Snooker

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1. Všeobecné pravidlá

Zápas snookeru je považovaný za zahájený nábehom na prvý frame. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky stávky platia za predpokladu, že na začiatku zápasu prišlo k úvodnému nábehu. Ak hráč nenastúpi na turnaj alebo zápas, budú všetky stávky na tohto hráča alebo jednotlivý zápas neplatné.

2. Stávky na zápas - Kto vyhrá zápas? Víťazom zápasu sa stane hráč, ktorý postúpi do ďalšieho kola alebo za víťaza ho považuje riadiaci orgán.

3. Stávky na turnaje- Tipujte, ktorý hráč vyhrá turnaj Môžu sa uplatniť zrážky podľa pravidla č. 4.

4. Ďalší frame - Ktorý hráč vyhrá ďalší frame? Ak sa frame neuskutoční, budú všetky stávky neplatné; výnimkou je prípad, že frame bude z akýchkoľvek dôvodov udelený, v takom prípade ostanú stávky v platnosti.

5. Obľúbené stávky
V prípade neukončenia zápasu budú všetky tipy na ktorékoľvek druhy stávok všetky uvedené nižšie v danom zápase neplatné, pokiaľ nebude stanovené bezpodmienečne:
a.) Hendikepové stávky - Kto vyhrá zápas po uplatnení uvedeného hendikepu?
b.) Stávky na frame - Aké bude presné skóre zápasu?
c.) Stávky na prvé štyri/osem framov - Ktorý hráč bude po prvých 4/8 framoch vo vedení?
d.) Stávky na prvé štyri/osem framov - Aké bude presné skóre zápasu po prvých 4/8 framoch?
e.) Presné skóre - Konečné skóre zápasu
f.) Víťazný náskok v zápase - O koľko framov vyhrá hráč zápas? 
g.) Celkový počet framov Viac/Menej - Koľko framov sa bude hrať v zápase?
h.) Súťaž na "X" framov - Ktorý hráč dosiahne ako prvý "X" framov?
i.) 147 v zápase - Bude v zápase skórovaných 147 bodov? Nábeh so 147 bodmi znamená, že hráč potopí všetkých 15 červených a čiernu guľu a potom všetky ostatné farby. Akékoľvek nábehy so 147 alebo viac bodmi, vyžadujúce "Free Ball" (voľnú guľu), budú považované za porážku, pokiaľ nešlo o nábeh voľnou guľou (červené a farebné), po ktorom nasledovalo tradičných 147.
j.) Prvá potopená farba - Ktorá farba bude v nasledujúcom frame pri dodržaní pravidiel potopená ako prvá? Prvá farba, ktorá bude regulárne potopená a získa svoju vlastnú hodnotu (tj. nebude považovaná za "Free Ball"), bude považovaná za víťaznú bez ohľadu na akýkoľvek ďalší re-rack.
k.) Nasledujúci frame - Prvý hráč, ktorý potopí guľu - Prvý hráč, ktorý regulárne potopí guľu v nasledujúcom frame. Prvý hráč, ktorý regulárne potopí guľu, bude považovaný za víťaza, bez ohľadu na to, či bude nasledovať re-rake.
l.) Mini Session/Víťaz Session - Ktorý hráč vyhrá Mini Session alebo Session?
m.) Výsledok Mini Session/Výsledok Session - Aký bude výsledok Mini Session alebo Session?
n.) Mini Session/Session hendikep - Kto vyhrá Mini Session/Session po uplatnení príslušného hendikepu?
o.) Víťaz tohto framu - Ktorý hráč vyhrá aktuálny frame?
p.) Nábeh s 50 bodmi v nasledujúcom frame - Bude v nasledujúcom frame (ktorýmkoľvek hráčom) dosiahnutý nábeh s 50 bodmi?
q.) Nábeh so 100 bodmi (Century) v nasledujúcom frame - Bude v nasledujúcom frame dosiahnutý nábeh so 100 bodmi? Hráč A, hráč B, jeden z hráčov alebo žiadny hráč.

6. Stávky Century
Pre nábehy so 100 alebo viac bodmi platia nasledujúce pravidlá
a.) Stávky Century - Koľko nábehov so 100 bodmi bude dosiahnutých počas celého zápasu?
b.) Stávky na hráča, ktorý dosiahne Century - Koľko nábehov so 100 bodmi dosiahne niektorý konkrétny hráč?
c.) Celkový počet nábehov so 100 bodmi - Bude počet nábehov so 100 bodmi počas celého zápasu vyšší alebo nižší ako uvedená hodnota?
d.) Počet nábehov so 100 bodmi konkrétneho hráča počas zápasu - Bude počet nábehov so 100 bodmi, dosiahnutý istým hráčom počas celého zápasu, vyšší alebo nižší ako uvedená hodnota?

7. Re-rack
Ak príde v ktoromkoľvek frame k re-racku, platia nasledujúce pravidlá: 
a.) Víťaz framu: všetky stávky platia a budú vyhodnotené podľa oficiálneho víťaza príslušného framu. 
b.) Rozhodnuté stávky: platia všetky stávky, o ktorých výsledku je rozhodnuté už pred re-rackom. Opakovaný výskyt rovnakých udalostí po re-racku je pre stávkové účely irelevantný. 
c.) Nerozhodnuté stávky: Stávky, o ktorých výsledku nebolo pred re-rackom rozhodnuté, budú vyhodnotené len na základe udalostí po re-racku. Opätovný výskyt rovnakých udalostí pred re-rackom je pre stávkové účely irelevantný. 
d.) Všetky stávky, vzťahujúce sa na konečný výsledok framu (napr. celkové skóre, stávka na párne/nepárne skóre) budú vyhodnotené podľa oficiálneho výsledku príslušného framu.

8. Bodové stávky
V prípade akéhokoľvek re-racku pre nižšie uvedené stávky platí, že body, nahrané v akomkoľvek frame pred re-rackom, sa neprenášajú. V prípade, že sa zápas nedohrá, budú všetky stávky akékoľvek typu, uvedené nižšie, v danom zápase neplatné (pokiaľ nie je uvedené inak):
a.) Nasledujúci frame - Súťaž do 30 bodov - Ktorý hráč dosiahne v nasledujúcom frame ako prvý 30 bodov? Za víťaza bude považovaný prvý hráč, ktorý dosiahne 30 bodov; bez ohľadu na akékoľvek ďalšie re-racky. Ak by k re-racku došlo predtým, ako niektorý z hráčov dosiahne 30 bodov, bude víťazom prvý hráč, ktorý vo frame s re-rackom dosiahne 30 bodov.
b.) Celkový počet bodov nasledujúceho framu - Koľko bodov bude v nasledujúcom frame celkovo dosiahnutých? Celkový počet bodov, dosiahnutých vo frame, zahŕňa všetky znovu umiestnené čierne gule
c.) Náskok víťaza nasledujúceho framu - Víťazný bodový náskok, dosiahnutý v nasledujúcom frame
d.) Najvyšší nábeh v nasledujúcom frame - Hráč, ktorý dosiahne v nasledujúcom frame nábeh s najvyšším počtom bodov
e.) Nábeh s najvyšším počtom bodov v nasledujúcom frame - Koľko bodov bude obsiahnutých v najvyššom nábehu nasledujúceho framu?
f.) Párne/nepárne v nasledujúcom frame - Bude v nasledujúcom frame dosiahnutý párny alebo nepárny počet bodov?

9. Stávky na dĺžku framu/zápasu
sa vyrovnajú podľa času, ktorý uplynie od úvodného nábehu po koniec framu alebo zápasu, či už v rámci bežnej hry alebo pri predĺžení.

10. Skupinové stávky
Víťazi skupín turnaja budú určení podľa oficiálnych pravidiel príslušného riadiaceho orgánu. Ak vybraný hráč odstúpi pred začiatkom turnaja, stávky podané na tohto hráča sa vrátia. Môžu sa uplatniť zrážky podľa pravidla č. 4.
11. Posledná farba potopenej gule vo frame X
Tipnite si, akú farbu bude mať posledná právoplatná „farebná“ guľa potopená v danom frame. Voľné gule sa nepočítajú.
12. Zahrá hráč X 50-bodový nábeh v zápase
Predpovedá, či určitý hráč zahrá v zápase aspoň jeden 50-bodový nábeh.
13. Počet 50-bodových nábehov v zápase
Predpovedá, či celkový počet 50-bodových nábehov v zápase je nad alebo pod určitou hodnotou.
14. Vyhrá niektorý hráč X framov za sebou
Predpovedá, či niektorý hráč vyhrá určitý počet framov za sebou alebo nie.
15. Bude sa hrať rozhodujúci frame?
Predpovedá, či sa zápas dostane do posledného rozhodujúceho framu.
16. Bude sa hrať rozhodujúci frame?
Predpovedá, ktorý hráč dosiahne najvyšší nábeh v zápase. Ak majú obidvaja hráči rovnaký najvyšší nábeh, stávka je neplatná.
17. Najvyšší nábeh v zápase (pod/nad)
Predpovedá, či najvyšší nábeh dosiahnutý v zápase bude pod alebo nad určenou hodnotou.