Проблем с доставчика на данни

Въпреки че се стараем да гарантираме, че всички данни и предоставената информация са верни и актуални, понякога информацията, която сме получили, може да е неправилна. Ето защо в някои случаи, когато това може да повлияе върху залозите, залозите могат да бъдат отменени. В случай на отмяна на залог сумата на залога се връща на клиента. За допълнителна информация вижте нашите правила за залагания.