VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY V PLATNOM ZNENÍ ZO 05.01.2021

 1. UPLATNITEĽNOSŤ ZMLÚV
 2. OPRÁVNENIE NA POUŽÍVANIE ZARIADENÍ
 3. KONTO/REGISTRÁCIA
 4. SKUTOČNÁ TOTOŽNOSŤ A JEDNO JEDINÉ KONTO
 5. VYLÚČENIE SPOLUPRACOVNÍKOV SKUPINY SPOLOČNOSTI, PARTNEROV, BOOKMAKEROV, ÚČASTNÍKOV ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ ALEBO ÚČASTI NEPOVOLENÝCH OSÔB
 6. VAŠE POUŽÍVANIE ZARIADENÍ
 7. AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNAČKY
 8. POSKYTOVATELIA ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
 9. BONUSY
 10. VÝBERY
 11. POPLATKY ZA NEAKTÍVNE KONTÁ A ZATVORENIE KONT
 12. OBSAH TRETÍCH STRÁN
 13. ZVEREJNENIE UŽÍVATEĽSKÝCH MIEN A HESIEL
 14. PODVODNÉ AKTIVITY, ZAKÁZANÉ TRANSAKCIE A NEÚSPEŠNÉ VKLADY
 15. CHYBY
 16. BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA
 17. PREPADNUTIE A ZRUŠENIE KONTA
 18. UKONČENIE A ZATVORENIE ZARIADENIA
 19. ODŠKODNENIE
 20. VYLÚČENIE VLASTNEJ OSOBY
 21. OBMEDZENIA A VÝNIMKY
 22. OZNÁMENIA / SŤAŽNOSTI
 23. OCHRANA ÚDAJOV
 24. ROZHODNÉ PRÁVO
 25. POSTÚPENIE PRÁVA
 26. PRÁVA TRETÍCH STRÁN
 27. ÚPLNOSŤ ZMLUVY, ÚPRAVY A ZMENY
 28. ŠPORTOVÉ STÁVKY-ZARIADENIA
 29. HRY-ZARIADENIA
 30. ČLENSTVO V NAŠOM VIP PROGRAME

DÔLEŽITÉ: PROSÍM, POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY EŠTE PREDTÝM, AKO BUDETE AKCEPTOVAŤ V NICH OBSIAHNUTÉ ZMLUVY. POTOM SI TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VYTLAČTE A USCHOVAJTE ICH SPOLU SO VŠETKÝMI POTVRDZOVACÍMI E-MAILOVÝMI SPRÁVAMI, SPRÁVAMI SMS, DODATOČNÝMI PODMIENKAMI, ÚDAJMI O TRANSAKCIÁCH, HERNÝMI PRAVIDLAMI A PLATOBNÝMI SPÔSOBMI, RELEVANTNÝMI PRE VAŠE POUŽÍVANIE PLATFORM A/ALEBO ZARIADENÍ. TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY MÔŽU BYŤ ZMENENÉ (AKO JE UVEDENÉ NIŽŠIE).

Súhlasíte s tým, že sa na túto zmluvu zaviažete kliknutím na „Odoslať“ alebo „Súhlasím“ a/alebo používaním „Zariadení“ (tento pojem bude definovaný neskôr). Keď (podľa nasledovnej definície) kliknete na „Odoslať“ alebo „Súhlasím“ resp. budete využívať zariadenia („Zariadenia“), bude medzi (a) Vami, konečným užívateľom ("Vy") a (b) ElectraWorks Europe Limited, Penthouse Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta, Malta, VLT 1464, spoločnosťou, zaregistrovanou pod podnikateľským číslom C92636 na Malte, uzavretá právoplatná zmluva, ktorej obsahom sú tieto Všeobecné obchodné podmienky. ElectraWorks Limited bude podľa potreby definovaný ako "spoločnosť", "my", "nás" alebo "náš".

Spoločnosť je licencovaná a regulovaná úradom Maltským úradom pre hazard, ďalej len "MGA". Číslo licencie je MGA/CRP/688/2019  (z dňa 01.10.2020) a licencia bola vydaná na meno vykazujúceho subjektu bwin Holdings (Malta) Limited, spoločnosti, zaregistrovanej v súlade s maltskými zákonmi pod firemným číslom C59121 a s registrovanou adresou na Penthouse Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta, Malta, VLT 1464.

Zmluvný vzťah vzniká medzi Vami ako hráčom (ďalej len "Vy" alebo "hráč") a spoločnosťou. 

Spoločnosť má oprávnenie ponúkať služby v týchto herných sektoroch hazardných hier: Šport, Kasíno, Poker, Bingo. Poskytujeme zariadenia na bwin.com (spoločné označenie 'platformy bwin') a na našich ďalších online alebo mobilných platformách (každá stránka je samostatnou "Platformou"), cez ktoré máte prístup k našim stávkovým, gamingovým a herným službým, zahŕňajúcim, avšak nie obmedzeným na športové stávky-zariadenia a gamingové zariadenia, prostredníctvom Vášho konta ("Zariadenia"), ako je uvedené nižšie.
V prípade akýchkoľvek sťažností, nárokov alebo sporov, týkajúcich sa ktorýchkoľvek výsledkov, týkajúcich sa zariadení alebo iných, nami prevádzaných aktivít, kontaktujte v prvom rade nás, a to podľa nižšie uvedeného odseku 22.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, ako aj smernice o ochrane údajov, všeobecné pravidlá zariadení športových stávok, užívateľské podmienky pre Video, sekcia „Turnaje“, sekcie týkajúce sa začiatkov hry a „Pravidlá hry“, často kladené otázky (FAQ), všetky dodatkové pravidlá hier, všetky podmienky o ochrane pred prerušením a podmienky stornovania, podmienky používania b’friends, Všeobecné obchodné podmienky pre promočné akcie, podmienky finančných transferov medzi kontami, ustanovenia o darčekových poukážkach, poplatkoch, pravidlá pre poskytovateľov obsahov tretích strán, pravidlá overenia totožnosti (pre hráčov v Spojenom kráľovstve) a všetky ostatné pravidlá a podmienky, uverejnené na platformách a na ktoré ste boli upozornený/-á e-mailom a ktoré sa vzťahujú a určujú zvláštnu akciu, hru, softvér, promočnú akciu alebo turnaj, predstavujú právne záväznú dohodu medzi Vami a nami ("Zmluvy"). Po informovaní o akejkoľvek zmene v pravidlách alebo podmienkach zmluvy e-mailom máte možnosť s prestať s gamblingom a/alebo zrušiť Vaše konto v súlade s odsekom 18. Všetky tieto dokumenty si musíte dôkladne prečítať, pretože každý z nich predstavuje súčasť právne záväznej dohody medzi Vami a nami.

AK BUDÚ TIETO ZMLUVY PRELOŽENÉ DO INÉHO JAZYKA, PLATÍ PRE PRÍPAD AKÝCHKOĽVEK NEZROVNALOSTÍ MEDZI PREKLADOM A VERZIOU V ANGLICKOM JAZYKU AKO PRÁVNE ZAVÄZNÁ ANGLICKÁ VERZIA.

Upozorňujeme Vás, že tieto Všeobecné obchodné podmienky majú prednosť vtedy, keď vznikne akýkoľvek rozpor medzi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akýmikoľvek pravidlami hier alebo inými dokumentmi, vzťahujúcimi sa na tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Kliknutím na „Odoslať“ alebo „Súhlasím“ a prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok tiež akceptujete a prijímate tieto zmluvy. Prístup k našim zariadeniam ich využívaniu podliehajú týmto zmluvnám. V prípade, že máte k týmto zmluvám otázky, odporúčame Vám vyhľadať nezávislú právnickú pomoc.

Zariadenia a interaktívne prvky (vrátane niektorých hier) sa môžu rôzniť z iných platforiem, z ktorých ich chcete použiť.

Prosíme Vás, aby ste svoju pozornosť venovali aj našim podmienkam ochrany údajov, v ktorých je definované, akým spôsobom zachádzame s Vašimi osobnými údajmi a ako ich chránime. Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok akceptujete a prijímate aj podmienky ochrany údajov.

ŠPORTOVÉ STÁVKY-ZARIADENIA

Športové stávky-zariadenia sú zariadenia, ktoré ponúkame prostredníctvom nasledovných platforiem: bwin.com a ďalšie, nami dočasne poskytované platformy so športovými stávkami (spoločné označenie "Športové stávky-zariadenia").
Ak používate alebo hodláte využívať zariadenia športových stávok, musíte tak konať v súlade so zvláštnym odsekom 28 týchto Všeobecných obchodných podmienok, venovanému zariadeniam športových stávok.

HRY-ZARIADENIA

Hry-zariadenia sú zariadenia, ktoré ponúkame prostredníctvom nasledovných platforiem: bwin.com a ďalšie, nami dočasne poskytované platformy, ponúkajúce hry (spoločné označenie "Hry-zariadenia").
Ak využívate zariadenia hier alebo to máte v úmysle, musíte tak konať v súhlase s odsekom 29 týchto Všeobecných obchodných podmienok, platným špeciálne pre hry-zariadenia.

1. UPLATNITEĽNOSŤ ZMLÚV

Potvrdením, že ste tieto zmluvy čítali pri zaregistrovaní sa a/alebo kliknutím na „Odoslať“ alebo „Súhlasím“ pri inštalácii softvéru, súvisiaceho so zariadeniami, poskytovanými platformami alebo keď si otvoríte konto, súhlasíte s dodržiavaním týchto zmlúv a zároveň potvrdzujete, že nedodržanie týchto zmlúv môže mať za následok vylúčenie, zatvorenie Vášho konta (ďalej stanovené v nižšie uvedenom odseku 3), stratu peňažných prostriedkov a/alebo právne kroky proti Vám, pokiaľ je to primerané a vykonané podľa ďalej uvedených podmienok dohody. Potvrdzujete, že keď prijmete tieto zmluvy, môžeme pre Vás okamžite pripraviť výhody servisných zariadení. Následne už svoju registráciu pre používanie služieb a po udelení súhlasu s týmito zmluvami nebudete môcť stornovať, avšak budete môcť svoje konto zatvoriť v súlade nižšie uvedeným odsekom 18.

2. OPRÁVNENIE NA POUŽÍVANIE SLUŽIEB

2.1

Tieto zariadenia môžete využívať len v prípade, že máte 18 alebo viac rokov (alebo ste dosiahli iný vyšší vek, potrebný pre plnoletosť podľa jurisdikcie krajiny, v ktorej žijete) a ich používanie je podľa platnej legislatívy krajiny, v ktorej žijete povolené.

Týmto potvrdzujete, že naše zariadenia nepoužívate zo Spojených štátov, Poľska alebo z niektorej inej oblasti, v ktorej nie je zákonom v čase zaplatenia vkladu alebo účasti v hre povolené zúčastňovať sa hazardných online hier. Ďalej tiež potvrdzujete, že nehráte žiadne lotériové hry z Portugalska.

Vyhradzujeme si právo vyžiadať si od Vás dôkaz o výške Vášho veku. Vaše konto môže ostať zatvorené až kým nám nedodáte príslušný doklad. Rozumiete tomu a akceptujete, že nie sme schopní poskytnúť Vám právne poradenstvo alebo istotu, a že dodržiavanie platných právnych predpisov a neobmedzené legálne oprávnenie pre používanie zariadení je výlučne vo Vašej zodpovednosti. Beriete na vedomie, že hranie neplnoletých osôb nie je akceptovateľné. Akékoľvek takéto pokusy môžeme nahlásiť maltskému úradu pre hazardné hry (Maltským úradom pre hazard), ktorý sa môže v tejto záležitosti obrátiť na miestnu prokuratúru. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, môže byť prístup k našim zariadeniam z určitých území obmedzený. Akékoľvek používanie našich zariadení sa uskutočňuje výlučne na základe Vášho vlastného rozhodnutia a podľa Vášho vlastného uváženia a na Vaše riziko. Používaním zariadení potvrdzujete, že tieto služby žiadnym spôsobom nepovažujete za urážlivé, nevhodné, nespravodlivé, neférové alebo neslušné.

2.2

Máme oprávnenie kedykoľvek požadovať kópie dokladov totožnosti a doklady o bydlisku a vyhradzujeme si právo vyhlásiť všetky transakcie za neplatné, až kým nebudeme môcť údaje totožnosti daného hráča. Ak nebudeme môcť dostatočne overiť Vašu totožnosť v rozumnej časovej lehote, pričom táto je stanovená nami podľa nášho uváženia, vyhradzujeme si právo buď pozastaviť Vaše konto a zadržať prostriedky na Vašom konte, až kým nebude náš overovací proces uspokojivo dokončený.

2.3

Ak sa po dokončení overenia preukáže, že ste maloletá osoba, vyhradzujeme si právo prehlásiť za neplatné všetky Vami uskutočnené transakcie, kým ste boli maloletí. Vyhradzujeme si právo zatvoriť konto ktoréhokoľvek neplnoletého hráča. Vyhradzujeme si právo zodpovedajúcim spôsobom informovať úrad Maltským úradom pre hazard.

2.4

Vyhradzujeme si právo obmedziť Váš prístup na konto počas jeho overovania. V priebehu overovania, ktorého dĺžka podlieha našim právnym a/alebo regulačným povinnostiam, si hráči môžu iba vyberať zo svojho konta zostávajúce prostriedky a s nimi spojené výhry (vrátane výhier z bonusov, pri ktorých boli splnené príslušné podmienky). 

3. KONTO/REGISTRÁCIA

3.1

Na to, aby ste mohli zariadenia využívať, musíte sa u nás najprv zaregistrovať a otvoriť si konto. Všetky naše zariadenia budete môcť používať prostredníctvom svojho konta (ako je uvedené nižšie).

3.2

Konto si u nás môžete založiť tak, že si vyberiete jednoznačné užívateľské meno, heslo a zadáte informácie, o ktoré Vás požiadame v našom registračnom formulári, ako napr. (nie však neobmedzene) Vaše krstné meno a priezvisko, Vašu poštovú adresu, Vaše pohlavie, Váš dátum narodenia a Vaše telefónne číslo ("Konto"). Musíte zabezpečiť pravdivosť a správnosť údajov, poskytnutých pri registrácií alebo neskoršie a podľa potreby musíte zadané údaje aktualizovať. Niektoré (avšak nie všetky) údaje, ktoré pri svojej registrácii zadáte, budete môcť zmeniť v nastaveniach svojho konta alebo tak, že nás kontaktujete. Všimnite si, prosím, aj naše pravidlá pre ochranu súkromia, kde nájdete ďalšie podrobnosti. V prípade potreby ďalších informácii nás tiež môžete kontaktovať.

3.3

Za určitých okolností môžete tiež dostať výzvu, vybrať si z poskytovaných peňažných mien uprednostnenú menu, v ktorej chcete viesť svoje konto ("Mena konta"). Všimnite si, prosím, že keď sa pre istú menu rozhodnete, nebudete ju bez nášho súhlasu (ktorý môže byť podľa nášho uváženia odopretý alebo oneskorený) môcť viac ako jeden raz zmeniť. Ak chcete menu Vášho konta zmeniť viackrát, kontaktujte nás, prosím. Každá zmena meny konta bude prevedená za podmienok a podľa výmenných kurzov, ktoré budú nami v čase príslušnej zmeny ponúkané. Ďalšie podrobnosti nájdete v rubrike Často kladené otázky (FAQ).

3.4

Za otvorenie Vášho konta nie sú účtované žiadne poplatky. Nie sme banka a na finančné prostriedky sa nevzťahuje žiadne poistenie štátnych úradov. Všetky platby na Vaše konto resp. z Vášho konta sa musia uskutočniť v peňažných menách, ktoré sú aktuálne v rámci našich služieb k dispozícii a nevyplývajú z nich žiadne úroky. Ručíte za to, že všetky platby na Vaše konto pochádzajú z platobného zdroja, ktorého ste menovaným majiteľom. Ak uskutočníte platbu na Vaše konto alebo výber z Vášho konta v peňažnej mene, líšiacej sa od meny Vášho konta, bude táto platba a/alebo výber uskutočnená v tých výmenných kurzoch, ktoré ponúkame v čase príslušnej platby alebo výberu a za zamenenie môže byť účtovaný malý poplatok. Prostriedky zákazníkov sú uložené na chránených účtoch, oddelených od obchodných účtov a tak chránených pred veriteľmi spoločnosti.

3.5

Ak chcete hrať alebo podávať stávky za použitia skutočných peňazí, musíte na svoje konto vložiť patričnú sumu vo forme "Skutočných peňazí" prostredníctvom niektorého s nami poskytovaných spôsobov.

Takéto finančné prostriedky budú po ich obdržaní pripísané nami a/alebo našimi zástupcami k dobru na Vaše konto. V závislosti od Vašich predchádzajúcich výkonov u nás (Vašich predchádzajúcich krokov), procesoch spôsobov platby a ďalších, výlučne nami určených faktoroch, môžu byť stanovené limity pre najnižšie a najvyššie možné platby na Vaše konto.

Ďalšie podrobnosti o aktuálnych vkladových a výplatných možnostiach a poplatkoch nájdete v našej rubrike Často kladené otázky (FAQ) pri téme Platby. Ak je to nami povolené, môžete z Vášho konta uskutočňovať peňažné transfery na konto iného hráča v prípade, že ho chcete finančne podporiť pri využívaní zariadení. Tieto prevody budú podliehať podmienkam pre prevody medzi internými kontami (kde je to možné) a všetkým ďalším použiteľným podmienkam a obmedzeniam pre výplaty.

Svoje konto nesmiete predať ani/alebo previesť na inú osobu.

3.6

O výbery zo svojho konta môžete požiadať vždy vtedy, keď boli prijaté vykonané platby. Vyhradzujeme si právo vyplatiť vyžiadanú sumu čiastočne alebo úplne prostredníctvom rovnakého platobného spôsobu a v rovnakej peňažnej mene, ako bol uskutočnený príslušný vklad.

3.7

Za účelom využívania určitých zariadení si budete najprv musieť stiahnuť a nainštalovať softvér, poskytovaný príslušnou platformou.

3.8

Nie sme schopní zaručiť stálu dostupnosť ktorejkoľvek peňažnej meny. V nepravdepodobnom prípade, že bude pre nás nevyhnutné prestať používať konkrétnu peňažnú menu a tým už nebude mena Vášho konta k dispozícii, vyhradzujeme si právo vyzvať Vás k zmene meny Vášho konta na alternatívnu dostupnú peňažnú menu, a to podľa ponúkaného výmenných kurzov.

4. SKUTOČNÁ TOTOŽNOSŤ A JEDNO JEDINÉ KONTO

Meno vo Vašom konte musí zodpovedať Vášmu skutočnému a právnemu menu, ako aj Vašej skutočnej totožnosti. Okrem toho musí meno z Vašej registrácie na konto zodpovedať menu na kreditnej karte/kreditných kartách alebo iných platobných kontách, používaných na vklady alebo výplaty peňazí z Vášho konta/na Vaše konto.

Bez odchýlok z uvedeného platí, že ak použijete pri peňažných vkladoch alebo výplatách na svoje/zo svojho konta kreditnú kartu/kreditné karty alebo iné platobné kontá, nesúhlasiace s Vaším skutočným a zákonným menom a totožnosťou, vychádzame z toho, že máte potrebný a dostačujúci súhlas od právoplatného majiteľa a/alebo osoby, menovanej na takejto kreditnej karte (kartách) alebo inom platobnom konte (platobných kontách). Nie sme nijak povinní preverovať takýto súhlas a nenesieme žiadnu zodpovednosť za Vaše zastupovanie v rámci týchto Podmienok účasti.

Za účelom overenia Vašej totožnosti si vyhradzujeme právo, kedykoľvek požadovať dostatočný dôkaz o Vašej totožnosti (vrátane, ale bez obmedzenia na kópie platného cestovného pasu/občianskeho preukazu a/alebo ktorýchkoľvek používaných platobných kariet), ako aj dostatočný dôkaz Vašej adresy (vrátane, ale bez obmedzenia na aktuálnu faktúru za elektrinu alebo výpis z bankového účtu). Pri platbách v celkovej výške 2000 € môžeme pristúpiť k dodatočnému overeniu. Celková výška platieb sa vypočíta na základe kĺzavého obdobia v rozsahu stoosmdesiatich (180) dní. Neposkytnutie týchto dokladov môže viesť k zablokovaniu alebo zatvoreniu Vášho konta a my máme právo zadržať akékoľvek zostávajúce prostriedky na Vašom konte, až kým nám neposkytnete požadovanú dokumentáciu a náš verifikačný proces nebude úspešne ukončený.

V súvislosti s využívaním platforiem nesmiete mať viac ako jedno (1) konto. Ak máte viac ako jedno (1) konto alebo kontá na rôzne mená, musíte nás okamžite kontaktovať a my Vaše kontá upravíme tak, aby ste mali len jedno (1) konto.

Vyhradzujeme si právo zrušiť Vaše konto/kontá v prípade, že si otvoríte viac kont. Ak sa budeme oprávnene domnievať, že viaceré kontá boli otvorené s úmyslom podviesť spoločnosť, vyhradzujeme si právo zrušiť všetky transakcie, súvisiace s príslušným pokusom o podvod. Keď stratíte svoje užívateľské meno alebo heslo, kontaktujte nás, prosím a my sa postaráme o náhradu. 

5. VYLÚČENIE SPOLUPRACOVNÍKOV SKUPINY SPOLOČNOSTI, PARTNEROV, BOOKMAKEROV, ÚČASTNÍKOV ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ ALEBO ÚČASTI NEPOVOLENÝCH OSÔB

Ak ste (i)manažérom, riaditeľom, spolupracovníkom, konzultantom alebo zástupcom Entain alebo niektorej z jej priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností („Skupina“), (ii) dodávateľom alebo poskytovateľom skupiny alebo (iii) (len v súvislosti so službami športových stávok) bookmakerom, sprostredkovateľom zariadení športových stávok alebo osobou, inak zúčastnenou pri tvorbe, organizácii alebo realizácii podujatí, na ktoré prijímame stávky (vrátane, ale nie obmedzene športovcov, atlétov, rozhodcov a členov športových klubov a/alebo líg), nesmiete si u nás (ako "Neprípustná osoba") zaregistrovať/otvoriť konto, ani priamo či nepriamo využívať niektorú zo služieb. Jedinou výnimkou je situácia, kedy tak konáte v rámci svojho zamestnania v skupine. Príbuzným neoprávnených osôb tiež nie je povolené zaregistrovať sa u nás alebo priamo či nepriamo využívať niektorú zo zariadení. Pojem „príbuzný/-í“ zahŕňa (ale nie je obmedzený len na) manželov, partnerov, rodičov, deti alebo súrodencov. Naviac účastníci (tak ako je zadefinované dolu) ktorejkoľvek aktivity postihnuteľnej priamo alebo nepriamo (anglickou) Futbalovou asociáciou (okrem ktorýchkoľvek účastníkov, ktorí by boli považovaní za účastníkov v zmysle ich činnosti v klube pod 4 stupňom v systéme National Leage a ktorýkoľvek delegát zápasu, tréner rozhodcov alebo rozhodcovský delegát vykonávajúci svoju činnosť na 4 stupni alebo nižšom) sú vylúčení z využívania nášho zariadenia športových stávok za účelom podávania stávok, či už priamo alebo nepriamo, v akejkoľvek spojitosti s futbalovými záležitosťami kdekoľvek na svete a bez ombedzenia na transfery hráčov, zamestnanie manažérov, výber mužstva a disciplinárnych záležitostí. Za účelom tejto sekcie má "účastník" rovnakú definíciu ako je popísané v pravidlách futbalovej asociácie a znamená, že všetky pridružené asociácie, oprávnení agenti, súťaže, kluby, kluboví predstavitelia, licentovaní agenti, hráči, delegáti, rozhodcovia zápasov, členovia dozornej rady alebo zamestnanci pridruženého klubu a všetky také osoby, ktoré sa z času na čas zapájajú v akejkoľvek aktivite postihnuteľnej priamo alebo nepriamo (anglickou) Futbalovou asociáciou.

6. VAŠE POUŽÍVANIE ZARIADENÍ

6.1

V záujme zaručenia férovosti môžeme podstúpiť podľa vlastného uváženia opatrenia, aby sme vytvorili férové a vyvážené prostredie pre hru.

6.2

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek Vaše aktuálne a prebiehajúce transakcie, spojení so zariadeniami, vyhradzujeme si právo pozastaviť, upraviť, odstrániť a/alebo pridať ľubovoľné zo zariadení podľa vlastného uváženia a v zákonne povolenom rozsahu. Za takéto konanie nenesieme zodpovednosť.

6.3

Pri používaní zariadení zakazujeme používanie akýchkoľvek neférových praktík. Konáme tak v záujme ochrany našich zákazníkov a integrity zariadení. Všetky ďalšie podrobnosti si, prosím, prečítajte v našich pravidlách ohľadne nadobudnutia neférových výhod, obsiahnutých v týchto zmluvých a pravidlá na zamedzenie podvodov v odseku 29.4. V prípade, že sa zákazníci zúčastnia tajných dohôd (kolúzia) alebo iných aktivít, ktoré hodnotíme ako podvodné, môžu byť ich kontá trvalo uzavreté. Prostriedky môžu byť v tomto prípade podľa odseku 17 týchto Všeobecných obchodných podmienok zadržané.

6.4

Zakazujeme zverejňovanie akéhokoľvek zakázaného obsahu tretích strán (tento pojem je vysvetlený následne) na našich platformách. Prečítajte si, prosím, naše pravidlách o obsahu tretích strán, obsiahnuté v týchto zmluvách.

6.5

Vyhradzujeme si právo, príležitostne pozastaviť Vaše používanie niektorých našich zariadení, platforiem alebo ktorýchkoľvek hier na našich platformách.

6.6

Žiadne oznamy alebo informácie, uverejnené v rámci zariadení nemajú byť ponímané ako právne alebo daňové poradenstvo a v prípade, že sa niekto na takýto obsah spolieha, nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

6.7

Za účelom všetkých odkazov na čas a akýchkoľvek časových údajov, spojených s Vaším používaním zariadení, používame časovú zónu GMT +1 (pokiaľ nie je uvedené inak).

6.8

Vaše používanie zariadení je výlučne za Vašim osobným účelom. Zariadenia nesmiete využívať na žiadne komerčné účely.

6.9

Zodpovednú hru berieme vážne. Ak (i) ste boli diagnostikovaný s poruchou gamblingu alebo (ii) práve absolvujete terapiu na poruchu gamblingu, nemôžete naše zariadenie používať. Ak cítite, že ste stratili kontrolu nad svojimi hernými výdavkami alebo sa cítite, že riziko stratenia kontroly je veľké, musíte nás okamžite informovať. Prosím, pozrite si funkciu zodpovednej hry, ktorá sa nachádza v sekcii o zodpovednej hre v rubrike Uzavretie prístupu k službám na Vašom konte.

6.10

Na Vaše konto môžeme uvaliť obmedzenia, vrátane obmedzení o vkladoch, za účelom splnenia našich právnych a regulačných záväzkov. V prípade, že tieto obmedzenia budú mať vplyv na Vašu schopnosť splniť podmienky ktorejkoľvek promočnej akcie a/alebo uvoľnenia ktoréhokoľvek bonusu, výhod alebo cien, nebudeme niesť zodpovednosť.

7. AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Názvy bwin a všetky ostatné značky, používané skupinou sú značky, označenia služieb a/alebo obchodné názvy skupiny alebo niektorej z jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencií. Okrem toho je všetok materiál, používaný skupinou, vrátane, ale nie obmedzene - softvér, fotografie, obrázky, grafiky, animácie, videá, hudba, zvukové nahrávky, texty (a akékoľvek vlastnícke a duševné práva na nich a im podobnom) vlastníctvom skupiny alebo niektorej z dcérskych spoločností, pridružených spoločností skupiny a/alebo poskytovateľov licencií a sú chránené autorskými právami a/alebo inými právami duševného vlastníctva. Nezískavate žiadne právo na týchto materiáloch, chránených autorským právom, ani na obchodných značkách alebo značkách služieb a nesmiete ich bez písomného súhlasu skupiny používať.

8. POSKYTOVATELIA ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Na to, aby ste mohli využívať naše zariadenia, budete nám musieť poukázať peniaze alebo môže byť potrebné, aby sme peniaze poslali my Vám. Na spracovanie takýchto finančných transakcií môžeme použiť elektronické platobné procesory a/alebo poverené finančné inštitúcie ("ESP" - Electronic Services Providers). Neodvolateľne nám udeľujete súhlas, poveriť podľa potreby ESP uskutočňovaním platieb na Vaše konto resp. výberov z Vášho konta. Bez odvolania tiež súhlasíte, že môžeme vo Vašom mene a v súlade s Vašimi požiadavkami, ktoré ste uviedli pri relevantnej funkcii na našich platformách, takéto poverenia udeľovať. Súhlasíte s tým, že ste viazaný/-á na Všeobecné obchodné podmienky každého z príslušných ESP. V prípade rozporov a nezrovnalostí medzi týmito zmluvami a Všeobecnými obchodnými podmienkami ESP, majú prednosť tieto zmluvy.

9. BONUSY

Z času na čas Vám ponúkame bezplatné alebo bonusové sumy, ktoré sú pripísané k dobru na Vaše konto ("Bonus/-y"). Tieto bonusy môžu byť použité výlučne v spojení so zariadeniami, ktoré budú špecifikované pri poskytnutí bonusu. Prijatie akéhokoľvek bonusu musí byť v súlade so zvláštnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré Vám poskytneme v spojení s každou takouto bonusovou ponukou a, v opačnom prípade, v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre promočné akcie a bonusovými podmienkami, obsiahnutými pri príslušnej ponuke. Ak nie je uvedené inak, môžu byť takéto ponuky použité len JEDEN RAZ. Nemáte oprávnenie vybrať a zo svojho konta nesmiete vybrať žiadne sumy, ktoré ste dostali prostredníctvom niektorého z bonusov bez toho, aby ste najprv splnili platné podmienky, vrátane, ale nie obmedzene týkajúc sa akýchkoľvek kvalifkačných kritérií alebo podmienok. Vo vzťahu k športovým stávkam-zariadeniam môžete, okrem dodržania všetkých ostatných platných podmienok, zo svojho konta vybrať finančné prostriedky získané bonusom len vtedy, keď ste stavili päťnásobok bonusovej čiastky a päťnásobok vkladu, ktorý viedol k bonusu, a to v desatinnom kurze najmenej 1,7.

10. VÝPLATY

10.1

Zostatok na Vašom konte je suma skutočných peňazí, vložených na Vašom konte (Vami alebo nami), plus všetky výhry (vrátane bonusov, pri ktorých neboli splnené stávkové podmienky) a/alebo straty, prameniace z používania našich zariadení a pri odpočítaní akýchkoľvek poplatkov Rake, účastníckych poplatkov alebo iných poplatkov a akýchkoľvek súm, ktoré ste v minulosti už vybrali, súm, ktoré už prepadli alebo boli z našej strany nárokované v dôsledku akýchkoľvek známych dôvodov alebo v prípade podozrenia z podvodu alebo zapríčinených inými transakciami, odmietnutými alebo zrušenými zo strany vašej banky alebo ktorejkoľvek inej banky tretej strany (či už v dôsledku nedostatku pokrytia konta, transakcií typu charge-back alebo z iných dôvodov), poplatkov za neaktívne konto (ako uvedené v odseku 11) alebo akýchkoľvek iných súm, ktoré sú v zmysle týchto zmlúv inak odpočítané alebo prepadli ("Zostatok na konte").

10.2

Prijatie žiadosti o výplatu podlieha podmienkam Vami úspešne stavenej sumy v platbe skutočných peňazí alebo neobmedzeného bonusu na Vašom konte, zaznamenaným v'hram, bonusovým podmienkam a/alebo bezpečnostným previerkam (ako je uvedené v odseku 16) a všetkým ďalším ustanoveniam týchto zmlúv. Výbery sa môu uskutočňovať výhradne na účet, z ktorého bola pôvodne uskutočnená platba na Vaše konto a to len platobnými spôsobmi, ktoré umožňujú spracovanie výberov.

Všetky sumy, ktoré si necháte vyplatiť, podliehajú transakčným limitom a vkladovým a výplatným spôsobom, o ktorých Vás budeme informovať pred procesom výplaty. Ďalšie podrobnosti o aktuálnych spôsoboch vkladov, výberov a o platných poplatkoch nájdete v rubrike FAQ - Platby.

10.3 

V záujme dodržiavania platných zákonov sme oprávnení nahlásiť a zadržať akékoľvek čiastky z Vašich výhier. Zodpovednosť za všetky dane, spojené s akýmikoľvek výhrami nesiete Vy. Zostatok na konte nie je možné preniesť, nahradiť alebo nechať vymeniť za inú cenu. Výplata vybratých prostriedkov sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu, pomocou kreditnej karty a/alebo iným spôsobom, pre ktorý sa rozhodneme podľa vlastného uváženia, pričom sa budeme snažiť vyhovieť Vašim preferenciám, ktoré ste uviedli pri svojej registrácii. Pri platbách v celkovej výške 2000 € môžeme pristúpiť k dodatočnému overeniu. Celková výška platieb sa vypočíta na základe kĺzavého obdobia v rozsahu stoosmdesiatich (180) dní.

10.4

Platby sa uskutočnia tak rýchlo ako sa len dá (doba interného spracovania trvá do dvoch dní). Avšak z dôvodu bezpečnostných previerok, ktoré sú uskutočňované z našej strany, môže dôjsť k oneskoreniam (ďalšie informácie v odseku 16), a okrem toho aj v prípadoch, keď môžeme platby v súlade s týmito zmluvami zadržať. Transakcie sa preverujú z dôvodu prevencie prania špinavých peňazí a podezrivé transakcie budú nahlásené príslušným orgánom.

10.5

Všetky platby, uskutočnené bankovým prevodom v mene EUR v rámci regiónu SEPA (Jednotná oblasť platieb v eurách), budú spracované v súlade s kritériami SEPA. To znamená, že príkazcovi, ako aj prijímajúcemu bude účtovaný bežný domáci poplatok za transakciu cez príslušnú banku, a to aj v prípade, že prevod sa uskutoční medzi dvoma odlišnými krajinami v rámci SEPA.

11. POPLATKY ZA NEAKTÍVNE KONTÁ A ZATVORENIE KONT

11.1

Ak počas nepretržitej doby 365 dní svoje konto nenavštívite „prihlásením sa“ a za použitia Vášho užívateľského mena a Vášho hesla a buď (i) nepodáte peňažnú stávku alebo stávku prostredníctvom zariadení alebo (ii) sa nezúčastníte turnaja s peňažným vstupným poplatkom prostredníctvo herných zariadení, ani (iii) nebudete hrať spoplatnený list (raked hand) cez naše hry-služby a ani (iv) nevložíte žiadny vklad, potom bude po uplynutí týchto 365 dní ("Doba") Vaše konto (a všetky ostatné kontá, súvisiace s jedným ESP) považované za „neaktívne“.

11.2

Akonáhle bude Vaše konto považované za neaktívne, budeme mať oprávnenie účtovať Vám administratívny poplatok ("Poplatok za neaktívne kontá"). Z Vášho zostatku môžeme odpočítať sumu až do výšky poplatku za neaktívne konto v deň, nasledujúci na dobu a následne každých tridsať (30) dní podľa ustanovení poplatkov za neaktívne kontá. Z Vášho konta tiež odstránime všetky nepoužité vstupné freerollové poplatky na turnaje, vrátane, ale nie obmedzene na prípady, kedy turnaj, ktorého sa freerolový vstup týkal, už nie je platný. Ak Vaše konto ostane neaktívne po dobu 18, po sebe nasledujúcich, mesiacov, môžeme v záujme ochrany peňazí zadržať zostatok z Vášho konta a Vaše konto uzavrieť. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a požiadať o prinavrátenie zadržaných peňazí.
Odčítanie poplatku zo zostatku na Vašom konte za neaktívne konto ukončíme vtedy, keď svoje konto opäť aktivujete vstupom do niektorého z turnajov, uskutočnením peňažnej stávky alebo uskutočnením vkladu, hraním spoplatneného listu (raked hand), uskutočnením platby alebo ak bude Vaše konto uzatvorené v súlade s nižšie uvedeným odsekom 18.1.

12. OBSAH TRETÍCH STRÁN

12.1

Netolerujeme žiadne urážlivé alebo vulgárne výrazy - na našich chatovacie fórach, kdekoľvek na našich platformách, ani pri komunikácii so spolupracovníkmi skupiny. Okrem toho nemáte oprávnenie publikovať v žiadnych médiách alebo fórach nepravdivé a/alebo zlomyseľné a/alebo škodiace komentáre, týkajúce sa fungovania skupiny.

12.2

V súlade s podmienkami našich pravidlách o obsahu tretích strán, môžeme odmietnuť alebo odstrániť akékoľvek texty, súbory, fotografie, obrázky, videá, zvukové záznamy alebo ktorýkoľvek iný materiál, ktorý publikujete na platformách a ktorý z nášho hľadiska porušuje podmienky týchto zmlúv.

12.3

Akékoľvek porušenie tohto zákazu môže viesť k odstráneniu obsahu tretích strán, pozastaveniu Vášho používania zariadení a/alebo k podobným opatreniam, ktoré budeme považovať za potrebné v záujme dodržania smerníc.

12.4

V rámci poskytovania služieb môžeme ponúkať chat boardy, fóra a iné chatovacie služby, umožňujúce priamu komunikáciu s ďalšími zákazníkmi a/alebo nami ("chatovacie služby").

12.4.1   Chatovacie služby poskytujeme za účelom lepšej zákazníckej skúsenosti a je možné ich využívať len v súlade s bodom 12.4.1, ako je uvedené nižšie: 

12.4.1.1   nesmiete robiť žiadne sexuálne explicitné alebo hrubo urážlivé prehlásenia vrátane fanatických, rasistických, nenávistných výrazov alebo výrazov, urážajúcich náboženstvo, ani používať chatovacie služby v tejto súvislosti;

12.4.1.2   nesmiete robiť žiadne prehlásenia, poškodzujúce povesť tretích strán alebo také, ktoré urážajú, obťažujú či hania iných užívateľov služieb;

12.4.1.3   nesmiete robiť žiadne prehlásenia, propagujúce alebo robiace reklamu obchodnej činnosti akejkoľvek tretej strany alebo na takúto akýmkoľvek spôsobom odkazujú;

12.4.1.4   nesmiete robiť žiadne nepravdivé a/alebo zlomyselné vyhlásenia o nás, o službách či akýchkoľvek ďalších subjektoch, ktoré sú súčasťou skupiny alebo ktoré s nami akýmkoľvek spôsobom súvisia;

12.4.1.5   nesmiete zverejňovať či šíriť ohováračské, výhražné, obscénne, škodlivé alebo pornografické materiály či materiály, ktoré môžu nejakým spôsobom zasiahnuť do práv iných (vrátane práva na duševné vlastníctvo, práva na utajení alebo práva na súkromie) alebo ktoré môžu spôsobiť ujmu či ťažkosti alebo nie sú v súladu s akýmikoľvek platnými zákonmi;

12.4.1.6   nesmiete zverejňovať alebo iným spôsobom sprístupňovať materiál, ktorý nevlastníte, bez výslovného súhlasu vlastníka materiálu;

12.4.1.7   nesmiete prostredníctvom chatovacích služieb kopírovať, sťahovať, reprodukovať, opakovane zverejňovať, vysielať alebo akýmkoľvek spôsobom prenášať akýkoľvek materiál bez povolenia moderátora. Vyhradzujeme si právo upraviť alebo vymazať akékoľvek zanechané správy, vrátane správ, ktoré porušujú pravidlá.

12.4.1.8   je prísne zakázané využívať chatovacie služby k nadväzovaniu tajnej spolupráce s inými zákazníkmi alebo za inými účelmi, vedúcimi k porušeniu týchto podmienok používania; porušenie tohto pravidla môže viesť k uzavretiu Vášho konta.

12.4.2

Nenesieme zodpovednosť v prípadoch, kedy tretie strany zneužijú akékoľvek jednoznačne súkromné informácie, ktoré budete úmyselne alebo neúmyselne zdieľať prostredníctvom chatovacích služieb s inými užívateľmi.

12.4.3

Nesieme zodpovednosť za moderovanie chatovacích služieb a všetky záznamy, ktoré ukladáme, ukladáme v súlade s týmito podmienkami používania. Pokiaľ porušíte niektoré z pravidiel, vzťahujúcich sa na používanie chatovacích služieb, vyhradzujeme si právo: (i) odobrať vám prístup k chatovacím službám; a (ii) uzavrieť vaše konto v súlade s týmito podmienkami používania.

 

13. ZVEREJNENIE UŽÍVATEĽSKÝCH MIEN A HESIEL

Užívateľské meno a heslo, pre ktoré ste sa rozhodli pri registrácii, by nemali byť poskytnuté žiadnej tretej strane. Za bezpečné uschovanie Vášho užívateľského mena a hesla nesiete zodpovednosť výlučne Vy.

Súhlasíte s tým, že Vaše užívateľské meno a heslo budete udržiavať v tajnosti a zaobchádzať s ním dôverne a ich používanie nepovolíte žiadnej inej osobe. Každá osoba, ktorá sa identifikuje zadaním správneho užívateľského mena a hesla je nami považovaná za právoplatného majiteľa konta a všetky transakcie, uskutočnené v spojení so zadaním správneho užívateľského mena a hesla budú hodnotené ako platné transakcie. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré utrpíte v dôsledku akéhokoľvek neoprávneného použitia alebo zneužitia Vašich prístupových údajov. Nie sme povinní uchovávať užívateľské mená alebo heslá. Ak ste stratili užívateľské meno alebo heslo, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali a požiadali o náhradu. Ak si užívateľské meno alebo heslo, či iné prihlasovacie údaje niekam založíte, zabudnete alebo stratíte a táto situácia nie zapríčinená našou chybou, nenesieme za ňu žiadnu zodpovednosť v rozmedzí povolenom zákonom.

14. PODVODNÉ AKTIVITY, ZAKÁZANÉ TRANSAKCIE A NEÚSPEŠNÉ VKLADY

Riadime sa politikou nulovej tolerancie voči neprimeranému hraniu a podvodným aktivitám. V prípade, že budeme toho názoru, že nás podvádzate alebo sa pokúsili podviesť nás a/alebo skupinu alebo akýmkoľvek spôsobom ktoréhokoľvek iného užívateľa zariadení, vrátane, ale bez obmedzenia, manipuláciou hier alebo finančných podvodom, manipuláciou prostriedkov viacerých mien alebo tipovaním na všetky možné výsledky hry alebo udalosti alebo v prípade, že Vás podozrievame z podvodnej platby, vrátane používania ukradnutých kreditných kariet alebo iných podvodných aktivít (vrátane, ale nie obmedzene na akékoľvek transakcie typu charge-back alebo iné vrátené platby) alebo zo zakázaných transakcií (vrátane, ale nie obmedzene na pranie špinavých peňazí) alebo v prípade, že Vaše vklady neboli z akéhokoľvek dôvodu kryté Vašou bankou, vyhradzujeme si právo predbežne pozastaviť a/alebo uzatvoriť Vaše konto a vyrovnať otvorené požiadavky akýmkoľvek legálnym spôsobom, ktorý je k dispozícii, vrátane, ale nie obmedzene na (i) odúčtovanie dlžnej sumy z Vášho konta alebo (ii) poverenie príslušných inkasných agentúr vymáhaním dlžoby. Takýto krok môže mať negatívny dopad na hodnotenie Vašej úverovej bonity a bude si vyžadovať poskytnutie Vašich osobných informácií (vrátane Vašej totožnosti) týmto agentúram a nahlásenie akýchkoľvek trestných alebo podozrivých činností príslušným orgánom.

Vyhradzujeme si právo, vyhlásiť za neplatné a zadržať niektoré alebo všetky výhry ktorýchkoľvek osôb alebo skupín osôb a zrušiť a odoprieť hráčske body, získané akoukoľvek osobou alebo skupinou osôb, keď máme oprávnený dôvod domnievať sa, že takáto osoba alebo skupina osôb koná alebo konala v súvislosti s pokusom o podvod alebo poškodenie a s úmyslom nás a/alebo skupinu a/alebo zariadenia a/alebo platformy akýmkoľvek spôsobom poškodiť.

V záujme ochrany údajov, bezpečnosti a zabráneniu podvodných aktivít nepovoľujeme používanie žiadnych komunikačných kanálov, obsiahnutých v službách a/alebo platformách (vrátane, ale nie obmedzene na chatovacie fóra pri stoloch s krupiérom) na ponúkanie alebo propagovanie akýchkoľvek ponúk, produktov a zariadení (či už Vašich alebo týkajúcich sa tretej osoby). Publikovanie informácií alebo kontaktovanie našich zákazníkov za účelom ponúkania alebo propagovania akýchkoľvek ponúk, produktov alebo zariadení je výslovne zakázané.

V prípade, že vo vzťahu k zariadeniam športových stávok máme podozrenie, že došlo k akejkoľvek manipulácii zápasov, súťaží, výhier alebo iných manipulácií podujatí, vyhradzujeme si právo, podľa nášho vlastného uváženia (i) pozastaviť ponuku akéhokoľvek podujatia alebo série podujatí na ktoromkoľvek z našich trhov a (ii) oneskoriť a/alebo zadržať platbu pri ktoromkoľvek podujatí alebo sérii podujatí na ktoromkoľvek z našich trhov a to až dovtedy, kým nebude integrita takéhoto podujatia alebo série podujatí potvrdená príslušným športovým zväzom.

V prípade, že príslušné športové orgány potvrdia aktívnu manipuláciu podujatia alebo série podujatí, vyhradzujeme si právo, podľa nášho vlastného uváženia pozastaviť všetky stávky, podané na tieto podujatia osobou, ktorá mala k dispozícii zákulisné (insiderské) stávkové vedomosti alebo informácie alebo akoukoľvek inou osobou, pri ktorej sa odôvodnene domnievame, že koná v spojení s vopred opísanou osobou, spolupracuje s ňou alebo je akýmkoľvek spôsobom s takýmto jednotlivcom v kontakte.

15. CHYBY

Musíte nás okamžite informovať, keď si v rámci svojho konta všimnete nejaké chyby alebo keď sa chyby vyskytnú v akýchkoľvek výpočtoch, súvisiacich s Vami podanými stávkami alebo vkladmi alebo akýmikoľvek menovými prepočtami. V prípade výskytu takýchto systémových alebo herných chýb (odchýlka od bežného fungovania hernej logiky z akéhokoľvek dôvodu), zapríčiňujúcich chyby pri akýchkoľvek výpočtoch kurzov, nákladoch, poplatkov, poplatkov Rake, bonusov alebo výplat alebo akýchkoľvek menových konverzií ("chyba") sa snažíme vytvoriť pre všetky, takouto chybou priamo postihnuté, strany východziu situácia tak, ako bola pred výskytom chyby. Vyhradzujeme si právo prehlásiť za neplatné akékoľvek vklady alebo stávky, ktoré boli postihnuté takouto chybou a z Vášho konta stiahnuť peniaze v súvislosti s príslušnými stávkami alebo vkladmi. Ak nemáte na konte dostatočné finančné prostriedky, môžeme Vás požiadať, aby ste nám príslušnú zostávajúcu sumu, vzťahujúcu sa k týmto stávkam alebo vkladom, uhradili. Vo všetkých prípadoch, pri ktorých (podľa nášho uváženia) zistíme, že chyba bola využitá za účelom získania neférovej výhody, si vyhradzujeme právo, považovať takúto aktivitu za podliehajúcu odseku 17 (Prepadnutie a zrušenie konta) týchto Všeobecných obchodných podmienok.

16. BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA

V záujme zachovania vysokej úrovne bezpečnosti a integrity systému si vyhradzujeme právo, kedykoľvek vykonať bezpečnostné kontroly za účelom overenia Vašej totožnosti, veku, správnosti registrovaných údajov a následného preverenia Vášho používania zariadení s ohľadom na, vrátane, ale nie obmedzene, dodržiavanie týchto zmlúv a smerníc skupiny, ako aj Vašich finančných transakcií, ktoré uskutočňujete prostredníctvom zariadení, na možné porušenia týchto zmlúv a platných právnych predpisov (a "Bezpečnostná kontrola"). V tejto súvislosti oprávňujete nás a našich spolupracovníkov vykonávať previerky, spracovávať ich a poskytnúť tretím stranám v prípade, že považujeme za potrebné overiť informácie, ktoré ste nám poskytli alebo nám máte poskytnúť v súlade s týmito podmienkami používania, vrátane, ale nie obmedzene, na vyžiadanie hodnotenia úverovej spôsobilosti a/alebo iného overenia použitím databáz tretích strán. V záujme umožnenia bezpečnostného hodnotenia súhlasíte okrem toho s tým, že nám k tomu potrebné informácie a doklady poskytnete, keď ich od Vás na základe vlastného uváženia vyžiadame.

17. PREPADNUTIE A ZRUŠENIE KONTA

17.1

VYHRADZUJEME SI PRÁVO, PODĽA NÁŠHO NEOBMEDZENÉHO UVÁŽENIA A VO VZŤAHU K VÁŠMU KONTU, AKÉMUKOĽVEK SÚVISIACEMU KONTU U POSKYTOVATEĽA ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (ako je definované v odseku 8), AKÝMKOĽVEK KONTÁM, KTORÉ MÔŽETE MAŤ NA INÝCH STRÁNKACH A/ALEBO KASÍNACH A/ALEBO ZARIADENIACH, VLASTNENÝCH A PREVÁDZKOVANÝCH SKUPINOU ALEBO V JEJ MENE, AKO AJ VO VZŤAHU K VÁŠMU VYUŽÍVANIU GAMINGOVÝCH ZARIADENÍ, AKÝCHKOĽVEK ZARIADENÍ, ZDIEĽAJÚCICH PALTFORMU ZDIEĽANÝCH STOLOV, TIETO ZMLUVY VYPOVEDAŤ, ZADRŽAŤ ZOSTATOK NA VAŠOM KONTE A ODPOČÍTAŤ Z TAKÉHOTO KONTA SUMU AKÝCHKOĽVEK POSTIHNUTÝCH VÝPLAT, BONUSOV A VÝHIER, KEĎ:

17.1.1

ste závažne porušili ktorúkoľvek z týchto zmlúv;

17.1.2

sa dozvieme, že ste zariadenia využívali alebo sa pokúšali využiť za účelom podvodu, kolúzie/tajných dohôd (aj vo vzťahu so spätnými platbami) alebo nezákonnými alebo neprimeranými aktivitami (vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek manipulácií zariadení s viacerými menami);

17.1.3

sa dozvieme, že ste hrali na inej stránke, poskytujúcej online gaming resp. používali zariadenia takejto stránky a boli pri tom pristihnutí pri podvode, tajných dohodách (aj vo vzťahu k spätným poplatkom) alebo nezákonných alebo neprimeraných aktivitách;

17.1.4

ste vykonali platbu typu charge-back alebo odmietli ktorýkoľvek nákup alebo platbu, ktoré ste previedli na svoje konto;

alebo

17.1.5

ste v konkurze alebo podobnom konaní kdekoľvek na svete.

18. UKONČENIE A ZATVORENIE ZARIADENIA

18.1

Ste oprávnení kedykoľvek zatvoriť Vaše konto, ktoré u nás máte a vo výpovednej lehote siedmich (7) dní ukončiť tieto zmluvné dohody tak, že zo svojho konta vyberiete celý zostatok a výpoveď nám pošlete písomne (listom) alebo prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí výpovednej lehoty bude Vaše konto považované za zatvorené. V priebehu výpovednej lehoty a až do úplného uzavretia konta nesiete plnú zodpovednosť za všetky aktivity, spojené s Vaším kontom.

18.2

V prípade, že chcete dočasne zatvoriť konto, prosím, aktivujte si zatvorenie zariadenia na neurčito pre všetky zariadenia hry. Keďže môžete zrušiť zatvorenie zariadenia po uplynutí 24 hodín, toto sa líši od trvalého zatvorenia zariadenia popísaného v bode 18.1. Z tohto dôvodu bude účtovaný manipulačný poplatok za neaktívne kontá aj za kontá, ktoré budú dočasne zatvorené prostredníctvom funkcie “Zatvorenie zariadenia”.

18.3

Bez obmedzenia obsahu, uvedeného v odseku 17, sme oprávnení vypovedať tieto zmluvy do siedmych (7) dní od oznámenia (alebo pokusu o oznámenie). Príslušné oznámenie Vám zašleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu. V prípade výpovede z našej strany Vám pošleme oznámenie o výpovedi prostredníctvom e-mailu, s výnimkou prípadov, kedy je výpoveď podľa odseku 17, Vám v čo najkratšom možnom čase vyplatíme späť zostatok na Vašom konte. V prípade, že zmluvy ukončíme podľa odseku 17, nie je možné vyplatiť z Vášho konta spätne akékoľvek výplaty, bonusy alebo výhry, ktoré sa považujú za prepadnuté.

18.4

Ukončenie týchto dohôd nebude mať vplyv na žiadne zostávajúce stávky alebo vklady, a to ZA PREDPOKLADU, že sú všetky tieto otvorené stávky platné a nijakým spôsobom nie sú v rozpore s týmito zmluvami.

18.5

Nasledujúce odseky týchto Všeobecných obchodných podmienok ostávajú v platnosti aj po vypovedaní týchto zmlúv ktoroukoľvek stranou: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 a 25, ako aj ďalšie odseky, poskytujúce výklad.

19. ODŠKODNENIE

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ZARIADENIA BUDETE VYUŽÍVAŤ IBA V SÚLADE SO ZMLUVAMI, UVEDENÝMI V TÝCHTO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH. PRÍPADNÉ STRATY ALEBO NÁKLADY (VRÁTANE PRIMERANÝCH NÁKLADOV NA PRÁVNEHO ZÁSTUPCU), KTORÉ PRIPADNÚ A VZNIKNÚ NÁM ALEBO KTORÉMUKOĽVEK ČLENOVI NAŠEJ SKUPINY Z DÔVODU PORUŠENIA TÝCHTO ZMLÚV Z VAŠEJ STRANY, BUDÚ VAMI V PLNEJ MIERE UHRADENÉ.

20. VYLÚČENIE VLASTNEJ OSOBY

20.1

Môžete mať právo na podanie žiadostí o dočasný oddychový čas, samovylúčenie na neurčito a platobné limity prostredníctvom našej funkcie zodpovednej hry na Vašom konte, ktorú nájdete na svojom konte v položke Moje údaje, sekcia zodpovednej hry Vášho konta, alebo kliknutím sem. Ak sa rozhodnete pre použitie ktorejkoľvek z pomôcok pre oddych alebo samovylúčenie cez Vaše konto, poplatok za neaktivitu Vášho konta nebude z Vášho konta odpočítaný. Pri samovylúčení na neurčito sa začne vyplácanie zostatku (mínus akýchkoľvek bonusov) na Vašom konte za podmienok tejto zmluvy.

20.2

Ak ste sa v spojení s ktoroukoľvek z našich platforiem rozhodli použiť nástroj vylúčenia vlastnej osoby, ktoré sme pre Vás pripravili, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemáte povolenie otvoriť si alebo používať iné konto v rámci ktorejkoľvek inej spoločnosti skupiny („Ďalšie konto v skupine“), a to počas celého obdobia, ktoré ste si zvolili. 

20.3

V prípade, že porušíte vyššie uvedený odsek 20.2, máme my a/alebo ľubovoľná spoločnosť skupiny oprávnenie (nie však povinnosť), pozastaviť všetky peňažné prostriedky, vložené Vami na ďalšie konto v rámci skupiny.

20.4

V záujme vylúčenia omylov, v prípade, že porušíte vyššie uvedený odsek 20.2, neručíme my, ani žiadna spoločnosť skupiny za spätné vyplatenie akýchkoľvek finančných prostriedkov, ktoré stavíte na ktoromkoľvek ďalšom konte v rámci skupiny vo vybratom období.

20.5

Umožníme Vám nastaviť si osobné denné, týždenné a/alebo mesačné platobné limity. Akékoľvek požiadavky na zredukovanie Vášho platobného limitu budú okamžite spracované. Za účelom efektívnej prevencie patologického hrania budú všetky žiadosti o zvýšenie limitu a/alebo odstránenia spracované do 24 hodín od podnetu. Platobné limit si môžete nastaviť alebo upraviť v sekcii Zodpovedná hra na Vašom konte.

 

21. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA

21.1

AKÝKOĽVEK PRÍSTUP K PLATFORMÁM, SŤAHOVANIE AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU, SÚVISIACEHO SO ZARIADENIAMI PLATFORIEM A POUŽÍVANIE ZARIADENÍ ALEBO AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ, POSKYTOVANÝCH V SPOJENÍ S VAŠÍM POUŽÍVANÍM ZARIADENÍ JE NA ZÁKLADE VÁŠHO VLASTNÉHO ROZHODNUTIA, ÚVAHY A NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ZÁVADNÉ FUNKCIE POČÍTAČOVÝCH PROGRAMOV, SÚVISIACICH SO ZARIADENIAMI, KTORÉ SPRÍSTUPŇUJEME PROSTREDNÍCTVOM PLATFORIEM, CHYBY, OPÍSANÉ V ODSEKU 15, ZA PROGRAMOVÉ CHYBY, VEDÚCE K STRATE DÁT ALEBO VÍRUSY ALEBO ZA INÉ POŠKODENIA POČÍTAČOVÝCH ZARIADENÍ, MOBILNÝCH TELEFÓNOV, MOBILNÝCH ZARIADENÍ ALEBO SOFTVÉRU. NENESIEME TIEŽ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK VAŠE POKUSY VYUŽÍVAŤ ZARIADENIAINÝM, AKO NAMI URČENÝM SPÔSOBOM. NIE SME POVINNÍ DODAŤ REDUNDATNÉ ALEBO ZÁLOHOVACIE SYSTÉMY.

21.2

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA (i) AKÉKOĽVEK CHYBY V POČÍTAČOVÝCH PROGRAMOV V SÚVISLOSTI SO ZARIADENIAMI, KTORÉ NA PLATFORMÁCH DÁVAME K DISPOZÍCII, (ii) CHYBY POPÍSANÉ V ODSEKU 15, (iii) PROGRAMOVÉ CHYBY ALEBO VÍRUSY, KTORÝMI SA STRATIA DÁTA, ALEBO (iv) AKÚKOĽVEK ŠKODU VZNIKNUTÚ NA VAŠOM POČÍTAČOVOM VYBAVENÍ, MOBILNOM TELEFÓNE, ALEBO SOFTVÉRI.

21.3

ĎALEJ NERUČÍME ZA AKÉKOĽVEK POKUSY Z VAŠEJ STRANY VYUŽÍVAŤ ZARIADENIA METÓDAMI, SPÔSOBMI ALEBO NÁSTROJMI, KTORÉ NEPOVAŽUJEME ZA POUŽÍVATEĽNE. NIE SME POVINNÍ POSKYTNÚŤ ZÁLOHOVÉ SIETE A/ALEBO SYSTÉMY.

21.4

NAŠE MAXIMÁLNE RUČENIE VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE, VYPLÝVAJÚCE Z TÝCHTO ZMLÚV ALEBO Z VÁŠHO VYUŽÍVANIA ZARIADENÍ ALEBO POČÍTAČOVÝCH PROGRAMOV, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ K ZARIADENIAM, DOSTUPNÝM NA PLATFORMÁCH, ČI UŽ Z DÔVODU PORUŠENIA ZMLUVY, PREČINU (VRÁTANE NEDBALOSTI) ALEBO Z INÝCH DÔVODOV, SA OBMEDZUJE V AKOMKOĽVEK OBDOBÍ DVANÁSTICH (12) MESIACOV NA SUMU, AK JE NEJAKÁ K DISPOZÍCII, KTORÚ STE ZO SVOJHO KONTA INVESTOVALI DO STÁVOK, POPLATKOV RAKE A/ALEBO POPLATKOV, V NÁLEŽITÝCH PRÍPADOCH, V ROVNAKOM OBDOBÍ DVANÁSTICH (12) MESIACOV A VO VZŤAHU K ZARIADENIU, Z KTOREJ PRÍSLUŠNÉ RUČENIE VYPLYNULO.

21.5

SKUPINA (VRÁTANE JEJ PREDSTAVITEĽOV, RIADITEĽOV, ZÁSTUPCOV A ZAMESTNANCOV) NEBUDE VOČI VÁM ZODPOVEDNÁ Z DÔVODU ZMLUVY, NEOPRÁVNENÉHO KONANIA (VRÁTANE NEDBALOSTI) ALEBO INÝM SPÔSOBOM ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME STRATY, PREDOVŠETKÝM ZA STRATU DÁT, ZISKOV, VÝNOSOV, OBCHODOV ALEBO OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, HODNOTY FIRMY, DOBRÉHO MENA, POVESTI ALEBO ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY A STRATY, KTORÉ NIE SÚ SKUPINOU V SÚČASNOSTI PREDVÍDATEĽNÉ A VYPLÝVAJÚ Z TÝCHTO ZMLÚV ALEBO Z VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB.

21.6

ŽIADNA ČASŤ TÝCHTO ZMLÚV NEBUDE FUNGOVAŤ TAK, ABY SA VYLÚČILA ZODPOVEDNOSŤ, KTORÚ MÔŽEME NIESŤ V SÚVISLOSTI S PODVODOM ALEBO SMRŤOU ALEBO UBLÍŽENÍM NA ZDRAVÍ, SPÔSOBENÝM NAŠOU NEDBALOSŤOU.

22. POZNÁMKY / SŤAŽNOSTI

22.1

Ak máte akékoľvek sťažnosti, týkajúce sa ktoréhokoľvek aspektu správania našich zariadení, musíte svoju sťažnosť podať čím skôr potom, ako k príslušnému incidentu došlo. O danom prípade v prvom rade informujte Zákaznícky servis. Sťažnosti nie je možné vzniesť prostredníctvom sociálnych médií. Je Vašou zodpovednosťou poskytnúť nám úplný súhrn Vašej sťažnosti so všetkými relevantnými podrobnosťami vrátane, ale nie výhradne, konkrétnych údajov o transakcii; presný dátum, čas a časové pásmo; akýkoľvek snímok obrazovky (screenshot) alebo video materiál, ktorý máte; kópiu prijatého reklamného materiálu; atď.

22.2

V prípade, že ste nespokojný/á s riešením, ktoré Vám v rámci procesu, uvedeného pod bodom 22.1, poskytol Zákaznícky servis, môžete sa so svojou sťažnosťou písomne obrátiť na complaints@bwin.com. Môžete sa na nás obrátiť aj písomne; v takom prípade adresujte svoj list na: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. Akákoľvek správa od nás (pokiaľ nie je uvedené inak), bude odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pre registrácii svojho konta. Je Vašou zodpovednosťou informovať nás o všetkých zmenách tejto adresy, a to prostredníctvom funkcie nášho softvéru "Zmeniť e-mail", pravidelne kontrolovať svoje e-mailové konto a sledovať, či ste od nás nedostali e-mail.

22.2.1

Ako je uvedené vyššie, potvrdenie o prijatí Vašej sťažnosti by ste mali dostať do 24 hodín od chvíle, kedy sme príslušnú sťažnosť prijali. Naše konečné stanovisko Vám zašleme prostredníctvom e-mailu do 10 dní od termínu prijatia sťažnosti, v istých prípadoch sa však táto lehota môže predĺžiť o ďalších 10 dní. V prípade, že od Vás budeme požadovať viac informácií, táto lehota sa pozastaví, až kým nám neposkytnete požadované informácie; celý proces bude potom pokračovať od bodu, v ktorom sa predtým zastavil. 

22.3

Pokiaľ nebudete spokojný/á s našou konečnou odpoveďou podľa vyššie uvedeného procesu spracovávania sťažnosti, môžete kontaktovať nášho alternatívneho poskytovateľa riešenia sporov (ADR) - eCogra (pokiaľ ste občanom EÚ). eCOGRA je poskytovateľom služieb na riešenie sporov, ktorého sme menovali ako nezávislý subjekt, poskytujúci možnosti alternatívneho riešenia sporov v daných prípadoch (menovite všetky sťažnosti, týkajúce sa výsledku transakcií sťažovateľa pri hazardných hrách, nevyriešené naším procesom riešenia sťažností, ako je uvedené vyššie. Využívanie služieb alternatívneho poskytovateľa riešenia sporov (ADR) je bezplatné. Upozorňujeme Vás, že eCOGRA môže odmietnuť sťažnosti na základe toho, že sú neodôvodnené a šikanujúce.

Svoju sťažnosť môžete zaslať e-mailom aj priamo úradu Maltským úradom pre hazard: support.mga@mga.org.mt

23.1

Máme oprávnenie zdieľať Vaše osobné údaje s našimi poverencami príslušných oddelení, ktorí môžu tieto údaje používať výlučne za účelmi, ktoré sú nami určené a v rámci týchto zmlúv. Vaše osobné údaje budeme používať v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov. V prípade partnerstva s tretími stranami, ktoré pre nás vykonávajú isté funkcie alebo v prípadoch, kedy pôsobíme pod značkou tretej strany, môžeme s týmito tretími stranami zdieľať a/alebo previesť Vaše osobné údaje a akékoľvek ďalšie údaje, spojené s Vašim používaním zariadení. Používaním zariadení a akceptovaním týchto podmienok nám udeľujete súhlas zdieľať a/alebo tieto informácie a osobné údaje prevádzať za účelom všetkých a akýchkoľvek platných právnych úprav ochrany údajov a s nimi spojenými predpismi s takýmito tretími stranami.

23.2

Mali by ste vychádzať z toho, že akékoľvek používanie našej internetovej stránky, e-maily, správy SMS a telefonické hovory medzi Vami a nami budú uložené. Tieto nahrávky budú naším majetkom a budú môcť byť použité ako dôkazy v prípade akýchkoľvek sporov resp. v záujme zlepšenia zákazníckeho servisu.

24. ROZHODNÉ PRÁVO

Táto zmluva podlieha právnemu poriadku Malty a je podľa tohto aj interpretovaná. Obidve strany súhlasia, že v prípade sporov alebo pohľadávok, vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou, jej porušenie, ukončenie alebo neplatnosť budú postúpené do výhradnej súdnej právomoci maltských súdov.

25. POSTÚPENIE PRÁVA

Vyhradzujeme si právo previesť, postúpiť, licencovať alebo zastaviť tieto zmluvy, vcelku alebo čiastočne, akejkoľvek osobe (avšak bez Vášho súhlasu), keď ste informovaní o takom prípise e-mailom s podmienkou, že takéto postúpenie sa uskutoční za rovnakých podmienok alebo za podmienok, ktoré pre Vás nie sú menej výhodné. Vy nesmiete postúpiť, licencovať ani nijakým iným spôsobom previesť vôbec žiadne Vaše práva alebo povinnosti v rámci týchto zmlúv.

26. PRÁVA TRETÍCH STRÁN

26.1

Okrem situácií, kedy tieto zmluvy výslovne nestanovujú, že tretia strana môže vymáhať dodržanie niektorej z podmienok týchto zmluvných podmienok , nemá osoba, ktorá nepatrí medzi strany týchto zmlúv, žiadne právo podľa regionálnych zákonov alebo predpisov spoliehať sa alebo vymáhať dodržanie niektorej z podmienok, čo však nemá vplyv na akékoľvek právo alebo opravný prostriedok tretej strany, ktorý existuje alebo je k dispozícii inak, než podľa regionálnych zákonov alebo právneho poriadku.

26.2

V záujme vylúčenia pochybností, je každý člen skupiny považovaný za subjekt tretej strany, oprávnený v rámci týchto zmlúv.

27. ÚPLNOSŤ DOHODY, ÚPRAVY A ZMENY

Plne ste porozumeli a súhlasíte s týmito zmluvami a aj s ich občasnými úpravami. Môžeme ich kedykoľvek zmeniť, pričom Vás o každej zmene budeme informovať e-mailom. Keď dostanete takýto e-mail, budete môcť pri svojom ďalšom prihlásení s nimi súhlasiť alebo prestať hrať a v súlade s odsekom 18.2 vypovedať svoje konto. Nesiete výhradnú zodpovednosť za to, že vždy, keď budete hrať, skontrolujete tieto zmluvy a akékoľvek ich dodatky. Tieto zmluvy a dokumenty, na ktoré odkazujeme, predstavujú úplnú a konečnú dohodu o týchto podmienkach medzi Vami a nami a nahrádzajú akúkoľvek a všetky predchádzajúce dohody medzi Vami a nami.

28. ŠPORTOVÉ STÁVKY-ZARIADENIA

28.1

Nasledujúce podmienky platia výlučne vo vzťahu k využívaniu zariadení športových stávok. Vezmite, prosím, na vedomie, že v prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmto odsekom č. 28 a zvyšnými časťami týchto Všeobecných obchodných podmienok, bude mať v súvislosti so športovými stávkami-zariadeniami prednosť odsek 28, vzťahujúci sa na využívanie zariadení, poskytujúcich zariadenia športových stávok.

28.2. Pravidlá a postupy vo vzťahu k zariadeniam športových stávok

Zariadenia športových stávok musíte používať v súlade so všeobecne uznávanými pravidlami, stanovenými v našich pravidlách pre zariadenia športových stávok a na ďalších stránkach, vzťahujúcich sa na isté podujatia, zápasy alebo turnaje ("Pravidlá"). Odporúčame Vám, aby ste si starostlivo prečítali všetky pravidlá.

28.3. Stávkové podmienky

Vyhradzujeme si právo používať symboly (napr. 1, X, 2) a skratky za účelom označovania stávkových výsledkov. Vždy budeme poskytovať rubriku „Pomoc“, informujúcu o zariadeniach so športovými stávkami, o druhoch stávok a používaných pojmoch. Odporúčame Vám, aby ste sa pred podaním svojej stávky oboznámili s presnými podrobnosťami o nej. Všetky ďalšie informácie, uvedené v hornej alebo dolnej časti pri podujatiach a zobrazeniach kurzov sú súčasťou stávkových pravidiel pre dané podujatie a v prípade akýchkoľvek odchýlok, majú prednosť pred týmito podmienkami. Odporúčame Vám, aby ste si všetky tieto informácie starostlivo prečítali.

28.3.1 Stávkové limity

Vyhradzujeme si právo obmedziť maximálne sumy, ktoré je možno na každú jednoduchú alebo kombinovanú stávku staviť.

28.3.2 Výherné limity

Závisle od Vašej vybranej meny, maximálna celková suma, ktorú môžete v priebehu 24 hodín vyhrať pri využívaní zariadení športových stávok, je 300 000 CHF, 310 000 $, 250 000 EUR, 200 000 £, 1 800 000 DKK, 2 100 000 SEK, 1 800 000 NOK, 950 000 PLN, 6 000 000 CZK, 72 000 000 HUF, 500 000 YTL, 1 800 000 HRK, 1 000 000 RON, 9 000 000 RUB, 175 000 LVL, 860 000 LTL, 490 000 BGN, 1 700 000 ARS, 4 000 000 MXN. Táto maximálna suma platí bez ohľadu na počet podaných alebo čakajúcich stávok a nezávisí od stavenej sumy a výšky vkladov a prijatie Vašej stávky alebo Vašich vkladov z našej strany nezaväzuje k výplate v prípade, že Vaša čistá výhra prekročí naše výherné limity (pozri vyššie) a musíte si byť vedomý/-á, že v takomto prípade Vám nebude vyplatená príslušná výhra.

Závisle od Vašej vybranej meny, maximálna suma, ktorú môžete vyhrať pri používaní zariadení športových stávok s jednoduchou stávkou je CHF 15,500, USD 12,000, EUR 10,000, £7,000, DKK 75,000, SEK 92,000, NOK 82,500, PLN 44,500, CZK 300,000, HUF 2,500,000, YTL 17,000, HRK 70,000, RON 30,000, RUB 300,000, LVL 7,000, LTL 35,000, BGN 20,000, ARS 70,000, MXN 170,000.

Tieto limity sú len približnými hodnotami a podliehajú výkyvom výmenných kurzov. [Vyhradzujeme si právo z času na čas uložiť odlišné výherné limity].

28.3.3 Výpočet výhier

V prípade stávok s pevnými desatinnými kurzami sa výhry vypočítavajú vynásobením vkladu stanoveným kurzom. V prípade stávok live akceptujete akékoľvek zmeny desatinných kurzov, ktoré nastanú v priebehu procesu podávania stávok. Pod zmenami desatinných kurzov rozumieme kurzy, ktoré sa pridaním tipu na stávkový tiket a prijatím stávky z našej strany. Tieto desatinné kurzy budú potom zobrazené vo Vašom potvrdení o stávke. V prípade, že podáte viac ako jednu stávku (vrátane kombinácie jednoduchých a kombinovaných stávok) a Vaša celková výhra prekročí výherné limity, uvedené vyššie v odseku 28.3.2, máme oprávnenie znížiť jej výšku do tej miery, aby zodpovedala stanoveným výherným limitom.

28.3.4 Presnosť stávok a výsledky

V záujme zabezpečenia čo najvyššej možnej presnosti všetkých stávok a výsledkov, vedieme peňažné prostriedky na Vašom konte za použitia štyroch desatinných čísiel. Z technických dôvodov sa môže stať, že zostatok na Vašom konte sa zobrazí len s dvomi desatinnými číslami, čo môže viesť k nezrovnalostiam vtedy, keď je hodnota so štyrmi desatinnými miestami zaokrúhlená nadol na hodnotu s dvomi desatinnými číslami.

28.4 Prijatie a potvrdenie podmienok

28.4.1

Stávky musia byť uskutočnené prostredníctvom zariadení športových stávok.

28.4.2

Stávky sú považované za platné vtedy, keď bude vystavené potvrdenie o ich prijatí našimi vzdialenými servermi. Stávka bude potvrdená tak, že sa zobrazí v zákazníkovom konte v rubrike „Moje stávky“. Keď je stávka podaná a akceptovaná, bude Vášmu kontu zaúčtovaná zodpovedajúca suma. Po akceptovaní stávky už nie je možné ju zrušiť alebo akýmkoľvek spôsobom zmeniť.

28.4.3

Pri podaní stávky potvrdzujete, že nemáte žiadne predchádzajúce vedomosti o výsledku príslušného podujatia, na ktorej sa stávka zakladá ("Podujatie"). Ak v priebehu podávania stávok rozšíria informácie, ktoré môžu ovplyvniť výsledok podujatia, vyhradzujeme si právo zmeniť lehotu prijímania stávok alebo zrušiť všetky podané stávky.

28.4.4

Vyhradzujeme si právo vyhlásiť za neplatné akékoľvek stávky, vrátane, ale nie obmedzene na stávky, ktoré boli neúmyselne prijaté v situácii, kedy na Vašom konte nebol postačujúci zostatok na pokrytie sumy za stávku, podanú pred podujatím. S výhradou na vyššie uvedené, ak zostatok na Vašom konte čiastočne pokrýva sumu za stávku, vyhradzujeme si právo akceptovať Vašu stávku s vkladom, ktorý sa rovná sume vo výške zostatku na Vašom konte. Vyhradzujeme si tiež právo prijať akékoľvek opatrenia, potrebné na to, aby sme Vás ochránili pred ďalšími stratami v prípade, že v priebehu obdobia štyroch týždňov stratíte sumu vo výške 5000 EUR (alebo jej ekvivalent).

28.4.5

Všetky stávky musia byť podané a akceptované pred začiatkom príslušného podujatia. Ktorákoľvek stávka, podaná alebo obdržaná po začiatku podujatia, bude vyhlásená za neplatnú, s výnimkou stávkových ponúk, ktoré sú jednoznačne určené na podávanie po začiatku podujatia (napr. stávky live, stávky na celkového víťaza).

28.4.6

V prípade, že pri stávkach live bude z dôvodu časového posunu televízneho prenosu alebo prenosu dát niektorá stávka podaná za nesprávnu cenu po tom, ako vybratý účastník/vybratý tím dosiahol rozhodujúcu výhodu, vyhradzujeme si právo vyhlásiť túto stávku za neplatnú, vyhratú alebo prehratú.

28.4.7

Ak bude isté podujatie zrušené a považované za neplatné, budú príslušné stávky vyhodnotené s neutrálnym decimálnym kurzom jedna (1,00). V prípade jednoduchých stávok bude stávkový vklad vyplatený späť. V prípade kombinovaných stávok, pri ktorých sa okrem platných podujatí s víťazným tipom objavia aj zrušené podujatia, bude táto kombinovaná stávka považovaná za vyhratú, celkový kurz však bude zodpovedajúco upravený.

28.4.8

Kombinované stávky nebudú prijaté vtedy, keď výsledok jednej z ich častí prispieva k výsledku inej časti.

28.4.9

Vyhradzujeme si právo, úplne alebo čiastočne odmietnuť akúkoľvek stávku a všetky nie jednoznačné stávky budú vyhlásené za neplatné.

28.4.10

Vyhradzujeme si právo pozastaviť, upraviť, odstrániť a/alebo pridať akékoľvek zariadenie športových stávok podľa nášho výhradného uváženia, s okamžitou platnosťou, informujúc Vás e-mailom a do rozsahu povoleného zákonom, pričom za žiadnu takúto akciu neručíme.

28.5 Zmena peňažnej meny konta

V záujme vylúčenia pochybností, v prípade, že zmeníte menu svojho konta počas prebiehajúcej stávky, budú všetky výhry prevedené do novej meny Vášho konta podľa výmenného kurzu v čase výplaty.

29. HRY-ZARIADENIA

29.1

Nasledujúce podmienky platia výlučne vo vzťahu k využívaniu zariadení hier. Vezmite, prosím, na vedomie, že v prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmto odsekom č. 29 a zvyšnými časťami týchto Všeobecných obchodných podmienok, budú mať prednosť ostatné časti týchto Všeobecných obchodných podmienok.

29.2 Hry s virtuálnymi peniazmi a hry so skutočnými peniazmi

Keď sa prihlásite na používanie našich zariadení hier, budete mať prístup (prostredníctvom softvéru (ako je definované nižšie)) k obom spôsobom hry - hrám resp. turnajom ‚s virtuálnymi peniazmi ("Hry so skutočnými peniazmi" alebo "Hry Play for real") a k hrám a turnajom so skutočnými peniazmi ("Hry so skutočnými peniazmi" alebo "Hry Play for real"), a to prostredníctvom zariadení hier. Za hranie hier s virtuálnymi peniazmi nie sú potrebné, ani požadované žiadne poplatky, s výnimkou všetkých nákladov, ktoré sú Vám účtované zo strany Vášho poskytovateľa internetových alebo telekomunikačných služieb a budete môcť hrať hry typu Play for free bez toho, aby ste museli staviť ozajstné peniaze. Vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného uváženia kedykoľvek, s okamžitou platnosťou Vás informovať e-mailom o prerušení, úprave a/alebo pridaných gamingových zariadení v rozsahu, ktorý povoľuje zákon, pričom za takéto kroky nebudeme niesť zodpovednosť.

29.3 Pravidlá a postupy pri zariadeniach hier

Zariadenia hier musíte využívať v súlade so všeobecne prijatými pravidlami hier, stanovenými v odseku o pravidlách hier a s postupmi, týkajúcimi sa zariadení hier, ktoré využívate a ktoré sú konkrétne špecifikované v sekcii Games na stránke bwin.com vrátane, ale bez obmedzenia na položky Promočné akcie, sekciu turnajov, Pravidlá hry a návod, položku b´friends, Ako hrať, Vklady pri stole, Turnaje, Pravidlá turnajov, Pokerová etiketa a akékoľvek ďalšie stránky, konkrétne sa týkajúce istému podujatiu, hre alebo turnaju ("Pravidlá").

29.4 Podvody

29.4.1 Stratégia proti podvodom

Zaviazali sme sa predchádzať používaniu nekalých praktík v rámci zariadení hier, vrátane, ale nie obmedzene na tajné dohody hráčov, automatických hráčov (botov), dumping žetónov, scripting a iné formy nevhodného správania, ktoré poskytuje hráčom neférovú výhodu nad inými hráčmi na stránke (Podmienky pre nespravodlivé výhody/neférové výhody). Snažíme sa tiež odhaľovať a predchádzať používaniu softvérových programov, používajúcich umelú inteligenciu pri hraní na našich platformách, vrátane, ale nie obmedzene na vytváranie profilov súperov, podvodného softvéru alebo čohokoľvek iného, o čom sme presvedčení, že Vám prináša neférovú a nespravodlivú výhodu voči iným hráčom, ktorí takéto programy alebo softvér ("AI Software") nevyužívajú. Beriete na vedomie, že prijímame opatrenia na zabezpečenie a prevenciu voči používaniu takýchto programov a metód, využívajúcich AI software (vrátane, ale nie obmedzene na čítanie zoznamu aktuálne spustených programov na hráčovom počítači) a súhlasíte, že nebudete používať AI software a/alebo podobné programy. V prípade, že budeme mať podozrenie, že bol hráč zamiešaný do akýchkoľvek aktivít zmienených v tomto odseku 29.4 alebo akýchkoľvek iných praktikách, ktoré považujeme za neférové alebo za podvody, si vyhradzujeme právo podľa vlastného uváženia zablokovať konto takéhoto hráča a natrvalo z jeho konta zadržať dostupné prostriedky. Žiaden hráč nemá právo vyžadovať od náš žiadne ďalšie kroky proti hráčom podozrivým z kolúzie, klamania, scriptingu alebo akéhokoľvek iného podvodného správania. Ak bol hráč oklamaný iným hráčom počas používania zariadení, nahradíme iba sumy prehrané hráčom v dôsledku podvodu v prípade, že dokážeme lokalizovať podvádzajúce konto a získame prístup k daným prostriedkom. V prípade, že bol podvedený viac ako jeden hráč a dokážeme lokalizovať podvádzajúce konto, potom budú zostávajúce prostriedky na podvádzajúcom konte distribuované na primeranej báze v súlade s prehrami každého dotknutého hráča.

29.4.2 Kolúzia a podvádzanie

Ku kolúzii dochádza vtedy, keď dvaja alebo viac hráčov sa pokúša získať výhodu zdieľaním informácií o svojich kartách alebo iných informácií. Ktorýkoľvek hráč, ktorý podľa nášho názoru nekalo spolupracuje alebo sa pokúša nekalo spolupracovať s iným hráčom počas používania našich zariadení môže/môžu byť natrvalo vylúčený/í z používania našich zariadení alebo softvéru, jeho/ich konto/á okamžite zrušené a máme právo ponechať si všetky finančné prostriedky z kont takýchto hráčov. Ak podozrievate ktoréhokoľvek hráča z kolúzie s iným hráčom alebo podvádzania, prosím, kontaktujte nás.

29.4.3 Automatickí hráči (bots)

Používanie umelej inteligencie, ktorá hrá bez ľudského zásahu alebo pri hraní znižuje potrebu ľudského zásahu, vrátane, okrem iného "robotov", je v spojení s používaním našich služieb prísne zakázané. Všetky kroky, podniknuté hráčom pri používaní služieb musí konať hráč sám osobne prostredníctvom užívateľského rozhrania, dostupného počas používania služieb. Ak máte podozrenie, že niektorý hráč používa akýkoľvek druh umelej inteligencie, kontaktujte nás, prosím.

29.4.4 Dumping žetónov

K dumpingu žetónov dochádza vtedy, keď hráč zámerne prehrá list, aby previedol svoje žetóny inému hráčovi. Ktorýkoľvek hráči, ktorých budeme dôvodne podozrievať z účasti alebo z pokusu o dumping žetónov s iným hráčom počas používania našich zariadení, budú okamžite vylúčení z používania našich zariadení a ich kontá okamžite zrušené. Ak podozrievate ktoréhokoľvek hráča z účasti na dumpingu žetónov, prosím, kontaktujte nás.

29.5 Softvér

Môžete si nainštalovať a používať softvér, ktorý Vám dáme k dispozícii na našich platformách, na ktorých prevádzkujeme zariadenia hier ("Softvér"), na pevnom disku alebo na iných úložných zariadeniach a vytvárať záložné kópie pod podmienkou, že takéto vytváranie a používanie záložných kópií je určený výhradne pre Vaše osobné použitie v rámci zariadení hier v súlade s týmito zmluvnými podmienkami a ďalej, že takáto inštalácia a použitie prebieha na počítači alebo inom prístroji, ktoré ste primárnym používateľom. Štruktúra, organizácia a kód softvéru sú cenným obchodným tajomstvom skupiny a/alebo pridružených spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencie. Nezískavate žiadne práva na tento softvér, okrem práv na jeho používanie v súlade s týmito zmluvami. Pokiaľ to nie je výslovne povolené zákonom, máte prísne zakázané a súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, adaptovať, prekladať, spätne analyzovať, dekompilovať, dekomponovať alebo inak sa pokúšať odhaliť zdrojový kód softvéru alebo ktorejkoľvek časti alebo vyvíjať, uverejňovať alebo šíriť diela, odvodené z tohto softvéru. Ďalej súhlasíte s tým, že softvér nebude zasielaný, prevádzaný alebo exportovaný do akejkoľvek krajiny alebo používaný akýmkoľvek spôsobom, ktorý zakazujú platné zákony, obmedzenia alebo nariadenia.

29.6 Zdieľané hry, stôl a databázová platforma

Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť, prevádzkovať a využívať zdieľané stoly, server a databázovú platformu alebo systém ("Platforma zdieľaných hier/stolov"), ktorý užívateľom zariadení hier umožňuje hrať s hráčmi, ktorí do hier, k stolom a do turnajov prichádzajú z iných internetových stránok, od iných značiek, fungujúcich na rovnakej platforme zdieľaných hier/stolov. Pri využívaní platformy zdieľaných hier/stolov súhlasíte, že môžete byť podľa nášho vlastného uváženia priradený/-á k takýmto spoločným stolom/hrám a že v prípade porušenia podmienok stránky alebo značky, pôsobiacej na platforme zdieľaných stolov/hier môžeme čiastočne alebo úplne zablokovať Váš prístup k celému systému do tej miery, že nebudete môcť hrať zo žiadnej stránky alebo značky, používajúcej platformu zdieľaných hier/stolov. Bez obmedzenia na reštrikcie, vyplývajúce z vlastnenia viacerých kont u nás (pozri odsek 4), môžeme od Vás požadovať, aby ste mali len jedno konto na platforme zdieľaných hier/stolov, pokiaľ je používaná.

29.7 Virtuálne peniaze a skutočné peniaze na konte

„Virtuálne peniaze“ nemajú žiadnu hodnotu a sú od „skutočných peňazí“ oddelené. Nie je možné previesť ich na konto „skutočných peňazí“, ani v akejkoľvek mene vyplatiť. Nesľubujeme, že budeme viesť presné záznamy o počte žetónov vo virtuálnych peniazoch, ktoré vlastníte a svoje žetóny vo virtuálnych peniazoch môžete taktiež kedykoľvek prísť. Vyhradzujeme si tiež právo stanoviť maximálny limit žetónov pre kontá vo virtuálnych peniazoch.

29.8 Vyrovnanie sporov v hrách

V plnom rozsahu prijímate a súhlasíte s tým, že softvér generátora náhodných čísiel ("RNG - random number generator") bude rozhodovať o miešaní a rozdávaní kariet a iných náhodne generovaných udalostí v rámci zariadení hier. V prípade rozporu medzi zobrazením výsledku v softvéri (ako je nainštalovaný a prevádzkovaný na Vašom hardvéri) a na našom serveri, rozhodne o konečnom výsledku ten výsledok, ktorý je uvedený na našom serveri. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte, že (bez vplyvu na Vaše ďalšie práva a prostriedky) naše záznamy predstavujú konečnú autoritu pri stanovovaní podmienok Vášho využívania zariadení hier, z toho vyplývajúca aktivita a okolnosti, ku ktorým k takejto aktivite došlo.

29.9 Hra o skutočné peniaze a turnajová mena

V prípadoch, kedy je hra alebo turnaj o skutočné peniaze k dispozícii len v mene, ktorá je odlišná od meny Vášho konta, môžete v istých prípadoch dostať možnosť zúčastniť sa za Buy-in v mene príslušnej hry/turnaja. Takýto Buy-in (spolu so všetkými výhrami) podlieha podmienkam a menovým kurzom, ktoré v príslušnom čase ponúkame. Vo všetkých ostatných prípadoch máte povolené uzatvárať stávky a podívať vklady len v mene Vášho konta.

30. ČLENSTVO V NAŠOM VIP PROGRAME

Prostredníctvom e-mailu Vám môžeme kedykoľvek ponúknuť, ponuku stiahnuť, odvolať a/alebo zmeniť podmienky členstva v našom VIP programe. V záujme zamedzenia pochybnostiam, je členstvo na našom VIP programe naším výhradným rozhodnutím a váš status ako člena nášho VIP programu môžeme kedykoľvek zmeniť.

PROSÍM, VYTLAČTE SI TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A ULOŽTE SI ICH ZA ÚČELOM MOŽNÉHO BUDÚCEHO POUŽITIA. ODPORÚČAME VÁM TIEŽ VYTLAČIŤ A ULOŽIŤ SI POTVRDENIA O VŠETKÝCH TRANSAKCIÁCH, AKO AJ PRAVIDLÁ HIER, V KTORÝCH STE AKTÍVNY/-A.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, môžete sa 24 hodín denne obrátiť na náš zákaznícky servis.