Стандартни условия за провеждане на промоции

1. Въведение

1.1 Условията, съдържащи се в настоящия документ (Стандартни условия за провеждане на промоции) се прилагат за всички промоционални предложения, достъпни на Нашите платформи (промоции), и заедно с всички други специални условия за участие в промоции, наричани също и "Ключови условия", публикувани на отделна уеб страница на съответната промоция (Специални условия, свързани с определена промоция), както и Нашите Общи условия Общите условия за Market и Политика за поверителност (обобщено Правила), представляват правно споразумение между Вас и Нас и може да се променят само с Наше съгласие. С участието си в дадена промоция Вие приемате Правилата и се задължавате да ги спазвате.

1.2 Преди да участвате в дадена промоция, е необходимо да се запознаете с настоящите Стандартни условия за провеждане на промоции, както и с всички приложими Специални условия на промоцията.

1.3 В случай на несъответствие или противоречие между Стандартните условия за провеждане на промоции, приложимите Специални условия за участие в промоции и Общите условия, приоритет имат Специалните условия на промоцията, следвани от Стандартните условия за провеждане на промоции, но само до степен, необходима за разрешаване на противоречието.

1.4 Вие може да отпечатате копие на настоящите Стандартни условия за провеждане на промоции, като изберете опцията за принтиране от менюто на Вашия браузър.

1.5 Използването на всяка отделна платформа и на предоставените чрез платформата услуги се регулира от настоящите Правила.

 

2. Промоции и промоционални периоди

2.1 Ние периодично провеждаме промоции като напр. бонусни предложения (бонуси с истински пари или друг стимул), лотарии с награди, състезания, конкурси, лиги, турнири или други видове промоции или комбинация от някои от гореспоменатите. Всички подробности за конкретната промоция и детайлното й описание ще бъдат изложени в информационните материали за промоцията (напр. имейли, изскачащи реклами и писма), които изпращаме в рамките на съответната промоция (информация за промоцията) и/или на специалната целева уеб страница на съответната промоция.

2.2 Във всички промоции организаторът на промоцията е юридическо лице, с което сте встъпили в договорни отношения съгласно Общите условия (по-нататък "Ние", "Нас" и "Наш").

2.3 Продължителността на дадена промоция (Промоционален период) ще бъде посочена в приложимите Специални условия на промоцията. Всяка промоция приключва автоматично в края на съответния промоционален период, след което което вече не е възможно участие в дадената промоция. Промоции, за които не е указан промоционален период, приключват след прекратяването им на платформата.

 

3. Информация за промоциите

3.1 Ако в съобщението за провеждане на промоцията не е посочено друго, всеки потребител на нашите платформи може да участва в съответната промоция, но участието се ограничава само до едно лице от семейство, домакинство, адрес или организация, на които сме изпратили Съобщение за провеждане на промоция. Ние си запазваме правото да ограничваме участието в някои промоции само за играчи, отговарящи на определени критерии. Ако промоцията разрешава участие на повече играчи, Ние си запазваме правото да ограничим по Свое усмотрение броя на участниците.

3.2 Ако в съобщението за провеждане на промоцията не е посочено друго, то е предназначено само за получателя или групата получатели, към които е било адресирано и не може да бъде предавано на трети лица. Ако Вие не сте получателят или не сте част от групата получатели, до които е било адресирано съобщението, предложението се счита за недействително и се анулира.

 

4. Право на участие в промоции

4.1 С право на участие в промоция са лица, отговарящи на следните изисквания:
(а) да имат навършени мин. осемнадесет (18) години или да са достигнали пълнолетие съгласно действащите в съответната държава/щат/провинция закони;
(б) да имат законовото право за ползване на Нашите услуги в съответствие с Нашите Общи условия;
(в) да са постоянно пребиваващи или в момента да се намират на територията на определена държава, ако промоцията е специално предназначена за играчи, постоянно пребиваващи или намиращи се в съответната държава, посочена в приложимите Специални условия на промоцията;
(г) да са се регистрирали успешно на платформата, предоставяща съответните услуги, и да са отворили сметка за игра с истински пари (Сметка) в съответствие с Нашите Общи условия, ако в приложимите Специални условия на промоцията не е указано, че е възможен вариант на участие "без необходимост от депозит" в съответствие с раздел 5.2 по-долу;
(д) да са изпълнили всички други изисквания за право на участие, посочени в съответните раздели на настоящите Стандартни условия за провеждане на промоции по отношение на определени общи категории Промоции, както и в приложимите Специални условия на промоцията; и
(е) да не са неупълномощени лица (както е описано в точка 6 по-долу).

(a. Играч, отговарящ на установените изисквания).

4.2 С право на участие в промоция, предназначена за нови играчи или описана като предложение за "нови играчи" или за "регистрация" (или друго подобно предложение), са само лица, които все още не са отваряли Сметка за използване на Нашите услуги и не са превеждали пари в нея. Този вид промоция не може да се използва в комбинация с други промоции.

4.3 Самоличността на всеки участник в промоцията се установява въз основа на следните данни или комбинация на някои от тях: име, адрес, имейл адрес, номер на кредитна/платежна/дебитна карта, IP адрес, както и други форми на идентификация, които може да бъдат изискани. Ние си запазваме правото да изискваме от играча допълнителна информация, ако той желае да участва в определени промоции.

 

5. Участие в промоции

5.1 Участието в промоциите е доброволно.

5.2 За да участвате в дадена промоция, е необходимо да следвате инструкциите, посочени в съответното Съобщение за промоцията, на специалната целева уеб страница на промоцията и (според случая) в приложимите Специални условия на промоцията. Ако в Съобщението за промоцията или на съответната целева уеб страница е посочено, че за участие в промоцията не се изисква извършване на депозит, играчът може да участва, като изпрати имейл на указания адрес.

5.3 Ако в приложимите Специални условия на промоцията не е посочено друго, участието в дадена промоция е възможно само веднъж.

 

6.Играчи без право на участие и дисквалифицирани играчи

6.1 От промоциите се изключват членове на ръководството, директори, сътрудници, консултанти или агенти на компанията bwin.party digital entertainment plc или на нейни филиали, дъщерни и асоциирани компании, техни доставчици или изпълнители (включително агенции за маркетинг, реклама и печат) или членове на ръководството, директори, сътрудници, консултанти и агенти на непосредствено свързано с дадена промоция юридическо лице, както и роднини на горепосочените лица. Терминът "роднини" включва (но не се ограничава до) съпруг(а), партньор, дете, брат или сестра, както и всяко лице, живеещо в същото домакинство с горепосочените лица.

6.2 Жители на Невада, федерален окръг Колумбия, Флорида, Илинойс, Айова и Роуд Айлънд, както и други области, в които е забранено участието в промоции и/или печалби с истински пари.
(обобщено Неупълномощени лица)

Неупълномощени лица нямат право да участват в промоциите.

6.3 Ако в дадена промоция участва играч, който не отговаря на изискванията за участие, Ние си запазваме правото, без да се засягат други права съгласно настоящите Правила, да изискаме връщане на съответните бонуси, изплащания, премии или награди, вкл. от Сметката на съответния играч.

6.4 Ние си запазваме правото да изключваме по собствено усмотрение играчи, които извършват измами или фалшифицират или се опитват да фалшифицират процеса на участие в или на провеждане на дадена промоция, или чието поведение нарушава Правилата, противоречи на духа на Правилата или на намерението на съответната промоция, или което би могло, по Наше основателно мнение, да навреди на репутацията на Нашата компания, на репутацията на компании от Нашата група, както и на Наши или техни марки.

 

7. Необходим за участие в промоцията депозит

7.1 Ако в приложимите Специални условия на промоцията не е посочено, че е възможен вариант на участие "без извършване на депозит" (или подобно изключение от Правилата), предпоставка за участие в дадената промоция е внасянето на изискуемата минимална сума във Вашата сметка след отварянето й (Депозит за квалифициране), ако в Специалните условия на промоцията не е посочена друга сума.

7.2 Трансфери, извършени между Сметки на играча (играч "А" трансферира пари към играч "Б") и отменени плащания не се считат за депозит, благодарение на който е възможно участието в промоцията.

 

8. Условия за усвояване и теглене на бонуси

8.1 Във връзка с някои промоции, наред с общите условия за участие, посочени в настоящите Стандартни условия за провеждане на промоции, е необходимо да бъдат изпълнени определени изисквания за усвояване на бонуса или (според случая) определени условия за теглене на бонуса, преди бонусът да може да бъде уползотворен, използван за игра или (според случая) за да може да бъде изтеглен или използван като предпоставка за получаване на награда или за участие в състезание, лига или турнир. Всички подобни допълнителни ограничения или изисквания ще бъдат посочени или споменати в приложимите Специални условия на промоцията. Вие може да изтеглите от Вашата Сметка само средства, получени чрез бонус за нашите Спортни услуги, едва след като изпълните условията за залагане, свързани със съответното бонусно предложение. Всички бонуси трябва да бъдат заложени при минимален коефициент 1.70 или по-висок.

Залозите, извършени на конни надбягвания с Начална Цена (НЦ), не се отчитат при изпълнение на свързаните с бонуса изисквания.

В случай че изтеглите средства, за които сте получили или имате право да получите бонус, без да сте изпълнили приложимите изисквания за усвояване на бонуса, условията за теглене или общите условия за участие, цялата бонусна сума, както и всички получени от бонуса печалби губят валидността си и Ние имаме право да приспаднем тази сума от Вашата сметка.

8.2 Ако изискването за участие в дадена промоция е да сте изиграли определен брой игри или ръце или да сте поставили определен брой залози, изиграните игри, ръце или извършени залози на турнирни маси (освен ако промоцията не е турнир) или на масите с виртуални пари няма да се взимат предвид, освен ако изрично не е посочено друго в приложимите Специални условия на промоцията.

8.3 Ако изискването за участие в дадена промоция е да сте събрали определен брой точки, за изпълнение на съответното изискване се взимат предвид само стандартните точки, събрани по време на съответния промоционален период, освен ако изрично не е посочено друго в приложимите Специални условия на промоцията. Освен ако изрично не е посочено друго в приложимите Специални условия на промоцията, точки, събрани преди промоцията или прилагани или използвани извън съответната промоция не се взимат предвид за изпълнение на изискванията на промоцията. Използвани в рамките на дадена промоция точки не могат да бъдат повторно използвани.

8.4 Ако предпоставка за участие в дадена промоция е поставянето на залози, залозите, поставени на: (i) рулетка на черно/червено, четно/нечетно, на малки числа (1-18) и на големи числа (19-36); (ii) в играта Блекджек с едно тесте; (iii) в играта Bonus Pairs Blackjack; (iv) в играта Triple Card Poker; (v) в играта Texas Hold'em Bonus Poker; (vi) в играта Final Score World Cup и (vii) в играта Tens or Better не се взимат предвид във връзка с изпълнение на изискванията за залагане или изискванията за теглене в дадена промоция, освен ако изрично не е посочено друго в приложимите Специални условия на промоцията.

 

9. Изплащане на бонуси

9.1 Съгласно условията, изложение в параграф 8.1 по-горе, всички бонуси в истински пари се изплащат в сметките на играчите, отговарящи на определените изисквания, в рамките на седем (7) дни след регистрацията им за съответната Промоция, освен ако изрично не е посочено друго в приложимите Специални условия на промоцията.

9.2 Използването на бонуси в истински пари подлежи на извършвани от нас проверки за нередности в поведението на игра. За да гарантираме честна игра и коректно използване на бонусите, залозите с ниска печалба, залозите с равни шансове, залозите с нулев риск или залозите със застраховка се разглеждат като игра, която не отговаря на правилата. Други примери за игра, която не отговаря на правилата, се явяват (но не се ограничават до): (i) поставяне на единични или комбинирани залози в размер на 50% или повече от сумата на бонуса на една игра, ръка или рунд, увеличаване на баланса и значителна промяна в стратегията на игра (размера на залога, вида на играта, структурата на залозите и т.н.) с цел да се изпълнят изискванията за усвояване на бонуса; (ii) поставяне на големи залози, което води до значителна печалба, последвано от намаляване размера на залога със 75% или повече в сравнение със средния размер на предишния залог, докато не се изпълнят изискванията за усвояване на бонуса; (iii) ако имаме основания да подозираме, че сте използвали по некоректен начин бонуса, предложен от нас с добросъвестно намерение, за да Ви доставим още по-голямо развлечение (например ако при приемането на бонусното предложение сте изпълнили изискванията за залагане, а след това изтеглите средствата от сметката си). В случай че сме на мнение, че се провежда игра, която не отговаря на правилата, Ние си запазваме правото да забраним тегления на средства от сметката Ви и/или да удържим Вашите печалби, получени в резултат на използването на бонуса.

9.3 В случай че в сметката на играч, отговарящ на определените изисквания, е изплатен повече от един бонус в истински пари или прекомерна сума, Ние си запазваме правото, без да се засягат други права съгласно Правилата, да изискаме връщане на допълнителния бонус или допълнителното заплащане от сметката на съответния играч.

 

9.4 Съгласно нашата политика за нулева толерантност по отношение на злоупотребата с бонуси, описана по-горе, за бонусните средства и съответните активирали ги депозити се прилага максимален залог от £5 на рунд за слот игри и £50 на рунд за всички други валидни игри. Играчите, за които се установи, че злоупотребяват с нашите максимални лимити на депозит, ще загубят целия бонус, вкл. всички останали бонусни пари и печалбите, получени от бонуса.

10. Награди

10.1 Играчи с право на участие, които спечелят награда в рамките на дадена промоция под формата на лотария, конкурс, състезание, лига или турнир (Победители и Награда съответно), трябва да приемат наградата "такава, каквато е". Замяна на наградата за пари в брой не е възможна, освен ако Ние по собствена преценка не решим да предложим парична алтернатива на Наградата (която може да е с по-малка стойност от пълната стойност на наградата). Ние си запазваме правото по всяко време да заменяме дадена Награда с друга Награда или с няколко други Награди (различни от парична алтернатива) с приблизително същата стойност. Това може да се случи например, ако доставката на съответната награда до държавата на победителя е невъзможна или неоправдано скъпа.

10.2 Тегленето на печалбите се извършва на случаен принцип, като условието е всички играчи да отговарят на установените изисквания, без предпочитания по отношение на пол, възраст, географско местоположение, продължителността на периода, от който потребителят се е записал като играч с право на участие, използваните за игра канали или платформи или каквито и да е други критерии.

10.3 Разиграването на наградите се извършва до датата или в рамките на периода, посочен в приложимите Специални условия за промоцията, и ако в тях не е уговорено нещо друго, паричните Награди се изплащат в Сметката на Победителя. Ако организираме доставка на предметна награда, по всяка вероятност ще е необходимо при получаването й да се разпишете за доставката. Но във всички случаи Ние си запазваме правото да предлагаме определени награди само при условие, че Победителят си ги вземе, включително (но без да се ограничава до това) ако доставката на наградата е практически невъзможна или неоправдано скъпа. В случай че става дума за предметна награда, Ние ще положим всички усилия в границите на разумното, за да се свържем с Победителя, използвайки въведените в сметката му данни за контакт, но ако не успеем да се свържем с Победителя в рамките на 30 дни от момента на спечелване на наградата, Ние си запазваме правото да определим друг Победител на негово място или да анулираме Наградата без задължения към Победителя.

10.4 Ако Победителят няма право да получи дадената награда съгласно приложимото право (винаги при условие, че Победителят носи пълната отговорност да гарантира, че има право за получаване на награда) или ако имаме причина да дисквалифицираме Победителя по смисъла на условията в раздел 6.4, Ние си запазваме правото да не присъждаме награда или да изискаме връщане на присъдената награда.

10.5 Ако участвате в състезание, лига или турнир и по някаква причина не можете да присъствате в следващия рунд или решите да не участвате в следващия рунд, след като вече сте се класирали за него, Вие губите мястото си и няма да имате право да получите Награда за следващ рунд, други рундове или финалната Награда.

10.6 Правото за получаване на награда не може да се предава.

10.7 Победителят носи пълната отговорност за заплащане на приложимите данъци във връзка със съответната награда и всички свързани с Наградата или нейното използване разходи, включително (но не само) разходите, свързани с изпълнението на изискванията на приложимото местно право. Тези разходи включват (но не се ограничават до) плащания за регистрация, застраховка и получаване на шофьорска книжка, ако наградата е превозно средство; заплащане на такса за получаване на задграничен паспорт, виза и застраховка за пътуване, ако наградата е пътуване в чужбина; пътни разходи до определената дестинация и обратно, ако Наградата е свързана с определено място (напр. дадено събитие, дейност или ваканция), ако в условията изрично не е посочено, че в наградата са включени пътните разходи или заплащане на полета, пътуването с влак или кораб – в такъв случай Победителят поема само разходите до и от съответното отправно място.

10.8 Ако наградата предполага участие в дадено събитие, дейност, ваканция или предоставяне на услуга, Победителят носи пълната отговорност самостоятелно да изпълни условията за резервация или други условия и инструкции на съответната трета страна или организатора и е длъжен да се съобразява с всички ограничения, свързани с датата и часа на Наградата (които по всяка вероятност не може да се променят), както и с всички други ограничения, свързани с правото на участие, установени от съответната трета страна или организатора. Договорът във връзка с дадено събитие, дейност, ваканция или услуга се сключва директно между Победителя и съответната трета страна или организатор. Ние не се явяваме страна по договора и не носим отговорност за неговото изпълнение или неизпълнение. Цялата отговорност носи единствено съответната трета страна или организаторът. Ние не предоставяме каквато и да е застраховка, включително (но без да се ограничава до) застраховки за гражданска отговорност или застраховка в случай на отмяна, ако наградата е събитие, дейност, ваканция или услуга.

10.9 Ако във връзка с дадена награда Ние използваме име или търговска марка на трета страна, те са собственост на съответната трета страна. Използването на такива имена и търговски марки или използването на фотографии на дадена награда не представлява и не подразбира предоставяне на лицензи, партньорство, спонсорство или подкрепа. Всяка фотография, използвана за рекламиране на наградата, се предоставя само и единствено с илюстративна цел. Действителната награда може да се различава от показаната на снимката, включително (но не само) по отношение на модела, дизайна, цвета, изработката, опаковката и други характеристики.

10.10 Ако предлагаме определена награда, това не предполага встъпване в партньорски отношения от Наша страна или предоставяне на спонсорство или подкрепа от съответната трета страна производител, доставчик, оператор или организатор.

10.11 Победителят носи пълната отговорност за използването на Наградата. Освен ако изрично не е посочено друго в настоящите Стандартни условия за провеждане на промоции, Ние не даваме и не приемаме уверения, гаранции или други условия и не се прилагат никакви други разпоредби в отношенията между Нас и всяка друга страна по отношение на Наградите, включително (но без да се ограничава до) ползвамост, надеждност, задоволителност на качеството или приложимост за определена цел или други подразбиращи се условия, всяко от което ние изключваме до максималната позволена от закона степен.

 

11. Теглене на наградите

11.1 Победителите в разиграването на награди се теглят на случаен принцип измежду всички правилно подадени заявки за участие (подробности за процедурата са приведени в параграф 11.2 по-долу (Теглене на награди) и при условие, че играчите отговарят на установените изисквания, без предпочитания по отношение на пол, възраст, географско местоположение, период, от който потребителите са играчи с право на участие, използваните за игра канали или платформи или други критерии.

11.2 Тегленето на наградите се извършва по следния начин:
(а) Всяка заявка за участие в разиграването, подадена правилно от играч, отговарящ на установените изисквания, се подрежда на случаен принцип в електронна таблица в Microsoft Excel и получава уникален номер на билет, като се започне от номер 1 до номера, съответстващ на общия брой участници в съответния жребий за наградата (Уникален идентификатор);
(б) За определяне на печелившите номера, съответстващи на броя победители, които е необходимо да се изтеглят в даденото разиграване, се използва генератор на случайни числа в Microsoft Excel.
(в) "Председател на съдийската комисия" е ръководителят на нашия Отдел за промоции или друго отговорно лице, заемащо ръководна длъжност;
(г) Тегленето се провежда в Нашия офис в Гибралтар под ръководството на Председателя на съдийската комисия, в състава на която влизат членове на нашия правен отдел.

 

12. Безплатни завъртания за Казино

12.1 Безплатните завъртания за Казино могат да бъдат предлагани отвреме навреме на играчи с право на участие под формата на бонус или награда. Безплатните завъртания за Казино съдържат определен брой безплатни завъртания за дадена "слот" игра. Точният брой на безплатните завъртания за Казино се определя изцяло по наше усмотрение и е предмет на условията, изложени в точки 12.2 и 12.3 по-долу.

12.2 Безплатните завъртания за Казино могат да бъдат предложени/издадени на играча с право на участие в някои от следните случаи:

(a) когато нов играч с право на участие се регистрира за промоция, включваща безплатни завъртания за Казино;

(b) когато играч с право на участие участва в промоция, в която безплатните залагания за Казино са преведени след извършване на успешен депозит;

(c) като част от промоционална кампания; или

(d) по наше собствено усмотрение.

12.3 Точните условия за получаване на безплатни завъртания за Казино са посочени в съответните Специални условия за участие в промоции. При липса на Специални условия за участие в промоции се прилагат следните условия за безплатни завъртания за Казино:

(a) Безплатните завъртания за Казино се присъждат на играчи с право на участие под формата на бонусен код, който се въвежда при извършване на депозит (ако е приложимо);

(b) Също така безплатните завъртания за Казино могат да бъдат присъдени на играчи с право на участие чрез определяне на срок от време, в което играчът с право на участие трябва да изиска безплатните завъртания, в противен случай офертата става невалидна;

(c) след като бъдат преведени, безплатните завъртания за Казино ще бъдат обвързани с определен период, в рамките на който играчът справо на участие трябва да изиска своите безплатни завъртания за Казино, в противен случай те губят валидността си автоматично.

(d) печалби от безплатни завъртания за Казино не могат да бъдат използвани веднага за игра или за участие в други игри. След завършване на всички безплатни завъртания за Казино играчът с право на участие получава бонус, който подлежи на ограничения за залагане;

(e) ако след изтичане на безплатните завъртания за Казино в сметката на играча все още има останали безплатни завъртания за Казино, ние си запзаваме правото да изтеглим обратно всички печалби и всички оставащи безплатни завъртания за Казино; и

(e) Безплатните завъртания за Казино могат да бъдат използвани само за определени слот игри в определен срок от време.

13. Реклама и интелектуална собственост

13.1 С участието си в дадена Промоция, в която печелите Награда или която се провежда под формата на състезание, лига или турнир, в който Вие успешно преминавате във втори или някой от следващите рундове, Вие се съгласявате да участвате във всички рекламни и маркетингови материали и обществени дейности, които провеждаме или организираме за Наша сметка. Освен това Вие се съгласявате, ако е необходимо, (а) да носите предоставено от нас облекло с лого или екип; и (б) да подпишете, ако е необходимо, неотменим формуляр за разрешение, позволявайки ни без каквато и да е компенсация да използваме Вашите име, снимка, изображение, подробности за държавата и/или града, в които живеете, коментари, които сте направили или които Ви се приписват, както и да използваме тази информация, както и аудио/видео записи или излъчвания с промоционална цел в средствата за масова комуникация по целия свят.

13.2 С участието си в дадено събитие, което провеждаме или организираме във връзка с дадена промоция, Вие се съгласявате да не носите облекло с марка на трета страна или да не рекламирате организация, която смятаме за свой конкурент, включително (но без да се ограничава до) имена на марки или реклама на друга компания за игри и залагания. Освен това Вие се съгласявате да избягвате поведение, което по Наше мнение може да навреди на Нашата репутация, на репутацията на Наши партньори или на Наши или техни марки. В случай на нарушение на някое от тези условия Ние си запазваме правото да не присъдим награда или да изискаме връщане на присъдената награда.

13.3 Предоставяйки материали във връзка с участие в дадена Промоция, Вие гарантирате, че съответните материали са автентични и не нарушават правото на интелектуална собственост или други права на трета страна. Вие се съгласявате с прехвърлянето на всички права (включително правото на интелектуална собственост) на тези материали (и да се откажете от евентуално съществуващи неимуществени права) и се съгласявате да подпишете всички документи и да изпълните други необходими в границите на разумното действия, за да ни предоставите правото на собственост върху материалите и за да ни дадете възможност да ги използваме неограничено.

 

14. Обмяна на валута

14.1 Ако в съобщението, рекламата или друг маркетингов материал за дадена промоция е спомената парична сума (Промоционална сума), която е необходимо да се конвертира от посочената в рекламното съобщение валута във валутата, въведена във Вашата сметка, конвертирането се извършва според предложения от Нас в момента на конвертирането обменен курс. За допълнителна информация вж. Раздел Често задавани въпроси или се обърнете към Нашия Отдел за обслужване на клиенти. Вие осъзнавате и приемате факта, че курсовете за обмяна на чуждестранна валута може бързо да се променят и че следователно Ние не носим отговорност за промени на обменния курс в периода между получаване на предложението за участие в промоцията и момента на обмяна на валутата.

 

15. Нашата отговорност

15.1 Освен в случаи на крайна небрежност от Наша страна, водеща до телесни наранявания и смърт, или умишлено изопачаване на факти или други отговорности, които не може да бъдат ограничени или отменени от закона, ние сме освободени от отговорност до максимално позволената от закона степен по отношение на Вашето участие (или невъзможност да участвате) в дадена Промоция, включително (но без да се ограничава до) използването на Наградата от Ваша страна (или невъзможността да я използвате).

15.2 Ако дадена промоция не може да се проведе според предвиденото, включително поради технически проблеми или обстоятелства извън Нашия контрол, Ние не носим никаква отговорност за това, а така също и не присъждаме бонуси, парични награди или други награди.

15.3 За да спазим нашите законови и регулаторни задължения, е възможно да наложим ограничения за Вашата сметка, включително ограничения за депозити. Ние не носим отговорност, в случай че въпросните ограничения се отразяват на способността Ви да изпълнявате изискванията за промоции и/или да усвоявате бонуси и да се възползвате от предимства или награди.

 

16. Промяна и прекратяване на промоции; промяна в правилата

16.1 Ние си запазваме правото да променяме, прекъсваме или прекратяване дадена промоция или аспект от нея, по всяко време, с или без предупреждение, по каквито и да било причини, включително (но не само) ако са допуснати грешки в процеса на печат, производството, разпространението на Промоцията или други грешки в Съобщението за провеждане на Промоцията или на Платформата, или грешки, допуснати в процеса на подготовката или провеждането на дадена Промоция, влияещи на резултатите в Промоцията или броя на участниците, или стойността на вземанията.

16.2 Ние може да променяме Правилата по всяко време, като публикуваме изменените условия на съответните страници на Платформата. Препоръчваме Ви редовно да препрочитате Стандартните условия за провеждане на промоции. Продължавайки да участвате в промоцията, Вие приемате всички промени в условията.

17. Покер събития на живо

17.1 Победителят участва в турнир на живо като член на Нашия отбор.

17.2 Победителят не може да заменя билета за турнира на живо за парична награда.

17.3 Тези Условия за участие в покер турнир на живо могат да бъдат заменени с други специфични правила за турнири на живо, определени от организатора на турнира. Ако някоя от разпоредбите в настоящите Условията за участие в покер събитие на живо се замени с друго правило за турнири на живо, останалите разпоредби в Условията за участие в покер събитие на живо остават в сила.

17.4 Ако Победителят не е в състояние да участва в определен турнир на живо, Ние може да му предоставим възможност да участва в алтернативен турнир на живо на същата или на по-малка стойност. Ако преценим, че алтернативният турнир на живо е на по-малка стойност, Победителят ще получи разликата в стойността на бай-ина в брой. Ако няма подходящ алтернативен турнир на живо, наградният пакет може да бъде загубен.

17.5 Ако не сме в състояние да изпратим Победителя на турнира на живо поради причини извън Нашия разумен контрол или поради причини, свързани с целите на изпращането на Победителя на турнира на живо, Победителят ще получи възможност да участва в алтернативен турнир на живо.

17.6 Всяко решение за замяна на турнир на живо се взима изцяло по Наше усмотрение.

17.7 По своя преценка Ние може да решим да не изпращаме отбор в турнир на живо. Ние ще уведомим Победителя поне две (2) седмици преди началото на турнира на живо, посочвайки причината(ите) за неучастието. Освен това ще предоставим възможност за участие в алтернативен турнир на живо.

17.8 Ако Играчът бъде изпратен на алтернативен турнир на живо, Ние не поемаме отговорност за каквито и да е разходи, загуби или щети, възникнали в резултат на това.

17.9 Ние може да поемем следните разходи, свързани с турнира на живо, в който потребителят участва като член на Нашия отбор. Поеманите от нас разходи зависят от стойността на спечеления от Победителя пакет:

а) Бай-ин за турнира: Ние може да поемем разходите за вноската за участие в турнира.

б) Пътни разходи и джобни пари: Ние може да поемем пътните разходи на Победителя и да му предоставим джобни пари. Размерът на сумата ще бъде съобщен от Наш представил и ще бъде изплатена на Победителя преди заминаването му за турнира на живо. Сумата може да покрива всички разходи на Играча по време на престоя му на мястото на провеждане на турнира на живо. Сумата ще бъде преведена в сметката на Играча на Нашия сайт.

в) Престой в хотел: Ние може да поемем разходите, свързани с престоя в хотела. Всички допълнителни разходи, напр. храна, рум сервиз, телефонни разговори и т.н. се поемат от Победителя.

17.10 Когато участва в турнир на живо или свързано с турнира събитие, Победителят носи дрехи с Нашето лого, което се вижда през цялото време, освен ако организаторите на турнира изрично не забранят това.

17.11 Във връзка с участието си в турнир на живо Победителят се съгласява да бъде интервюиран и/или ангажиран от компании за връзки с обществеността от Наше име. Това може да включва (но не само) всекидевни интервюта от Нашия екип, както и предоставяне на допълнителна информация за отразяване във всеки от Нашите сайтове. Ние притежаваме изключителното право да копираме, репродуцираме или използваме всички или част от резултатите от интервютата или ангажиментите, включително снимки и видео записи на Победителя. Победителят се отказва от правото да проверява и одобрява използването им.

17.12 Ако във връзка с участието му в турнир на живо Победителят е интервюиран от трета страна, той трябва да подчертае, че се е класирал за турнира на живо чрез игра на Нашия сайт, освен ако това не е изрично забранено от организаторите на турнира.

17.13 Играчът е запознат с това и ни дава съгласието си да използваме негови снимки и видео материали, както и истинското му име и псевдонима му на всички Наши сайтове във връзка със съобщенията за турнира на живо.

17.14 Ние може по свое усмотрение да предоставим компенсация за евентуални допълнителни дейности, предложени на Победителя след края на турнира на живо. Всички дейности извън турнира на живо са предмет на предварително одобрение от страна на Победителя.

17.15 Ако Победителят не изпълни задълженията си по този договор, ще му бъде забранен достъпът до бъдещи събития на Нашия отбор, включително квалификации и събития на живо. Ние ще уведомим Победителя в писмена форма относно забраната и последствията от тази забрана.

17.16 Ако Победител с такава забрана участва в квалификационен турнир и спечели награда, наградата му ще бъде конфискувана.

17.17 Ние може да организираме допълнителни дейности по време на провеждането на турнира на живо. Ние не носим по никакъв начин отговорност за нещо, което може да се случи с Победителя по време на тези дейности. Победителят носи пълната отговорност за своята безопасност и следва да действа по съответния начин. Това се изисква през цялото време, докато Победителят участва като член на Нашия отбор.

17.18 Приблизителната обща награда, посочена на Нашия сайт, може да бъде гарантирана само за Победител, който участва във всички допълнителни дейности. Ние не носим отговорност, ако Победителят реши да не участва или поради лични причини е възпрепятстван да участва в турнира.

17.19 В случай на разногласия относно някои Правила и Условия за наградния пакет, Нашето решение се счита за окончателно и задължително за страните.

17.20 За да участва в турнира на живо, Победителят трябва да е пълнолетен и носи пълната отговорност да предостави документ за удостоверяване на възрастта. Документ за удостоверяване на възрастта може да бъде изискан от Нас по всяко време.

17.21 Победителят носи пълната отговорност за осигуряването на виза за пътуване, както и за изпълнението на всички условия, като напр. изискване за имунизация и др., необходими за влизането му в държавата/областта, където се провежда турнира на живо.

17.22 Необходимо е Победителят да притежава кредитна или дебитна карта във връзка с получаването на достъп до хотела. Ако Победителят не е в състояние да изпълни това условие, ще се наложи да се погрижим за друг хотел, евентуално с по-ниско качество. Всички допълнителни разходи и свързаните с това преместване разходи се поемат от Победителя.

17.23 Победителят носи пълната отговорност за таксите, които трябва да заплати във връзка със спечелването на наградата.

 

18. Общи разпоредби

18.1 Вие нямата право да прехвърляте или делегирате Ваши права и задължения, произтичащи от тези Правила.

18.2 Трети страни нямат право да прилагат Правилата срещу Нас.

18.3 Неупряжняването на дадено право от Наша страна съгласно настоящите Правила не представлява отказ от това право.

18.4 Ако част от тези Правила е неприложима според закона, всички други части остават незасегнати и са в сила.

18.5 Нашето решение по всички въпроси е окончателно и не подлежи на преразглеждане. Всички спорове или ситуации извън обхвата на тези Условия се решават от Нашето ръководство по възможно най-справедлив за всички страни начин и, в съответствие с разпоредбите в следващия параграф, решението е окончателно и обвързващо за всички играчи.

18.6 Правилата подлежат на законите на Гибралтар. Всички възникнали между Вас и Нас разногласия, произтичащи от или във връзка с Правилата или дадена Промоция, ще се разглеждат единствено от съдебните органи на Гибралтар.

18.7 Ако настоящите Стандартни условия за провеждане на промоции или приложимите Специални условия на промоцията са преведени на друг език, в случай на несъответствие между английската и преведената версия с приоритетно значение е английската версия.

Ако имате въпроси, моля обърнете се към Нашия отдел за обслужване на клиенти, който е на Ваше разположение по всяко време на денонощието.