Politika

(Posledná aktualizácia: 15.09.2022)

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1. Voľby do vedúcich a legislatívnych orgánov.

a) Pri ponuke stávok na vedúcich predstaviteľov strany / ďalšieho predsedu vlády / ďalšieho prezidenta alebo podobne, sú v ponuke kurzy na základe princípu "all in, run or not" ("všetky stávky platia, ak váš tip nenastúpi, peniaze sa nevracajú"), pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade nevoliteľnosti, neplatnosti, odstúpenia alebo z iných dôvodov sa vklady späť nevracajú. "Dočasní" alebo "prechodní" lídri, uvedení do funkcie pred plánovaným výberom alebo oficiálnym výberovým procesom sa počítať nebudú. Bez ohľadu na konkrétnu funkciu bude víťaz takýchto volieb alebo volebného procesu vždy platiť ako "budúci líder".  

b) Spojené kráľovstvo: Ako "ďalší ministerský predseda" bude vždy vyhodnotená osoba, ktorá sa tohto úradu ujme, a to dokonca aj pred voľbou lídra strany. Za týmto účelom bude ako ministerský predseda platiť ktokoľvek, koho panovník vyzve, aby zostavila vládu Spojeného kráľovstva.

Výsledky sa budú posudzovať na základe oficiálne vyhláseného výsledku a nie na základe následného právneho podnetu. 

2. Voľby v USA.

a) Voľby do Kongresu Spojených štátov. V prípade konania dodatočného kola volieb do akéhokoľvek kresla, môže sa vyhodnotenie všetkých príslušných stávok odložiť až do vyhlásenia konečných výsledkov. Keď budú ponúkané stávky na prípadné ovládnutie niektorej z komôr alebo na celkový počet kresiel po sérii volieb, zahŕňa to všetky plánované voľby a tiež špeciálne voľby, konajúce sa v rovnaký deň.

Pokiaľ vydá nestranícky kandidát verejné prehlásenie, že hodlá podporiť určitú stranu, bude táto osoba započítaná do celkového výsledku tejto strany. Pri stávkach na kontrolu nad Senátom bude v prípade nerozhodného stavu platiť stranícka príslušnosť viceprezidenta.

b) Prezidentské voľby v USA Stávky budú vyhodnotené podľa víťaza, ktorý bude vyhlásený po všeobecných prezidentských voľbách, pri zohľadnení prípadných zákonných alebo ústavných spochybnení. Ak panuje ohľadne výsledku neistota, vyhradzujeme si právo vyčkať výsledkov následného hlasovania zboru voliteľov alebo, v prípade potreby, hlasovania Kongresu. V prípade, že neskôr bude inaugurovaná iná osoba, nebude to mať vplyv na vyhodnotenie stávky. Podiel hlasov zboru voliteľov bude vyhodnotený na základe výsledkov, ktoré vyhlásia jednotlivé štáty a nie na základe hlasov, ktoré následne odovzdajú volitelia. Ak sa prezidentské voľby z nejakého dôvodu zdržia, platia všetky stávky, ak sa voľba uskutoční do šiestich mesiacov po pôvodnom plánovanom volebnom dni.

c) Stranícky kandidáti a kandidáti na viceprezidenta Stávky budú vyhodnotené podľa nominovaných kandidátov, vyhlásených na straníckych zjazdoch vo volebnom roku a lebo akýkoľvek rovnocenný postup, pokiaľ sa neuskutoční štandardný zjazd.

d) Primárky a členské schôdze Všetky stávky budú vyhodnotené podľa konečného podielu hlasov, pokiaľ nie je uvedené inak. Platia výsledky, ktoré vyhlásia jednotlivé strany.

e) Prezidentské voľby v USA podľa štátov Stávky budú vyhodnotené podľa hlasovaní v jednotlivých štátoch, pri zohľadnení prípadného prepočítavania hlasov alebo zákonného spochybnenia. Len jednoduché stávky.

3. Politika v Spojenom kráľovstve

a) Volebná účasť. Stávky budú vyhodnotené na základe celoštátnych percentuálnych údajov v deň volieb. Akékoľvek následné oneskorené hlasy alebo opakovanie volieb sa nezohľadňujú.

b) Stávky na najvyšší počet kresiel. Ak dôjde k nerozhodnému výsledku, platí pre všetky príslušné stávky pravidlo „dead heat“. Pokiaľ nie je uvedené inak, neplatí predsedajúci Dolnej snemovne a kresla za Severné Írsko.

c) Stávky na percentuálny podiel voličských hlasov. Stávky sa vzťahujú len na kreslá za Veľkú Britániu (tj. bez Severného Írska), pokiaľ nie je uvedené inak.

d) Odložené / opakovane volené kreslá Pre kreslá, ktoré si zo zákonných alebo iných dôvodov vyžiadajú opakované voľby, platí: Pre stávkové účely platí pôvodne vyhlásený výsledok. To platí aj pre doplňujúce voľby.

Kreslá, ktorí vyžadujú odloženie hlasovania na neskorší čas a o ktorých sa nehlasuje v deň všeobecných volieb, stále platia pre vyhodnotenie stávok na celkový počet kresiel alebo stávok na väčšinu. Môžeme zdržať vyhodnotenie príslušných stávok, dokiaľ nebude známy výsledok pre zodpovedajúce kreslá.

e) Stávky na väčšinu Strana získa celkovú väčšinu vtedy, keď vyhrá vo viac než polovici volebných obvodov Spojeného kráľovstva, čo znamená, že ak ide o obsadenie 650 kresiel, väčšinu predstavuje 326 kresiel. Predsedajúci Dolnej snemovne pre celkový výsledok jednotlivých strán neplatí. Kreslá, získané v Severnom Írsku, neplatia pre celkovej výsledky Labouristickej strany, Konzervatívnej strany a Liberálne demokratickej strany. Kandidáti združenia Labour Co-Op alebo podobných združení budú platiť pre zodpovedajúce strany. Pokiaľ budúce všeobecné voľby prebehnú podľa jednoznačne iného volebného systému (napr. ne podľa systému relatívnej väčšiny), sú stávky na celkový počet kresiel, na väčšinu a jednotlivé volebné obvody neplatné. Stávky na najvyšší počet kresiel zostávajú v platnosti.

f) Stávky na volebné obvody Všetky stávky sa vzťahujú na budúce všeobecné voľby, pokiaľ nie je uvedené inak. Na základe prehlásenia alebo na požiadanie môžu byť kedykoľvek pridaní ďalší kandidáti. Stávky na strany alebo kandidátov, ktorí nekandidujú, sú prehraté. Stávky na volebné obvody sú dostupné len ako jednoduché stávky. Stávky, uzavreté pred zmenou hraníc volebného obvodu sú neplatné. Stávky, uzavreté pred zmenou hraníc volebného obvodu sú neplatné.

g) Stávky na to, ktorý člen kabinetu odíde ako ďalší Člen kabinetu musí kabinet opustiť - zmena kabinetnej pozície neplatí ako odchod. V prípade, že kabinet v rovnaký deň opustí viac než jedna osoba, bez ohľadu na čase oznámenia, platí pravidlo „dead heat“.

h) Stávky na vládu po voľbách. Pod pojmom koalícia sa rozumie dohoda, na ktorej základe zástupcovia všetkých uvedených strán získajú kreslo v prvom kabinete, zostavenom po voľbách (a kde nemajú zastúpenie žiadne ďalšie strany). Menšinová vláda vznikne vtedy, keď má uvedená strana menej ako 326 kresiel, ale má všetky kreslá v prvom kabinete, zostavenom po voľbách. Väčšinová vláda vznikne vtedy, keď má uvedená strana viac ako 325 kresiel, ale má všetky kreslá v prvom kabinete, zostavenom po voľbách.

i) Stávky na debaty Pokiaľ nie je uvedené inak, „víťaza“ akejkoľvek debaty v Spojenom kráľovstve určuje prvý prieskum verejnej mienky YouGov, týkajúci sa víťaza debaty (alebo podobný prieskum). V prípade, že YouGov neuskutoční výskum do 24 hodín, vyhodnotíme víťaza na základe výsledkov väčšiny výskumov verejnej mienky, uskutočnených spoločnosťami, ktoré sú členmi British Polling Council, najneskôr do 24 hodín po ukončení debaty. Stávky sa vyhodnocujú podľa prehľadu, percentá sa zaokrúhľujú a môžu platiť pravidlá „dead heat“.