Спортни залагания - Общи правила

A Общи указания

A1 Общи правила

A1.1 Cтрани

Страните по всяко залагане са Компанията, от една страна, и клиентът (по-долу „потребител"), от друга.

A1.2 Кой няма право да залага:

Залагания по поръчка на букмейкъри, както и на посредници по залагания, не са разрешени. Не са разрешени залаганията на състезания, в които участва самият потребител ("потребители" в този смисъл са участващите спортисти, собственици, треньори или функционери на участващия клуб) или по нареждане на участващите лица. Освен това не се разрешават залагания на лиги, купи или събития, в които участва съответния клуб/организация на потребителя. В случай на нарушение на тази разпоредба Компанията си запазва правото да откаже изплащането на всички печалби и платените вече залози, както и да анулира залаганията. Компанията не поема никаква отговорност дори в случай че е уведомено, че потребителят принадлежи към посочените по-горе групи. Това означава, че Компанията има право да вземе по всяко време мерки, след като стане известно, че потребителят принадлежи към една от посочените по-горе групи.

A1.3 Неизвестен резултат:

Потребителят декларира, че в момента на извършване на съответното залагане все още не му е известен резултатът от събитието.

A1.4 Неясни залагания:

Компанията си запазва правото да откаже изцяло или отчасти приемането на залагането и да обяви за невалидни неясни залагания.

А1.5 Отговорност/Обработване на данни

Компанията не поема отговорност за грешки, получени при въвеждане, пренасяне и/или анализиране на данните. Компанията си запазва правото да коригира - също и допълнително - очевидни грешки, допуснати особено при въвеждане на коефициентите за залаганията и/или при анализиране на резултатите от залаганията (напр. при грешка в коефициентите, резултатите, отборите и др.) или да обяви за недействителни съответните залагания.

Освен това Компанията не поема отговорност за истинността, пълнотата и актуалността на предоставяните информационни услуги, като например съобщаване на резултатите или на друг вид информация по електронна поща или SMS. Също така без гаранция остават и данните в Livescores, статистиките и междинните класации по време на Live залаганията.

Освен това Компанията си запазва правото допълнително да анулира залагания, при условие, че тези залагания са спечелени от потребителя поради техническа грешка и Компанията е в състояние да докаже грешката/грешките посредством направените технически записи. Отговорността за доказване на наличието на техническа грешка се поема от Компанията. Заложената сума се превежда отново на сметката на играча. Компанията си запазва правото да подведе под отговорност за нанесени на Компанията щети потребители, които съзнателно се възползват от технически или административни грешки при извършване на плащанията или при получаването на суми по сметка.

Като размер на залога важи само потвърдената и регистрирана от Компанията сума.

A1.6 Неорганизирани залагания:

Клиентите трябва да извършват залаганията си като отделни лица. Ако един или няколко потребители направят опит да извършат няколко пъти едни и същи залагания, тяхното залагане може да бъде анулирано. Това правило може да се приложи и при залагания, които са вече изчислени, ако Компанията приеме, че няколко потребители образуват екип за извършване на залагания или ако съответните залагания се правят често от определен потребител в рамките на съвсем кратко време.

А. 1.7 Измама при залаганията и манипулация при игрите

В случай че Компанията има съмнения за манипулация на дадено събитие, тя има право по собствено усмотрение:

 1. да прекрати предлагането на събитието или на серията събития във всички свои пазари; и
 2. да забави и/или да отложи плащането във връзка със събитието или серията събития във всички свои пазари, докато интегритетът на събитието или серията събития не се потвърди от съответната спортна федерация.

Освен това, в случай че бъде потвърдено, че се е извършила активна манипулация на събитие или серия събития, Компанията има правото заедно със съответната спортна организация да прекрати по собствено усмотрение залаганията на такива събития, извършени или от едно лице, идентифицирано като притежател на вътрешна информация, или от друго лице, което по обосновано мнение на Компанията е във връзка с това лице, действа заедно с него или по какъвто и да е начин е свързано с него.

При подозрение за измама при залаганията или манипулация на игрите Компанията има право да предаде запаметените данни (включително информация във връзка със залаганията, за които е налице подозрение) на спортни съюзи, институции или друга трета страна, която се занимава с разследването на подобни случаи.

A1.8 Възраст и правоспособност:

При извършване на залагане или при участие в игра потребителят декларира, че е навършил необходимата за участие в тази игра минимална възраст съгласно съответнoтo национално законодателство и че разполага с необходимата за това правоспособност.

A2 Залози

A2.1 Ограничение на залозите

Всеки потребител определя сам своя залог, с изключение на ограниченията, които са определени от лимитите за печалба (виж „Определяне размера на печалбата") и възможните лимити за залог.

A2.2 Удържане от печалбата за покриване на данъка за спортни залагания за клиенти, намиращи се на територията на Германия

От 01.07.2012 г. германските законодателни власти въведоха данък върху спортните залагания. В съответствие с параграф § 17 от закона за залагания на конен спорт и лотарийни игри залозите ще бъдат облагани с данък в размер на 5% от заложената сума. В случай на спечелен залог потребителят ще плати данъчна сума, която ще бъде приспадната от неговата печалба. Тази сума е в размер на 5 % от брутната печалба (стойността на залога, умножен по коефициента). След като данъчната сума бъде удържана от брутната печалба, нетната печалба ще бъде преведена в сметката на потребителя. Тази сума ще бъде удържана от всички потребители с постоянно местожителство на територията на Германия, както и от всички потребители, които се намират на територията на Германия в момента на подаване на залога. Това условие не важи, в случай че потребителите се намират извън територията на Федерална Република Германия по време на извършването на залаганията. Във връзка с облагането на данъци на компанията се разрешава да използва технология за определяне на географското местоположение на потребителя в момента на поставяне на залога, както и да съхранява съответната информация за използване от страна на данъчните и одиторски органи във връзка с облагането на данъци. Освен това компанията е длъжна да предостави тази информация в случай на юридическо изискване от страна на съответните органи.

A2.3 Салдо

За да се счете залогът за валиден, трябва още преди извършването на самото залагане да са налице достатъчно авоари по сметката, които да могат да покрият сумата на залога, както и съответните данъци в съответствие с правило А2.2.

A2.4 Пълно покритие

Ако авоарите по сметката не са достатъчни за пълното покритие на залога и разликата не се преведе навреме, предложенията за класиране на залаганията ще се приемат от Компанията по реда, по който са постъпили, докато сметката има изцяло покритие за всяко отделно залагане.

A2.5 Частично покритие

Ако залогът за едно събитие има само частично покритие от авоарите по сметката, залагането се извършва със залог, който може да бъде покрит от сумата в сметката.

A3 Извършване на залагане

A3.1 Потвърждение:

Залагането е извършено, след като Компанията го потвърди. Залагането е потвърдено, когато е показано в сметката за залагания под „Моите залагания". В отделни случаи е възможно да има забавяне. Ако е оспорван моментът на извършване на залагането, важи моментът, в който залагането е постъпило в Компанията.
Дори и клиентът да не получи съобщение за потвърждение, то залагането е потвърдено, ако бъде отбелязано в сметката под „Моите залагания". Във всички случаи Компанията приема, че клиентът е приел „Общите условия на ползване" на Компанията, когато прави определено залагане.

A3.2 Невалидни/недействителни залагания:

Ако определено залагане се обяви за „недействително" или „невалидно" (напр. отказ на срещата), то това залагане се изчислява с коефициент от 1,00 като „спечелено". За отделните залагания това означава, че потребителят получава сума, която отговаря на направения от него залог. При комбинирано залагане това означава, че целият коефициент се съгласува и че то може все още да бъде спечелено, когато всички съдържащи се в него залагания печелят.

A3.3 Late Bets (закъснели залагания):

Ако залогът се постави след започване на събитието за залагане, независимо по какви причини, то залагането е невалидно (това не важи за Live залагания). Залогът се оценява като „спечелен" с коефициент от 1,00. При „Live залагания" всяко залагане, постъпило в Компанията след началото на събитието, е невалидно и се оценява като „спечелено" с коефициент от 1,00.

A3.4 Последен срок за приемане на залагане:

Последният срок за приемане на залагането се определя във всеки случай от Компанията.

A3.5 Отказ на приемането:

Компанията си запазва правото да откаже приемането на определено залагане, без да посочва причините за това.

A3.6 Приети залагания:

Направените и приетите навреме залагания - с изключение на случаите, посочени в тези Общи условия на ползване - не могат да бъдат върнати или променени. Затова потребителят носи пълната отговорност за коректността на всички детайли по неговото залагане.

A3.7 Преждевременна информация за резултата:

Ако в момента на приемане на залаганията стане известно, че може предварително да се определи резултатът от залагането, срокът за приемане на залаганията отново се определя от Компанията или залагането се обявява за невалидно и се оценява като „спечелено" с коефициент от 1,00.

A3.8 Грешки:

Компанията не поема отговорност за грешки при въвеждане, предаване и/или оценка на данните. Компанията си запазва правото да коригира очевидни грешки при въвеждане на коефициентите за залагането и/или при оценка на резултатите от него (напр. грешка в коефициентите, отборите, събитията) - дори и след самото събитие - или да обяви съответните залагания за невалидни. Компанията не поема отговорност за верността, пълнотата или актуалността на предоставените от информационните служби сведения, напр. Live резултати или съобщаване на резултатите по имейл или SMS. Като залог важи само потвърдената и записаната от Компанията сума. В случай че неправилното събитие или погрешното залагане са обявени за невалидни, всички залагания се оценяват като „спечелени" с коефициент 1,00, с изключение на случаите, в които се поставя залог с FreeBet. Подробна информация за залозите FreeBet ще намерите тук.

A4 Определяне размера на печалбата

A4.1 Изчисление:

При залагания с постоянни коефициенти печалбата се изчислява чрез умножаване на залога по постоянния коефициент.

В съответствие с изложеното в параграф А 2.2 на потребителите с постоянно местожителство в Германия или намиращи се на територията на Германия по време на извършването на залагания, ще бъде приложена удръжка от печалбата за покриване на данъка за спортни залагания.

При поставяне на Live залагания клиентът може да приеме евентуални промени на коефициентите при подаване на залога. Промени на коефициентите са онези промени, които настъпват в периода между вписване на прогнозата във фиша и потвърждението за извършено залагане чрез bwin. Действителният коефициент се изписва в потвърждението за извършеното залагане. Дори и клиентът не получи потвърждение, то залагането остава валидно, ако е отразено в раздела „Моите залагания" в сметката му.
По-подробна информация за това може да се получи от талона за „Live залагания".

A4.2 Изплащане:

Печалбите се изплащат само до размера на предвидения лимит на печалбата (виж параграфите „A.4.3” и „A4.4”). Ако се постави залог, чието изплащане надвишава лимита на печалбата, Компанията не носи отговорност за излишната сума. В такъв случай съответно се намаляват изплащанията на печалбите. Това важи и когато Компанията не е предупредила потребителя за възможно превишаване на лимита на печалбата в момента на залагането.

A4.3 Лимити за печалба:

Следните лимити на печалбата важат за залаганията:

A4.3.1 На играч и седмица:

Лимитите на печалбата за играч на седмица (понеделник 0:00 до неделя 23:59 Централно европейско време) са както следва: 250 000 EUR или BGN 490 000.

Тези лимити са само приблизителни стойности, тъй като са подложени на колебания в обменния курс.

A4.3.2 На играч и залагане:

Лимитите на печалбата за играч и предложено залагане са както следват: EUR 10,000 или BGN 20,000..

Тези лимити са само приблизителни стойности, тъй като са подложени на колебания в обменния курс. Ако се установи, че играчът притежава няколко bwin сметки и едновременно ги използва за залагания (което противоречи на Общите условия за ползване), но Компанията вземе решение да не анулира всички залагания, то тогава важи лимитът за сумата на печалбите, получени от тези залагания.

A4.4 Различни лимити на печалбата:

Компанията си запазва правото да определи други лимити на печалбата, различни от посочените в параграфите „A4.3.1” и „A4.3.2”, и/или да определя специални лимити на печалбата на отделни играчи.

A4.5 Специални лимити на печалба

Специалните лимити за печалба се прилагат за залагания преди мача и са в сила за специфични видове спорт, залагания, събития и се определят по следния начин:

Спорт

Лига/състезание (САМО ПРЕДИ МАЧА– ВСИЧКИ LIVE ЗАЛАГАНИЯ

€10 000)

Вид залог (всички видове залози, отнасящи се мачове са само за резултати след редовното време, а не за определени периоди) Лимит
Футбол
 • Премиер лига (АНГ)
 • Примера Дивизион (ИСП)
 • Бундеслига (ГЕР)
 • Серия A (ИТА)
 • Лига 1 (ФРА)
 • Шампионска лига (Групови фази)
 • Международна световна купа и Европейски шампионати (финални фази)
 • 1X2
 • Победител в лигата или турнира (САМО от изброените лиги)
EUR 250 000
 • Хендикап
 • Общ брой голове (САМО от изброените лиги)
EUR 100 000
Тенис
 • Събития Grand Slam (Открито първенство на Австралия, Франция и САЩ, Уимбълдън)
 • Залог с двоен знак
 • Победител в турнира(САМО в събитията от Grand Slam)
EUR 100 000
Баскетбол
 • NBA
 • Залози с двоен знак
 • Хендикап
 • Победител в Шампионата
EUR 250 000
 • Общ брой точки
EUR 100 000
 • Евролига
 • Залози с двоен знак
 • Хендикап
 • Победител в турнира

EUR

100 000

Хокей на лед
 • НХЛ
 • Залози с двоен знак
 • Залози с троен знак
 • Победител в Купа Стенли
EUR 250 000
 • Общ брой точки
EUR 100 000
Бейзбол
 • МЛБ
 • Залог с двоен знак
 • Победител в World Series
EUR 250 000
 • Общ брой рънове
EUR 100 000
Американски футбол
 • НФЛ
 • Залог с двоен знак
 • Хендикап
 • Победител в Супербоул
EUR 250 000
 • Общ брой точки
EUR 100 000

Комбинирани залози: При различни лимити на печалба, приложими за прогнози, образуващи комбинирани залози, за лимита на общата печалба ще бъде отчетен най-ниският лимит на печалба от комбинирания залог.

В случай че в сметката на победителя трябва да бъдат преведени печалби, които надвишават изброените в този параграф лимити, Компанията си запазва правото да възстанови сумата, превищаваща тези лимити.

A4.6 Намален залог:

Ако потребителят извърши няколко еднакви залагания (също и комбинация от единично и комбинирано залагане), чиято обща печалба надвишава лимитите за печалба по параграф „A4.3“ или „A4.4“, Компанията има право да намали залога на необходимата сума, за да може да се спазят лимитите за печалба.

A4.7 Защита на играча от загуба:

Ако определен играч загуби BGN 10 000 или повече за период от четири седмици, Компанията си запазва правото да вземе подходящи мерки, за да предпази играча от по-нататъшни загуби.

A5 Live Video

При Live залаганията редовно се предлагат видео материали с предавания на спортни Live събития. Тук ще намерите Условията за участие.

Б Резултат от залаганията

Б1 Общи правила за залагане

Б1.1 Индивидуални правила за отделните видове спорт (B2):

За определени видове спорт и залагания има изключения и отклонения от тези правила. Затова потребителят трябва редовно да се информира за специфичните за дадения вид спорт правила - те могат да се намерят в Специалните правила, тъй като специфичните за даден вид спорт правила имат приоритет пред общите правила за залагане.

Б1.2 „All bets stand” („Всички залагания важат”):

Ако не е посочено нищо друго – нито в посочените по-долу изключения, нито в офертата и специалните правила на всеки един вид спорт – за всички залагания важи принципът „Всички залагания важат” („All bets stand”). Това означава, че при неучастие на определен атлет (или на отбор, кон и др.), за който е поставен залог, залагането се оценява като загубено, ако събитието се състои. Само в изключителни случаи залаганията се обявяват за невалидни, особено при следните случаи, ако:

 • Събитието/турнирът се отмени.
 • Събитието/турнирът се обяви за невалидно.
 • Мястото на предаване бъде променено.
 • Събитието/турнирът се прекъсне или промени, или не стартира най-късно до 72 часа след първоначално определената дата за стартиране.
 • Live залагания: Ако при Live залагания (виж също правило Б1.8) състезателят, за който е предложено залагане, не се яви, то всички залагания за този състезател са невалидни.
 • Залагания Head-to-Head (H2H, един срещу друг): Когато един или повече участници не се явят на събитието/турнира.

Б1.3 Програма на срещите:

По принцип програмата на срещите се основава на официалния график за дадено събитие. В изключителни случаи официалният гостуващ отбор за дадено събитие може да бъде посочен като домакин. В сила е правилото "Всички залагания важат".

Б1.4 Решени залагания:

Всички залагания, които са решени (т.е. при които резултатът е вече определен), са валидни и се оценяват по съответния начин, независимо от следващо прекъсване на събитието/турнира, независимо по кое време.

Б1.5 Промяна на събитието (24-часово правило):

Компанията признава само резултати, които са постигнати само на игралното поле или по време на състезанието. Резултати, постигнати въз основа на дисциплинарните мерки на спортен или друг вид съд, не се вземат под внимание. При нарушение на спортните правила Компанията си запазва правото да замрази печалбите и да задържи плащанията.

Изключение: Всички залагания, които се отнасят до крайните резултати на събитието/турнира, се оценяват според официалния резултат, който се оповестява от водещата комисия на съответния вид спорт/лига на събитието - по принцип веднага след приключване на събитието. Ако официалният резултат се промени в рамките на 24 часа след приключване на събитието от съответната водеща комисия, Компанията си запазва правото да коригира оценката по съответния начин (т.e. направените вече изплащания на печалби се анулират и залаганията се оценяват според променения резултат. Ако дадено събитие/турнир не приключи, независимо по каква причина (напр. лошо време, хулигански прояви на зрителите и др.), но в рамките на 24 часа от водещата комисия се оповестява официален резултат, се оценяват съответно само залагания на победителя на събитието/турнира. Ако в рамките на 24 часа след приключване на събитието не се оповести резултат от водещата комисия на вида спорт/лигата/събитието, всички залагания, за които не е взето решение в момента на прекъсването, се обявяват за невалидни. Това важи и за трайните залагания. Всяка промяна в последователността, която се извършва след изтичане на 24 часа след приключване на събитието по каквато и да била причина, не се взема под внимание при взимане на решение относно резултата от залагането.

B1.6 Правило за отложени събития:

всички залози, поставени преди планирания старт на отменено или отложено събитие за залагане, ще бъдат анулирани. Залозите за мач, който е забавен преди планираното начално време и се провежда в същия ден (местно време), остават валидни. Единствените изключения правят мачове, които се провеждат в рамките на турнир с фиксирана дата (напр. Олимпийски игри, финали на европейски първенства, финали на Световната купа, Отворено първенство на Франция, Уимбълдън и т.н.) - при тях залозите остават валидни (не се отнася за квалификационни мачове извън тениса, които се провеждат извън рамката на турнира с фиксирана дата). Разгледайте правилата за отделните видове спорт, за да видите къде може да има изменения. Ако началната дата на дадено събитие не е известна към момента на предлагане на залога, събитието ще бъде маркирано с уточнението „Дата ще бъде потвърдена по-късно“. За всички тези събития и пазари ще бъде въведена правилната начална дата, веднага щом стане известна. Залозите за подобно събитие са валидни, дори ако очакваната начална дата не съответства на действителната.

Б1.7 Комбинирани залагания:

Б1.7.1 Не се явяват всички състезатели:

Ако при комбинирано залагане състезателят, за когото е поставен залог, не участва в събитието [освен при принципа „Всички залагания важат" (Б1.2) ] или ако едно от избраните събития се отмени, прекъсне или съкрати (или не се състои по други причини) и съответните залагания не се състоят в рамките на 72 часа, то тези залагания се оценяват като „спечелени" с коефициент 1,00. Това означава, че комбинираното залагане, в зависимост от другите събития, които са част от това залагане, може да бъде спечелено.

Б1.7.2 Свързани залагания:

Клиентът не трябва да комбинира за едно и също събитие свързани помежду си залагания. Свързаните помежду си залагания са две или повече различни залагания, които засягат свързани помежду си възможности.

Пример:

 • Залагане 1: „Кой отбор ще вкара следващия гол?" съдържа следните резултати, върху които могат да се правят залагания:
  • “Отбор A”
  • “Отбор Б”
  • “Няма гол”
 • Залагане 2: „Кога ще бъде вкаран следващият гол?" съдържа следните резултати, върху които могат да се правят залагания:
  • „Време А”
  • „Време Б”
  • “Няма гол”
 • Тъй като опцията „Няма гол" оказва влияние върху двете залагания, то тези се смятат за свързани помежду си залагания.

Свързаните помежду си залагания не съдържат непременно един и същи резултат или не се отнасят до едно и също действие. Тъй като връзката между залаганията не винаги е толкова очевидна, колкото посочения по-горе пример, Компанията си запазва правото да определи кои залагания се смятат за свързани. Ако комбинираното залагане, което съдържа две или повече свързани помежду си възможности за избор, се приеме по погрешка, то в такъв случай Компанията си запазва правото да обяви това залагане за невалидно (виж правило А3.2 Невалидни/недействителни залагания).

Б1.8 Класации Ex-aequo и с равен резултат (dead heat):

Класациите Ex-aequo се състоят, когато няколко атлети или отбора се класират на едно и също място. Ако не е посочено нищо друго, в случая на класациите Ex-aequo или с равен резултат (dead heat) - освен ако не е попълнено съответното предвиждане - за решението относно печалбите влиза в сила следното правило: коефициентите за печелившите предвиждания (за основа се смята коефициентът в европейска, десетична форма), се дели на броя на онези варианти предвиждания, които важат за спечелени и се умножават със съответния залог. В сметката тези случаи се изобразяват при „Моите залагания" с допълнението "d/h" (англ. dead heat) (с равен резултат).

Ако не е посочено нищо друго, това правило важи за всички случаи, в които две или повече опции се оценяват като печеливши предвиждания.

Пример: Ски състезанието завършва с победа Ex-aequo на състезателя А (предложен с коефициент 4,60) и състезател Б (коефициент 9,00) Потребителите, заложили 10 евро върху състезател А, получават 23,00 евро (коеф. х залог): Брой на вариантите на предвиждане, които се считат за спечелени = 4,60 х 10 : 2). Потребителите, заложили 10 евро на състезател Б получават 45,00 евро (9,00 х 10 : 2).

Б1.9 Live залагания:

Б1.9.1 Обяснение:

Live залаганията се предлагат само преди и по време на определено събитие на собствена платформа за Live залагания. Коефициентите се актуализират непрекъснато в съответствие с протичането на играта. За да се предотвратят случаите, при които не може да се постави залагане поради промяна на коефициента, клиентът има възможност при поставяне на залагането да приеме промяната на коефициентите с опциите „Приемане на всяка промяна на коефициентите" или „Приемане на по-високи коефициенти".

По-подробна информация за това може да намерите на фиша за „Live залагания".

Б1.9.2 Резултати:

Live залаганията се оценяват според резултатите, които се оповестяват непосредствено след края на залагането. Допълнителни промени (напр. резултати, които се решават от жури след играта) не оказват влияние върху оценката на предложените Live залагания. Live залаганията се оценяват според собствената статистика на компанията, която се основава на действителното протичане на играта. Ако не е посочено нищо друго, при Live залаганията всички залагания върху „Неучастващи лица" са невалидни.

Б1.9.3 Общи правила:

При Live залаганията се прилагат също „Всеобщите правила на залагане" Б1 по отношение на оценката на играта. Изключения са специални залагания, които са решени преди действителното прекъсване. Те се обявяват за валидни.

Б1.10 Време за игра:

При всички видове спорт с точно определена продължителност на играта важи резултатът след редовното време за игра (включително и продължението). Евентуалните продължения, наказателни дузпи и др. не оказват влияние върху оценката на залаганията. Всички изключения се известяват или при тяхното настъпване, или са част от специалните правила на съответния вид спорт.

bwin не може да гарантира, че редовното игрово време на дадено събитие ще отговаря на ‘нормалното’ игрово време на съответния спорт (напр. в приятелски мачове на футболните клубове). Необичайното игрово време ще бъде съобщено, ако информацията е налична. Във всеки случай всички залози важат.

Б1.11 Дисквалификации:

При всички залагания, които се отнасят до крайния резултат на определено събитие/турнир, всички играчи/състезатели/отбори, които са дисквалифицирани в рамките на 24 часа след приключване на събитието/турнира, независимо по какви причини, се смятат за победени.

Б1.12 Видове залагания

Б1.12.1 „Четни или нечетни“ залагания:

Ако резултатът е „0“, залаганията се оценяват като „четни".

Б1.12.2 Handicap/Spread:

Резултатът трябва да приключи редовно, за да са валидни залаганията.

Б1.12.3 Залагания на целия резултат (всички залагания, които съдържат опциите „Повече от” и „По-малко от”):

Ако събитието се прекъсне преди редовния му край, всички залагания са невалидни, освен ако не е реализиран възможно най-големия общ резултат, на който може да се залага. В такъв случай всички залагания остават валидни.

Б1.12.4 Залагане Head-to-Head (H2H):

 • Отделно събитие: Ако един или повече участници се предадат, преди да са стартирали при събитието, всички залагания са невалидни. Ако се дисквалифицира определен участник или не остане до края на дадено събитие, независимо от причините, този участник се смята за „победен". Ако се дисквалифицират всички участници на Head-to-Heads или не приключат събитието, всички залагания са невалидни. В случай, че 2-ма или повече участници завършат събитието на една и съща позиция, важи правилото „Dead Heat“ (равен резултат) (Б1.7).
 • Турнир: Това правило се прилага за всички турнири, които се играят по К.О системата или при системата „Всеки срещу всеки", или като комбинация от двете системи. Победител е този участник, който заема първо място при крайния резултат на турнира. Ако няма официално крайно класиране, то в такъв случай последната/последният успешно завършила/завършил игра/рунд се смята като крайна позиция. Ако двама или повече участници завършат турнира на една и съща позиция или ако последната успешно приключила игра/рунд е равна, важи правилото “Dead Heat“ (равен резултат) (Б1.7). Ако един или повече участници се предадат, преди да са стартирали турнира, всички залагания са невалидни.

Б1.12.5 Залагания върху медали:

Всички залагания за определен брой медали се оценяват посредством официалното ниво на медалите в края на определено събитие (напр. Олимпийски игри, световни първенства и др.) Всички допълнителни промени нямат значение за това залагане.

Медали на отборите: Всички медали, които са спечелени от един отбор/една нация, се броят като един медал, независимо от броя на членовете на отбора.

Б1.12.6 Номинирани финалисти:

Финалистите са играчите/отборите, които действително оспорват финала, независимо от това как са стигнали до него, включително и решения на отговорните институции.

Б1.12.7 Друг участник/останалите участници:

Ако залагането вклюва възможност за залог на "друг участник", "останалите участници", "всеки друг" и т.н., тази опция включва всички участници с изключение на този, чието име фигурира в списъка на предлаганите залагания - независимо дали за тези участници са налице коефициенти или не.

Б1.12.8 Специални залози с подобрени коефициенти:

За всички залози, които се отнасят до резултати от повече от едно събитие, всяко от участващите събития трябва да стартира в срок от 72 часа след планираното време, за да бъдат залозите валидни.
В случай че едно от тези събития не започне навреме или приключи, без да бъде излъчен официален победител, всички залагания за съответните "Специални залози с подобрени коефициенти" ще бъдат обявени за невалидни.

Това правило не важи за залагания, поставени като комбинирани залози.

Б1.12.9 Специални залози с връщане на парите:

За всички залози, които се предлагат в раздел "Специални залози с връщане на парите", важат следните правила:

 • Максимален залог: Потребителите може да заложат до 100 EUR (или еквивалента на тази сума в съответната валута на потребителя) на всеки пазар, в случай че не е указано нещо друго.
 • След като посочените условия бъдат изпълнени, заложените суми за изгубените залози ще бъдат върнати.
 • Ако поставените залози надвишават максималния залог, ще бъде върнат само максималният залог.
 • Върнатите суми за загубени залози ще бъдат изобразени в сметката като "отменени".
 • Залози с връщане на парите може да бъдат поставяни само като единични залози. В случай че един залог с връщане на парите е поставен като част от комбиниран залог, сумата на този залог няма да бъде върната обратно.

Б2 Специални правила

Тук ще намерите Специалните правила за отделните видове спорт.