Pravidlá turnajov

Pokiaľ nie je uvedené inak, platia nasledujúce pravidlá pre všetky turnaje.

Registrácia

 1. Turnaje Sit & Go pri jednom stole začínajú v momente, kedy sa pri stole usadí požadovaný počet hráčov. Hráči si svoje miesta vyberajú na princípe „kto skôr príde, ten skôr melie“.
 2. Turnaje Sit & Go pri viacerých stoloch začínajú vtedy, keď sa zaregistruje požadovaný počet hráčov. Hráči budú usadení na princípe náhody.
 3. Turnaje pri viacerých stoloch začínajú vo vopred stanovený čas. Hráči budú usadení na princípe náhody.
 4. Na vybratých turnajoch pri viacerých stoloch je možná neskorá registrácia. Registrácia je považovaná za uzavretú vtedy, keď príde k niektorej z nasledujúcich situácii:
  1. Prvý level turnaja je už uzavretý.
  2. Z turnaja bol vyradený jeden hráč.
  3. Sú obsadené všetky dostupné miesta.
  4. Bola dosiahnutá maximálna kapacita turnaja.
 5. Predĺžená neskorá registrácia: na vybratých turnajoch pri viacerých stoloch ponúkame aj možnosť predĺženej neskorej registrácie. Možnosť registrácie ostáva otvorená aj po 1. leveli, čo znamená, že registrácia môže byť otvorená až do ukončenia 2. levelu, 3. levelu alebo ešte dlhšie.

  Predĺžená neskorá registrácia je považovaná za uzavretú pri splnení nasledujúcich podmienok:
  1. Bol dosiahnutý level, ktorý je uvedený v okienku „Informácie o turnaji“.
  2. Sú obsadené všetky dostupné miesta.
  3. Bola dosiahnutá maximálna kapacita turnaja.
  4. Keď na turnaji zostáva po poslednom umiestnení menej umiestení N, vyplácajúcich výhru (N>1).
 6. Z turnaja Sit & Go sa hráči môžu odhlásiť dovtedy, kým nie sú obsadené všetky miesta.
 7. Z turnaja pri viacerých stoloch sa hráči môžu odhlásiť najneskôr 5 minút pred začiatkom turnaja. Hráči, ktorí sa na turnaj zaregistrujú neskôr, ako 5 minút pred jeho začiatkom, sa z turnaja už odhlásiť nemôžu.
 8. Z turnajov, poskytujúcich možnosť neskorej registrácie, sa hráči môžu odhlásiť najneskôr 5 minút pred začiatkom turnaja.

Pravidlá

 1. Všetci hráči turnajov musia staviť všetky stávky Blind a/alebo Ante. Hráči, ktorí nie sú počas stávok Blind/Ante prítomní resp. pripravení na hru, budú vyradení.
 2. Pokiaľ nie je uvedené inak, uskutoční sa v priebehu všetkých plánovaných turnajov každú hodinu jedna päťminútová prestávka.
 3. V prípade, že počas turnajov pri viacerých stoloch nebudú stoly vyrovnané (napr. keď pri jednom stole bude viac hráčov, ako pri druhom), budú hráči rozdelení nasledovne:
  1. Traja hráči pri jednom stole vtedy, keď je počet zúčastnených stolov vyšší ako 100.
  2. Dvaja hráči pri jednom stole vtedy, keď je počet zúčastnených stolov vyšší ako 10, ale nižší ako 100.
  3. Jeden hráč pri jednom stole vtedy, keď je počet zúčastnených stolov nižší alebo rovný 10.
 4. Hráči, ktorí boli presunutí k novému stolu, dostanú nové karty hneď, ako to bude možné.
 5. Vo všeobecnosti platí zásada, že každý hráč musí v každom kole staviť Small Blind a Big Blind. Vzhľadom, k tomu, že v priebehu turnaja stoly zanikajú a hráči sa presúvajú, môžu kedykoľvek nastať nasledujúce situácie:
  1. Hráč musí v rámci jedného listu/kola staviť Big Blind viackrát.
  2. Hráč môže dostať značku dealera vo viacerých listoch/kolách po sebe.
  3. Hráč môže v priebehu jedného kola/listu preskočiť jednu alebo obidve stávky Blind.
 6. Vzhľadom k tomu, že takéto prípady sú náhodné, nezíska touto cestou žiaden hráč dlhodobú výhodu a pravidlá sú spravodlivé a férové voči všetkým hráčom.
 7. Pri hrách so spoločnými kartami (Texas Hold’em a Omaha) určuje počiatočnú pozíciu značky dealera najvyššia karta hráča - ‚high card‘. V prípade, že dvaja hráči dostanú rovnako vysokú kartu, rozhodne o pridelení značky dealera farba v nasledovnom poradí: piky, srdcia, kára a trefy.
 8. Okrem časovo obmedzených turnajov trvajú všetky turnaje tak dlho, až kým jeden hráč nevyhrá všetky žetóny. Vo veľmi zriedkavých prípadoch (niektoré kvalifikačné turnaje) môže byť turnaj ukončený aj vtedy, keď je v ňom ešte viac ako jeden hráč.
 9. Časovo obmedzené turnaje (HellKat)končia vo vopred stanovený čas. Výplaty vyplývajú z počtu hráčových žetónov. Časovo obmedzené turnaje s pevne stanovenou dĺžkou trvania končia po uplynutí istého času. Turnaje s neurčenou dĺžkou majú stanovenú maximálnu dĺžku a môžu skončiť aj pred uplynutím maximálne možného času. Turnaje s nespresnenou dĺžkou nikdy nekončia vtedy, keď do konca ostáva viac ako 10 % času. Všetky časovo obmedzené turnaje sú ukončené po odohraní kompletného listu. Žiadna hra nebude ukončená uprostred listu.
 10. V časovo obmedzených turnajoch si cenový bank rozdelia traja najlepší hráči (podľa počtu žetónov), a to podľa uverejnenej výplatnej štruktúry. V prípade nerozhodného stavu si príslušní hráči rozdelia výhru medzi sebou. Napríklad: ak na konci turnaja zostali traja hráči a dvaja z nich si delia pozíciu chip leadera (hráč s najvyšším počtom žetónov), rozdelia si títo dvaja hráči súčet výhry za 1. a 2. miesto. Tretí hráč získa výhru za 3. miesto.
 11. Rovnako aj v situáciách, kedy na konci turnaja ostanú len dvaja hráči a stave medzi nimi nie je nerozhodný, rozdelia si títo dvaja hráči súčet výhry za 1. a 2. miesto podľa svojho počtu žetónov a hráč, ktorý vypadol na 3. mieste, získa výhru za 3. miesto.
 12. Čas, ktorý majú hráči časovo obmedzených turnajov na svoj ďalší ťah, bude v záujme zamedzenia zdržovaní v priebehu posledných 10 % času na časovom ukazovateli skrátený.
 13. S výnimkou turnajov Rebuy je hráč vyradený vtedy, keď stratí všetky svoje žetóny.
 14. Na turnajoch s limitom (predpísané stávky) bude v každom stávkovom kole jedna stávka a trikrát Raise (zvýšenie). Na turnajoch s limitom banku (pot-limit) a turnajoch bez limitu (no-limit) nie je počet zvýšení žiadnym spôsobom obmedzený.
 15. Keď zostávajú už len dvaja hráči, podá hráč, ktorý má staviť Big Blind, príslušnú stávku a hráč so stávkou Small Blind dostane značku dealera. Hráč so stávkou Small Blind alebo značkou dealera je pred flopom na rade ako prvý a po flope ako druhý.
 16. V prípade, kedy sú od jedného stola vyradení dvaja (alebo viac) hráči počas rovnakého listu, umiestni sa na najvyššej konečnej pozícii hráč, ktorý mal na začiatku daného listu najvyšší počet žetónov.
 17. V prípade, kedy sú pri rôznych stoloch vyradení dvaja (alebo viac) hráči počas rovnakého listu, bude výhra rozdelená rovnakým dielom medzi všetkých hráčov, umiestnených na rovnakom mieste. Každému z nich bude pridelené najnižšie umiestnenie.
 18. Keď turnaj prebieha systémom „hand-for-hand“ a v rámci jedného listu sú vyradení dvaja alebo viacerí hráči (od jedného alebo viacerých stolov), tak najvyššie umiestnenie získa ten hráč, ktorý začal hrať s najvyšším počtom žetónov.
 19. Od hráčov sa očakáva, že sa budú riadiť etablovanou pokerovou etiketou. Ktorýkoľvek hráč, ktorý túto etiketu poruší, môže byť z turnaja diskvalifikovaný.
 20. Hrať spôsobom „soft playing“ nie je na turnajoch povolené. „Soft playing“ označuje situáciu, v ktorej hráč pri stávkach nevyužije maximálny potenciál svojho listu s jednoznačným zámerom pomôcť inému hráčovi pri ďalšom postupe v turnaji.
 21. Za hráčov, ktorí váhajú a neuskutočnia so svojím listom včas ďalší ťah („time out“), bude automaticky uskutočnený fold.
 22. Vo vopred stanovený čas turnaje prechádzajú do systému „hand-for-hand“. V kritických situáciách tento herný modus umožňuje odohrať pri všetkých stoloch presne rovnaký počet listov.

Podmienky zrušenia hry

 1. Turnaje Sit & Go pri jednom stole, viacstolové turnaje Sit & Go a viacstolové turnaje: ak je turnaj zrušený z technických dôvodov, vstúpia do platnosti nasledujúce podmienky refundácie:

(a) Ak turnaj ešte nezačal:

-Všetkým zaregistrovaným hráčom bude vrátený ich buy-in a vstupný poplatok

(b) Ak turnaj začal, ale registrácia naň je stále otvorená (napr. turnaj je ešte vo svojej fáze neskorej registrácie):

-Eliminovaným hráčom nebude v čase zrušenia vrátený ich buy-in alebo vstupný poplatok.

-Hráčom hrajúcim stále na turnaji bude vrátený ich buy-in a vstupný poplatok.

-Akékoľvek buy-iny (okrem vstupných poplatkov) získané od hráčov, ktorí boli eliminovaní z turnaja budú prerozdelené podľa percentuálnej bázy zostávajúcich hráčov podľa zostávajúceho počtu ich žetónov.

-Turnaj vypláca iba prostriedky, ktoré boli zozbierané v buy-inoch. Akékoľvek garantované výherné banky z turnajov nebudú relevantným faktorom pri výpočte výplat.

(c) Ak sa turnaj začal a registračné obdobie pre turnaj je zatvorené:

-Eliminovaným hráčom nebude v čase zrušenia vrátený ich buy-in alebo vstupný poplatok

-Hráčom v turnaji bude vrátená suma, ktorá by bola udelená ďalšiemu hráčovi vyradenému z turnaja. 50% zo zostávajúceho výherného banku bude rovnomerne rozdelených medzi zostávajúcich hráčov a 50% bude prerozdelených podľa percentuálnej bázy počtu žetónov každého hráča. Zostávajúcim hráčom bude taktiež vrátený ich vstupný poplatok.

(d) Za nezvyčajných okolností, keď je kvalita našich služieb ťažko degradovaná, ktoré môžu nastať v dôsledku vyššej sily, teroristického útoku, ohňa, alebo škodiaceho DDoS útoku si vyhradzujeme právo zrušiť turnaje a vrátiť hráčom ich buy-iny a vstupené poplatky za turnaje, kde sú aktuálne výherné banky menšie ako garantované výherné banky. V takom prípade vrátime všetkým hráčom ich buy-iny a vstupné poplatky, vrátene tých hr'čov, ktorí boli eliminovaní v čase zrušenia.

   32. Sit & Go Hero turnaje: ak je turnaj zrušený z technických príčin, platia nasledovné pravidlá vrátenia peňazí:

-Ak sa turnaj ešte nezačal:

Všetkým hráčom bude vrátený ich buy-in a účastnícky poplatok

-Ak sa turnaj začal:

Eliminovaným hráčom nebude v čase zrušenia vrátený ich buy-in alebo vstupný poplatok

Hráčom stále hrajúcim na turnaji bude vrátená suma, ktorá by bola udelená ďalšiemu hráčovi vypadávajúcemu z turnaja. 50% zo zostávajúceho výherného banku bude rovnomerne rozdelených medzi zostávajúcich hráčov a 50% bude prerozdelených podľa percentuálnej bázy počtu žetónov každého hráča. Vopred určená suma odmeny bude tvoriť časť celkového výherného banku, ak nebol tento už vyhraný. Zostávajúcim hráčom NEBUDE vrátený ich vstupný poplatok.

Turnaj Sit & Go Hero bude považovaný za odštartovaný iba vtedy, keď bude rozdaná prvá karta.

  33.  Turnaje o hracie peniaze a Freerollové turnaje: zrušené turnaje bez buy-inov skutočných peňazí nie sú považované za hrané. Toto sa týka turnajov hracích peňazí, Freerollov o hracie peniaze a Freerollov o skutočné peniaze. Výherné banky za tieto turnaje nebudú redistribuované a žiadna kompenzácia nebude udelená hráčom, ktorí sú stále na turnaji v čase zrušenia.

  34. Turnajové podmienky pre odpojenie a zrušenie hry platia pre všetky turnaje.

  35. Turnaj Sit & Go bude zrušený vtedy, keď boli odpojení všetci hráči a pred ich opätovným pripojením bolo odohraných 50 hier.

  36. Vyhradzujeme si právo turnaje zrušiť alebo presunúť, a to kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a pred predchádzajúceho oznámenia zmeniť pravidlá a podmienky našich pokerových turnajov. Takéto zmeny vstúpia do platnosti vo chvíli, kedy budú uverejnené v rubrike „Turnajové pravidlá“ na našej internetovej stránke. Výlučnú zodpovednosť za kontrolu turnajových pravidiel a podmienok pred svojím vstupom do turnaja nesie hráč.

  37. Tu uvedené pravidlá a podmienky pokerových turnajov predstavujú úplnú dohodu medzi hráčom a stránkou a vzťahujú sa na všetky aktivity hráča na ktoromkoľvek turnaji, s výnimkou špecifických turnajových pravidiel, vzťahujúcich sa na konkrétny turnaj, ktorého pravidlá a podmienky sú uverejnené na našej internetovej stránke.

  38. Bez ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenia podlieha každý spôsob využívania internetovej stránky hráčom podmienkam používania. V prípade akýchkoľvek sporov platia tieto Podmienky používania.

Dátum poslednej aktualizácie: 29.3.2018