka užívateľom vyhratá na základe technickej chyby a spoločnosť preukáže chybu/chyby pomocou technických záznamov. Dôkazné bremeno pre preukázanie technickej chyby znáša spoločnosť. Hráčovi sa vklad do stávky/hry prevedie späť na jeho hráčske konto. Spoločnosť si vyhradzuje právo na prenos ručenia na užívateľov, ktorí pri vykonávaní platieb alebo ich obdržaní vedome využili technické alebo administratívne chyby vo svoj prospech, za všetky z toho vzniknuté škody spôsobené spoločnosti.

Ako vklad platí výlučne suma, potvrdená a zaznamenaná spoločnosťou.

A1.6 Zákaz organizovaného podávanie stávok:

Zákazníci musia zaregistrovať svoje stávkové žiadosti ako jednotlivci. Opakované žiadosti, obsahujúce rovnaké výbery od tých istých alebo rôznych klientov, môžu byť následne považované za neplatné. Dokonca aj po tom, ako je už známy oficiálny výsledok príslušných stávok. Stávky môžu byť tiež považované za neplatné aj vtedy, keď je spoločnosť toho názoru, že klienti konajú v tajnej dohode alebo ako združenie alebo príslušné stávky boli podané jedným alebo viacerými zákazníkmi v krátkom časovom období.

A1.7 Stávkový podvod alebo manipulácia hier

V prípade, že spoločnosť predpokladá akýkoľvek spôsob manipulácie podujatí, má právo podľa vlastného uváženia:

1. stiahnuť ponuku akéhokoľvek podujatia alebo sérií podujatí na ktoromkoľvek zo svojich trhov; a

2. spomaliť a/alebo odoprieť platbu z ktoréhokoľvek podujatia alebo sérií podujatí na ktoromkoľvek zo svojich trhov až do potvrdenia bezúhonnosti príslušnou športovou federáciou.

Ďalej v prípade potvrdenia manipulácie aktívneho podujatia v rámci podujatia alebo sérií podujatí zo strany príslušných športových riadiacich orgánov, má spoločnosť právo podľa vlastného uváženia stiahnuť akékoľvek stávky podané osobou identifikovanou ako osoba, ktorá by mala mať zákulisné stávkové informácie, prípadne informácie od inej osoby, ktorá by mohla mať na základe podozrenia spoločnosti spojitosť s takouto osobou alebo akýmkoľvek iným spôsobom byť v s takouto osobou v kontakte.

V prípade podozrenia zo stávkového podvodu alebo manipulácie hier, je spoločnosť oprávnená poskytnúť uložené údaje (vrátane informácií o stávkach, súvisiacich s podozením) športovým sväzom, úradom alebo tretím osobám, ktoré boli objasnením týchto podozrení poverené.

A1.8 Vek a právna spôsobilosť:

Podaním stávky alebo účasťou na hre užívateľ vyhlasuje, že dosiahol minimálny vek, požadovaný pre účasť v danej hre podľa legislatívy príslušného štátu a je právne spôsobilý.

A2 Stávky

A2.1 Limity vkladov

Každý užívateľ si určuje svoje vklady sám, s výnimkou obmedzenia limitmi výhier (pozri “A.4.3” a “A.4.4”), v súlade s výpočtom výhier a možných limitov vkladov.

A2.2 Poplatok z výhier pre pokrytie dane zo športových stávok u zákazníkov v Nemecku

Nemecký zákonodarca zaviedol od 01.07.2012 zdaňovanie stávkových vkladov pri športových stávkach. Táto daň je podľa § 17 zákona o vkladoch v dostihových stávkach a lotériách vo výške 5% z vkladu. Na tejto dani sa podieľajú užívatelia s vyhratými stávkami vo forme daňového príspevku, ktorý bude odpočítaný z ich výhry. Tento príspevok je vo výške 5 % z brutto výhry (vklad násobený kurzom). Po odpočítaní daňového príspevku z brutto výhry sa získa príslušná suma netto výhry na výplatu. Tento príspevok je vyberaný od užívateľov, ktorí pri uzatvorení stávkovej zmluvy majú svoj trvalý alebo obvyklý pobyt v Spolkovej republike Nemecko. Toto neplatí, keď sa užívateľ pri uzatvorení stávkovej zmluvy zdržiava mimo Spolkovej republiky Nemecko. Spoločnosť je oprávnená pri určení daňovej povinnosti určiť skutočné miesto pobytu užívateľa pri podaní stávky geolokalizáciou a uložiť ho za účelmi výpočtu daní, v prípade dodatočnej previerky finančnými úradmi a pri vzniku zákonnej povinnosti vydať tento údaj.

A2.3 Zostatok na konte

Podmienkou pre účinné podanie stávky je, že pred ukončením prijímania stávok - na základe odstavca 2.4, uveného nižšie - musí byť na konte dostatočný zostatok na krytie vkladu pri zohľadnení možnej dane podľa odstavca A2.2.

A2.4 Plné krytie

Ak zostatok na konte neposkytuje plné krytie a rozdiel nie je včas poukázaný, ponuky na podanie stávok budú spoločnosťou akceptované len v poradí, v akom sú prijímané, až kým nebude stávkové konto pre každú jednotlivú stávku úplne kryté.

A2.5 Čiastočné krytie

Ak je vklad na stávku krytý zostatkom na konte len čiastočne, stávka sa považuje za podanú s vkladom, zodpovedajúcim zostávajúcemu zostatku na konte.

A3 Podanie stávky

A3.1 Potvrdenie:

Stávka je prijatá, keď ju spoločnosť potvrdila. Stávka je potvrdená, keď sa zobrazí na konte užívateľa pod “Moje stávky”. Sporadicky môže dôjsť k oneskoreniu. V prípade sporu ohľadne času podania stávky bude platiť čas, keď bola stávka zaregistrovaná spoločnosťou. Ak zákazník z akéhokoľvek dôvodu nedostane potvrdzujúcu správu, bude stávka aj tak potvrdená, ak sa zobrazí na zákazníkovom konte pod “Moje stávky”. Vo všetkých prípadoch spoločnosť predpokladá, že zákazník pri podávaní stávky akceptoval “Podmienky” spoločnosti.

A3.2 Nie platné / Neplatné stávky:

Ak je stávka vyhlásená za “nie platnú” alebo “neplatnú” (napr. zrušenie stávkovej udalosti), táto stávka bude vyhodnotená ako “výherná” s kurzom 1.00. Pre individuálne (jednotlivé) stávky to znamená, že užívateľ dostane späť čiastku rovnajúcu sa jeho vkladu. Pri kombinovanej stávke to znamená, že celkový kurz bude upravený primerane a kombinovaná stávka môže byť aj tak výherná, ak všetky ostatné stávky ktoré obsahuje, sú tiež výherné.

A3.3 Oneskorené podanie stávky:

Ak je stávka - z akýchkoľvek dôvodov - podaná po začiatku stávkovej udalosti, stávka nie je platná (toto nezahŕňa stávky live). Stávka bude vyhodnotená ako “výherná” s použitím kurzu 1.00. Pri “Stávkach live”, sú stávky, ktoré spoločnosť obdrží po tom, ako bol určený výsledok príslušnej stávky, nie platné a budú vyhodnotené ako “výherné” s použitím kurzu 1.00.

A3.4 Konečný termín:

Konečný termín pre podávanie stávok určí v každom prípade spoločnosť.

A3.5 Odmietnutie prijatia:

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť príjem akejkoľvek stávky bez uvedenia dôvodu.

A3.6 Prijaté stávky:

Stávky podané a prijaté včas - okrem prípadov uvedených v týchto Podmienkach - sa nedajú odvolať ani zmeniť. Je preto výlučne zodpovednosťou užívateľa zabezpečiť, aby boli všetky údaje jeho stávky správne.

A3.7 Predčasné informácie o výsledku:

Ak sa počas doby prijímania stávok objavia informácie, vďaka ktorým by sa dal určiť výsledok stávky, spoločnosť nanovo určí konečný termín pre prijatie stávok alebo stávka bude zrušená. Zrušené stávky sú vyhodnotené ako “výherné” s kurzom 1.00.

A3.8 Chyby:

Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za preklepy, chyby prenosu a/alebo vyhodnotenia. Spoločnosť si predovšetkým vyhradzuje právo opravovať zjavné chyby - dokonca aj po udalosti - pri zadaní stávkových kurzov a/alebo vyhodnotení stávkových výsledkov (napr. chyby týkajúce sa kurzov, tímov, udalostí) alebo prehlásiť stávky, ktorých sa to týka, za neplatné. Spoločnosť tiež nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť poskytnutých informačných služieb, napríklad skóre a správ o výsledkoch, posielaných prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Vkladom je výlučne čiastka potvrdená a zaznamenaná spoločnosťou. V prípade, že je chybná udalosť/trh zrušený, všetky stávky sú neplatné a budú vyhodnotené ako “výherné” s kurzom 1,00 až na výnimku pri podaní stávky prostredníctvom FreeBet. Ďalšie informácie o stávkach FeeBet môžete nájsť tu.

A4 Výpočet výhier

A4.1 Výpočet:

Pri stávkach s pevným kurzom bude výhra vypočítaná ako násobok stávkového vkladu a pevného kurzu.
Od užívateľov, ktorí pri uzatvorení stávkovej zmluvy majú svoj obvyklý alebo trvalý pobyt na území Spolkovej republiky Nemecko a v čase jej uzatvorenia sa tiež zdržujú na jej území, bude podľa bodu A 2.2. uskutočnený odpočet z výhry na pokrytie dane zo športových stávok.
V prípade stávok live môže zákazník akceptovať akékoľvek zmeny kurzov, ktoré nastanú v priebehu procesu podávania stávky. Pod zmenou kurzu rozumieme úpravy, ktoré sa uskutočnia medzi pridaním stávky na stávkový tiket a akceptovaním stávky zo strany bwin. Aktuálny kurz bude potom zobrazený v oznámení o potvrdení stávky. V prípade, že užívateľ nedostane oznámenie o potvrdení stávky, je stávka platná len vtedy, keď je zobrazená v stávkovom konte pod položkou „Moje stávky“.

Všetky ďalšie informácie nájdete vo svojom stávkovom tikete v sekcii stávok live.

A4.2 Odmena:

Výhry sa vyplácajú len do maximálnej výšky limitov výhier (pozri “A.4.3” a “A.4.4”). Ak hráč podá stávku, ktorej výplata presahuje limit výhry, spoločnosť nezodpovedá za presahujúcu čiastku. V tomto prípade budú výplaty výhier znížené zodpovedajúcim spôsobom. Toto platí aj vtedy, keď spoločnosť neupozornila stávkujúceho na možné prekročenie limitov výhier v čase podávania stávok.

A4.3 Limity výhier:

Limity výhier pre stávky s reálnymi peniazmi sú nasledovné:

A4.3.1 Na hráča a týždeň:

Limity výhier pre každého hráča a týždeň (pondelok 0:00 až nedeľa 23:59 CET) sú nasledovné: 300 000 CHF, 310 000 $, 250 000 EUR, 200 000 £, 1 800 000 DKK, 2 100 000 SEK, 1 800 000 NOK, 950 000 PLN, 6 000 000 CZK, 72 000 000 HUF, 500 000 YTL, 1 800 000 HRK, 1 000 000 RON, 9 000 000 RUB, 175 000 LVL, 860 000 LTL, 490 000 BGN, 1 700 000 ARS, 4 000 000 MXN.

Tieto limity sú len približné hodnoty, keďže podliehajú kolísaniu výmenného kurzu.

A4.3.2 Na hráča a stávku:

Limity výhier pre každého hráča a ponúkanú stávku sú nasledovné: CHF 15,500, USD 12,000, EUR 10,000, £7,000, DKK 75,000, SEK 92,000, NOK 82,500, PLN 44,500, CZK 300,000, HUF 2,500,000, YTL 17,000, HRK 70,000, RON 30,000, RUB 300,000, LVL 7,000, LTL 35,000, BGN 20,000, ARS 70,000, MXN 170,000.

Tieto limity sú len približné hodnoty, keďže podliehajú kolísaniu výmenného kurzu. Ak sa ukáže, že hráč si otvoril niekoľko kont a podával na nich stávky napriek Všeobecným podmienkam, a ak sa spoločnosť rozhodne nezrušiť všetky súvisiace stávky, limit výhry sa vzťahuje na celkovú sumu výhier, získaných z týchto stávok.

A4.4 Rôzne limity výhier:

Spoločnosť si vyhradzuje právo určiť limity výhier, odlišné od limitov špecifikovaných v “A4.3.1” a “A4.3.2” a/alebo určiť osobitné limity výhier pre jednotlivých hráčov.

A4.5 Zvláštne limity výhier:

Zvláštne limity výhier platia pre stávky, uzavreté pred začiatkom zápasu na špecifické športy, podujatia a druhy stávok a určené sú nasledovne:

Šport

Liga/Súťaž (LEN PRED ZÁPASOM - VŠETKY STÁVKY LIVE 10 000 EUR)

Druh stávky (všetky druhy stávok na jednotlivé zápasy sa týkajú len výsledkov počas regulárneho hracieho času, nie výsledkov špecifických častí zápasov)

Limit
Futbal
 • Premier League (ENG)
 • Primera Division (ESP)
 • Bundesliga (GER)
 • Serie A (ITA)
 • Ligue 1 (FRA)
 • Liga majstrov (skupinová fáza a nasledujúce fázy)
 • majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy (záverečné turnaje)
 • 1X2
 • víťaz ligy alebo turnaja (LEN uvedené ligy/turnaje)
250 000 EUR
 • hendikep
 • celkové skóre (LEN uvedené ligy/turnaje)
100 000 EUR
Tenis
 • Grand Slam Events (Australian, French a US Open, Wimbledon)
 • 1 2
 • víťaz turnaja (LEN grandslamové turnaje)
100 000 EUR
Basketbal
 • NBA
 • 1 2
 • hendikep
 • víťaz ligy
250 000EUR
 • celkové skóre
100 000 EUR
 • Euroliga
 • 1 2
 • hendikep
 • víťaz turnaja
100 000 EUR
Ľadový hokej
 • NHL
 • 1 2
 • 1 X 2
 • víťaz Stanley Cupu
250 000 EUR
 • celkové skóre
100 000EUR
Baseball
 • MLB
 • 1 2
 • víťaz World Series
250 000 EUR
 • celkový počet runov
100 000 EUR
Americký futbal
 • NFL
 • 1 2
 • hendikep
 • víťaz Superbowlu
250 000 EUR
 • celkové skóre
100 000 EUR

Kombinované stávky: V prípade rozličných výherných limitov pri jednotlivých tipoch, tvoriacich kombinovanú stávku, platí najnižší výherný limit pre celkovú výhru kombinovanej stávky.

V prípade, že na konto užívateľa budú pripísané výhry, prekračujúce limity, stanovené v tomto odseku, vyhradzuje si spoločnosť právo vymáhať späť sumu, ktorá stanovené limity prekračuje.

A4.6 Znížený vklad:

Ak užívateľ podá niekoľko rovnakých stávok (tiež kombináciu jednotlivých a viacnásobných stávok), ktorých celková suma výhry presahuje limit výhry podľa “A4.3” alebo “A4.4”, spoločnosť je oprávnená znížiť vklad v potrebnej miere, aby bol v súlade s limitmi výhier.

A4.7 Ochrana hráčov proti prehre:

Ak hráč prehrá EUR 5000 EUR alebo viac v období štyroch týždňov, spoločnosť si vyhradzuje právo prijať vhodné opatrenia na ochranu hráča proti ďalším prehrám.

A5 Live video

V sekcii stávok live pravidelne ponúkame videostreamy s prenosmi live zo športových podujatí. Tu nájdete Užívateľské podmienky.

B Výsledok stávky

B1 Všeobecné pravidlá podávania stávok

B1.1 Konkrétne pravidlá športov (B2):

Pri určitých športoch a stávkach existujú výnimky alebo obmeny týchto pravidiel. Stávkujúci by si preto mal vždy pozrieť zvláštne pravidlá pre každý šport - nachádzajúce sa pod „Zvláštne pravidlá ” - zvláštne pravidlá daného športu budú mať prednosť pred všeobecnými stávkovými pravidlami.

B1.2 Všetky stávky platia („All bets stand“):

Ak nie je stanovené inak – v nižšie uvedených výnimkách, v stávkovej ponuke alebo v zvláštnych pravidlách každého športu – princíp “všetky stávky platia” („All bets stand“) sa vzťahuje na všetky stávky. Znamená to, že ak sa pretekár (alebo tím, kôň atď.), na ktorého bola podaná stávka, nezúčastní – z akýchkoľvek dôvodov - stávka je prehratá aj vtedy, ak sa stávková udalosť uskutoční. Za neplatné budú stávky vyhlásené len výnimočne. Toto sa vzťahuje najmä na nasledujúce prípady:

 • Udalosť/turnaj je zrušený.
 • Udalosť/turnaj je vyhlásený za neplatný.
 • Zmenilo sa miesto konania.
 • Udalosť/turnaj je prerušený alebo odložený a nezačne nie neskôr ako 72 hodín od pôvodného dátumu zahájenia.
 • Stávky live : Pri stávkach (pozri tiež pravidlo B1.8), ak je tam “neúčastník”, všetky stávky na tento výber sú neplatné.
 • Stávky Head to Head (H2H): Ak jeden alebo viac účastníkov odstúpi pred začiatkom udalosti/turnaja.

B1.3 Poradie tímov v rozpisoch:

Vo všeobecnosti sa poradie tímov zakladá na oficiálnom rozpise príslušnej súťaže. Napriek tomu môže byť vo výnimočných prípadoch oficiálny tím hostí uvedený ako domáci tím. Stále platí zásada 'Všetky stávky platia' ("All bets stand").

B1.4 Rozhodnuté stávky:

Všetky stávky, ktoré sú rozhodnuté (t.j. o výsledku je už rozhodnuté) sú platné a budú podľa toho vyplácané. Bez ohľadu na to, či bude udalosť/turnaj kedykoľvek predčasne ukončený.

B1.5 Zmena (Pravidlo 24 hodín):

Spoločnosť uznáva len tie výsledky, ktoré boli dosiahnuté na hracom poli alebo platforme. Výsledky vyplývajúce z disciplinárnych opatrení športového alebo iného súdu sa neberú do úvahy. V prípade porušenia športových zákonov si spoločnosť vyhradzuje právo zmraziť výhry a zadržať výplatu.

Výnimka: Všetky stávky, ktoré sa týkajú konečného výsledku udalosti/turnaja budú vyplácané po zverejnení oficiálneho výsledku správnym orgánom príslušného športu/ligy/udalosti - zvyčajne hneď po ukončení udalosti. Ak sa oficiálny výsledok zmení do 24 hodín od ukončenia udalosti príslušným správnym orgánom, spoločnosť si vyhradzuje právo opraviť podľa toho vyplácanie (t.j. už vyplatené výhry sa vrátia späť, stávky budú nasledovne vyplácané podľa zmeneného výsledku). Ak sa udalosť/turnaj z akýchkoľvek dôvodov nedokončí (napr. zlé počasie, problémy s davovou tlačenicou atď.), ale správny orgán vyhlási oficiálny výsledok do 24 hodín, budú stávky na víťaza udalosti/turnaja vyplácané podľa neho. Ak správny orgán športu/ligy/udalosti nevyhlási žiaden výsledok do 24 hodín od skončenia udalosti, všetky stávky, ktoré neboli dokončené v čase predčasného ukončenia, budú považované za neplatné. Toto sa vzťahuje aj na dlhodobé stávky. Žiadne zmeny umiestnenia, uskutočnené po 24 hodinách od skončenia udalosti z akýchkoľvek dôvodov, nebudú pri rozhodovaní o výsledku stávky brané do úvahy.

B1.6 Pravidlo odloženia:

Pri zrušených alebo odložených stávkových udalostiach sú stávky, uzavreté pred plánovaným začiatkom podujatia, neplatné. Stávky, na zápasy, ktorých začiatok sa oneskorí pred plánovaným zahájením, avšak ktoré sa uskutočnia v rovnaký deň (miestneho času), zostávajú platné. Jedinou výnimkou sú zápasy, ktoré sa konajú v rámci pevne stanoveného časového rozvrhu istého turnaja(napr. olympijské hry, finále majstrovstiev Európy, finále majstrovstiev sveta, French Open, Wimbledon a pod.); v týchto prípadoch zostávajú stávky v platnosti (neplatí pre stávky, ktoré nie sú kvalifikačnými tenisovými zápasmi a konajú sa mimo rámec pevne stanoveného časového rozvrhu istého turnaja). Nadradené pravidlá si môžete prečítať v pravidlách jednotlivých športov. Pokiaľ v čase ponúknutia stávky nie je známy začiatok podujatia, bude takéto podujatie označené poznámkou „dátum bude potvrdený“. Vo chvíli, keď bude termín začiatku podujatia a stávok známy, bude zadaný aj správny termín. Stávky na takéto podujatia sú platné aj keď sa predpokladaný začiatok nebude zhodovať s so skutočným začiatkom. 

B1.7 Kombinované stávky:

B1.7.1 Nie všetci pretekári na štarte:

Ak sa pri kombinovanej stávke pretekár, na ktorého bola podaná stávka, nezúčastní udalosti (okrem princípu “Všetky stávky platia” (B1.2)), ak je jedna z vybratých udalostí odvolaná, predčasne ukončená alebo zrušená alebo sa nekoná z iných dôvodov, a príslušné stávkové udalosti sa neuskutočnia do 72 hodín, tieto stávky sú vyhodnotené ako “vyhrané” s kurzom 1.00. To znamená, že kombinovaná stávka môže byť aj tak vyhratá, v závislosti od ďalších výsledkov, ktoré sú jej časťou.

B1.7.2 Súvisiace stávky:

Zákazník nesmie kombinovať súvisiace stávky na tú istú udalosť (staviť výhru z jednej stávky na druhú stávku). Súvisiace stávky sú dve alebo viac rôznych stávok, ktoré majú súvisiacu náhodnosť.

Príklad:

 • Stávka 1:“Ktorý tím dá nasledujúci gól?” zahŕňa nasledujúce výsledky, na ktoré sa dá staviť:
  • “Tím A”
  • “Tím B”
  • “Žiaden gól”
 • Stávka 2:“Kedy bude skórovaný nasledujúci gól?” zahŕňa nasledujúce výsledky, na ktoré sa dá staviť:
  • “Čas X”
  • “Čas Y”
  • “Žiaden gól”
 • Keďže možnosť “Žiaden gól” má vplyv na obe stávky, tieto sa považujú za vzájomne “súvisiace”.

Súvisiace stávky nemusia nutne zahŕňať rovnaký výsledok alebo sa týkať tej istej udalosti. Keďže vzťah stávok nie je vždy tak zrejmý ako v predchádzajúcom príklade, spoločnosť si vyhradzuje právo určiť, ktoré stávky navzájom súvisia. Ak bola viacnásobná stávka, obsahujúca dva alebo viac súvisiacich výberov prijatá omylom, spoločnosť si vyhradzuje právo vyhlásiť túto stávku za nie platnú (pozri pravidlo A3.2 Nie platné / Neplatné stávky).

B1.8 Umiestnenia ex aequo a remíza (dead heat):

Umiestnenia ex aequo nastanú v tom prípade, keď viacero športovcov alebo tímov obsadí rovnaké miesta. Ak nie je inak uvedené, nastane v prípade umiestnení ex aequo alebo remízy (dead heat), pokiaľ nebol ponúknutý príslušný tip, uplatňuje sa nasledujúci predpis, podľa ktorého sa určujú sumy výhier: Celkové kurzy na výherné tipy (ktoré sú založené na európskej desiatkovej sústave) budú delené počtom výherných výsledkov a potom násobené príslušným počiatočným vkladom. Na konto sú takéto prípady zobrazené pod “Moje stávky” s dodatkom “d/h” (dead heat).
Ak nie je určené inak, toto pravidlo platí pre všetky prípady, kde boli dva alebo viac príslušných tipov vyhodnotené ako výherné.

Príklad: lyžiarske preteky skončia remízou medzi lyžiarom A (kurz 4.60) a lyžiarom B (kurz 9.00). Užívatelia, ktorí stavia 10 EUR na lyžiara A vyhrávajú 23 EUR (kurz x vklad/počet tipov, ktoré sú považovné za správne = 4.60 x 10 / 2). Užívetalia, ktorí stavia 10 EUR na lyžiara B, vyhrávajú 45 EUR (9.00 x 10 / 2).

B1.9 Stávky live :

B1.9.1 Vysvetlenie:

Stávky live sú ponúkané výlučne pred a počas určitého podujatia v rámci zvláštnej platformy „Stávky live“. Kurzy sú priebežne upravované tak, že odzrkadľujú aktuálny priebeh podujatia. Aby nenastala situácia, kedy určitá stávka nebude akceptovaná kvôli zmene kurzu, môže zákazník zmeny akceptovať tak, že využije možnosť „Akceptovať všetky zmeny kurzov“ alebo „Akceptovať vyššie kurzy“.

Všetky ďalšie informácie nájdete vo svojom stávkovom tikete v sekcii stávok live.

B1.9.2 Výsledky:

Pri stávkach sa výsledky, ktoré sú známe okamžite po uzavretí stávkového trhu, použijú na vyhodnotenie výherného výsledku/výsledkov. Následné modifikácie (napr. výsledky, o ktorých rozhodne rozhodca/porota po hre) neovplyvnia vyplácanie ponúkaných stávok. Stávky sú vyplácané podľa vlastných štatistík spoločnosti, založených na skutočnom vývine hry. Ak nie je stanovené inak, pri stávkach live budú všetky stávky na “Ne-účastníkov” neplatné.

B1.9.3 Všeobecné pravidlá:

Vyhodnotenie hry, ako je uvedené vo “Všeobecných pravidlách podávania stávok” (B1), sa týka aj stávok live. Výnimkou sú špeciálne stávky, ktoré sú rozhodnuté pred skutočným prerušením. Tieto sú vyhlásené za platné.

B1.10 Hracie časy:

Vo všetkých športoch, na ktoré sa vzťahuje určitá hracia doba, je rozhodujúci výsledok po normálnej hracej dobe (vrátane času na ošetrenie po zranení resp. pridaného času). Žiadne predĺženie, ani penaltový rozstrel atď., nebude mať vplyv na vyplácanie ktorýchkoľvek stávok. Akékoľvek výnimky budú buď oznámené keď nastanú alebo sú súčasťou zvláštnych pravidiel konkrétneho športu.

bwin negarantuje, že regulárne hracie časy podujatia spĺňajú kritériá ‘normálneho’ hracieho času v príslušných športoch (napr. priateľské futbalové zápasy). Odchyľujúci sa hrací čas bude zverejnený, v prípade, že budú údaje k dispozícii. V každom prípade zostávajú všetky stávky v platnosti.

B1.11 Diskvalifikácie:

Pri všetkých stávkach, týkajúcich sa konečného výsledku udalosti/turnaja, akýkoľvek hráč/pretekár/tím, ktorý bude z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný v priebehu 24 hodín od ukončenia udalosti/turnaja, bude považovaný za porazeného.

B1.12 Druhy stávok

B1.12.1 Stávky na nepárne alebo párne:

Ak je výsledok "0", tak stávky budú považované za "Párne".

B1.12.2 Hendikep/Spread:

Udalosť musí byť skončená, aby stávky platili.

B1.12.3 Stávky Total (všetky stávky zahŕňajú stávkové možnosti “Nad” a “Pod”):

Ak je udalosť predčasne ukončená pred jej skončením, všetky stávky budú neplatné, až na prípad, keď najvyšší možný celkový počet, na ktorý sa dalo staviť, bol už dosiahnutý. V takomto prípade všetky stávky platia.

B1.12.4 Stávky Head to Head (H2H):

 • Samostatná udalosť: Ak jeden alebo viac účastníkov odstúpi pred štartom podujatia, všetky stávky budú neplatné. Ak je účastník diskvalifikovaný alebo z akýchkoľvek dôvodov udalosť nedokončí, tento účastník bude považovaný za “porazeného”. Ak sú všetci účastníci stávky diskvalifikovaní alebo nedokončia udalosť, všetky stávky sú neplatné. V prípade, ak dvaja alebo viac účastníkov skončí na rovnakej pozícii, uplatňuje sa pravidlo “Dead Heat” (B1.7).
 • Turnaj: Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky turnaje hrané systémom „Knockout“ alebo „Round Robin“, resp. spojením oboch systémov. Víťazom bude účastník, ktorý sa v konečnom rebríčku turnaja umiestni najvyššie. Ak oficiálny konečný rebríček neexistuje, za konečnú pozíciu sa bude považovať posledný úspešne dokončený zápas/úroveň. Ak dvaja alebo viacerí účastníci skončia turnaj na rovnakej pozícii alebo ich posledný úspešne dokončený zápas/úroveň bude rovnaký, uplatňuje sa pravidlo Dead Heat. Ak jeden alebo viac účastníkov odstúpi pred štartom v turnaji, všetky stávky budú neplatné.

B1.12.5 Stávky na medaily:

Všetky stávky na počet medailí sa riadia oficiálnou tabuľkou medailí v závere podujatia (napr. Olympijské hry, majstrovstvá sveta atď.). Akékoľvek zmeny, uskutočnené v neskoršom čase ktoroukoľvek z nadriadených organizácií, nemajú na výsledky stávok žiadny vplyv.

Medaily tímov: Každá medaila, vyhratá tímom/národom v rámci jednej súťaže, platí ako jedna medaila, bez ohľadu na počet členov tímu.

B1.12.6 Nominovaní finalisti:

Finalisti sú hráči/tímy, ktorí/ktoré zúčastnia finále nezávisle od toho ako sa tam dostali a to aj vrátane rozhodnutí zodpovedných správnych orgánov..

B1.12.7 Iný účastník/Štartové pole:

V prípade, že stávka obsahuje možnosť "Iný účastník", "Štartové pole", "Iný neuvedený pretekár" alebo podobne, potom táto možnosť zahŕňa všetkých účastníkov okrem tých, ktorí sú uvedení menom v zozname stávkových možností - je jedno, či sú pre týchto účastníkov dostupné kurzy alebo nie.

B 1.12.8 Špeciálne stávky s výhodnejšími kurzami:

Všetky stávky, vzťahujúce sa na výsledky viac ako 1 podujatia, platia len vtedy, keď bolo každé obsiahnuté podujatie začaté v priebehu 72 hodín od plánovaného začiatku.

V prípade, že najmenej jedno z obsiahnutých podujatí nebude začaté včas resp. ešte nebolo ukončené a nie je možné vyhlásiť oficiálneho víťaza, budú všetky príslušné „špeciálne stávky s výhodnejšími kurzami“ vyhlásené za neplatné.

Toto pravidlo neplatí pre stávky, ktoré boli uzavreté ako kombinované stávky.

B 1.12.9 Špeciálne stávky s návratom vkladu:

Pre všetky stávky, ponúkané v sekcii „Špeciálne stávky s návratom vkladu“, platia nasledujúce pravidlá:

 • Maximálny vklad: Užívatelia môžu staviť až 100 EUR (alebo zodpovedajúcu sumu v peňažnej mene, v ktorej je vedené konto užívateľa) na každú stávku, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Ak bude splnená uvedená podmienka, vklady prehratých stávok budú vyplatené späť.
 • Ak budú podané stávky, ktorých vklad prevyšuje maximálny vklad, spätne vyplatený bude iba maximálny vklad.
 • Prehraté stávky so spätne vyplateným vkladom budú na konte označené ako „zrušené“.
 • „Špeciálne stávky s návratom vkladu“ je možné podávať výlučne ako jednoduché stávky. Ak bude „špeciálna stávka s návratom vkladu“ uzavretá v rámci kombinovanej stávky, nebude za túto stávku vyplatený žiadny spätný vklad.

B2 Zvláštne pravidlá

Tu nájdete Zvláštne pravidlá k jednotlivým športom.