Bejzbal

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Dodatočné iningy: Pokiaľ nie je uvedené inak, stávky budú vyplatené na základe oficiálnych výsledkov vrátane akýchkoľvek dodatočných iningov.

2.) Hracia doba: Pri predčasnom ukončení zápasu sa výsledky budú považovať za oficiálne, ak sa odohralo aspoň päť (5) iningov (4 ½ iiningu, ak vedie domáci tím). O víťazovi rozhoduje skóre po poslednom celom iningu (pokiaľ nie je zápas prerušený v dolnej polovici iningu a domáci tím vedie. V takom prípade sa za víťaza považuje domáci tím).

Ak nie je stanovené inak, toto pravidlo platí pre všetky stávky. 

Výnimky:

  • „Stávky live“:  Zápas musí trvať celý naplánovaný čas, aby boli možné stávky na všetkých trhoch – 9 iningov (8 ½, ak vedie domáci tím) pre 9-iningovú hru alebo 7 iningov (6 ½, ak vedie domáci tím) pre 7-iningovú hru. Ak rozhodca ukončí zápas pred uplynutím tohto času, neplatné budú všetky stávky, okrem tých, ktoré boli bezpodmienečne stanovené.
  • Fínsky bejzbal: aby stávky platili, musia sa odohrať obidve polovice zápasu.
  • Celkovo: Stávky sa vyhodnotia na základe oficiálneho skóre po 9 iningoch (8 ½ iningu, ak vedie domáci tím). Ak si dokončenie zápasu vyžaduje ďalšie iningy, stávky sa vyhodnotia na základe konečného oficiálneho skóre. Ak rozhodca ukončí zápas skôr, všetky stávky sa vyhlásia za neplatné, s výnimkou prípadu, keď už bolo dosiahnuté najvyššie možné celkové skóre, na ktoré sa dá uzavrieť stávka. V takom prípade všetky stávky platia.

3.) Dátum: Všetky zápasy musia byť odohrané v stanovený kalendárny deň (platný pre miesto konania) a na stanovenom mieste. V inom prípade budú všetky stávky neplatné. Ak sa však zápas preruší po zahájení z dôvodu odloženia pri zlom počasí alebo iného dôvodu a obnoví sa do 36 hodín od pôvodného času začiatku, všetky stávky platia. Ak pri prerušení zápasu uplynie viac ako 36 hodín od pôvodného času zahájenia a nesplnila sa požiadavka na minimálnu dĺžku zápasu, neplatné budú všetky stávky okrem tých, ktoré boli bezpodmienečne stanovené pred prerušením hry.

4.) Stávka s hendikepom: Stávky sa vyhodnotia na základe oficiálneho skóre po 9 iningoch (8 ½ iningu, ak vedie domáci tím) vrátane akýchkoľvek dodatočných iningov.

Predčasné ukončenie: ak sa zápas ukončí pri príliš veľkom náskoku jedného tímu, všetky stávky s hendikepom ostanú v platnosti (vzťahuje sa to len na World Baseball Classics, Svetový pohár a Olympijské hry).

5.) Stávka „Grand Salami“/MLB: Táto stávka sa vzťahuje na celkový počet zaznamenaných dobehov (runov) počas všetkých zápasov hraných v danom dni. Počítajú sa len zápasy hrané v daný deň (podľa rozpisu NBA). Ak budú akékoľvek zápasy odložené alebo pridané do rozpisu po oznámení počiatočných kurzov, všetky stávky strácajú platnosť. Ak sa skončí zápas v priebehu hry, potom sú všetky stávky neplatné.

6.) Majstri divízie: Ak sa sezóna z akéhokoľvek dôvodu skráti, stávky budú vyplácané na základe Majstra divízie, vyhláseného príslušným správnym orgánom.

7.) V akej situácii bude (hráč X) na konci svojho 1. kola na pálke: Stávky sa vyhodnotia podľa akcie, ktorá nastane, keď určený pálkar opustí domácu métu. Hráč bude „vyautovaný“, „na méte“ alebo zabehne „home run“. Akékoľvek akcie spôsobené prítomnosťou iných pálkarov na domácej méte sa na účely stávok nepočítajú.

8.) Ak sa stávky na víťaza, total alebo hendikep skončia nerozhodne a pre túto možnosť neboli ponúknuté žiadne kurzy, všetky stávky sú potom neplatné.

9.) Špeciálne stávky na hráča: Stávky platia len vtedy, keď sa daný hráč zúčastní príslušného zápasu.

10.) Porovnanie dvoch hráčov – dlhodobé (napr. ktorý hráč zaznamená v bežnej sezóne viac dobehov). Hráč A/Hráč B. Ak jeden hráč nie je na súpiske aktívnych hráčov v prvom dni riadnej sezóny, všetky stávky budú neplatné. Pri prestupe ktoréhokoľvek hráča sa počítajú kombinované štatistiky.

11.) Koľko víťazstiev zaznamená tím X počas riadnej sezóny? Aby stávky platili, tím musí v riadnej sezóne odohrať aspoň 159 zápasov.

12.) Sériové stávky: Séria podľa tejto stávky je počet zápasov (zvyčajne 3 alebo 4), ktoré hrajú za sebou rovnaké tímy na rovnakom mieste. Stávky na sériu sa vzťahujú na tím, ktorý vyhrá viac zápasov v rámci série – v prípade remízy (oba tímy vyhrajú rovnaký počet zápasov) sú všetky stávky neplatné.

  • Počítajú sa len zápasy ukončené v rámci stanového časového úseku pre sériu.
  • Ak niektorý tím odohrá zápas s iným súperom medzi naplánovanými zápasmi v sérii, nebude to mať vplyv na stávky na sériu.
  • Ak majú stávky platiť, musí sa odohrať aspoň jeden zápas v sérii.
  • Ak je zápas počas série ukončený rozhodcom, považuje sa na účely série za platný, ak má oficiálne vyhláseného víťaza.
  • Prerušený zápas z predošlej série sa nepovažuje za súčasť aktuálnej série.
  • Ak sa zápas z akýchkoľvek dôvodov odloží alebo preruší, ale pokračuje a dohrá sa v rovnakom dni, bude sa počítať na účely série.

13.) Odpal(y)Na dosiahnutie odpalu sa pálkar musí dostať na prvú métu predtým, než sa ho niektorý poliar  dotkne loptičkou , hodí loptičku inému hráčov chrániacemu métu prv než sa na ňu pálkar dostane alebo  tečuje prvú métu  pri dobehu s loptičkou. Odpal sa zaznamená vo chvíli, keď sa pálkar bezpečne dostane na métu. Ak je vyradený pri pokuse predĺžiť svoj odpal na  druhú alebo tretiu métu alebo zabehnúť home run v rovnakej hre, stále získa odpal (podľa poslednej méty, na ktorú sa v hre bezpečne dostal).

Ak pálkar dosiahne prvú métu v dôsledku útočného prekážania predchádzajúceho bežca (vrátane zasiahnutia predchádzajúceho bežca odpálenou loptičkou), je mu tiež pripočítaný odpal.

14.) Home Run Derby Výpočty celkového počtu homerunov pre stávky na Home Run Derby zahŕňajú homeruny zabehnuté počas odpálení loptičky.

15.) Porovnanie víťazstiev v riadnej sezóne: Stávka na počet víťazstiev v bežnej sezóne, ktoré dosiahne jeden tím v porovnaní s druhým tímom. Aby stávky platili, každý tím musí odohrať 159 zápasov, okrem stávok, ktoré boli bezpodmienečne stanovené