Zásady ochrany proti neférovým výhodám

Sme si vedomí našej povinnosti, s okamžitou platnosťou prijímať všetky primerané opatrenia na zamedzenie akýchkoľvek situácií, ktoré by mohli znižovať zábavu z hry na stránke alebo z ktorých by mohli iným hráčom plynúť neférové výhody v hre proti Vám.

V tomto zmysle zakazujeme všetky neférové praktiky (vrátane používanie istých programov, týkajúcich sa online pokeru). Konáme tak v záujme ochrany našich zákazníkov a integrity našich systémov.

Čo rozumieme pod neférovými praktikami?

Pod neférovými praktikami rozumieme akékoľvek praktiky (vrátane, ale nie obmedzene na používanie internetových robotov (BOTS), programov s umelou inteligenciou, používania viacnásobných kont a/alebo praktík, konaných v spolupráci s inými hráčmi), prevádzané jedným alebo viacerými hráčmi, s jedným alebo viacerými kontami, ktoré môžu pre ktoréhokoľvek hráča, nepodieľajúceho sa na takýchto aktivitách, znamenať konkurenčnú nevýhodu vždy tam, kde je neférovosť takýchto aktivít založená na ich úspechu, vyplývajúc z utajovania a/alebo podvodu voči takýmto hráčom. Jednou z možností posudzovania týchto situácií je zváženie, či skupina spoluhráčov, konfrontovaná s informáciou o takýchto praktikách, vo veľkej väčšine uzná, že praktiky nie sú férové.

Príklady praktík, ktoré považujeme za neférové (upozorňujeme, že tento zoznam nie je vyčerpávajúci, ale slúži len ako ilustratívny prehľad druhov praktík, ktoré považujeme v každom prípade za neférové):

1. Viacnásobné kontá:

Jedna osoba má niekoľko kont, či už na svoje alebo iné meno, s výhradným účelom paralelnej hry prostredníctvom obidvoch týchto kont v rovnakom čase, pri jednom alebo pri viacerých stoloch. V žiadnom prípade nie je v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami povolené mať viac ako jedno konto.

2. Tajné dohody (kolúzia):

Dvaja alebo viacerí hráči sa podieľajú o svoje vedomosti a spoločne ich využívajú v záujme získania výhody voči ostatným hráčom pri stole.

3. Manipulácia hodnotenia:

Hráči úmyselne prehrávajú jednotlivé partie pri stoloch s nízkymi vkladmi, aby si tak umelo udržiavali svoje hodnotenie na nízkej úrovni.

4. Extrahovanie hráčskych profilov:

Isté spoločnosti ponúkajú na zakúpenie programy, vytvorené špeciálne na extrahovanie hráčskych profilov a potom ich predávajú vo forme obrovských databánk hráčov s prísľubom, že každý, kto si takéto programy zakúpi, bude môcť v nich obsiahnuté informácie využívať vo svoj prospech voči iným hráčom, nepozorovane o Vás zbierať informácie a následne ich predávať iným v záujme toho, aby tieto informácie využili, keď budú proti Vám hrať online.

Takéto programy sú založené na histórii listov jednotlivých hráčov a pracujú väčšinou na základe nasledujúcej metódy: „screen scraping“, čítanie „Dealer Chatu“ a prístup k histórií listov priamo z osobného hráčovho počítača za použitia príslušného programu.

5. Používanie internetových robotov („BOTS“):

Isté spoločnosti ponúkajú na predaj programy (tzv. „BOTS“), vytvorené špeciálne na nahradenie skutočného (ľudského) hráča. Požívanie takýchto programov je pred ostatnými hráčmi utajené a odhaliť ich nemôže ani stránka s online gamingom. Tento druh programov je kupcom-užívateľom ponúkaný s explicitným prísľubom neférovej výhody voči iným online hráčov, ktorí tieto programy nepoužívajú.

Zakazujeme/neodporúčame používanie všetkých online programov?

Nie, v žiadnom prípade. Naša vlastná internetová stránka poskytuje programy pre hru online. Naším cieľom je však poskytovanie a propagovanie vyrovnaného okruhu hráčov a čím možno najlepších užívateľských skúseností pre všetkých našich hráčov.

Ako rozlišujete kategórie zakázaných a povolených programov? Nie je pravda, že mnohé z týchto programov sú vhodné na trénovanie a tým aj zlepšovanie hráčskych schopností?

Programy, ktoré hráčovi poskytujú výhodu voči iným hráčom nie sú tým, čo zakazujeme. Pretože problematická nie je výhoda ako taká, ale výhoda, ktorá nie je férová. A takúto neférovú výhodu považujeme za podvod a hodnotíme ju rovnako, ako zásah do súkromia alebo krádež dát.

Naším základným kritériom nie je otázka, či určitý program poskytuje hráčom výhodu voči tým, ktorí ho nepoužívajú a ani jeho konkrétny obsah.

Kľúčovými kritériami pre definovanie istých druhov programov, ktoré sa snažíme eliminovať z prevádzky na našej stránke sú: podvod a porušenie súkromia našich zákazníkov.

Primárnym kritériom pre naše rozhodovanie je však vždy to, čo si prajú naši zákazníci. Preto napríklad s absolútnou istotou vieme, že musí byť odstránené všetko, čo narušuje integritu hry a podkopáva istotu našich zákazníkov a ich vieru v to, že nebudú pri hre na našej stránke nespravodlivo znevýhodnení. A presne sem sústredíme naše snahy. Posledné slovo o tom, čo a proti komu chcú hrať, budú mať však vždy naši zákazníci. A preto, keď budú naši zákazníci chcieť hrať proti internetovým robotom („BOTS“), budeme sa touto otázkou vážne zaoberať. Avšak ešte raz - dôležitá je pre nás skutočnosť, aby sme zabezpečili, že naši zákazníci nebudú sklamaní a že žiadnym spôsobom nebude porušené ich súkromie.

Programy, o ktorých tu hovoríme, sú programy, ktoré: (i) ako svoju kľúčovú funkciu propagujú skutočnosť, že ich kupec/užívateľ získa neférovú výhodu (nezriedka dokonca konkrétne používajú výraz „podvod“) voči ostatným hráčom, a teda, povedané inými slovami, sľubujú pomôcť hráčom pri podvádzaní; alebo (ii) sú koncipované tak, aby ich používanie kupcom/užívateľom ostalo pred ostatnými hráčmi a „operátorom“ (tj. online herňou) utajené; alebo (iii) kradnú zákonom chránený materiál (napr. identitu hráčov) a porušujú tak medzinárodné autorské práva a zákony na ochranu osobných údajov.

Niektoré zo spoločností, produkujúce programy, ktoré považujeme „zakázané“ (tj. spĺňajú vyššie uvedené kritéria), tvrdia, že účelom ich programov nie je napomáhať hráčom pri podvádzaní, ale tréningová pomôcka (a to dokonca aj vtedy, keď pripúšťajú, že bezohľadní hráči by skutočne ich mohli použiť ako pomôcku pri podvádzaní). Zamyslite sa chvíľu nad týmto tvrdením. Viete si predstaviť, že existuje iný, dôveryhodný dôvod na vyrábanie a šírenie programov, ktoré Vám poskytnú neférovú výhodu a súčasne ostávajú pred ostatnými hráčmi v online herni utajené a vlastne nahrádzajú hráča pri online stole neodhaliteľným spôsobom? A okrem toho, vyzdvihovať pri propagovaní jednu vlastnosť programu („podvádzanie“) a zároveň sa od tejto vlastnosti v každom inom ohľade dištancovať, je prinajmenšom nečestné a v žiadnom prípade neprispieva povesti nášho odvetvia.

Ak by teda boli spoločnosti, vyhlasujúce podobné tvrdenia, čestné, tak by deaktivovali funkciu, umožňujúcu používať tieto programy utajene, pretože by to nijakým spôsobom nepoškodzovalo jeho propagovanej hodnote.

Aké opatrenia aplikujeme v rámci prevencie používania „BOTS“?

Naše snahy možno rozdeliť do troch kategórií: (i) identifikácia a vyšetrovanie; (ii) varovanie/vylúčenie problematických užívateľov; a (iii) ďalšie opatrenia na základe požiadaviek našich zákazníkov.

Identifikácia a vyšetrovanie sú opatreniami, ktoré sú v platnosti už po dlhšiu dobu. Sústavne pracujeme na ich zlepšení - v záujme ešte presnejšej identifikácie existujúcich „BOTS“, ale čo je ešte dôležitejšie, aby sme držali krok s vývojom/vznikom nových „BOTS“ a mohli tak predchádzať ich zásahom do Vašej hry na našej internetovej stránke.

Používanie určitých programov a ich internetových stránok je našimi systémami kompletne zablokované. Ide o tieto programy: WinHoldem, Holdem Memory, PokerBot plus, PokerEdge, Poker Prophecy, Poker Sherlock, PokerBot Pro, Snowie Backgammon, JellyFish Backgammon, BGBlitz, 3DFibs a GNU Backgammon.

V momente identifikácie programov z kategórie zakázaných programov, zvykneme hráča upozorniť, že takéto programy používa. V tomto upozornení hráčovi vysvetlíme, čo podľa nášho názoru robí a aké ďalšie kroky podnikneme, ak s používaním týchto programov okamžite neprestane. V najextrémnejších prípadoch sme pripravení konto/kontá príslušného hráča/hráčov bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať a skonfiškovať peňažné prostriedky, ktoré sa na ňom/nich nachádzajú.

Zahŕňajú tieto snahy aj tzv. „data mining“ (dolovanie dát) alebo iné invazívne metódy, v rámci ktorých sa siaha na dáta na mojom počítači resp. sú tieto čítané?

Áno a my skutočne aj chceme, aby ste si boli vedomí toho, že takéto kroky podnikáme, ktoré špecifické údaje hľadáme a prečo ich potrebujeme. Pravdepodobne najlepším príkladom, vysvetľujúcim takéto postupy, sú vôbec najznámejšie formy ťaženia dát, používané internetovými vyhľadávačmi Google, Yahoo, AOL a podobne. Tieto zhromažďujú dáta o užívateľovi z (okrem iného) čisto komerčných dôvodov (napr. v záujme predaja užívateľského profilu internetovým reklamným agentúram). A teraz zvážte, čo robíme my. Náš automatizovaný softvér zaznamenáva všetky procesy alebo programy na Vašom počítači, ktoré boli identifikované ako zakázaný softvér v súlade s našimi podmienkami. Neskenujeme Váš pevný disk, ani nerobíme screenshoty z Vašej obrazovky. Veľmi obmedzené množstvo dát, ktoré získavame, slúži výlučne za účelom preskúmania počítačov hráčov v priebehu ich hry pri našich stoloch, a to výhradne z dôvodu odhalenia používania problematického softvéru, o ktorom tu hovoríme. Tento typ monitoringu je jedným z kľúčových opatrení proti zneužívaniu pomocou „BOTS“, ktoré podľa nášho presvedčenia poškodzuje záujmy našich hráčov. Ak sa o našich všeobecných podmienkach v súvislosti so spracovaním dát dozvedieť viac, informujte sa, prosím, v rubrike Pravidlá ochrany osobných údajov.

Následky používania neférových praktík:

V prípade, že na základe nášho výhradného uváženia zistíme, že boli použité neférové praktiky (bez ohľadu na to, či viedli alebo neviedli k výhodám), vyplývajú pre osoby/osoby, zodpovedajúcu/-e za ich použitie, tieto následky:

  • Previnilcovi/Previnilcom môžeme poslať e-mail a požiadať ich o okamžité ukončenie všetkých neférových praktík;
  • Môžeme zablokovať príslušné konto/kontá za účelom dôkladného vyšetrenia neférových taktík
  • Nakoniec si vyhradzujeme právo, podľa nášho výhradného uváženia, definitívne uzavrieť príslušné konto/kontá a zabaviť všetky finančné prostriedky, ktoré sa na takomto konte/kontách nachádzajú (v súhlase s rubrikami 6, 17 a 18 našich podmienok používania)

Zmenené/Vytvorené 18. decembra 2012