Splošna pravila za stave

(Zadnja posodobitev: 05.10.2017)

A Splošno

A1 Osnovna pravila

A1.1 Pogodbeni stranki:

Pogodbeni stranki v vsaki stavi sta podjetje na eni strani in stranka (v nadaljevanju: "uporabnik") na drugi.

A1.2 Kdo ne sme staviti:

Stave po naročilu, stave sprejemalcev stav in stave stavnih posrednikov niso dovoljene. Stave na dogodke, v katerih sodeluje uporabnik sam (kot »udeleženci« tukaj veljajo predvsem udeleženi športniki, lastniki, trenerji ali funkcionarji udeleženega kluba), ali ki potekajo v imenu udeleženih oseb, niso dovoljene. Nadalje niso dovoljene stave udeležencev ali po naročilu udeležencev na tekme lige, pokala in/ali tekmovanja, pri katerem sodeluje klub/društvo udeleženca. V primeru kršenja teh pravil si podjetje pridržuje pravico, da zavrne izplačilo dobitkov in že vloženih stavnih vložkov ter stornira stave. Podjetje ne prevzema odgovornosti za poznavanje dejstev, ali je uporabnik član katere od omenjenih skupin. To pomeni, da je podjetje upravičeno ukrepati vselej, ko postane znano, da je uporabnik član katere od omenjenih skupin.

A1.3 Neznan izid:

Oseba, ki sklepa stavo, izjavlja, da ne pozna izida dogodka, na katerega se nanaša stava.

A1.4 Dvoumne stave:

Podjetje si pridržuje pravico, da v celoti ali delno zavrne katerokoli stavo in da razveljavi dvoumne stave.

A1.5 Jamstvo/obdelava podatkov:

Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake pri vnosu, prenosu in/ali vrednotenju. Predvsem si družba pridržuje pravico, da lahko, tudi naknadno, popravi očitne napake, predvsem pri vnosu stavnih kvot in/ali pri vrednotenju stavnih izidov (npr. pri zamenjavi kvot ali dogodkov, ekip itd.) oziroma ustrezne stave razveljavi.

Družba prav tako ne prevzema odgovornosti za pravilnost, popolnost in aktualnost vsebine informacijskih storitev, kot je na primer obveščanje o rezultatih preko e-pošte ali SMS sporočil ter za druge vsebine. Vsi podatki pri rezultatih v živo (Livescores), statistikah ter vsi vmesni rezultati live stav so brez garancije.

Družba si pridržuje tudi pravico do naknadnega storniranja stave, če je uporabnik stavo dobil zaradi tehnične napake in lahko družba napako/e dokaže s tehničnim zapisom. Družba sama nosi breme dokazati pojav tehnične napake. Igralcu se nato stava knjiži nazaj na njegov račun. Družba si pridržuje pravico terjati odgovornost od uporabnika za vso škodo, povzročeno družbi zaradi zavestnega izkoriščanja tehničnih ali upravnih napak pri vplačilu ali prejemanju izplačila.

Kot stava velja izključno znesek, ki jo je družba potrdila in zabeležila.

A1.6 Prepoved organiziranega sklepanja stav:

Uporabniki morajo stave sklepati kot posamezniki. Če poskuša eden ali več uporabnikov večkrat skleniti isto stavo, se lahko takšna stava pozneje razveljavi. Stave se lahko razveljavijo tudi, ko je uradni izid zanje že znan, in sicer, če podjetje meni, da stranke delujejo na podlagi nedovoljenega dogovora ali kot stavna skupina. Enako velja, če en uporabnik ali več uporabnikov v krajšem času večkrat sklene iste stave.

A1.7 Prevare pri stavah in manipulacije iger:

Če družba posumi v manipulacijo dogodka, ima pravico, da po lastni presoji:

 1. ukine ponudbo dogodka ali serije dogodkov na kateremkoli trgu in
 2. odloži in/ali zadrži plačilo v zvezi z dogodkom ali s serijo dogodkov na kateremkoli trgu, dokler ustrezno športno združenje ne potrdi integritete dogodka ali serije dogodkov.

Če ustrezna športna združenja potrdijo, da je šlo za aktivno manipulacijo dogodka ali serije dogodkov, ima družba poleg tega pravico, da po lastni presoji razveljavi stave, ki so bile sklenjene na takšno prireditev, če jih je sklenila oseba, identificirana kot oseba z insiderskim znanjem ali uporabnimi informacijami. Enako velja, če je stave sklenila druga oseba, za katero družba utemeljeno meni, da je povezana z osebo, ki ima insidersko znanje ali uporabne informacije, če z njo sodeluje ali je na kakršenkoli način vpletena v dejanja takšne osebe.

Ob obstoju suma na prevaro pri stavah ali manipulacijo iger je družba upravičena posredovati shranjene podatke (vključno z informacijami o stavah, povezanimi s sumom) športnim zvezam, oblastem ali drugim tretjim, ki se ukvarjajo z razjasnitvijo tovrstnih sumov.

A1.8 Starost in pravna sposobnost:

Uporabnik, ki sklepa stavo ali sodeluje v igri, izjavlja, da je dopolnil najnižjo starost, ki jo za udeležbo pri igranju zahteva zakonodaja v njegovi državi in da ima ustrezno pravno sposobnost.

A2 Vložki

A2.1 Omejitve vložkov

Stavne vložke določa vsak uporabnik sam. Izjeme so omejitve, določene z limiti dobitkov (glej "Izračun dobitka") in možnimi limiti vložkov.

A2.2 Odtegljaj dobitka za kritje davka na športne stave za stranke v Nemčiji

Nemška vlada je s 01.07.2012 uvedla obdavčitev stavnega vložka pri športnih stavah. V skladu s 17. čl. zakona o stavah na dirke in loterijske igre davek znaša 5 odstotkov stavnega vložka. Pri tem davku uporabniki v primeru dobljenih stav plačajo prispevek za davek, ki se odtegne od njihovega dobitka. Ta prispevek znaša 5 odstotkov bruto dobitka (vložek krat kvota). Ko se prispevek za davek odtegne od bruto dobitka, se neto dobitek pripiše v dobro na uporabnikov račun. Ta znesek se zaračuna uporabnikom s stalnim prebivališčem v Nemčiji in tistim, ki se ob sklenitvi stave v Nemčiji nahajajo. To ne velja, če se uporabnik ob sklenitvi stavne pogodbe ne nahaja v Nemčiji. Družba ima pravico, da za določitev davčne obveznosti s pomočjo geolokalizacije ugotovi, kje se uporabnik ob sklenitvi stave dejansko nahaja ter informacije shrani za izračun davka in preverjanje s strani finančnih uradov. Poleg tega je družba dolžna te informacije izročiti v primeru pravne obveznosti.

A2.3 Stanje računa

Predpogoj za učinkovito sklenitev stave je, da ima uporabnik v trenutku, ko se sprejemanje stav zaključi, v skladu z odstavkom 2.4 na računu zadostno stanje, da se - upoštevajoč možni davek v skladu z odstavkom A2.2 - pokrije vložek.

A2.4 Popolno kritje

Če stanje na računu ne zadostuje za kritje celotnega vložka in uporabnik v ustreznem roku ne nakaže manjkajočega zneska, podjetje sprejme ponudbe za sklenitev stav v enakem vrstnem redu kot jih prejema, a le dokler stanje na računu v celoti krije posamezno stavo.

A2.5 Delno kritje

Če stanje na računu samo delno krije stavni vložek, se šteje, da je stava sklenjena samo z vložkom v višini preostalega stanja na računu.

A3 Sklenitev stave

A3.1 Potrditev:

Stava je sklenjena, ko jo podjetje potrdi. Stava je potrjena, ko se pojavi na strankinem računu pod "Moje stave". V nekaterih primerih lahko pri tem pride do zakasnitev. Če je čas sklenitve stave sporen, velja, da je bila stava sklenjena, ko jo je evidentiralo podjetje. Če stranka iz kakršnegakoli razloga ne prejme potrditvenega sporočila, stava še zmeraj velja za potrjeno, če je prikazana na strankinem računu pod "Moje stave". Podjetje v vseh primerih predpostavlja, da so stranki pri sklepanju stav znani "Splošni pogoji poslovanja" in da se z njimi strinja.

A3.2 Neveljavne/nične stave:

Če je stava razglašena za "nično" ali "neveljavno" (npr. zaradi odpovedi dogodka, ki je predmet stave), se takšna stava ovrednoti kot "dobljena" s kvoto 1.00. Za posamezne (enkratne) stave to pomeni, da bo uporabniku vrnjen znesek v višini njegovega vložka. V kombinirani stavi to pomeni, da bodo skupne kvote ustrezno prilagojene in da bo lahko kombinirana stava še vedno dobitna, če bodo dobitne vse ostale stave, ki jih kombinirana stava vsebuje.

A3.3 Prepozne stave:

Če je stava iz kateregakoli razloga sklenjena po začetku dogodka, na katerega se nanaša, je takšna stava neveljavna (to ne velja za stave live). Stava se ovrednoti kot "dobljena" s kvoto 1.00. Stave live, ki jih podjetje prejme, ko je izid stav že znan, so neveljavne in se ovrednotijo kot "dobljene" s kvoto 1.00.

A3.4 Rok:

Rok za sklenitev stav v vsakem primeru določi podjetje.

A3.5 Zavrnitev sprejema:

Podjetje si pridržuje pravico, da zavrne sprejem stave brez navedbe razloga.

A3.6 Sprejete stave:

Stav, ki so sklenjene in sprejete pravočasno, ni mogoče preklicati ali spreminjati, razen v primerih, ki so omenjeni v teh splošnih pogojih. Zato je izključno uporabnik odgovoren, da poskrbi za pravilnost vseh podrobnosti svoje stave.

A3.7 Zgodnje informacije o izidu:

Če med sprejemanjem stav postanejo znane informacije, s katerimi je mogoče določiti izid stave, podjetje na novo določi rok za sprejemanje stav ali stavo stornira. Stornirane stave se ovrednotijo kot "dobljene" s kvoto 1.00.

A3.8 Napake:

Podjetje ne prevzema odgovornosti za napake pri vpisovanju, prenosu in/ali vrednotenju. Podjetje si še zlasti pridržuje pravico, da tudi po dogodku popravi očitne napake, ki so nastale pri vnašanju stavnih kvot in/ali vrednotenju stavnih izidov (npr. napake, povezane s kvotami, z ekipami, dogodki), ali zadevne stave razglasi za neveljavne. Prav tako podjetje ne prevzema odgovornosti za pravilnost, popolnost in ažurnost informacijskih storitev, ki jih zagotavlja, na primer live izidov in obvestil o izidih, ki jih pošilja po elektronski pošti ali prek SMS sporočil. Vložek je izključno znesek, ki ga potrdi in evidentira podjetje. Če je dogodek/trg, v zvezi z katerim je prišlo do napak, odpovedan, so vse stave razveljavljene in se ovrednotijo kot "dobljene" s kvoto 1.00, razen če so sklenjene kot stave FreeBet. Dodatne informacije glede stav FreeBet lahko najdete tukaj.

A4 Izračun dobitkov

A4.1 Izračun:

Pri stavah z določenimi kvotami se dobitki izračunajo tako, da se vložek pomnoži s predpisano kvoto.

Uporabnikom, ki imajo ob sklenitvi stave stalno prebivališče v Nemčiji in tistim, ki se ob sklenitvi stave nahajajo v Nemčiji, se od dobitka odtegne znesek za kritje davka na športne stave, kot je opisano pod A2.2.

Pri stavah s fiksnimi kvotami se dobitki izračunajo tako, da se vložek pomnoži s fiksnimi kvotami. Če gre za live stave, lahko uporabnik med sklepanjem stav sprejme kakršnekoli spremembe kvot. O spremembah pri stavah govorimo takrat, kadar do spremembe pride v v času, ko je napoved dodana na stavni listek in dokler je bwin ne sprejme. Dejanska kvota je navedena v potrdilu o sklenjeni stavi. Če uporabnik ne prejme potrdila o sklenjeni stavi, je stava kljub temu veljavna, če je prikazana v stavnem računu pod "Moje stave".

Več informacij lahko najdete na stavnem listku v predelu za live stave.

A4.2 Izplačilo:

Dobitki se izplačajo samo do najvišje vrednosti omejitve dobitka (glej odstavka A.4.3 in A.4.4). Če igralec sklene stavo, pri kateri izplačilo presega omejitev dobitka, podjetje ne odgovarja za presežni znesek. V takem primeru se izplačila dobitkov ustrezno znižajo. Enako velja, če podjetje osebo, ki stavi, v času sklepanja stave ni opozorilo na možno prekoračenje omejitve dobitkov.

A4.3 Omejitve dobitkov:

Pri stavah s pravim denarjem veljajo naslednje omejitve dobitkov:

A4.3.1 Omejitve na igralca in teden:

Omejitve dobitkov na posameznega igralca in teden (od ponedeljka 0:00 do nedelje 23:59 CET) so: 300.000 CHF, 310.000 USD, 250.000 EUR, 200.000 £, 1.800.000 DKK, 2.100.000 SEK, 1.800.000 NOK, 950.000 PLN, 6.000.000 CZK, 72.000.000 HUF, 500.000 YTL, 1.800.000 HRK, 1.000.000 RON, 9.000.000 RUB, 175.000 LVL, 860.000 LTL, 490.000 BGN, 1.700.000 ARS, 4.000.000 MXN.

Vrednosti omejitev so zgolj približne, ker so odvisne od nihanj menjalnih tečajev.

A4.3.2 Omejitve na igralca in stavo:

Omejitve dobitkov na posameznega igralca in ponujeno stavo so: CHF 15,500, USD 12,000, EUR 10,000, £7,000, DKK 75,000, SEK 92,000, NOK 82,500, PLN 44,500, CZK 300,000, HUF 2,500,000, YTL 17,000, HRK 70,000, RON 30,000, RUB 300,000, LVL 7,000, LTL 35,000, BGN 20,000, ARS 70,000, MXN 170,000.

Vrednosti omejitev so zgolj približne, ker so odvisne od nihanj menjalnih tečajev. Če se izkaže, da je igralec odprl več računov in na njih sklepal stave v nasprotju s Splošnimi pogoji poslovanja, hkrati pa se podjetje odloči, da ne bo storniralo vseh z njimi povezanih stav, veljajo omejitve dobitkov za skupni znesek dobitkov, pridobljenih iz teh stav.

A4.4 Drugačne omejitve dobitkov:

Podjetje si pridržuje pravico, da določi tudi drugačne omejitve dobitkov kot tiste, ki so opredeljene v odstavkih A4.3.1 in A4.3.2 in/ali da določi posebne omejitve za posamezne igralce.

A4.5 Posebne omejitve dobitkov

Posebne omejitve dobitkov se nanašajo na stave pred tekmo za določene športe, dogodke in vrste stav in so določene takole:

Šport Liga/tekmovanje (SAMO PRED TEKMO – VSE STAVE LIVE 10.000 €) Vrsta stave (vse vrste stav za tekme se nanašajo le na izid po rednem delu in ne za posebne periode) Omejitev
Nogomet
 • Premier League (ENG)
 • Primera Division (ESP)
 • Bundesliga (GER)
 • Serie A (ITA)
 • Ligue 1 (FRA)
 • Liga prvakov (od skupinskega dela naprej)
 • Svetovno prvenstvo in Evropsko prvenstvo (finalni del)
 • 1X2
 • Zmagovalec lige ali turnirja (SAMO za navedene lige)
250.000 EUR
 • Handicap
 • Skupno število golov (SAMO za navedene lige)
100.000 EUR
Tenis
 • Grand Slam turnirji (OP Avstralije, Francije in ZDA, Wimbledon)
 • 1 2
 • Zmagovalec turnirja (SAMO za Grand Slam turnirje)
100.000 EUR
Košarka
 • NBA
 • 1 2
 • Handicap
 • Zmagovalec prvenstva
250.000 EUR
 • Skupno število točk
100.000 EUR
 • Evroliga
 • 1 2
 • Handicap
 • Zmagovalec turnirja
100.000 EUR
Hokej na ledu
 • NHL
 • 1 2
 • 1X2
 • Zmagovalec Stanleyjevega pokala
250.000 EUR
 • Skupno število točk
100.000 EUR
Baseball
 • MLB
 • 1 2
 • Zmagovalec Svetovne serije (World Series)
250.000 EUR
 • Skupno število runov
100.000 EUR
Ameriški nogomet
 • NFL
 • 1 2
 • Handicap
 • Zmagovalec Superbowla
250.000 EUR
 • Skupno število točk
100.000 EUR

Kombinirane stave: če za napovedi, ki so del kombiniranih stav, veljajo drugačne omejitve dobitkov, se za skupni dobitek kombinirane stave upošteva najnižja omejitev dobitka.

Če je treba na uporabniški račun nakazati dobitek, ki presega v tem odstavku navedene omejitve dobitkov, si družba pridržuje pravico, da pridrži nakazani znesek, ki presega navedene omejitve.

A4.6 Zmanjšan vložek:

Če uporabnik sklene več enakih stav (tudi kombinacije posameznih in kombiniranih stav), katerih skupni dobitki presegajo omejitve dobitkov iz odstavkov A4.3 ali A4.4, je podjetje upravičeno, da zmanjša vložek tako, da bo ustrezal omejitvam dobitkov.

A4.7 Zaščita igralcev pred izgubo:

Če igralec v obdobju štirih tednov izgubi 5.000 evrov ali več, si podjetje pridržuje pravico, da ustrezno ukrepa in tako igralca zaščiti pred nadaljnjimi izgubami.

A5 live video

Na področju stav live Vam redno ponujamo video pretoke z live prenosi športnih dogodkov. Tukaj lahko najdete Pogoje za sodelovanje.

B Izid stave

B1 Skupna pravila za stave

B1.1 Pravila za posebne vrste športa (B2):

Za nekatere vrste športa in stav obstajajo izjeme ali odstopanja od teh pravil. Oseba, ki stavi, mora zato vedno prebrati posebna pravila za posamezne vrste športa, ki so objavljena pod “Posebna pravila ”, ker imajo ta vedno prednost pred splošnimi stavnimi pravili.

B1.2 Načelo "vse stave veljajo" („All bets stand“):

Če v izjemah v nadaljevanju, v stavni ponudbi ali v posebnih pravilih za posamezne vrste športa ni navedeno drugače, se načelo "vse stave veljajo" („All bets stand“) uporablja za vse vrste stav. To pomeni: če se atlet (ali ekipa, konj itd.), na katerega/katero je bila stava sklenjena, iz kakršnegakoli razloga ne udeleži dogodka, ki je vseeno potekal, je stava izgubljena. Stave se razveljavijo izjemoma, vendar predvsem v naslednjih primerih:

 • Dogodek/turnir je odpovedan.
 • Dogodek/turnir je razveljavljen.
 • Kraj dogodka/turnirja je spremenjen.
 • Dogodek/turnir je prekinjen ali preložen in se začne kasneje kot 72 ur po prvotnem začetku.
 • Stave v živo: Če je pri stavah v živo (glejte tudi pravilo B1.8) vključen tekmovalec, ki se stavnega dogodka ne udeleži ("non-runner"), so vse stave na takega tekmovalca razveljavljene.
 • Stave Head to Head (H2H): Če eden ali več udeležencev odstopi, še preden se pojavi na dogodku/turnirju.

B1.3 Vrstni red ekip pri tekmah:

Na splošno vrstni red ekip pri tekmah temelji na uradnem koledarju zadevnega tekmovanja. V posebnih primerih je lahko uradna gostujoča ekipa navedena kot domača ekipa. Kljub temu se upošteva načelo "vse stave veljajo".

B1.4 Odločene stave:

Vse stave, ki so odločene (t.j. izid je že odločen), so veljavne in se v skladu s tem poravnajo tudi, če pozneje kadarkoli pride do opustitve dogodka/turnirja.

B1.5 Spremembe (pravilo 24 ur):

Podjetje priznava samo izide, ki so bili doseženi na igralnem polju ali platformi. Izidi, ki izhajajo iz disciplinskih ukrepov športnega ali drugega sodišča, se ne upoštevajo. V primeru kršenja športnih predpisov si podjetje pridržuje pravico, da zamrzne dobitke in zadrži njihovo izplačilo.

Izjema: Vse stave, ki se nanašajo na končni izid dogodka/turnirja, se poravnajo po uradnem izidu, ki ga objavi upravni organ športa/lige/dogodka, kar je ponavadi takoj po zaključku dogodka. Če upravni organ uradni izid spremeni v 24 urah po zaključku dogodka, si podjetje pridržuje pravico, da ustrezno spremeni poravnavo dobitkov (kar pomeni, da že izplačane dobitke razveljavi in nato stave poravna v skladu s spremenjenim izidom). Če se dogodek/turnir iz kakršnegakoli razloga ne zaključi (npr. zaradi slabega vremena, težav z množicami itd.) in upravni organ v 24 urah poda uradni izid, se poravnajo samo stave na zmagovalca dogodka/turnirja. Če upravni organ ne sporoči izida v 24 urah po koncu dogodka, se vse stave, ki niso bile dokončane v času, ko je bil/-a šport/liga/dogodek opuščen/-a, štejejo kot neveljavne. To velja tudi za dolgoročne stave. Kakršnekoli spremembe v razvrstitvah, do katerih iz kateregakoli razloga pride pozneje kot v 24 urah po zaključku dogodka, se pri odločanju o izidu stav ne upoštevajo.

B1.6 Pravila za preložene dogodke:

Če se stavni dogodek prekliče ali preloži, so vse stave, sklenjene pred načrtovanim začetkom, neveljavne. Stave so veljavne za vse tekme, ki se preložijo pred načrtovanim začetkom, a potekajo isti dan (lokalni čas). Edina izjema so tekme, ki potekajo v okviru turnirja s fiksno določenimi datumi, npr. Olimpijske igre, finale Evropskega prvenstva, finale Svetovnega prvenstva, OP Francije, Wimbledon itd. V tem primeru so stave veljavne (to ne velja za kvalifikacijske tekme, ki niso za tenis in ne potekajo v okviru turnirja s fiksno določenimi datumi). Namesto tega veljajo pravila, ki so navedena v pravilih za posamezne športe. Če datum začetka dogodka ni znan, ko se stava ponudi, se dogodek označi z “datum še ni potrjen”. Za vse te dogodke in stavne vrste se pravilni datum navede, kakor hitro je znan. Stave na takšne dogodke so veljavne, četudi se predvideni datum ne ujema z dejanskim.

B1.7 Kombinirane stave:

B1.7.1 Vsi tekmovalci ne sodelujejo:

Če se v kombinirani stavi tekmovalec, na katerega se nanaša stava, ne udeleži dogodka (razen v primerih, ko velja načelo "vse stave veljajo" (B1.2)) ali če je kateri od stavnih dogodkov odpovedan, opuščen ali preklican ali ni izveden iz drugih razlogov, hkrati pa se ne izvede v 72 urah, se stave ovrednotijo kot "dobljene" s kvoto 1,00, kar pomeni, da bo lahko kombinirana stava še zmeraj dobitna, to pa je odvisno od drugih izidov, ki so vanjo vključeni.

B1.7.2 Podobne stave:

Stranka ne sme kombinirati povezanih stav za isti dogodek. Podobni stavi sta dve ali več različnih stav s podobno kontingenčnostjo.

Primer:

 • Stava 1: "Katera ekipa bo zadela naslednji gol?" vsebuje naslednje izide, na katere se lahko stavi:
  • "Ekipa A"
  • "Ekipa B"
  • "Gola ne bo"
  • Stava 2: "Kdaj bo dosežen naslednji gol?" vsebuje naslednje izide, na katere se lahko stavi:
   • "Ob X"
   • "Ob Y"
   • "Gola ne bo"
   • Ker izbira "Gola ne bo" vpliva na obe stavi, sta stavi povezani.

   Povezane stave ne vsebujejo nujno istega izida in se ne nanašajo na isto dejanje. Ker povezava stav ni zmeraj tako očitna kot v navedenem primeru, si podjetje pridržuje pravico, da samo določi, katere stave so medsebojno povezane. Če je podjetje kombinirano stavo, ki vsebuje dva izbora ali več, sprejelo po pomoti, si pridržuje pravico, da takšno stavo razglasi za nično (glej pravilo A3.2 Nične/neveljavne stave).

   B1.8 Ex-aequo uvrstitve in neodločen izid (Dead Heat):

   Do t.i. ex-aequo uvrstitev pride takrat, kadar več športnikov/športnic ali ekip doseže enako uvrstitev. Če ni določeno drugače in se dogodek konča z ex-aequo uvrstitvijo ali neodločenim izidom ("dead heat"), vendar tak izid ni na voljo kot stavna možnost, za določanje dobitkov velja naslednje pravilo: Kvote za zmagovalne napovedi (ki temeljijo na evropskih kvotah v decimalni obliki) se deli s številom dobitnih napovedi in nato pomnoži z ustreznim vložkom. Ti primeri so v stavnem računu prikazani pod "Moje stave" z dodatkom "d/h" (angleško: "dead heat").

   Če ni določeno drugače, velja to pravilo v vseh primerih, v katerih se dve ali več stavnih možnosti vrednoti kot zmagovalne napovedi.

   Primer: tekmovalec pri smučanju tekmo koča z ex-aequo zmago pred tekmovalcem A (ki je imel kvoto 4,60) in tekmovalcem B (s kvoto 9,00). Uporabniki, ki so stavili 10 evrov na tekmovalca A, prejmejo 23 evrov (kvota x vložek : številom napovedi, ki se štejejo za pravilne = 4,60 x 10 : 2). Uporabniki, ki so 10 evrov stavili na tekmovalca B, prejmejo 45 evrov (9,00 x 10 : 2).

   B1.9 Stave v živo:

   B1.9.1 Razlaga:

   live stave so na voljo ekskluzivno pred in med dogodkom na platformi, ki je posebej namenjena live stavam. Kvote se nenehno posodabljajo in s tem odražajo trenutni status tekme. Če uporabnik želi preprečiti, da se stava zaradi spremembe kvot ne bi sklenila, lahko z uporabo možnosti “Sprejmi vse spremembe kvot” ali “Sprejmi višje kvote” pri sklepanju stave sprejme spremembe kvot.

   Več informacij lahko najdete na stavnem listku v predelu za live stave.

   B1.9.2 Izidi:

   Pri stavah v živo se za ovrednotenje dobitka oziroma dobitkov uporabijo izidi, ki so znani takoj po zaprtju stavnega trga. Poznejše spremembe (npr. izidi, o katerih odloči žirija po tekmi) ne vplivajo na poravnavo ponujene stave live. Podjetje poravna stave v živo glede na lastne statistične podatke, ki temeljijo na dejanskem poteku igre. Če ni navedeno drugače, so pri stavah live vse stave na tekmovalce, ki se dogodka ne udeležijo ("non-runners"), neveljavne.

   B1.9.3 Skupna pravila:

   Tudi za stave live veljajo "Skupna stavna pravila" (B1) o vrednotenju. Izjema so posebne stave, ki so odločene že pred prekinitvijo. Te stave so veljavne.

   B1.10 Igralni čas:

   Pri vseh športih, pri katerih je določen igralni čas, je odločilen izid po rednem delu igre (ki vključuje tudi sodniške podaljške). Morebitni podaljški, kazenski streli in podobno ne vplivajo na poravnavo stav. Kakršnekoli izjeme bodo objavljene, ko se pojavijo, sicer pa pomeni, da so del posebnih pravil za posamezne vrste športa.

   bwin ne more zagotoviti, da redni igralni čas prireditve ustreza "normalnemu" igralnemu času ustrezne vrste športa (npr. za klubske prijateljske tekme pri nogometu). Drugačni igralni časi se objavijo, če so informacije na voljo. V vsakem primeru ostanejo vse stave veljavne.

   B1.11 Izključitve:

   Za vse stave, ki se nanašajo na končni izid dogodka/turnirja, velja, da je katerikoli igralec/udeleženec ali katerokoli ekipa, ki je iz kakršnegakoli razloga izključena v 24 urah po zaključku dogodka/turnirja, poražena.

   B1.12 Vrste stav

   B1.12.1 Neparne in parne stave:

   Če je izid "0", se stave poravnajo kot "parne".

   B1.12.2 Stave Handicap/ Spread:

   Za veljavnost stav se mora stavni dogodek zaključiti.

   B1.12.3 Skupne stave (vse stave, ki vsebujejo stavni izbiri "nad" (Over) in "pod" (Under):

   Če je dogodek opuščen, preden se zaključi, so vse stave, ki se nanj nanašajo, neveljavne, razen če je bila že dosežena najvišja vrednost, na katero se je lahko stavilo. V takšnem primeru vse stave veljajo.

   B1.12.4 Stave Head-to-Head (H2H):

   • Enkratni dogodek: Če eden ali več udeležencev odstopi, še preden nastopi na dogodku, so vse stave neveljavne. Če je udeleženec izključen ali iz kakršnegakoli razloga ne dokonča dogodka, velja za "poraženca". Če so vsi udeleženci stave Head to Head izključeni ali ne dokončajo dogodka, so vse stave neveljavne. Če dva udeleženca ali več končata na istem mestu, velja pravilo neodločenega izida ("Dead Heat", B1.7).
   • Turnir: To pravilo velja za vse turnirje, ki se igrajo po sistemu knockouta, po sistemu, kjer vsak igra z vsakim ali po kombinaciji obeh sistemov. Zmagovalec je udeleženec, ki je v končni razvrstitvi turnirja uvrščen najvišje. Če ni uradne končne razvrstitve, velja zadnja uspešno dokončana tekma/stopnja kot končna uvrstitev. Če dva ali več udeležencev zaključi turnir na istem položaju ali je njihova zadnja uspešno zaključena tekma/stopnja enaka, veljajo pravila o neodločenem izidu (Dead Heat). Če eden ali več udeležencev odstopi, preden začnejo turnir, so vse stave neveljavne.

   B1.12.5 Stave na medalje:

   Vse stave na število medalj bodo vrednotene glede na uraden seznam medalj ob koncu dogodka (npr. olimpijskih iger, svetovnih prvenstev…). Kakršne koli kasnejše spremembe s strani upravnih organov se pri stavah ne upoštevajo.

   Ekipne medalje: Vse medalje, ki jih ekipa/narod osvoji na določenem tekmovanju, štejejo kot ena medalja, ne glede na število članov ekipe.

   B1.12.6 Nominirani finalisti:

   Finalisti so igralci/ekipe, ki dejansko igrajo v finalu, ne glede na to, kako se v finale uvrstijo, vključno z odločitvami odgovornih institucij.

   B1.12.7 Drug tekmovalec/ostali tekmovalci:

   Če stava vsebuje možnost "Drug tekmovalec ", "Ostali tekmovalci"ali podobno, ta možnost zajema vse tekmovalce razen tistih, ki so na seznamu stavnih možnosti poimensko navedeni – ne glede na to, če so za njih na voljo kvote ali ne.

   B1.12.8 Posebne stave - izboljšane kvote:

   Za vse stave, ki se nanašajo na izid več kot 1 dogodka, se mora vsak vključen dogodek začeti v roku 72 ur po predvidenem času začetka. V nasprotnem primeru stave niso veljavne.

   Če se vsaj eden od vključenih dogodkov ne začne pravočasno ali se zaključi brez uradno znanega zmagovalca, so vse stave za ustrezno "posebno stavo z izboljšanimi kvotami" neveljavne.

   To pravilo ne velja za stave, ki se sklenejo kot kombinirane stave.

   B1.12.9 Posebne stave - denar nazaj:

   Za vse stave, ki so na voljo v področju "Posebne stave - denar nazaj", veljajo naslednja pravila:

   • Maksimalni vložek: uporabniki lahko na vsak trg stavijo do 100 evrov (ali ustrezni znesek v valuti svojega računa), razen če je navedeno drugače.
   • Če uporabnik izpolni navedeni pogoj, se vložki za izgubljene stave povrnejo.
   • Če uporabnik s sklenjenimi stavami preseže maksimalni vložek, se povrne le najvišji vložek.
   • Povrnjene izgubljene stave so v računu prikazane kot "preklicane".
   • Stave s povrnjenim denarjem se lahko sklenejo le kot enojne stave. Če uporabnik stavo s povrnjenim denarjem sklene kot kombinirano stavo, se vložek zanjo ne povrne.

   B2 Posebna pravila

   Kliknite tukaj za posebna pravila za posamezne vrste športa.