Konské dostihy

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

Upozorňujeme vás, že ponuka stávok na konské dostihy nemusí byť vo vašej krajine alebo na vašom zariadení k dispozícii.

1. Prijatie stávky
Prijímané sú stávky s pevnými kurzami na menované očíslované možnosti pri dostihoch s tromi alebo viacerými štartujúcimi.
Stávky sa uzatvárajú v kurze, uvedenom na stávkovom tikete v čase podania stávky alebo v počiatočnom kurze (SP - starting price). Pred podaním stávky má zákazník možnosť vybrať si, v ktorom z týchto kurzov chce svoju stávku uzavrieť.
Všetky zobrazené ceny sú kolísavé, a preto sa môže ponúkaný kurz odlišovať od kurzov, ktoré boli pôvodne uvedené na webovej stránke alebo publikované v tlači.

2. Vyhodnotenie stávky

2.1 Stávky na dostihy koní sa riadia stávkovými pravidlami spoločnosti Tattersalls. Ak sa vyskytnú situácie, ktoré tieto pravidlá neriešia, bude o vyhodnotení rozhodnuté na základe pravidiel spoločnosti Tattersalls alebo na základe oficiálneho vyhlásenia výboru Tattersalls.

2.2 bwin vypláca na základe oficiálneho výsledku dostihu (nie na základe výsledku 'First Past the Post'). Ak bude výsledok po uverejnení oficiálneho výsledku zmenený (tj. po vážení), napr. kvôli dodatočnej diskvalifikácii na základe odvolania, nebude mať táto zmena na vyhodnotenie stávky žiadny vplyv.

2.3 Stávky typu Výhra/Umiestnenie (Each Way) podliehajú stávkovým podmienkam počiatočných kurzov (SP, Starting Price) a riadia sa skutočným počtom štartujúcich a nie počtom štartujúcich, ktorý bol oznámený v čase stanovenia počiatočného kurzu.
Ak nie je uvedené inak (bwin si vyhradzuje právo neponúknuť stávky typu Výhra/Umiestnenie na každý dostih), bude tip na umiestnenie vyhodnotený podľa nasledujúcich podmienok:

2 - 4 štartujúci - len výhra
5 - 7 štartujúcich - 1/4 kurz na prvého a druhého umiestneného
8 a viac štartujúcich - 1/5 kurz na prvého a druhého a tretieho umiestneného

Pri handicapových dostihoch bude tip na umiestnenie vyhodnotený podľa nasledujúcich podmienok:
12 a viac štartujúcich - 1/4 kurz na prvého a druhého a tretieho umiestneného
16 a viac štartujúcich - 1/4 kurz na prvého a druhého, tretieho a štvrtého umiestneného

Ak je stávka typu Výhra/Umiestnenie (Each Way) podaná na dostih alebo podujatie, ktorého výsledkom je len Výhra (napr. keď sa počet štartujúcich zníži na štyroch), bude celkový vklad investovaný do výhry.

2.4 V prípade uplatnenia tzv. Rule 4 (pravidlo č. 4), bude suma, odpočítaná z výhier v £, vychádzať z kurzu na odstupujúceho koňa vo chvíli podania stávky a v súlade s nasledujúcou tabuľkou:

1/9 alebo menej 90 p
2/11 až 2/17 85 p
1/4 až 1/5 80 p
3/10 až 2/7 75 p
2/5 až 1/3 70 p
8/15 až 4/9 65 p
8/13 až 4/7 60 p
4/5 až 4/6 55 p
20/21 až 5/6 50 p
Všetko do 6,5 45 p
5/4 až 6/4 40 p
13/8 až 7/4 35 p
15/8 až 9/4 30 p
5/2 až 3/1 25 p
10/3 až 4/1 20 p
9/2 až 11/2 15 p
6/1 až 9/1 10 p
10/1 až 14/1 5 p
Nad 14/1 Žiadna zrážka

V prípade, že odstúpenie štartujúceho bude spadať do zrážok podľa pravidla Rule 4, nebude po odstúpení možné stanoviť aktuálny kurz (Show Price), a to vtedy, ak stávka nebola upravená.

3. Odstúpenia/neštartujúci
Stávky neplatia v prípade, že kôň odstúpi (s výnimkou stávok typu Ante Post) alebo bude považovaný za neštartujúceho a štartér ho vyhlási ako neštartujúceho.
Stávky s aktuálnym kurzom (Show Price), uzavreté pred odstúpením, podliehajú pravidlu Rule 4 a budú vyhodnotené podľa kurzu bwin na odstúpenie koňa, platného vo chvíli prijatia stávky.
Pri upravených typoch stávok bude celková zrážka za dva alebo viac koní - jedného v pôvodnom type stávky a druhého v upravenom type stávky - vypočítaná na základe kurzov, platných pre pôvodný typ stávky.
Pri stávkach na kone v nasledujúcich typoch stávok, pri ktorých potom dôjde k odstúpeniu jedného alebo viacerých koní, dôjde k zrážkam, kalkulovaným na základe kurzov, ktoré pre daný typ stávky platili vo chvíli odstúpenia.
V prípade, že na vytvorenie nového typu stávky na daný dostih neostane dostatočný čas, môžu pravidlu Rule 4 podliehať aj stávky SP.

4. Opakované dostihy
V prípade potreby opakovania dostihu z dôvodu chybného štartu alebo z inej príčiny, stratia stávky na kone, ktoré sa nezúčastnia opakovaného dostihu, svoju platnosť.
Výnosy z ostávajúcich štartujúcich podliehajú zrážkam podľa pravidla Rule 4 a pravidlá stávok na umiestnenie sa riadia počtom štartujúcich v opakovanom dostihu.

5. Odložené dostihy/Presunuté dostihy
V prípade dostihu jediného koňa (walkover) alebo neplatný dostih, sú stávky neplatné.
Ak je dostih presunutý na iný deň, sú stávky neplatné. Toto platí pre všetky dostihy daného dostihového dňa a aj pre dostihy so stávkami Ante-Post.

6. Stávky Ante-Post
Stávky, podané podľa pravidiel Ante-Post (všetky stávky, uzavreté pred vydaním oznámenia štartujúcich koní) platia nezávisle od toho, či kôň štartuje alebo nie, jedinou výnimkou je vylúčenie koňa alebo odloženie dostihu - v takomto prípade sú stávky neplatné.

7. Doba prijímania stávok
Všetky dostihy s preddostihovými kurzami bwin sa budú prijímať až do oficiálneho vyhlásenia 'stop'. V prípade, že akékoľvek stávky budú chybne prijaté v neskoršom čase, bwin si vyhradzuje právo takéto stávky zrušiť.

8. Stávky na favorita
Stávky na favorita sa prijímajú vtedy, keď sú na istého koňa alebo chrta k dispozícii, a to výlučne s počiatočným kurzom (SP).
Favorit je tip s najnižším kurzom. Keď je menovaný favorit a dvaja alebo viac štartujúcich majú najnižší počiatočný kurz, rozdelia sa vklady rovnakým dielom medzi zlúčených favoritov. Napríklad, ak majú dvaja štartujúci najnižší kurz, budú zlúčení do možnosti prvý a druhý favorit a štartujúci s ďalším najnižším kurzom sa stane tretím favoritom.
Stávky na jednotlivých favoritov sú neplatné, keď je, bez ohľadu na výsledok, ich výnos nižší ako pôvodný vklad (vrátane zrážok). To sa stane napríklad v prípade kurzu 3/1 na štyroch favoritov.

9. Menované tipy
Ak je ponúkaná stávka na výhru viac než jedného menovaného tipu v špeciálnom kombinovanom kurze, tak tento kurz bude podliehať rovnakým výkyvom ako aktuálne kurzy.
Pravidlo Rule 4 platí pre všetky špeciálne stávky aj vtedy, keď sa v dostihu vyskytujú neštartujúci.
Ak je niektorý z menovaných tipov neštartujúci alebo ak bude dostih prehlásený za neplatný, stávka sa znižuje na ďalšiu možnú úroveň kombinovanej stávky s počiatočným kurzom (SP). Ak je napríklad v špeciálnej trojkombinácii jeden neštartujúci, stávka sa zmení na dvojkombináciu s počiatočným kurzom (SP).

10. Koľko...? Stávky
Víťazné stávky musia predpovedať, koľko z uvedených možností sa skutočne aj splní, napr. 'Koľko favoritov vyhrá v Ascote?'.
V prípade, že niektorý dostih sa istého dôvodu neuskutoční, stanú sa všetky stávky neplatnými.

11. Jockey Challenge
Víťazné stávky musia predpovedať, ktorý z menovaných džokejov získa najviac víťazstiev na konkrétnom stretnutí alebo stretnutiach.
Pri najmenej troch džokejoch vstupujú do platnosti pravidlá Dead Heat. V prípade dvoch džokejov bude ponúknutá stávka na remízu ('Tie').
Ak, z akéhokoľvek dôvodu, nominovaný džokej neštartuje na svojom koni, tento kôň však v danom dostihu štartuje, bude jeho štart hodnotený tak, ako by na ňom jazdil 'plánovaný' džokej.
Plánovaný kôň bude koňom, ktorý bude oficiálne nahlásený v oznamoch Racing Post ako štartujúci v deň dostihu s príslušným džokejom. Ak bude džokej jazdiť na koni, ktorý v oznamoch Racing Post nebol nahlásený ako štartujúci, nebude to pri stávkach zohľadnené.

12. Výkon džokeja
Víťazné stávky musia predpovedať úroveň džokejovho výkonu podľa bodového hodnotiaceho systému.
Víťaz dostane 25 bodov, druhý umiestnený 10 bodov a tretí v poradí získa 5 bodov. Platí pravidlo 'Dead Heat'. To znamená, že keď kôň vybraného džokeja skončí na prvom mieste v remíze spolu s ďalším koňom, udelených bude 17,5 bodov (tj. 25 bodov + 10 bodov deleno 2).
V závislosti od bodového systému, môžu mať stávky dve formy.

Points' Bands (Bodový rozsah) - napríklad: A.P. McCoy získa v Cheltenhame 35 až 40 bodov - kurz 5/1.
Over/Under (Nad/Pod) - napríklad: Frankie Dettori získa v Ascote menej ako 40 bodov - kurz 6/4.

Ak z akéhokoľvek dôvodu džokej, na ktorého bola podaná stávka, nebude jazdiť na svojom 'plánovanom' koni, tento kôň sa však daného dostihu zúčastní, tak bude za účelom vyhodnotenia tento kôň platiť tak isto, ako by sa s ním bol zúčastnil 'plánovaný' džokej. 'Plánovaný' kôň bude koňom, ktorý bude oficiálne nahlásený v oznamoch Racing Post ako štartujúci v deň dostihu s príslušným džokejom. Ak bude istý džokej štartovať s koňom, s ktorým podľa oficiálneho oznamu Racing Post nemal štartovať, tento dostih nebude platiť v zmysle stávok na výkon príslušného džokeja. Ak kôň, na ktorom mal džokej štartovať, bude neštartujúci a SIS neposkytne informácie o stávkach, budú predpoveď SP na tohto koňa a výpočet bodov, stanovené oznamom Racing Post.

rovnako alebo viac ako 5/1 = 5 bodov
menej ako 5/1, ale viac ako 1/1 = 10 bodov
1/1 alebo menej = 15 bodov

Keď SIS poskytne stávkové informácie, budú body udelené, tak, ako je uvedené vyššie, zohľadňujúc pritom kurz na koňa vo chvíli jeho odstúpenia. Ak bude dostih prehlásený za neplatný, bude sa džokejov kôň považovať za neštartujúceho. Ak džokejov kôň vyhrá walkover z dôvodu stiahnutia ostatných účastníkov, bude džokejovi pridelených 20 bodov. Ak nie je na celkový počet bodov vypísaný žiadny kurz, platia pravidlá „Dead Heat“.

13. Najlepší džokej festivalu
Víťazné stávky musia správne predpovedať, ktorý džokej zaznamená v priebehu mítingu alebo festivalu najviac výhier.
Pri tomto type stávky sú prijímané tipy 'All In, Run or Not'. Stávky budú vyhodnotené podľa toho, kto na konci festivalu zdvihne nad svoju hlavu trofej a následne sa na neho nebude vzťahovať žiadne vyšetrovania, diskvalifikácie alebo zmeny.

14. Challenge favoritov mítingu
Víťazné stávky musia správne predpovedať, ktorý z menovaných mítingov bude mať najviac víťazných favoritov.
V prípade ponuky stávok tohto typu, zahŕňajúcich tri alebo viac mítingov, platia pravidlá „Dead Heat“. Ak táto stávka zahŕňa len dva menované mítingy, bude ponúknutý kurz na nerozhodný stav.
Ak sú v dostihu spolufavorité alebo ko-favoriti, bude za favorita tejto stávky považovaný ten, ktorý má najnižšie štartovacie číslo.
Ak nie sú k dispozícii pôvodné kurzy, bude za favorita považovaný kôň, ktorý bude mať podľa stávkovej predpovede oznamov Racing Post najnižší kurz v moci štartéra. Ak sa favorit podľa SP (ako bude v nasledujúci deň uverejnené v oznamoch Racing Post) nedostane do moci štartéra, je pri vyhodnotení stávky považovaný za štartujúceho.

15. Výkon favoritov
Víťazné stávky musia predpovedať stupeň favoritovho výkonu podľa zadaného bodového systému.
Za výhru bude udelených 25 bodov, za 2. miesto 10 bodov a za 3. miesto 5 bodov. Platia pravidlá „Dead Heat“, čo znamená, že ak nastane situácia „Dead Heat“, získa tréner koňa za výhru 17,5 bodu (tj. 25 bodov plus 10 bodov deleno 2).
V závislosti od bodového systému, môžu mať stávky dve formy.
Points' Bands (Bodový rozsah) - napríklad: favoriti získajú v Cheltenhame 65 až 70 bodov - kurz 5/1.
Over/Under (Nad/Pod) - napríklad stávka s kurzom 10/11 na to, že favoriti získajú v Cheltenhame menej ako 65 bodov.
Ak sú v dostihu spolufavorité alebo ko-favoriti, bude za favorita tejto stávky považovaný ten, ktorý má najnižšie štartovacie číslo. Ak sa favorit podľa SP (ako bude v nasledujúci deň uverejnené v oznamoch Racing Post) nedostane do moci štartéra, budú za účelom vyhodnotenia stávky body udeľované nasledujúcim spôsobom podľa jeho kurzu vo chvíli odstúpenia:

rovnako alebo viac ako 5/1 = 5 bodov
menej ako 5/1, ale viac ako 1/1 = 10 bodov
1/1 alebo menej = 15 bodov

Ak nie sú k dispozícii pôvodné kurzy, bude za favorita považovaný kôň, ktorý bude mať podľa stázkovej predpovede oznamov Racing Post najnižší kurz v moci štartéra. Ak bude dostih prehlásený za neplatný, bude sa favoritov kôň považovať za neštartujúceho. Ak dôjde z dôvodu odstúpenia ostatných k dostihu jedného koňa, bude k celkovému počtu pripočítaných 20 bodov. Ak nie je na celkový počet bodov vypísaný žiadny kurz, platia pravidlá „Dead Heat“.

16. Stávky Match
Víťazné stávky musia správne predpovedať, ktorý menovaný kôň zaznamená najlepšie konečné umiestnenie. Stávky sa vyhodnocujú podľa oficiálneho výsledku (nie podľa „First Past The Post“). Ak sa obidva kone umiestnia na rovnakom mieste, budú stávky neplatné. Ak jeden z koní neštartuje, sú stávky neplatné. Na dostihoch typu National Hunt (prekážkové dostihy) môže kôň vyhrať stávku Match len za podmienky, že dostih ukončí (pokiaľ nie je uvedené inak).

17. Celkový súčet víťazných náskokov
Víťazné stávky musia predpovedať celkový súčet víťazných náskokov v rámci určitého mítingu alebo mítingov.
Maximálny víťazný náskok je 12 dĺžok pri rovinových dostihoch a 30 dĺžok pri prekážkových dostihoch. V prípade, keď dostih ukončí len jeden kôň alebo keď určitý kôň vyhrá o viac, ako 30 dĺžok („by a Distance“), bude náskok vyhodnotený ako 12 dĺžok pri rovinových dostihoch a 30 dĺžok pri prekážkových dostihoch.
Pre náskoky, ktoré sú kratšie ako jedna dĺžka, sa používajú nasledujúce miery:

Short head = 0,1 dĺžky
Head = 0,2 dĺžky
Neck = 0,3 dĺžky
Half a length = 0,5 dĺžky
Three quarters of a length = 0,75 dĺžky

Keď nebude vyhlásený oficiálny víťazný náskok, využije bwin k stanoveniu náskoku všetky dostupné dôkazy.
Následné diskvalifikácie, vyšetrovania alebo zmeny nebudú zohľadnené, jedinou výnimkou je situácia, kedy oficiálny náskok zmení porotca ešte v deň konania dostihu. Ak je dostih prehlásený za neplatný, počítajú sa pri rovinových dostihoch 2 dĺžky a pri prekážkových dostihoch 10 dĺžok.
Keď dôjde k dostihu jedného koňa kvôli odstúpeniu koní po vypísaní stávky, platí 5 dĺžok pri rovinových dostihoch a 12 dĺžok pri prekážkových dostihoch.
Ak celkový súčet náskokov uvedený nie je, platia pravidlá Dead Heat.

18. Víťazný náskok vybratých koní
Stávka vyhráva vtedy, keď správne predpovedá víťazný náskok vybratého koňa.
V závislosti od bodového systému, môžu mať stávky dve formy:

Bodový rozsah - napríklad stávka s kurzom 6/1 na to, že Black Jack Ketchum vyhrá o 0 až 2 dĺžky.
Pod/Nad - napríklad stávka s kurzom 9/4 na to, že Black Jack Ketchum vyhrá o menej ako 4 dĺžky.

Ak je stávka vypísaná pred dňom konania udalosti a tipovaný kôň neštartuje, sú všetky stávky prehraté (pokiaľ nie je uvedené inak).
Ak kvôli neštartujúcemu koňovi/koňom dôjde k zrážke 15 alebo viac pencí (£) zo skorých kurzov v súlade s pravidlom Rule 4, budú všetky stávky neplatné.

19. Štartujúcí istého majiteľa alebo trénera
Stávka vyhráva vtedy, keď správne predpovie výkon koní istého trénera alebo majiteľa.
V závislosti od bodového systému, môžu mať stávky dve formy:

Bodový rozsah - napríklad stávka s kurzom 3/1 na to, že Aidan O'Brien získa 35 až 40 bodov.
Pod/Nad - napríklad stávka s kurzom 4/1 na to, že Paul Nicholls získa menej, ako 40 bodov.

Ak má majiteľ/tréner v dostihu viac než jedného štartujúceho, pri vyhodnotení stávky sa zohľadňuje kôň, ktorý začína s najnižším kurzom. Ak dvaja alebo viac koní začína s rovnakým kurzom, budú vklady rovným dielom rozdelené medzi obidva kone. Majiteľa/trénera koňa určuje v daný deň oznam Racing Post. Keď sú na vybratého majiteľa alebo trénera, vlastniaceho alebo trénujúceho víťaza menovaného konského dostihu, ponúkané dlhodobé stávky, je za 'aktuálneho' majiteľa alebo trénera považovaný ten, ktorý je v deň konania danej udalosti uvedený v oznamoch Racing Post. Ak nie je uvedené inak, platia pravidlá Ante Post.

20. Prerušené mítingy
Ak dostihový míting skončí pred úplným dokončením, platia pre stávky na bodový rozsah nasledujúce pravidlá.
Keď celkový výkon v čase skončenia spadá do najnižšieho bodového rozsahu (napr. 'menej ako 12 dĺžok' alebo výkon 'menej ako 50'), budú všetky stávky daného typu prehlásené za neplatné v prípade, že by celkový výsledok mohol stále spadať do niektorého z pôvodne ponúkaných bodových rozsahov.
Ak v rámci ukončeného mítingu nemohol byť dosiahnutý jeden alebo viac bodových rozsahov, budú stávky na tieto bodové rozsahy vyhodnotené ako prehraté a stávky, uzavreté na dosiahnuteľné rozsahy budú vyhodnotené ako spoluvíťazi a budú podliehať pravidlám Dead Heat podľa počtu možných víťazných rozsahov.
Ak existuje len jeden možný víťazný rozsah, bude vyhodnotený ako celkový víťaz. Keď celkový výkon v čase ukončenia spadá do stredného bodového rozsahu (napr. '12 až 15 dĺžok' alebo výkon '50 až 65'), budú všetky stávky na nižší rozsah vyhodnotené ako prehraté. Stávky, uzavreté na stredný a najvyšší bodový rozsah budú vyhodnotené ako spoluvíťazi a podliehajú pravidlám Dead Heat.
Stávky, ktoré v tejto situácii nemôžu matematicky vyhrať, budú vyhodnotené ako prehraté. Ak celkový výkon v momente ukončenia spadá do najvyššieho rozsahu (napr. 'viac ako 15 dĺžok' alebo výkon 'viac ako 65'), sú všetky stávky na tento rozsah vyhodnotené ako vyhraté a všetky ostatné ako prehraté, pretože výsledok bol fakticky už stanovený.

21. Stávky Forecast
Forecast je názov stávky, v ktorej sa tipuje na umiestnenie na prvom a druhom mieste v dostihoch a to v správnom poradí. Nasledujúce pravidlá platia pre tento typ stávky:
Forecast stávky sú akceptované iba v dostihoch s aspoň troma štartujúcimi.
Ak sú dostihy zredukované iba na dvoch štartujúcich, potom bude stávka forecast vyhodnoená ako výhra pri štartujúcom kurze na vybraného koňa, ktorý skončí na prvom mieste.
Ak jeden kôň skončí sám, potom bude stávka forecast na koňa na prvom mieste vyhodnotená pri tomto tipe ako jednoduchá stávka so začiatočným kurzom pri tomto výbere. Všetky ostatné stávky tricast v dostihoch budú vyhodnotené ako prehraté.
Vo všetkých ostatných prípadoch, ak nie je forecast podiel vyhlásený, potom všetky forecast stávky budú vyhodnotené pri výhre jednoduchej stávky so začiatočným kurzom na koňa, na ktorého ste tipovali, že skončí na prvom mieste.
Ak je pre stávku forecast vybraný neštartujúci, potom bude stávka forecast vyhodnotená ako výhra jednoduchej stávky pri zostávajúcim výbere pri začiatočnom kurze. Ak je pre kombinačnú stávku forecast vybraný neštartujúci, potom budú všetky stávky s neštartujúcim vyhodnotené ako výhra jednoduchej stávky na zostávajúci výber pri začiatočnom kurze.
 
22. Stávky Tricast
Tricast je stávka, v ktorej sa tipuje na umiestnenie na prvom, druhom a treťom mieste v dostihoch a to v správnom poradí. Nasledujúce pravidlá platia pre tento typ stávky:
Stávky tricast sú akceptované pri hendikepových a chovateľských ("nursery") dostihoch, v ktorých nastúpi osem alebo viac štartujúcich a v skutočnosti pobeží v šesť alebo viac štartujúcich. V prípadoch, keď je to propagované, sú akceptované stávky tricast aj na iné dostihy.
V dostihoch, ktoré dokončia iba dva kone, stávka tricast na prvého a druhého vybraného koňa zaplní tieto pozície v správnom poradí a vyplatená bude ako výherná stávka forecast. Všetky ostatné stávky tricast v dostihoch budú vyhodnotené ako prehraté.
Ak jeden kôň skončí sám, potom bude stávka tricast na koňa na prvom mieste vyhodnotená pri tomto tipe ako výhra jednoduchej stávky so začiatočným kurzom na tento výber. Všetky ostatné stávky tricast v dostihoch budú vyhodnotené ako prehraté.
Ak je stávka tricast akceptovaná v dostihoch, kde je podiel tricast prehlásený, potom sa stávka premení na priamu stávku forecast na kone, na ktoré bola podaná stávka, že sa umiestnia na prvom a druhom mieste.
Ak sa jeden z vybraných koňov v tricast nezúčastní dostihov, potom sa tricast stane forecast na zostávajúce dva kone. Ak sa dva z vybraných koní stanú neštartujúcimi, potom bude stávka vyhodnotená ako výhra s jednoduchým kurzom na štartujúceho pri zostávajúcom výbere. Rovnaké pravidlá platia pre neštartujúcich v kombinačných tricastoch, z ktorých každá kombinácia je vyhodnotená osobitne.