Условия за ползване на bwin Live Video

§ 1 Ползване и достъп до услугата на bwin „Live Video”

 • (1) Само bwin клиенти имат достъп до bwin услугата „Live Video”. За целите на настоящите условия понятието „клиент” включва всички лица, които са открили сметка в bwin и имат положителен баланс на сметката (бонусни пари не се взимат предвид) или са били активни през последните 24 часа.
 • (2) Няма определен списък с географски райони, в които bwin може да предложи услугата си „Live Video”. От списъка със заплануваните игри може да се види, кои събития могат да се гледат в съответните страни.

 • (3) До момента не се изисква заплащането на такса за ползването на bwin „Live Video”. Въпреки това, bwin може да определи по всяко време и по собствено усмотрение плащането на такса, абонамент или други такси или условия за ползване на bwin „Live Video”, съответно след като уведоми потребителя за това.

 • (4) bwin си запазва правото да откаже или да приключи по собствено усмотрение и без предварително известие достъпа на потребителите до bwin „Live Video” или bwin да промени, анулира или прекъсне услугата „Live Video”. bwin Предвидените във „Live Video” съдържания подлежат на промяна и bwin е оправомощена да съгласува, отменя, замества или връща bwin, изцяло по собствено усмотрение и без да уведомява предварително потребителите, съдържанието на „Live Video”. bwin не може да гарантира предоставянето на аудиокоментар на всички събития, тъй като това се предлага само за определени събития.

 • (5) Чрез достъпа си до bwin „Live Video” потребителите приемат посочените тук условия.

§ 2 Технически изисквания

 • (1) bwin Ви препоръчва връзка с интернет с Flatrate и капацитет от най-малко 500 kbps (ADSL), тъй като в противен случай стиймингът може да доведе до високи разходи за интернет.

 • (2) Препоръчително е параметрите на системата са 256 MB RAM, 1 GHz процесор и Adobe Flash Player 8.0 или по-нова версия.

§ 3 Възможни забавяния във времето

 • bwin обръща внимание на това, че bwin „Live Video” се представя на пазара като „Live събитие", но въпреки това при стийминг е възможно забавяне във времето с няколко секунди. Подробности относно точното времетраене на забавянето не могат да бъдат посочени. bwin не поема каквато и да е отговорност за загуби, причинени от тези забавяния, тъй като клиентите са разчитали на bwin „Live Video”.

§ 4 Изключване на отговорност

 • (1) bwin категорично не поема каквато и да е отговорност, когато bwin се прекъсне „Live Video” или се получат технически смущения, съответно ако не е на разположение на клиентите по време на реклама. Също така bwin не поема никаква отговорност в случай, че „Live Video” не bwin отговаря на техническите изисквания на потребителя или услугата не функционира безпроблемно с определен софтуер или хардуер.

 • (2) bwin не гарантира определено качество на видеото за услугата на bwin „Live Video”, тъй като предаването зависи от интернет връзката на потребителя, която bwin не може да бъде повлияна. Също така трябва да се има предвид, че предложеното качество и размер на изображението могат да зависят от съответното събитие.

 • (3) bwin не поема отговорност за преки или косвени загуби, включително и, но не само, за нанесени на потребителите щети или загуби от печалби, данни, сделки или стойности на сделки, тъй като са разчитали на bwin „Live Video”.

§ 5 Права върху интелектуалната собственост

 • (1) Всички оферирани видеосъдържания са защитени от Закона за интелектуалната собственост. Правата за ползване на bwin „Live Video” не са изключителни права, освен това, те не могат да се предават и могат да бъдат оттеглени по всяко време. Предоставянето им се извършва само за лични и частни некомерсиални цели. Всички авторски права, търговски марки и други указания за собственост не трябва да се нарушават от страна на клиента, ползвайки гореспоменатата услуга. Ако не се спазва тази разпоредба, bwin е оправомощена да лиши автоматично съответния клиент от правото на ползване на bwin „Live Video”.

 • (2) Клиентите не са оправомощени да копират, запаметяват, променят или предават съдържания на bwin „Live Video”, както и да подпомагат трети лица в извършването на тези действия.

 • (3) Съдържанието на bwin „Live Video” не трябва да се предотстъпва от потребителите на други официални участници, дори ако за това не се изисква такса. Потребителите нямат право да подпомагат трети лица при извършване на такова разпространение.

 • (4) Срещу всички клиенти, които нарушават посочените тук условия, може да се предяви иск за обезщетение за нанесени щети. Тази клауза предвижда и нарушения на правата на трети лица, които също могат да предявят иск спрямо клиентите.

§ 6 Общи условия

 • (1) Настоящите условия могат да се променят по всяко време от bwin. Ако bwin предприеме съществени промени на тези условия, клиентите ще бъдат съответно информирани за това. Въпреки това, клиентите сами носят отговорност редовно да преглеждат условията за внесени промени. Ако клиентите bwin продължат да ползват „Live Video” след промяна на условията, автоматично се предполага приемането на променените условия.

 • (2) Тези условия са подчинени на законодателството в Гибралтар, като всички спорове се уреждат от компетентните в Гибралтар съдилища.