Smernice o obsahu tretích strán

Bezpečnosť a ochrana našich platforiem a služieb pre všetkých našich zákazníkov má pre nás najvyššiu prioritu. Zostavili sme Smernice o obsahu tretích strán, aby sme Vás informovali o ustanoveniach, platných pre upload (nahrávanie) obsahu tretích strán (zodpovedajúc definícii, formulovanej v našich Podmienkach používania) na naše platformy. Všimnite si, prosím, že tieto Smernice o obsahu tretích strán sú dohodou, uzavretou medzi Vami a nami a sú súčasťou Vašej dohody s nami. Tieto Smernice môžeme z času na čas meniť, a preto Vám dôrazne odporúčame, aby ste si ich pravidelne prečítali.

Podmienky týchto Smerníc o obsahu tretích strán sú nasledovné:

1) Nenárokujeme si žiadne vlastnícke práva na obsah tretích strán (podľa definície v našich Podmienkach používania, vrátane, ale nie výlučne fotografií našich hráčov), ktoré sú Vami publikované na našich platformách. Súhlasíte s tým, že zodpovednosť za obsah tretích strán, ktorý bude Vami pod Vaším užívateľským menom publikovaný nesiete Vy sami.

2) Týmto nám udeľujete nie exkluzívnu, bezplatnú, celosvetovú, neobmedzenú licenciu (vrátane práva udeľovania podlicencie) na používanie Vášho obsahu tretích strán a jeho kopírovanie v takom rozsahu, ako budeme pokladať za nutné za účelom jeho umiestnenia a uloženia na našich platformách alebo v spojitosti s ľubovoľnými promočnými akciami vo všetkých doteraz známych alebo v budúcnosti vyvinutých médiách.

3) Zaručujete nám, že máte plnú moc a oprávnenie v bode 2) menovanú licenciu udeliť a že Vami publikovaný obsah tretích strán (a) neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva tretích, iné vlastnícke práva alebo práva na uverejnenie alebo práva na ochranu súkromia; (b) neporušuje žiadne zákony, predpisy, nariadenia alebo ustanovenia; (c) nie je hanlivý, očierňujúci, neoprávnene ohrozujúci alebo neoprávnene obťažujúci; (d) nie je obscénny alebo pornografický a neobsahuje žiadnu detskú pornografiu; (e) neporušuje žiadne zákony na zamedzenie neférovej súťaže, diskriminácie alebo klamnej reklamy; (f) nepredstavuje žiadny druh zakázaného obsahu tretích strán, opísaný v nižšie uvedenom odseku 5 a (g) neobsahuje žiadne vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, tzv. cancel bots alebo iné rutiny počítačového programovania, ktorých cieľom je porušovanie systému, dát alebo osobných informácií, ich poškodzovanie, rušenie, podvodné zachytávanie alebo neoprávnené využívanie.

4) Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky licenčné poplatky, iné poplatky alebo akékoľvek iné peňažné čiastky, ktoré môžete dlžiť inej tretej strane v súvislosti s publikovaním obsahu tretích strán na našich platformách.

5) Uznávate, že nasledovne uvedený obsah tretích strán je zakázaný (bez nároku na úplnosť). Patrí sem obsah tretích strán, ktorý:

  1. je urážlivý, podporuje rasizmus, fanatizmus, nenávisť alebo fyzickú ujmu akéhokoľvek druhu alebo proti nejakej skupine alebo jednotlivcovi alebo nejakú osobu zneužíva, obťažuje alebo s jej obťažovaním súhlasí;
  2. obsahuje informácie, o ktorých Vám je známe, že sú nepravdivé alebo zavádzajúce alebo propagujú nelegálne aktivity alebo správanie, ktoré je urážlivé, výhražné, obscénne, hanlivé alebo urážajúce na cti;
  3. obsahuje nahotu, nadmerné násilie alebo urážlivé témy alebo odkazy k takémuto obsahu;
  4. získava informácie od osôb mladších ako 18 rokov;
  5. obsahuje informácie, predstavujúce riziko pre ochranu údajov alebo bezpečnostné riziko pre akúkoľvek osobu;
  6. predstavuje nepovolenú kópiu diela inej osoby, chránené autorským právom; a
  7. obsahuje fotografiu alebo video inej osoby, ktoré ste publikovali bez súhlasu tejto osoby.

Zmenené/Zostavené dňa 17. decembra 2012